Download HinduNidhi App
Misc

ശൈലപുത്രീ സ്തോത്രം

Shailaputri Stotram Malayalam

MiscStotram (स्तोत्र निधि)മലയാളം
Share This

|| ശൈലപുത്രീ സ്തോത്രം ||

ഹിമാലയ ഉവാച –
മാതസ്ത്വം കൃപയാ ഗൃഹേ മമ സുതാ ജാതാസി നിത്യാപി
യദ്ഭാഗ്യം മേ ബഹുജന്മജന്മജനിതം മന്യേ മഹത്പുണ്യദം .
ദൃഷ്ടം രൂപമിദം പരാത്പരതരാം മൂർതിം ഭവാന്യാ അപി
മാഹേശീം പ്രതി ദർശയാശു കൃപയാ വിശ്വേശി തുഭ്യം നമഃ ..

ശ്രീദേവ്യുവാച –
ദദാമി ചക്ഷുസ്തേ ദിവ്യം പശ്യ മേ രൂപമൈശ്വരം .
ഛിന്ധി ഹൃത്സംശയം വിദ്ധി സർവദേവമയീം പിതഃ ..

ശ്രീമഹാദേവ ഉവാച –
ഇത്യുക്ത്വാ തം ഗിരിശ്രേഷ്ഠം ദത്ത്വാ വിജ്ഞാനമുത്തമം .
സ്വരൂപം ദർശയാമാസ ദിവ്യം മാഹേശ്വരം തദാ ..

ശശികോടിപ്രഭം ചാരുചന്ദ്രാർധകൃതശേഖരം .
ത്രിശൂലവര ഹസ്തം ച ജടാമണ്ഡിതമസ്തകം ..

ഭയാനകം ഘോരരൂപം കാലാനലസഹസ്രഭം .
പഞ്ചവക്ത്രം ത്രിനേത്രം ച നാഗയജ്ഞോപവീതിനം ..

ദ്വീപിചർമാംബരധരം നാഗേന്ദ്രകൃതഭൂഷണം .
ഏവം വിലോക്യ തദ്രൂപം വിസ്മിതോ ഹിമവാൻ പുനഃ ..

പ്രോവാച വചനം മാതാ രൂപമന്യത്പ്രദർശയ .
തതഃ സംഹൃത്യ തദ്രൂപം ദർശയാമാസ തത്ക്ഷണാത് ..

രൂപമന്യന്മുനിശ്രേഷ്ഠ വിശ്വരൂപാ സനാതനീ .
ശരച്ചന്ദ്രനിഭം ചാരുമുകുടോജ്ജ്വലമസ്തകം ..

ശംഖചക്രഗദാപദ്മഹസ്തം നേത്രത്രയോജ്ജ്വലം .
ദിവ്യമാല്യാംബരധരം ദിവ്യഗന്ധാനുലേപനം ..

യോഗീന്ദ്രവൃന്ദസംവന്ദ്യം സുചാരുചരണാംബുജം .
സർവതഃ പാണിപാദം ച സർവതോഽക്ഷിശിരോമുഖം ..

ദൃഷ്ട്വാ തദേതത്പരമം രൂപം സ ഹിമവാൻ പുനഃ .
പ്രണമ്യ തനയാം പ്രാഹ വിസ്മയോത്ഫുല്ലലോചനഃ ..

ഹിമാലയ ഉവാച –
മാതസ്തവേദം പരമം രൂപമൈശ്വരമുത്തമം .
വിസ്മിതോഽസ്മി സമാലോക്യ രൂപമന്യത്പ്രദർശയ ..

ത്വം യസ്യ സോ ഹ്യശോച്യോ ഹി ധന്യശ്ച പരമേശ്വരി .
അനുഗൃഹ്ണീഷ്വ മാതർമാം കൃപയാ ത്വാം നമോ നമഃ ..

ശ്രീമഹാദേവ ഉവാച –
ഇത്യുക്താ സാ തദാ പിത്രാ ശൈലരാജേന പാർവതീ .
തദ്രൂപമപി സംഹൃത്യ ദിവ്യം രൂപം സമാദധേ ..

നീലോത്പലദലശ്യാമം വനമാലാവിഭൂഷിതം .
ശംഖചക്രഗദാപദ്മമഭിവ്യക്തം ചതുർഭുജം ..

ഏവം വിലോക്യ തദ്രൂപം ശൈലാനാമധിപസ്തതഃ .
കൃതാഞ്ജലിപുടഃ സ്ഥിത്വാ ഹർഷേണ മഹതാ യുതഃ ..

സ്തോത്രേണാനേന താം ദേവീം തുഷ്ടാവ പരമേശ്വരീം .
സർവദേവമയീമാദ്യാം ബ്രഹ്മവിഷ്ണുശിവാത്മികാം ..

ഹിമാലയ ഉവാച –
മാതഃ സർവമയി പ്രസീദ പരമേ വിശ്വേശി വിശ്വാശ്രയേ
ത്വം സർവം നഹി കിഞ്ചിദസ്തി ഭുവനേ തത്ത്വം ത്വദന്യച്ഛിവേ .
ത്വം വിഷ്ണുർഗിരിശസ്ത്വമേവ നിതരാം ധാതാസി ശക്തിഃ പരാ
കിം വർണ്യം ചരിതം ത്വചിന്ത്യചരിതേ ബ്രഹ്മാദ്യഗമ്യം മയാ ..

ത്വം സ്വാഹാഖിലദേവതൃപ്തിജനനീ വിശ്വേശി ത്വം വൈ സ്വധാ
പിതൄണാമപി തൃപ്തികാരണമസി ത്വം ദേവദേവാത്മികാ .
ഹവ്യം കവ്യമപി ത്വമേവ നിയമോ യജ്ഞസ്തപോ ദക്ഷിണാ
ത്വം സ്വർഗാദിഫലം സമസ്തഫലദേ ദേവേശി തുഭ്യം നമഃ ..

രൂപം സൂക്ഷ്മതമം പരാത്പരതരം യദ്യോഗിനോ വിദ്യയാ
ശുദ്ധം ബ്രഹ്മമയം വദന്തി പരമം മാതഃ സുദൃപ്തം തവ .
വാചാ ദുർവിഷയം മനോഽതിഗമപി ത്രൈലോക്യബീജം ശിവേ
ഭക്ത്യാഹം പ്രണമാമി ദേവി വരദേ വിശ്വേശ്വരി ത്രാഹിമാം ..

ഉദ്യത്സൂര്യസഹസ്രഭാം മമ ഗൃഹേ ജാതാം സ്വയം ലീലയാ
ദേവീമഷ്ടഭുജാം വിശാലനയനാം ബാലേന്ദുമൗലിം ശിവാം .
ഉദ്യത്കോടിശശാങ്കകാന്തിനയനാം ബാലാം ത്രിനേത്രാം പരാം
ഭക്ത്യാ ത്വാം പ്രണമാമി വിശ്വജനനീ ദേവി പ്രസീദാംബികേ ..

രൂപം തേ രജതാദ്രികാന്തിവിമലം നാഗേന്ദ്രഭൂഷോജ്ജ്വലം
ഘോരം പഞ്ചമുഖാംബുജത്രിനയനൈഈമൈഃ സമുദ്ഭാസിതം .
ചന്ദ്രാർധാങ്കിതമസ്തകം ധൃതജടാജൂടം ശരണ്യേ ശിവേ
ഭക്ത്യാഹം പ്രണമാമി വിശ്വജനനി ത്വാം ത്വം പ്രസീദാംബികേ ..

രൂപം തേ ശാരദചന്ദ്രകോടിസദൃശം ദിവ്യാംബരം ശോഭനം
ദിവ്യൈരാഭരണൈർവിരാജിതമലം കാന്ത്യാ ജഗന്മോഹനം .
ദിവ്യൈർബാഹുചതുഷ്ടയൈര്യുതമഹം വന്ദേ ശിവേ ഭക്തിതഃ
പാദാബ്ജം ജനനി പ്രസീദ നിഖിലബ്രഹ്മാദിദേവസ്തുതേ ..

രൂപം തേ നവനീരദദ്യുതിരുചിഫുല്ലാബ്ജനേത്രോജ്ജ്വലം,
കാന്ത്യാ വിശ്വവിമോഹനം സ്മിതമുഖം രത്നാംഗദൈർഭൂഷിതം .
വിഭ്രാജദ്വനമാലയാവിലസിതോരസ്കം ജഗത്താരിണി
ഭക്ത്യാഹം പ്രണതോഽസ്മി ദേവി കൃപയാ ദുർഗേ പ്രസീദാംബികേ ..

മാതഃ കഃ പരിവർണിതും തവ ഗുണം രൂപം ച വിശ്വാത്മകം
ശക്തോ ദേവി ജഗത്രയേ ബഹുഗുണൈർദേവോഽഥവാ മാനുഷഃ .
തത് കിം സ്വല്പമതിബ്രവീമി കരുണാം കൃത്വാ സ്വകീയൈ-
ര്ഗുണൈർനോ മാം മോഹയ മായയാ പരമയാ വിശ്വേശി തുഭ്യം നമഃ ..

അദ്യ മേ സഫലം ജന്മ തപശ്ച സഫലം മമ .
യത്ത്വം ത്രിജഗതാം മാതാ മത്പുത്രീത്വമുപാഗതാ ..

ധന്യോഽഹം കൃതകൃത്യോഽഹം മാതസ്ത്വ നിജലീലയാ .
നിത്യാപി മദ്ഗൃഹേ ജാതാ പുത്രീഭാവേന വൈ യതഃ ..

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ശൈലപുത്രീ സ്തോത്രം PDF

ശൈലപുത്രീ സ്തോത്രം PDF

Leave a Comment