Download HinduNidhi App
Share This

॥ Kavacham ॥
॥ Bhairav Uvach ॥

Kalika ya Mahavidya
Kathita bhuvि durlabha ।
Tathapi hrdaye shalyamasti
Devi kripam kuru ॥

Kavachantu Mahadevi
Kathayasvaanukampaya ।
Yadi no kathyate
Maatarvvimunchami tada tanum ॥

॥ Shri Devyuvach ॥

Shankapi jayate vatsa
Tava snehaat prakashitam ।
Na vaktavyam na drastavyam
Atiguẖyataram mahat ॥

Kalika jagatam mata
Shokaduhkha vinashini ।
Visheshataẖ kaliyuge
Mahapatakaharini ॥

Kali me purataẖ patu
Pṟishṯatashcha kapalini ।
Kulla me dakshiṉe patu
Kurukulla tathottare ॥

Virodhini shiraẖ patu
Viprachitta tu chakshushi ।
Ugra me nasikam patu
Karnau chograprabha mata ॥

Vadanam patu me dipta
Nila cha chibukam sada ।
Ghana grivam sada patu
Balaka bahuyugmakam ॥

Matra patu karadvandvam
Vakshomudra sada vatu ।
Mita patu stanadvandvam
Yonimandala devata ॥

Brahmi me jatharam patu
Nabhim narayani tatha ।
Uru maheshwari nityam
Chaamunda patu lingakam ॥

Kaumari cha kati patu
Tathaiva januyugmakam ।
Aparajita cha padau me
Varaahi patu chaangulim ॥

Sandhistanam narasimhi
Patrastha devatavatu ।
Rakshahinantu yatsthanam
Varjitam kavachena tu ॥

Tatsarvam raksha me devi
Kalike ghoradakshine ।
Urdhvamadhastatha dikshu
Patu devi svayam vapuh ॥

Himsrebhyaẖ sarvada patu
Sadhakancha jaladhikat ।
Dakshinakalika devi
Vyapaktve sadavatu ॥

Idam kavachamajnatva yo
Japeddevadakshine ।
Na pujaphalamapnoti
Vighnastasya pade pade ॥

Kavachenavrito nityam
Yatra tatraiva gachchati ।
Tatra tatraabhayam tasya
Nakshobham vidyate kvachit ॥

॥ Iti Shri Devi Kali Kavacham Samaptam ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download Shri Devi Kali Kavacham PDF

Shri Devi Kali Kavacham PDF

Leave a Comment