Download HinduNidhi App
Misc

ಶೈಲಪುತ್ರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

Shailaputri Stotram Kannada

MiscStotram (स्तोत्र निधि)ಕನ್ನಡ
Share This

|| ಶೈಲಪುತ್ರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ ||

ಹಿಮಾಲಯ ಉವಾಚ –
ಮಾತಸ್ತ್ವಂ ಕೃಪಯಾ ಗೃಹೇ ಮಮ ಸುತಾ ಜಾತಾಸಿ ನಿತ್ಯಾಪಿ
ಯದ್ಭಾಗ್ಯಂ ಮೇ ಬಹುಜನ್ಮಜನ್ಮಜನಿತಂ ಮನ್ಯೇ ಮಹತ್ಪುಣ್ಯದಂ .
ದೃಷ್ಟಂ ರೂಪಮಿದಂ ಪರಾತ್ಪರತರಾಂ ಮೂರ್ತಿಂ ಭವಾನ್ಯಾ ಅಪಿ
ಮಾಹೇಶೀಂ ಪ್ರತಿ ದರ್ಶಯಾಶು ಕೃಪಯಾ ವಿಶ್ವೇಶಿ ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ ..

ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ –
ದದಾಮಿ ಚಕ್ಷುಸ್ತೇ ದಿವ್ಯಂ ಪಶ್ಯ ಮೇ ರೂಪಮೈಶ್ವರಂ .
ಛಿಂಧಿ ಹೃತ್ಸಂಶಯಂ ವಿದ್ಧಿ ಸರ್ವದೇವಮಯೀಂ ಪಿತಃ ..

ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಉವಾಚ –
ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ತಂ ಗಿರಿಶ್ರೇಷ್ಠಂ ದತ್ತ್ವಾ ವಿಜ್ಞಾನಮುತ್ತಮಂ .
ಸ್ವರೂಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ದಿವ್ಯಂ ಮಾಹೇಶ್ವರಂ ತದಾ ..

ಶಶಿಕೋಟಿಪ್ರಭಂ ಚಾರುಚಂದ್ರಾರ್ಧಕೃತಶೇಖರಂ .
ತ್ರಿಶೂಲವರ ಹಸ್ತಂ ಚ ಜಟಾಮಂಡಿತಮಸ್ತಕಂ ..

ಭಯಾನಕಂ ಘೋರರೂಪಂ ಕಾಲಾನಲಸಹಸ್ರಭಂ .
ಪಂಚವಕ್ತ್ರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಚ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಿನಂ ..

ದ್ವೀಪಿಚರ್ಮಾಂಬರಧರಂ ನಾಗೇಂದ್ರಕೃತಭೂಷಣಂ .
ಏವಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ತದ್ರೂಪಂ ವಿಸ್ಮಿತೋ ಹಿಮವಾನ್ ಪುನಃ ..

ಪ್ರೋವಾಚ ವಚನಂ ಮಾತಾ ರೂಪಮನ್ಯತ್ಪ್ರದರ್ಶಯ .
ತತಃ ಸಂಹೃತ್ಯ ತದ್ರೂಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ ..

ರೂಪಮನ್ಯನ್ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಶ್ವರೂಪಾ ಸನಾತನೀ .
ಶರಚ್ಚಂದ್ರನಿಭಂ ಚಾರುಮುಕುಟೋಜ್ಜ್ವಲಮಸ್ತಕಂ ..

ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಪದ್ಮಹಸ್ತಂ ನೇತ್ರತ್ರಯೋಜ್ಜ್ವಲಂ .
ದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರಂ ದಿವ್ಯಗಂಧಾನುಲೇಪನಂ ..

ಯೋಗೀಂದ್ರವೃಂದಸಂವಂದ್ಯಂ ಸುಚಾರುಚರಣಾಂಬುಜಂ .
ಸರ್ವತಃ ಪಾಣಿಪಾದಂ ಚ ಸರ್ವತೋಽಕ್ಷಿಶಿರೋಮುಖಂ ..

ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತದೇತತ್ಪರಮಂ ರೂಪಂ ಸ ಹಿಮವಾನ್ ಪುನಃ .
ಪ್ರಣಮ್ಯ ತನಯಾಂ ಪ್ರಾಹ ವಿಸ್ಮಯೋತ್ಫುಲ್ಲಲೋಚನಃ ..

ಹಿಮಾಲಯ ಉವಾಚ –
ಮಾತಸ್ತವೇದಂ ಪರಮಂ ರೂಪಮೈಶ್ವರಮುತ್ತಮಂ .
ವಿಸ್ಮಿತೋಽಸ್ಮಿ ಸಮಾಲೋಕ್ಯ ರೂಪಮನ್ಯತ್ಪ್ರದರ್ಶಯ ..

ತ್ವಂ ಯಸ್ಯ ಸೋ ಹ್ಯಶೋಚ್ಯೋ ಹಿ ಧನ್ಯಶ್ಚ ಪರಮೇಶ್ವರಿ .
ಅನುಗೃಹ್ಣೀಷ್ವ ಮಾತರ್ಮಾಂ ಕೃಪಯಾ ತ್ವಾಂ ನಮೋ ನಮಃ ..

ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಉವಾಚ –
ಇತ್ಯುಕ್ತಾ ಸಾ ತದಾ ಪಿತ್ರಾ ಶೈಲರಾಜೇನ ಪಾರ್ವತೀ .
ತದ್ರೂಪಮಪಿ ಸಂಹೃತ್ಯ ದಿವ್ಯಂ ರೂಪಂ ಸಮಾದಧೇ ..

ನೀಲೋತ್ಪಲದಲಶ್ಯಾಮಂ ವನಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಂ .
ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಪದ್ಮಮಭಿವ್ಯಕ್ತಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ..

ಏವಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ತದ್ರೂಪಂ ಶೈಲಾನಾಮಧಿಪಸ್ತತಃ .
ಕೃತಾಂಜಲಿಪುಟಃ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಹರ್ಷೇಣ ಮಹತಾ ಯುತಃ ..

ಸ್ತೋತ್ರೇಣಾನೇನ ತಾಂ ದೇವೀಂ ತುಷ್ಟಾವ ಪರಮೇಶ್ವರೀಂ .
ಸರ್ವದೇವಮಯೀಮಾದ್ಯಾಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಿಕಾಂ ..

ಹಿಮಾಲಯ ಉವಾಚ –
ಮಾತಃ ಸರ್ವಮಯಿ ಪ್ರಸೀದ ಪರಮೇ ವಿಶ್ವೇಶಿ ವಿಶ್ವಾಶ್ರಯೇ
ತ್ವಂ ಸರ್ವಂ ನಹಿ ಕಿಂಚಿದಸ್ತಿ ಭುವನೇ ತತ್ತ್ವಂ ತ್ವದನ್ಯಚ್ಛಿವೇ .
ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣುರ್ಗಿರಿಶಸ್ತ್ವಮೇವ ನಿತರಾಂ ಧಾತಾಸಿ ಶಕ್ತಿಃ ಪರಾ
ಕಿಂ ವರ್ಣ್ಯಂ ಚರಿತಂ ತ್ವಚಿಂತ್ಯಚರಿತೇ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಗಮ್ಯಂ ಮಯಾ ..

ತ್ವಂ ಸ್ವಾಹಾಖಿಲದೇವತೃಪ್ತಿಜನನೀ ವಿಶ್ವೇಶಿ ತ್ವಂ ವೈ ಸ್ವಧಾ
ಪಿತೄಣಾಮಪಿ ತೃಪ್ತಿಕಾರಣಮಸಿ ತ್ವಂ ದೇವದೇವಾತ್ಮಿಕಾ .
ಹವ್ಯಂ ಕವ್ಯಮಪಿ ತ್ವಮೇವ ನಿಯಮೋ ಯಜ್ಞಸ್ತಪೋ ದಕ್ಷಿಣಾ
ತ್ವಂ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಫಲಂ ಸಮಸ್ತಫಲದೇ ದೇವೇಶಿ ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ ..

ರೂಪಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮತಮಂ ಪರಾತ್ಪರತರಂ ಯದ್ಯೋಗಿನೋ ವಿದ್ಯಯಾ
ಶುದ್ಧಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಯಂ ವದಂತಿ ಪರಮಂ ಮಾತಃ ಸುದೃಪ್ತಂ ತವ .
ವಾಚಾ ದುರ್ವಿಷಯಂ ಮನೋಽತಿಗಮಪಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಬೀಜಂ ಶಿವೇ
ಭಕ್ತ್ಯಾಹಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ದೇವಿ ವರದೇ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿ ತ್ರಾಹಿಮಾಂ ..

