Download HinduNidhi App
Shri Krishna

ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

Krishna Ashtakam Punjabi

Shri KrishnaAshtakam (अष्टकम निधि)ਪੰਜਾਬੀ
Share This

॥ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ॥

ਵਸੁਦੇਵ ਸੁਤਂ ਦੇਵਂ ਕਂਸ ਚਾਣੂਰ ਮਰ੍ਦਨਮ੍ ।
ਦੇਵਕੀ ਪਰਮਾਨਂਦਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਂ ਵਂਦੇ ਜਗਦ੍ਗੁਰੁਮ੍ ॥

ਅਤਸੀ ਪੁਸ਼੍ਪ ਸਂਕਾਸ਼ਂ ਹਾਰ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ੋਭਿਤਮ੍ ।
ਰਤ੍ਨ ਕਂਕਣ ਕੇਯੂਰਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਂ ਵਂਦੇ ਜਗਦ੍ਗੁਰੁਮ੍ ॥

ਕੁਟਿਲਾਲਕ ਸਂਯੁਕ੍ਤਂ ਪੂਰ੍ਣਚਂਦ੍ਰ ਨਿਭਾਨਨਮ੍ ।
ਵਿਲਸਤ੍ ਕੁਂਡਲਧਰਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਂ ