Shri Krishnashtakam

॥ Shri Krishnashtakam ॥

Vasudeva Sutam Devam
Kansa Chanura Mardanam।
Devaki Paramanandam
Krishnam Vande Jagadgurum॥

Atasi Pushpa Sankasham
Hara Nupura Shobhitam।
Ratna Kankana Keyuram
Krishnam Vande Jagadgurum॥

Kutilalaka Samyuktam
Purnachandra Nibhananam।
Vilasat Kundaladharam
Krishnam Vande Jagadgurum॥

Mandara Gandha Samyuktam
Charuhasam Chaturbhujam।
Barhi Pinchhava Chudangam
Krishnam Vande Jagadgurum॥

Utphulla Padmapatraksham
Nila Jimuta Sannibham।
Yadavanam Shiroratnam
Krishnam Vande Jagadgurum॥

Rukmini Keli Samyuktam
Pitambara Sushobhitam।
Avapta Tulasi Gandham
Krishnam Vande Jagadgurum॥

Gopikanam Kuchadvandva
Kumkumankita Vakshasam।
Shriniketam Maheshvasam
Krishnam Vande Jagadgurum॥

Shrivatsankam Mahoraskam
Vanamala Virajitam।
Shankhachakradharam Devam
Krishnam Vande Jagadgurum॥

Krishnashtaka Midam Punyam
Pratarutthaya Yah Pathet।
Kotijanma Kritam Papam
Smaranena Vinashyati॥

॥ Iti Shri Krishnashtakam Sampurnam ॥

Leave a Comment