Download HinduNidhi App
Misc

କନକଧାରାସ୍ତୋତ୍ରମ୍

Kanakadhara Stotram Odia

MiscStotram (स्तोत्र निधि)ଓଡିଆ
Share This

|| କନକଧାରାସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ||

ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦାରୁମନ୍ଦାରମିନ୍ଦିରାନନ୍ଦକନ୍ଦଲମ୍ ।
ଅମନ୍ଦାନନ୍ଦସନ୍ଦୋହବନ୍ଧୁରଂ ସିନ୍ଧୁରାନନମ୍ ॥

ଅଙ୍ଗଂ ହରେଃ ପୁଲକଭୂଷଣମାଶ୍ରୟନ୍ତୀ
ଭୃଙ୍ଗାଙ୍ଗନେବ ମୁକୁଲାଭରଣଂ ତମାଲମ୍ ।
ଅଙ୍ଗୀକୃତାଖିଲବିଭୂତିରପାଙ୍ଗଲୀଲା
ମାଙ୍ଗଲ୍ୟଦାସ୍ତୁ ମମ ମଙ୍ଗଳଦେବତାୟାଃ ॥

ମୁଗ୍ଧା ମୁହୁର୍ୱିଦଧତୀ ବଦନେ ମୁରାରେଃ
ପ୍ରେମତ୍ରପାପ୍ରଣିହିତାନି ଗତାଗତାନି ।
ମାଲା ଦୃଶୋର୍ମଧୁକରୀବ ମହୋତ୍ପଲେ ଯା
ସା ମେ ଶ୍ରିୟଂ ଦିଶତୁ ସାଗରସମ୍ଭବାୟାଃ ॥

ଆମୀଲିତାକ୍ଷମଧିଗମ୍ୟ ମୁଦା ମୁକୁନ୍ଦଂ
ଆନନ୍ଦକନ୍ଦମନିମେଷମନଙ୍ଗତନ୍ତ୍ରମ୍ ।
ଆକେକରସ୍ଥିତକନୀନିକପକ୍ଷ୍ମନେତ୍ରଂ
ଭୂତ୍ୟୈ ଭବେନ୍ମମ ଭୁଜଙ୍ଗଶୟାଙ୍ଗନାୟାଃ ॥

ବାହ୍ୱନ୍ତରେ ମଧୁଜିତଃ ଶ୍ରିତକୌସ୍ତୁଭେ ଯା
ହାରାବଲୀବ ହରିନୀଲମୟୀ ବିଭାତି ।
କାମପ୍ରଦା ଭଗବତୋଽପି କଟାକ୍ଷମାଲା
କଲ୍ୟାଣମାବହତୁ ମେ କମଲାଲୟାୟାଃ ॥

କାଲାମ୍ବୁଦାଳିଲଲିତୋରସି କୈଟଭାରେଃ
ଧାରାଧରେ ସ୍ଫୁରତି ଯା ତଡିଦଙ୍ଗନେବ ।
ମାତୁସ୍ସମସ୍ତଜଗତାଂ ମହନୀୟମୂର୍ତିଃ
ଭଦ୍ରାଣି ମେ ଦିଶତୁ ଭାର୍ଗବନନ୍ଦନାୟାଃ ॥

ପ୍ରାପ୍ତଂ ପଦଂ ପ୍ରଥମତଃ ଖଲୁ ଯତ୍ପ୍ରଭାବାନ୍-
ମାଙ୍ଗଲ୍ୟଭାଜି ମଧୁମାଥିନି ମନ୍ମଥେନ ।
ମୟ୍ୟାପତେତ୍ତଦିହ ମନ୍ଥରମୀକ୍ଷଣାର୍ଧଂ
ମନ୍ଦାଲସଂ ଚ ମକରାଲୟକନ୍ୟକାୟାଃ ॥

ବିଶ୍ୱାମରେନ୍ଦ୍ରପଦବିଭ୍ରମଦାନଦକ୍ଷଂ
ଆନନ୍ଦହେତୁରଧିକଂ ମୁରବିଦ୍ୱିଷୋଽପି ।
ଈଷନ୍ନିଷୀଦତୁ ମୟି କ୍ଷଣମୀକ୍ଷଣାର୍ଧ-
ମିନ୍ଦୀବରୋଦରସହୋଦରମିନ୍ଦିରାୟାଃ ॥

