Download HinduNidhi App
Misc

ராஹு அஷ்டோத்தர னாமாவளி

108 Names of Rahu Tamil

MiscAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)தமிழ்
Share This

|| ராஹு அஷ்டோத்தர னாமாவளி ||

ஓம் ராஹவே னமஃ |
ஓம் ஸிம்ஹிகேயாய னமஃ |
ஓம் விதம்துதாய னமஃ |
ஓம் ஸுரஶத்ரவே னமஃ |
ஓம் தமஸே னமஃ |
ஓம் பணினே னமஃ |
ஓம் கார்க்யானயாய னமஃ |
ஓம் ஸுராகவே னமஃ |
ஓம் னீலஜீமூதஸம்காஶாய னமஃ |
ஓம் சதுர்புஜாய னமஃ || ௧0 ||

ஓம் கட்ககேடகதாரிணே னமஃ |
ஓம் வரதாயகஹஸ்தாய னமஃ |
ஓம் ஶூலாயுதாய னமஃ |
ஓம் மேகவர்ணாய னமஃ |
ஓம் க்றுஷ்ணத்வஜபதாகவதே னமஃ |
ஓம் தக்ஷிணாபிமுகரதாய னமஃ |
ஓம் தீக்ஷ்ணதம்ஷ்ட்ரகராய னமஃ |
ஓம் ஶூர்பாகாரஸனஸ்தாய னமஃ |
ஓம் கோமேதாபரணப்ரியாய னமஃ |
ஓம் மாஷப்ரியாய னமஃ || ௨0 ||

ஓம் காஶ்யபர்ஷினம்தனாய னமஃ |
ஓம் புஜகேஶ்வராய னமஃ |
ஓம் உல்காபாதயித்ரே னமஃ |
ஓம் ஶூலனிதிபாய னமஃ |
ஓம் க்றுஷ்ணஸர்பராஜ்ஞே னமஃ |
ஓம் வ்றுஷத்பாலாவ்ரதாஸ்யாய னமஃ |
ஓம் அர்தஶரீராய னமஃ |
ஓம் ஜாட்யப்ரதாய னமஃ |
ஓம் ரவீம்துபீகராய னமஃ |
ஓம் சாயாஸ்வரூபிணே னமஃ || ௩0 ||

ஓம் கதினாம்ககாய னமஃ |
ஓம் த்விஷட் சக்ரசேதகாய னமஃ |
ஓம் கராளாஸ்யாய னமஃ |
ஓம் பயம்கராய னமஃ |
ஓம் க்ரூரகர்மிணே னமஃ |
ஓம் தமோரூபாய னமஃ |
ஓம் ஶ்யாமாத்மனே னமஃ |
ஓம் னீலலோஹிதாய னமஃ |
ஓம் கிரீடினே னமஃ |
ஓம் னீலவஸனாய னமஃ || ௪0 ||

ஓம் ஶனிஸாமம்தவர்த்மகாய னமஃ |
ஓம் சம்டாலவர்ணாய னமஃ |
ஓம் ஆத்வர்க்ஷ்யபவாய னமஃ |
ஓம் மேஷபவாய னமஃ |
ஓம் ஶனிலத்பலதாய னமஃ |
ஓம் ஶூலாய னமஃ |
ஓம் அபஸவ்யகதயே னமஃ |
ஓம் உபராககராய னமஃ |
ஓம் ஸூர்யேம்துச்சவிவ்ராதகராய னமஃ |
ஓம் னீலபுஷ்பவிஹாராய னமஃ || ௫0 ||

ஓம் க்ரஹஶ்ரேஷ்டாய னமஃ |
ஓம் அஷ்டமக்ரஹாய னமஃ |
ஓம் கபம்தமாத்ரதேஹாய னமஃ |
ஓம் யாதுதானகுலோத்பவாய னமஃ |
ஓம் கோவிம்தவரபாத்ராய னமஃ |
ஓம் தேவஜாதிப்ரவிஷ்டகாய னமஃ |
ஓம் க்ரூராய னமஃ |
ஓம் கோராய னமஃ |
ஓம் ஶனேர்மித்ராய னமஃ |
ஓம் ஶுக்ரமித்ராய னமஃ || ௬0 ||

