Download HinduNidhi App
Misc

கனகதா⁴ராஸ்தோத்ரம்

Kanakadhara Stotram Tamil

MiscStotram (स्तोत्र निधि)தமிழ்
Share This

|| கனகதா⁴ராஸ்தோத்ரம் ||

வந்தே³ வந்தா³ருமந்தா³ரமிந்தி³ரானந்த³கந்த³லம் .
அமந்தா³னந்த³ஸந்தோ³ஹப³ந்து⁴ரம்ʼ ஸிந்து⁴ரானனம் ..

அங்க³ம்ʼ ஹரே꞉ புலகபூ⁴ஷணமாஶ்ரயந்தீ
ப்⁴ருʼங்கா³ங்க³னேவ முகுலாப⁴ரணம்ʼ தமாலம் .
அங்கீ³க்ருʼதாகி²லவிபூ⁴திரபாங்க³லீலா
மாங்க³ல்யதா³ஸ்து மம மங்க³ளதே³வதாயா꞉ ..

முக்³தா⁴ முஹுர்வித³த⁴தீ வத³னே முராரே꞉
ப்ரேமத்ரபாப்ரணிஹிதானி க³தாக³தானி .
மாலா த்³ருʼஶோர்மது⁴கரீவ மஹோத்பலே யா
ஸா மே ஶ்ரியம்ʼ தி³ஶது ஸாக³ரஸம்ப⁴வாயா꞉ ..

ஆமீலிதாக்ஷமதி⁴க³ம்ய முதா³ முகுந்த³ம்ʼ
ஆனந்த³கந்த³மனிமேஷமனங்க³தந்த்ரம் .
ஆகேகரஸ்தி²தகனீனிகபக்ஷ்மநேத்ரம்ʼ
பூ⁴த்யை ப⁴வேன்மம பு⁴ஜங்க³ஶயாங்க³னாயா꞉ ..

பா³ஹ்வந்தரே மது⁴ஜித꞉ ஶ்ரிதகௌஸ்துபே⁴ யா
ஹாராவலீவ ஹரிநீலமயீ விபா⁴தி .
காமப்ரதா³ ப⁴க³வதோ(அ)பி கடாக்ஷமாலா
கல்யாணமாவஹது மே கமலாலயாயா꞉ ..

காலாம்பு³தா³ளிலலிதோரஸி கைடபா⁴ரே꞉
தா⁴ராத⁴ரே ஸ்பு²ரதி யா தடி³த³ங்க³னேவ .
மாதுஸ்ஸமஸ்தஜக³தாம்ʼ மஹனீயமூர்தி꞉
ப⁴த்³ராணி மே தி³ஶது பா⁴ர்க³வநந்த³னாயா꞉ ..

ப்ராப்தம்ʼ பத³ம்ʼ ப்ரத²மத꞉ க²லு யத்ப்ரபா⁴வான்-
மாங்க³ல்யபா⁴ஜி மது⁴மாதி²னி மன்மதே²ன .
மய்யாபதேத்ததி³ஹ மந்த²ரமீக்ஷணார்த⁴ம்ʼ
மந்தா³லஸம்ʼ ச மகராலயகன்யகாயா꞉ ..

விஶ்வாமரேந்த்³ரபத³விப்⁴ரமதா³னத³க்ஷம்ʼ
ஆனந்த³ஹேதுரதி⁴கம்ʼ முரவித்³விஷோ(அ)பி .
ஈஷந்நிஷீத³து மயி க்ஷணமீக்ஷணார்த⁴-
மிந்தீ³வரோத³ரஸஹோத³ரமிந்தி³ராயா꞉ ..

இஷ்டா விஶிஷ்டமதயோ(அ)பி யயா த³யார்த்³ர
த்³ருʼஷ்ட்யா த்ரிவிஷ்டபபத³ம்ʼ ஸுலப⁴ம்ʼ லப⁴ந்தே .
த்³ருʼஷ்டி꞉ ப்ரஹ்ருʼஷ்டகமலோத³ரதீ³ப்திரிஷ்டாம்ʼ
புஷ்டிம்ʼ க்ருʼஷீஷ்ட மம புஷ்கரவிஷ்டராயா꞉ ..

த³த்³யாத்³த³யானுபவனோ த்³ரவிணாம்பு³தா⁴ராம்ʼ
அஸ்மின்னகிஞ்சனவிஹங்க³ஶிஶௌ விஷண்ணே .
து³ஷ்கர்மக⁴ர்மமபனீய சிராய தூ³ரம்ʼ
நாராயணப்ரணயினீநயனாம்பு³வாஹ꞉ ..

தீ⁴ர்தே³வதேதி க³ருட³த்⁴வஜஸுந்த³ரீதி var க³ருட³த்⁴வஜபா⁴மிநீதி
ஶாகம்ப⁴ரீதி ஶஶிஶேக²ரவல்லபே⁴தி .
ஸ்ருʼஷ்டிஸ்தி²திப்ரலயகேலிஷு ஸம்ʼஸ்தி²தாயை
தஸ்யை நமஸ்த்ரிபு⁴வனைககு³ரோஸ்தருண்யை ..

