Download HinduNidhi App
Misc

કનકધારા સ્તોત્રમ્

Kanakadhara Stotram Gujarati

MiscStotram (स्तोत्र निधि)ગુજરાતી
Share This

|| કનકધારા સ્તોત્રમ્ ||

વન્દે વન્દારુમન્દારમિન્દિરાનન્દકન્દલમ્ .
અમન્દાનન્દસન્દોહબન્ધુરં સિન્ધુરાનનમ્ ..

અઙ્ગં હરેઃ પુલકભૂષણમાશ્રયન્તી
ભૃઙ્ગાઙ્ગનેવ મુકુલાભરણં તમાલમ્ .
અઙ્ગીકૃતાખિલવિભૂતિરપાઙ્ગલીલા
માઙ્ગલ્યદાસ્તુ મમ મઙ્ગળદેવતાયાઃ ..

મુગ્ધા મુહુર્વિદધતી વદને મુરારેઃ
પ્રેમત્રપાપ્રણિહિતાનિ ગતાગતાનિ .
માલા દૃશોર્મધુકરીવ મહોત્પલે યા
સા મે શ્રિયં દિશતુ સાગરસમ્ભવાયાઃ ..

આમીલિતાક્ષમધિગમ્ય મુદા મુકુન્દં
આનન્દકન્દમનિમેષમનઙ્ગતન્ત્રમ્ .
આકેકરસ્થિતકનીનિકપક્ષ્મનેત્રં
ભૂત્યૈ ભવેન્મમ ભુજઙ્ગશયાઙ્ગનાયાઃ ..

બાહ્વન્તરે મધુજિતઃ શ્રિતકૌસ્તુભે યા
હારાવલીવ હરિનીલમયી વિભાતિ .
કામપ્રદા ભગવતોઽપિ કટાક્ષમાલા
કલ્યાણમાવહતુ મે કમલાલયાયાઃ ..

કાલામ્બુદાળિલલિતોરસિ કૈટભારેઃ
ધારાધરે સ્ફુરતિ યા તડિદઙ્ગનેવ .
માતુસ્સમસ્તજગતાં મહનીયમૂર્તિઃ
ભદ્રાણિ મે દિશતુ ભાર્ગવનન્દનાયાઃ ..

પ્રાપ્તં પદં પ્રથમતઃ ખલુ યત્પ્રભાવાન્-
માઙ્ગલ્યભાજિ મધુમાથિનિ મન્મથેન .
મય્યાપતેત્તદિહ મન્થરમીક્ષણાર્ધં
મન્દાલસં ચ મકરાલયકન્યકાયાઃ ..

વિશ્વામરેન્દ્રપદવિભ્રમદાનદક્ષં
આનન્દહેતુરધિકં મુરવિદ્વિષોઽપિ .
ઈષન્નિષીદતુ મયિ ક્ષણમીક્ષણાર્ધ-
મિન્દીવરોદરસહોદરમિન્દિરાયાઃ ..

ઇષ્ટા વિશિષ્ટમતયોઽપિ યયા દયાર્દ્ર
દૃષ્ટ્યા ત્રિવિષ્ટપપદં સુલભં લભન્તે .
દૃષ્ટિઃ પ્રહૃષ્ટકમલોદરદીપ્તિરિષ્ટાં
પુષ્ટિં કૃષીષ્ટ મમ પુષ્કરવિષ્ટરાયાઃ ..

દદ્યાદ્દયાનુપવનો દ્રવિણામ્બુધારાં
અસ્મિન્નકિઞ્ચનવિહઙ્ગશિશૌ વિષણ્ણે .
દુષ્કર્મઘર્મમપનીય ચિરાય દૂરં
નારાયણપ્રણયિનીનયનામ્બુવાહઃ ..

ધીર્દેવતેતિ ગરુડધ્વજસુન્દરીતિ var ગરુડધ્વજભામિનીતિ
શાકમ્ભરીતિ શશિશેખરવલ્લભેતિ .
સૃષ્ટિસ્થિતિપ્રલયકેલિષુ સંસ્થિતાયૈ
તસ્યૈ નમસ્ત્રિભુવનૈકગુરોસ્તરુણ્યૈ ..