ಉದ್ಯತ್ಸೂರ್ಯಸಹಸ್ರಭಾಂ ಮಮ ಗೃಹೇ ಜಾತಾಂ ಸ್ವಯಂ ಲೀಲಯಾ
ದೇವೀಮಷ್ಟಭುಜಾಂ ವಿಶಾಲನಯನಾಂ ಬಾಲೇಂದುಮೌಲಿಂ ಶಿವಾಂ .
ಉದ್ಯತ್ಕೋಟಿಶಶಾಂಕಕಾಂತಿನಯನಾಂ ಬಾಲಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ಪರಾಂ
ಭಕ್ತ್ಯಾ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ವಿಶ್ವಜನನೀ ದೇವಿ ಪ್ರಸೀದಾಂಬಿಕೇ ..

ರೂಪಂ ತೇ ರಜತಾದ್ರಿಕಾಂತಿವಿಮಲಂ ನಾಗೇಂದ್ರಭೂಷೋಜ್ಜ್ವಲಂ
ಘೋರಂ ಪಂಚಮುಖಾಂಬುಜತ್ರಿನಯನೈಈಮೈಃ ಸಮುದ್ಭಾಸಿತಂ .
ಚಂದ್ರಾರ್ಧಾಂಕಿತಮಸ್ತಕಂ ಧೃತಜಟಾಜೂಟಂ ಶರಣ್ಯೇ ಶಿವೇ
ಭಕ್ತ್ಯಾಹಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ವಿಶ್ವಜನನಿ ತ್ವಾಂ ತ್ವಂ ಪ್ರಸೀದಾಂಬಿಕೇ ..

ರೂಪಂ ತೇ ಶಾರದಚಂದ್ರಕೋಟಿಸದೃಶಂ ದಿವ್ಯಾಂಬರಂ ಶೋಭನಂ
ದಿವ್ಯೈರಾಭರಣೈರ್ವಿರಾಜಿತಮಲಂ ಕಾಂತ್ಯಾ ಜಗನ್ಮೋಹನಂ .
ದಿವ್ಯೈರ್ಬಾಹುಚತುಷ್ಟಯೈರ್ಯುತಮಹಂ ವಂದೇ ಶಿವೇ ಭಕ್ತಿತಃ
ಪಾದಾಬ್ಜಂ ಜನನಿ ಪ್ರಸೀದ ನಿಖಿಲಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವಸ್ತುತೇ ..

ರೂಪಂ ತೇ ನವನೀರದದ್ಯುತಿರುಚಿಫುಲ್ಲಾಬ್ಜನೇತ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಂ,
ಕಾಂತ್ಯಾ ವಿಶ್ವವಿಮೋಹನಂ ಸ್ಮಿತಮುಖಂ ರತ್ನಾಂಗದೈರ್ಭೂಷಿತಂ .
ವಿಭ್ರಾಜದ್ವನಮಾಲಯಾವಿಲಸಿತೋರಸ್ಕಂ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ
ಭಕ್ತ್ಯಾಹಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ ದೇವಿ ಕೃಪಯಾ ದುರ್ಗೇ ಪ್ರಸೀದಾಂಬಿಕೇ ..

ಮಾತಃ ಕಃ ಪರಿವರ್ಣಿತುಂ ತವ ಗುಣಂ ರೂಪಂ ಚ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕಂ
ಶಕ್ತೋ ದೇವಿ ಜಗತ್ರಯೇ ಬಹುಗುಣೈರ್ದೇವೋಽಥವಾ ಮಾನುಷಃ .
ತತ್ ಕಿಂ ಸ್ವಲ್ಪಮತಿಬ್ರವೀಮಿ ಕರುಣಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಸ್ವಕೀಯೈ-
ರ್ಗುಣೈರ್ನೋ ಮಾಂ ಮೋಹಯ ಮಾಯಯಾ ಪರಮಯಾ ವಿಶ್ವೇಶಿ ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ ..

ಅದ್ಯ ಮೇ ಸಫಲಂ ಜನ್ಮ ತಪಶ್ಚ ಸಫಲಂ ಮಮ .
ಯತ್ತ್ವಂ ತ್ರಿಜಗತಾಂ ಮಾತಾ ಮತ್ಪುತ್ರೀತ್ವಮುಪಾಗತಾ ..

ಧನ್ಯೋಽಹಂ ಕೃತಕೃತ್ಯೋಽಹಂ ಮಾತಸ್ತ್ವ ನಿಜಲೀಲಯಾ .
ನಿತ್ಯಾಪಿ ಮದ್ಗೃಹೇ ಜಾತಾ ಪುತ್ರೀಭಾವೇನ ವೈ ಯತಃ ..

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ಶೈಲಪುತ್ರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ PDF

ಶೈಲಪುತ್ರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ PDF

Leave a Comment