ଇଷ୍ଟା ବିଶିଷ୍ଟମତୟୋଽପି ଯୟା ଦୟାର୍ଦ୍ର
ଦୃଷ୍ଟ୍ୟା ତ୍ରିବିଷ୍ଟପପଦଂ ସୁଲଭଂ ଲଭନ୍ତେ ।
ଦୃଷ୍ଟିଃ ପ୍ରହୃଷ୍ଟକମଲୋଦରଦୀପ୍ତିରିଷ୍ଟାଂ
ପୁଷ୍ଟିଂ କୃଷୀଷ୍ଟ ମମ ପୁଷ୍କରବିଷ୍ଟରାୟାଃ ॥

ଦଦ୍ୟାଦ୍ଦୟାନୁପବନୋ ଦ୍ରବିଣାମ୍ବୁଧାରାଂ
ଅସ୍ମିନ୍ନକିଞ୍ଚନବିହଙ୍ଗଶିଶୌ ବିଷଣ୍ଣେ ।
ଦୁଷ୍କର୍ମଘର୍ମମପନୀୟ ଚିରାୟ ଦୂରଂ
ନାରାୟଣପ୍ରଣୟିନୀନୟନାମ୍ବୁବାହଃ ॥

ଧୀର୍ଦେବତେତି ଗରୁଡଧ୍ୱଜସୁନ୍ଦରୀତି
ଶାକମ୍ଭରୀତି ଶଶିଶେଖରବଲ୍ଲଭେତି ।
ସୃଷ୍ଟିସ୍ଥିତିପ୍ରଲୟକେଲିଷୁ ସଂସ୍ଥିତାୟୈ
ତସ୍ୟୈ ନମସ୍ତ୍ରିଭୁବନୈକଗୁରୋସ୍ତରୁଣ୍ୟୈ ॥

ଶ୍ରୁତ୍ୟୈ ନମୋଽସ୍ତୁ ଶୁଭକର୍ମଫଲପ୍ରସୂତ୍ୟୈ
ରତ୍ୟୈ ନମୋଽସ୍ତୁ ରମଣୀୟଗୁଣାର୍ଣବାୟୈ ।
ଶକ୍ତ୍ୟୈ ନମୋଽସ୍ତୁ ଶତପତ୍ରନିକେତନାୟୈ
ପୁଷ୍ଟ୍ୟୈ ନମୋଽସ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମବଲ୍ଲଭାୟୈ ॥

ନମୋଽସ୍ତୁ ନାଲୀକନିଭାନନାୟୈ
ନମୋଽସ୍ତୁ ଦୁଗ୍ଧୋଦଧିଜନ୍ମଭୂମ୍ୟୈ ।
ନମୋଽସ୍ତୁ ସୋମାମୃତସୋଦରାୟୈ
ନମୋଽସ୍ତୁ ନାରାୟଣବଲ୍ଲଭାୟୈ ॥

ନମୋଽସ୍ତୁ ହେମାମ୍ବୁଜପୀଠିକାୟୈ
ନମୋଽସ୍ତୁ ଭୂମଣ୍ଡଲନାୟିକାୟୈ ।
ନମୋଽସ୍ତୁ ଦେବାଦିଦୟାପରାୟୈ
ନମୋଽସ୍ତୁ ଶାର୍ଙ୍ଗାୟୁଧବଲ୍ଲଭାୟୈ ॥

ନମୋଽସ୍ତୁ ଦେବ୍ୟୈ ଭୃଗୁନନ୍ଦନାୟୈ
ନମୋଽସ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୋରୁରସି ସ୍ଥିତାୟୈ ।
ନମୋଽସ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ କମଲାଲୟାୟୈ
ନମୋଽସ୍ତୁ ଦାମୋଦରବଲ୍ଲଭାୟୈ ॥

