Download HinduNidhi App
Misc

ਕਨਕਧਾਰਾਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍

Kanakadhara Stotram Punjabi

MiscStotram (स्तोत्र निधि)ਪੰਜਾਬੀ
Share This

|| ਕਨਕਧਾਰਾਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ||

ਵਨ੍ਦੇ ਵਨ੍ਦਾਰੁਮਨ੍ਦਾਰਮਿਨ੍ਦਿਰਾਨਨ੍ਦਕਨ੍ਦਲਮ੍ ।
ਅਮਨ੍ਦਾਨਨ੍ਦਸਨ੍ਦੋਹਬਨ੍ਧੁਰੰ ਸਿਨ੍ਧੁਰਾਨਨਮ੍ ॥

ਅਙ੍ਗੰ ਹਰੇਃ ਪੁਲਕਭੂਸ਼਼ਣਮਾਸ਼੍ਰਯਨ੍ਤੀ
ਭ੍ਰੁਙ੍ਗਾਙ੍ਗਨੇਵ ਮੁਕੁਲਾਭਰਣੰ ਤਮਾਲਮ੍ ।
ਅਙ੍ਗੀਕ੍ਰੁਤਾਖਿਲਵਿਭੂਤਿਰਪਾਙ੍ਗਲੀਲਾ
ਮਾਙ੍ਗਲ੍ਯਦਾਸ੍ਤੁ ਮਮ ਮਙ੍ਗਲ਼ਦੇਵਤਾਯਾਃ ॥

ਮੁਗ੍ਧਾ ਮੁਹੁਰ੍ਵਿਦਧਤੀ ਵਦਨੇ ਮੁਰਾਰੇਃ
ਪ੍ਰੇਮਤ੍ਰਪਾਪ੍ਰਣਿਹਿਤਾਨਿ ਗਤਾਗਤਾਨਿ ।
ਮਾਲਾ ਦ੍ਰੁਸ਼ੋਰ੍ਮਧੁਕਰੀਵ ਮਹੋਤ੍ਪਲੇ ਯਾ
ਸਾ ਮੇ ਸ਼੍ਰਿਯੰ ਦਿਸ਼ਤੁ ਸਾਗਰਸਮ੍ਭਵਾਯਾਃ ॥

ਆਮੀਲਿਤਾਕ੍ਸ਼਼ਮਧਿਗਮ੍ਯ ਮੁਦਾ ਮੁਕੁਨ੍ਦੰ
ਆਨਨ੍ਦਕਨ੍ਦਮਨਿਮੇਸ਼਼ਮਨਙ੍ਗਤਨ੍ਤ੍ਰਮ੍ ।
ਆਕੇਕਰਸ੍ਥਿਤਕਨੀਨਿਕਪਕ੍ਸ਼਼੍ਮਨੇਤ੍ਰੰ
ਭੂਤ੍ਯੈ ਭਵੇਨ੍ਮਮ ਭੁਜਙ੍ਗਸ਼ਯਾਙ੍ਗਨਾਯਾਃ ॥

ਬਾਹ੍ਵਨ੍ਤਰੇ ਮਧੁਜਿਤਃ ਸ਼੍ਰਿਤਕੌਸ੍ਤੁਭੇ ਯਾ
ਹਾਰਾਵਲੀਵ ਹਰਿਨੀਲਮਯੀ ਵਿਭਾਤਿ ।
ਕਾਮਪ੍ਰਦਾ ਭਗਵਤੋ(ਅ)ਪਿ ਕਟਾਕ੍ਸ਼਼ਮਾਲਾ
ਕਲ੍ਯਾਣਮਾਵਹਤੁ ਮੇ ਕਮਲਾਲਯਾਯਾਃ ॥

ਕਾਲਾਮ੍ਬੁਦਾਲ਼ਿਲਲਿਤੋਰਸਿ ਕੈਟਭਾਰੇਃ
ਧਾਰਾਧਰੇ ਸ੍ਫੁਰਤਿ ਯਾ ਤਡਿਦਙ੍ਗਨੇਵ ।
ਮਾਤੁੱਸਮਸ੍ਤਜਗਤਾਂ ਮਹਨੀਯਮੂਰ੍ਤਿਃ
ਭਦ੍ਰਾਣਿ ਮੇ ਦਿਸ਼ਤੁ ਭਾਰ੍ਗਵਨਨ੍ਦਨਾਯਾਃ ॥