ஶ்ருத்யை நமோ(அ)ஸ்து ஶுப⁴கர்மப²லப்ரஸூத்யை
ரத்யை நமோ(அ)ஸ்து ரமணீயகு³ணார்ணவாயை .
ஶக்த்யை நமோ(அ)ஸ்து ஶதபத்ரநிகேதனாயை
புஷ்ட்யை நமோ(அ)ஸ்து புருஷோத்தமவல்லபா⁴யை ..

நமோ(அ)ஸ்து நாலீகனிபா⁴னனாயை
நமோ(அ)ஸ்து து³க்³தோ⁴த³தி⁴ஜன்மபூ⁴ம்யை .
நமோ(அ)ஸ்து ஸோமாம்ருʼதஸோத³ராயை
நமோ(அ)ஸ்து நாராயணவல்லபா⁴யை ..

நமோ(அ)ஸ்து ஹேமாம்பு³ஜபீடி²காயை
நமோ(அ)ஸ்து பூ⁴மண்ட³லநாயிகாயை .
நமோ(அ)ஸ்து தே³வாதி³த³யாபராயை
நமோ(அ)ஸ்து ஶார்ங்கா³யுத⁴வல்லபா⁴யை ..

நமோ(அ)ஸ்து தே³வ்யை ப்⁴ருʼகு³நந்த³னாயை
நமோ(அ)ஸ்து விஷ்ணோருரஸி ஸ்தி²தாயை .
நமோ(அ)ஸ்து லக்ஷ்ம்யை கமலாலயாயை
நமோ(அ)ஸ்து தா³மோத³ரவல்லபா⁴யை ..

நமோ(அ)ஸ்து காந்த்யை கமலேக்ஷணாயை
நமோ(அ)ஸ்து பூ⁴த்யை பு⁴வனப்ரஸூத்யை .
நமோ(அ)ஸ்து தே³வாதி³பி⁴ரர்சிதாயை
நமோ(அ)ஸ்து நந்தா³த்மஜவல்லபா⁴யை ..

ஸம்பத்கராணி ஸகலேந்த்³ரியநந்த³னானி
ஸாம்ராஜ்யதா³னவிப⁴வானி ஸரோருஹாக்ஷி .
த்வத்³வந்த³னானி து³ரிதோத்தரணோத்³யதானி
மாமேவ மாதரநிஶம்ʼ கலயந்து மான்யே ..

யத்கடாக்ஷஸமுபாஸனாவிதி⁴꞉
ஸேவகஸ்ய ஸகலார்த²ஸம்பத³꞉ .
ஸந்தனோதி வசனாங்க³மானஸை꞉
த்வாம்ʼ முராரிஹ்ருʼத³யேஶ்வரீம்ʼ ப⁴ஜே ..

ஸரஸிஜநிலயே ஸரோஜஹஸ்தே
த⁴வளதமாம்ʼஶுகக³ந்த⁴மால்யஶோபே⁴ .
ப⁴க³வதி ஹரிவல்லபே⁴ மனோஜ்ஞே
த்ரிபு⁴வனபூ⁴திகரி ப்ரஸீத³ மஹ்யம் ..

தி³க்³க⁴ஸ்திபி⁴꞉ கனககும்ப⁴முகா²வஸ்ருʼஷ்ட
ஸ்வர்வாஹினீ விமலசாருஜலப்லுதாங்கீ³ம் .
ப்ராதர்நமாமி ஜக³தாம்ʼ ஜனனீமஶேஷ
லோகாதி⁴நாத²க்³ருʼஹிணீமம்ருʼதாப்³தி⁴புத்ரீம் ..

கமலே கமலாக்ஷவல்லபே⁴ த்வம்ʼ
கருணாபூரதரங்கி³தைரபாங்கை³꞉ .
அவலோகய மாமகிஞ்சனானாம்ʼ
ப்ரத²மம்ʼ பாத்ரமக்ருʼத்ரிமம்ʼ த³யாயா꞉ ..

தே³வி ப்ரஸீத³ ஜக³தீ³ஶ்வரி லோகமாத꞉
கல்யானகா³த்ரி கமலேக்ஷணஜீவநாதே² .
தா³ரித்³ர்யபீ⁴திஹ்ருʼத³யம்ʼ ஶரணாக³தம்ʼ மாம்ʼ
ஆலோகய ப்ரதிதி³னம்ʼ ஸத³யைரபாங்கை³꞉ ..

ஸ்துவந்தி யே ஸ்துதிபி⁴ரமூபி⁴ரன்வஹம்ʼ
த்ரயீமயீம்ʼ த்ரிபு⁴வனமாதரம்ʼ ரமாம் .
கு³ணாதி⁴கா கு³ருதரபா⁴க்³யபா⁴கி³னோ
ப⁴வந்தி தே பு⁴வி பு³த⁴பா⁴விதாஶயா꞉ ..

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download கனகதா⁴ராஸ்தோத்ரம் PDF

கனகதா⁴ராஸ்தோத்ரம் PDF

Leave a Comment