ନମୋଽସ୍ତୁ କାନ୍ତ୍ୟୈ କମଲେକ୍ଷଣାୟୈ
ନମୋଽସ୍ତୁ ଭୂତ୍ୟୈ ଭୁବନପ୍ରସୂତ୍ୟୈ ।
ନମୋଽସ୍ତୁ ଦେବାଦିଭିରର୍ଚିତାୟୈ
ନମୋଽସ୍ତୁ ନନ୍ଦାତ୍ମଜବଲ୍ଲଭାୟୈ ॥

ସମ୍ପତ୍କରାଣି ସକଲେନ୍ଦ୍ରିୟନନ୍ଦନାନି
ସାମ୍ରାଜ୍ୟଦାନବିଭବାନି ସରୋରୁହାକ୍ଷି ।
ତ୍ୱଦ୍ୱନ୍ଦନାନି ଦୁରିତୋତ୍ତରଣୋଦ୍ୟତାନି
ମାମେବ ମାତରନିଶଂ କଲୟନ୍ତୁ ମାନ୍ୟେ ॥

ଯତ୍କଟାକ୍ଷସମୁପାସନାବିଧିଃ
ସେବକସ୍ୟ ସକଲାର୍ଥସମ୍ପଦଃ ।
ସନ୍ତନୋତି ବଚନାଙ୍ଗମାନସୈଃ
ତ୍ୱାଂ ମୁରାରିହୃଦୟେଶ୍ୱରୀଂ ଭଜେ ॥

ସରସିଜନିଲୟେ ସରୋଜହସ୍ତେ
ଧବଳତମାଂଶୁକଗନ୍ଧମାଲ୍ୟଶୋଭେ ।
ଭଗବତି ହରିବଲ୍ଲଭେ ମନୋଜ୍ଞେ
ତ୍ରିଭୁବନଭୂତିକରି ପ୍ରସୀଦ ମହ୍ୟମ୍ ॥

ଦିଗ୍ଘସ୍ତିଭିଃ କନକକୁମ୍ଭମୁଖାବସୃଷ୍ଟ
ସ୍ୱର୍ୱାହିନୀ ବିମଲଚାରୁଜଲପ୍ଲୁତାଙ୍ଗୀମ୍ ।
ପ୍ରାତର୍ନମାମି ଜଗତାଂ ଜନନୀମଶେଷ
ଲୋକାଧିନାଥଗୃହିଣୀମମୃତାବ୍ଧିପୁତ୍ରୀମ୍ ॥

କମଲେ କମଲାକ୍ଷବଲ୍ଲଭେ ତ୍ୱଂ
କରୁଣାପୂରତରଙ୍ଗିତୈରପାଙ୍ଗୈଃ ।
ଅବଲୋକୟ ମାମକିଞ୍ଚନାନାଂ
ପ୍ରଥମଂ ପାତ୍ରମକୃତ୍ରିମଂ ଦୟାୟାଃ ॥

ଦେବି ପ୍ରସୀଦ ଜଗଦୀଶ୍ୱରି ଲୋକମାତଃ
କଲ୍ୟାନଗାତ୍ରି କମଲେକ୍ଷଣଜୀବନାଥେ ।
ଦାରିଦ୍ର୍ୟଭୀତିହୃଦୟଂ ଶରଣାଗତଂ ମାଂ
ଆଲୋକୟ ପ୍ରତିଦିନଂ ସଦୟୈରପାଙ୍ଗୈଃ ॥

ସ୍ତୁବନ୍ତି ଯେ ସ୍ତୁତିଭିରମୂଭିରନ୍ୱହଂ
ତ୍ରୟୀମୟୀଂ ତ୍ରିଭୁବନମାତରଂ ରମାମ୍ ।
ଗୁଣାଧିକା ଗୁରୁତରଭାଗ୍ୟଭାଗିନୋ
ଭବନ୍ତି ତେ ଭୁବି ବୁଧଭାବିତାଶୟାଃ ॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download କନକଧାରାସ୍ତୋତ୍ରମ୍ PDF

କନକଧାରାସ୍ତୋତ୍ରମ୍ PDF

Leave a Comment