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੰ ਪਦੰ ਪ੍ਰਥਮਤਃ ਖਲੁ ਯਤ੍ਪ੍ਰਭਾਵਾਨ੍-
ਮਾਙ੍ਗਲ੍ਯਭਾਜਿ ਮਧੁਮਾਥਿਨਿ ਮਨ੍ਮਥੇਨ ।
ਮੱਯਾਪਤੇੱਤਦਿਹ ਮਨ੍ਥਰਮੀਕ੍ਸ਼਼ਣਾਰ੍ਧੰ
ਮਨ੍ਦਾਲਸੰ ਚ ਮਕਰਾਲਯਕਨ੍ਯਕਾਯਾਃ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਾਮਰੇਨ੍ਦ੍ਰਪਦਵਿਭ੍ਰਮਦਾਨਦਕ੍ਸ਼਼ੰ
ਆਨਨ੍ਦਹੇਤੁਰਧਿਕੰ ਮੁਰਵਿਦ੍ਵਿਸ਼਼ੋ(ਅ)ਪਿ ।
ਈਸ਼਼ੰਨਿਸ਼਼ੀਦਤੁ ਮਯਿ ਕ੍ਸ਼਼ਣਮੀਕ੍ਸ਼਼ਣਾਰ੍ਧ-
ਮਿਨ੍ਦੀਵਰੋਦਰਸਹੋਦਰਮਿਨ੍ਦਿਰਾਯਾਃ ॥

ਇਸ਼਼੍ਟਾ ਵਿਸ਼ਿਸ਼਼੍ਟਮਤਯੋ(ਅ)ਪਿ ਯਯਾ ਦਯਾਰ੍ਦ੍ਰ
ਦ੍ਰੁਸ਼਼੍ਟ੍ਯਾ ਤ੍ਰਿਵਿਸ਼਼੍ਟਪਪਦੰ ਸੁਲਭੰ ਲਭਨ੍ਤੇ ।
ਦ੍ਰੁਸ਼਼੍ਟਿਃ ਪ੍ਰਹ੍ਰੁਸ਼਼੍ਟਕਮਲੋਦਰਦੀਪ੍ਤਿਰਿਸ਼਼੍ਟਾਂ
ਪੁਸ਼਼੍ਟਿੰ ਕ੍ਰੁਸ਼਼ੀਸ਼਼੍ਟ ਮਮ ਪੁਸ਼਼੍ਕਰਵਿਸ਼਼੍ਟਰਾਯਾਃ ॥

ਦਦ੍ਯਾੱਦਯਾਨੁਪਵਨੋ ਦ੍ਰਵਿਣਾਮ੍ਬੁਧਾਰਾਂ
ਅਸ੍ਮਿੰਨਕਿਞ੍ਚਨਵਿਹਙ੍ਗਸ਼ਿਸ਼ੌ ਵਿਸ਼਼ੱਣੇ ।
ਦੁਸ਼਼੍ਕਰ੍ਮਘਰ੍ਮਮਪਨੀਯ ਚਿਰਾਯ ਦੂਰੰ
ਨਾਰਾਯਣਪ੍ਰਣਯਿਨੀਨਯਨਾਮ੍ਬੁਵਾਹਃ ॥

ਧੀਰ੍ਦੇਵਤੇਤਿ ਗਰੁਡਧ੍ਵਜਸੁਨ੍ਦਰੀਤਿ
ਸ਼ਾਕਮ੍ਭਰੀਤਿ ਸ਼ਸ਼ਿਸ਼ੇਖਰਵੱਲਭੇਤਿ ।
ਸ੍ਰੁਸ਼਼੍ਟਿਸ੍ਥਿਤਿਪ੍ਰਲਯਕੇਲਿਸ਼਼ੁ ਸੰਸ੍ਥਿਤਾਯੈ
ਤਸ੍ਯੈ ਨਮਸ੍ਤ੍ਰਿਭੁਵਨੈਕਗੁਰੋਸ੍ਤਰੁਣ੍ਯੈ ॥

ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਯੈ ਨਮੋ(ਅ)ਸ੍ਤੁ ਸ਼ੁਭਕਰ੍ਮਫਲਪ੍ਰਸੂਤ੍ਯੈ
ਰਤ੍ਯੈ ਨਮੋ(ਅ)ਸ੍ਤੁ ਰਮਣੀਯਗੁਣਾਰ੍ਣਵਾਯੈ ।
ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮੋ(ਅ)ਸ੍ਤੁ ਸ਼ਤਪਤ੍ਰਨਿਕੇਤਨਾਯੈ
ਪੁਸ਼਼੍ਟ੍ਯੈ ਨਮੋ(ਅ)ਸ੍ਤੁ ਪੁਰੁਸ਼਼ੋੱਤਮਵੱਲਭਾਯੈ ॥

ਨਮੋ(ਅ)ਸ੍ਤੁ ਨਾਲੀਕਨਿਭਾਨਨਾਯੈ
ਨਮੋ(ਅ)ਸ੍ਤੁ ਦੁਗ੍ਧੋਦਧਿਜਨ੍ਮਭੂਮ੍ਯੈ ।
ਨਮੋ(ਅ)ਸ੍ਤੁ ਸੋਮਾਮ੍ਰੁਤਸੋਦਰਾਯੈ
ਨਮੋ(ਅ)ਸ੍ਤੁ ਨਾਰਾਯਣਵੱਲਭਾਯੈ ॥

ਨਮੋ(ਅ)ਸ੍ਤੁ ਹੇਮਾਮ੍ਬੁਜਪੀਠਿਕਾਯੈ
ਨਮੋ(ਅ)ਸ੍ਤੁ ਭੂਮਣ੍ਡਲਨਾਯਿਕਾਯੈ ।
ਨਮੋ(ਅ)ਸ੍ਤੁ ਦੇਵਾਦਿਦਯਾਪਰਾਯੈ
ਨਮੋ(ਅ)ਸ੍ਤੁ ਸ਼ਾਰ੍ਙ੍ਗਾਯੁਧਵੱਲਭਾਯੈ ॥

ਨਮੋ(ਅ)ਸ੍ਤੁ ਦੇਵ੍ਯੈ ਭ੍ਰੁਗੁਨਨ੍ਦਨਾਯੈ
ਨਮੋ(ਅ)ਸ੍ਤੁ ਵਿਸ਼਼੍ਣੋਰੁਰਸਿ ਸ੍ਥਿਤਾਯੈ ।
ਨਮੋ(ਅ)ਸ੍ਤੁ ਲਕ੍ਸ਼਼੍ਮ੍ਯੈ ਕਮਲਾਲਯਾਯੈ
ਨਮੋ(ਅ)ਸ੍ਤੁ ਦਾਮੋਦਰਵੱਲਭਾਯੈ ॥

ਨਮੋ(ਅ)ਸ੍ਤੁ ਕਾਨ੍ਤ੍ਯੈ ਕਮਲੇਕ੍ਸ਼਼ਣਾਯੈ
ਨਮੋ(ਅ)ਸ੍ਤੁ ਭੂਤ੍ਯੈ ਭੁਵਨਪ੍ਰਸੂਤ੍ਯੈ ।
ਨਮੋ(ਅ)ਸ੍ਤੁ ਦੇਵਾਦਿਭਿਰਰ੍ਚਿਤਾਯੈ
ਨਮੋ(ਅ)ਸ੍ਤੁ ਨਨ੍ਦਾਤ੍ਮਜਵੱਲਭਾਯੈ ॥

ਸਮ੍ਪਤ੍ਕਰਾਣਿ ਸਕਲੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਨਨ੍ਦਨਾਨਿ
ਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਦਾਨਵਿਭਵਾਨਿ ਸਰੋਰੁਹਾਕ੍ਸ਼਼ਿ ।
ਤ੍ਵਦ੍ਵਨ੍ਦਨਾਨਿ ਦੁਰਿਤੋੱਤਰਣੋਦ੍ਯਤਾਨਿ
ਮਾਮੇਵ ਮਾਤਰਨਿਸ਼ੰ ਕਲਯਨ੍ਤੁ ਮਾਨ੍ਯੇ ॥