ஓம் அகோசராய னமஃ |
ஓம் மௌனயே னமஃ |
ஓம் கம்காஸ்னானயாத்ராய னமஃ |
ஓம் ஸ்வக்றுஹேபூபலாட்யகாய னமஃ |
ஓம் ஸ்வக்றுஹேஸ்யபலஹ்றுதே னமஃ |
ஓம் மாதாமஹகாரகாய னமஃ |
ஓம் சம்த்ராயுதசம்டாலஜன்மஸூசகாய னமஃ |
ஓம் ஜன்மஸிம்ஹாய னமஃ |
ஓம் ராஜ்யதாத்ரே னமஃ |
ஓம் மஹாகாயாய னமஃ || ௭0 ||

ஓம் ஜன்மகர்த்ரே னமஃ |
ஓம் ராஜ்யகர்த்ரே னமஃ |
ஓம் மத்தகாஜ்ஞானப்ரதாயினே னமஃ |
ஓம் ஜன்மகன்யாராஜ்யதாயகாய னமஃ |
ஓம் ஜன்மஹானிதாய னமஃ |
ஓம் னவமேபித்றுரோகாய னமஃ |
ஓம் பம்சமேஶோகனாயகாய னமஃ |
ஓம் த்யூனேகளத்ரஹம்த்ரே னமஃ |
ஓம் ஸப்தமேகலஹப்ரதாயகாய னமஃ
ஓம் ஷஷ்டேவித்ததாத்ரே னமஃ || ௮0 ||

ஓம் சதுர்தேவரதாயகாய னமஃ |
ஓம் னவமேபாபதாத்ரே னமஃ |
ஓம் தஶமேஶோகதாயகாய னமஃ |
ஓம் ஆதௌயஶஃப்ரதாத்ரே னமஃ |
ஓம் அம்த்யவைர்யப்ரதாயகாய னமஃ |
ஓம் கலாத்மனே னமஃ |
ஓம் கோசராசராய னமஃ |
ஓம் தனேககுத்ப்ரதாயகாய னமஃ |
ஓம் பம்சமேத்றுஷணாஶ்றும்கதாயகாய னமஃ |
ஓம் ஸ்வர்பானவே னமஃ || ௯0 ||

ஓம் பலினே னமஃ |
ஓம் மஹாஸௌக்யப்ரதாயகாய னமஃ |
ஓம் சம்த்ரவைரிணே னமஃ |
ஓம் ஶாஶ்வதாய னமஃ |
ஓம் ஸூர்யஶத்றுவே னமஃ |
ஓம் பாபக்ரஹாய னமஃ |
ஓம் ஶாம்பவாய னமஃ |
ஓம் பூஜ்யகாய னமஃ |
ஓம் பாடினபூர்ணதாய னமஃ |
ஓம் பைடீனஸகுலோத்பவாய னமஃ || ௧00 ||

ஓம் பக்தரக்ஷாய னமஃ |
ஓம் ராஹுமூர்தயே னமஃ |
ஓம் ஸர்வாபீஷ்டபலப்ரதாய னமஃ |
ஓம் தீர்காய னமஃ |
ஓம் க்றுஷ்ணாய னமஃ |
ஓம் அஶிவணே னமஃ |
ஓம் விஷ்ணுனேத்ராரயே னமஃ |
ஓம் தேவாய னமஃ |
ஓம் தானவாய னமஃ || ௧0௯ ||

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ராஹு அஷ்டோத்தர னாமாவளி PDF

ராஹு அஷ்டோத்தர னாமாவளி PDF

Leave a Comment