શ્રુત્યૈ નમોઽસ્તુ શુભકર્મફલપ્રસૂત્યૈ
રત્યૈ નમોઽસ્તુ રમણીયગુણાર્ણવાયૈ .
શક્ત્યૈ નમોઽસ્તુ શતપત્રનિકેતનાયૈ
પુષ્ટ્યૈ નમોઽસ્તુ પુરુષોત્તમવલ્લભાયૈ ..

નમોઽસ્તુ નાલીકનિભાનનાયૈ
નમોઽસ્તુ દુગ્ધોદધિજન્મભૂમ્યૈ .
નમોઽસ્તુ સોમામૃતસોદરાયૈ
નમોઽસ્તુ નારાયણવલ્લભાયૈ ..

નમોઽસ્તુ હેમામ્બુજપીઠિકાયૈ
નમોઽસ્તુ ભૂમણ્ડલનાયિકાયૈ .
નમોઽસ્તુ દેવાદિદયાપરાયૈ
નમોઽસ્તુ શાર્ઙ્ગાયુધવલ્લભાયૈ ..

નમોઽસ્તુ દેવ્યૈ ભૃગુનન્દનાયૈ
નમોઽસ્તુ વિષ્ણોરુરસિ સ્થિતાયૈ .
નમોઽસ્તુ લક્ષ્મ્યૈ કમલાલયાયૈ
નમોઽસ્તુ દામોદરવલ્લભાયૈ ..

નમોઽસ્તુ કાન્ત્યૈ કમલેક્ષણાયૈ
નમોઽસ્તુ ભૂત્યૈ ભુવનપ્રસૂત્યૈ .
નમોઽસ્તુ દેવાદિભિરર્ચિતાયૈ
નમોઽસ્તુ નન્દાત્મજવલ્લભાયૈ ..

સમ્પત્કરાણિ સકલેન્દ્રિયનન્દનાનિ
સામ્રાજ્યદાનવિભવાનિ સરોરુહાક્ષિ .
ત્વદ્વન્દનાનિ દુરિતોત્તરણોદ્યતાનિ
મામેવ માતરનિશં કલયન્તુ માન્યે ..

યત્કટાક્ષસમુપાસનાવિધિઃ
સેવકસ્ય સકલાર્થસમ્પદઃ .
સન્તનોતિ વચનાઙ્ગમાનસૈઃ
ત્વાં મુરારિહૃદયેશ્વરીં ભજે ..

સરસિજનિલયે સરોજહસ્તે
ધવળતમાંશુકગન્ધમાલ્યશોભે .
ભગવતિ હરિવલ્લભે મનોજ્ઞે
ત્રિભુવનભૂતિકરિ પ્રસીદ મહ્યમ્ ..

દિગ્ઘસ્તિભિઃ કનકકુમ્ભમુખાવસૃષ્ટ
સ્વર્વાહિની વિમલચારુજલપ્લુતાઙ્ગીમ્ .
પ્રાતર્નમામિ જગતાં જનનીમશેષ
લોકાધિનાથગૃહિણીમમૃતાબ્ધિપુત્રીમ્ ..

કમલે કમલાક્ષવલ્લભે ત્વં
કરુણાપૂરતરઙ્ગિતૈરપાઙ્ગૈઃ .
અવલોકય મામકિઞ્ચનાનાં
પ્રથમં પાત્રમકૃત્રિમં દયાયાઃ ..

દેવિ પ્રસીદ જગદીશ્વરિ લોકમાતઃ
કલ્યાનગાત્રિ કમલેક્ષણજીવનાથે .
દારિદ્ર્યભીતિહૃદયં શરણાગતં માં
આલોકય પ્રતિદિનં સદયૈરપાઙ્ગૈઃ ..

સ્તુવન્તિ યે સ્તુતિભિરમૂભિરન્વહં
ત્રયીમયીં ત્રિભુવનમાતરં રમામ્ .
ગુણાધિકા ગુરુતરભાગ્યભાગિનો
ભવન્તિ તે ભુવિ બુધભાવિતાશયાઃ ..

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download કનકધારા સ્તોત્રમ્ PDF

કનકધારા સ્તોત્રમ્ PDF

Leave a Comment