ਯਤ੍ਕਟਾਕ੍ਸ਼਼ਸਮੁਪਾਸਨਾਵਿਧਿਃ
ਸੇਵਕਸ੍ਯ ਸਕਲਾਰ੍ਥਸਮ੍ਪਦਃ ।
ਸਨ੍ਤਨੋਤਿ ਵਚਨਾਙ੍ਗਮਾਨਸੈਃ
ਤ੍ਵਾਂ ਮੁਰਾਰਿਹ੍ਰੁਦਯੇਸ਼੍ਵਰੀਂ ਭਜੇ ॥

ਸਰਸਿਜਨਿਲਯੇ ਸਰੋਜਹਸ੍ਤੇ
ਧਵਲ਼ਤਮਾਂਸ਼ੁਕਗਨ੍ਧਮਾਲ੍ਯਸ਼ੋਭੇ ।
ਭਗਵਤਿ ਹਰਿਵੱਲਭੇ ਮਨੋਜ੍ਞੇ
ਤ੍ਰਿਭੁਵਨਭੂਤਿਕਰਿ ਪ੍ਰਸੀਦ ਮਹ੍ਯਮ੍ ॥

ਦਿੱਘਸ੍ਤਿਭਿਃ ਕਨਕਕੁਮ੍ਭਮੁਖਾਵਸ੍ਰੁਸ਼਼੍ਟ
ਸ੍ਵਰ੍ਵਾਹਿਨੀ ਵਿਮਲਚਾਰੁਜਲਪ੍ਲੁਤਾਙ੍ਗੀਮ੍ ।
ਪ੍ਰਾਤਰ੍ਨਮਾਮਿ ਜਗਤਾਂ ਜਨਨੀਮਸ਼ੇਸ਼਼
ਲੋਕਾਧਿਨਾਥਗ੍ਰੁਹਿਣੀਮਮ੍ਰੁਤਾਬ੍ਧਿਪੁਤ੍ਰੀਮ੍ ॥

ਕਮਲੇ ਕਮਲਾਕ੍ਸ਼਼ਵੱਲਭੇ ਤ੍ਵੰ
ਕਰੁਣਾਪੂਰਤਰਙ੍ਗਿਤੈਰਪਾਙ੍ਗੈਃ ।
ਅਵਲੋਕਯ ਮਾਮਕਿਞ੍ਚਨਾਨਾਂ
ਪ੍ਰਥਮੰ ਪਾਤ੍ਰਮਕ੍ਰੁਤ੍ਰਿਮੰ ਦਯਾਯਾਃ ॥

ਦੇਵਿ ਪ੍ਰਸੀਦ ਜਗਦੀਸ਼੍ਵਰਿ ਲੋਕਮਾਤਃ
ਕਲ੍ਯਾਨਗਾਤ੍ਰਿ ਕਮਲੇਕ੍ਸ਼਼ਣਜੀਵਨਾਥੇ ।
ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਭੀਤਿਹ੍ਰੁਦਯੰ ਸ਼ਰਣਾਗਤੰ ਮਾਂ
ਆਲੋਕਯ ਪ੍ਰਤਿਦਿਨੰ ਸਦਯੈਰਪਾਙ੍ਗੈਃ ॥

ਸ੍ਤੁਵਨ੍ਤਿ ਯੇ ਸ੍ਤੁਤਿਭਿਰਮੂਭਿਰਨ੍ਵਹੰ
ਤ੍ਰਯੀਮਯੀਂ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨਮਾਤਰੰ ਰਮਾਮ੍ ।
ਗੁਣਾਧਿਕਾ ਗੁਰੁਤਰਭਾਗ੍ਯਭਾਗਿਨੋ
ਭਵਨ੍ਤਿ ਤੇ ਭੁਵਿ ਬੁਧਭਾਵਿਤਾਸ਼ਯਾਃ ॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ਕਨਕਧਾਰਾਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ PDF

ਕਨਕਧਾਰਾਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ PDF

Leave a Comment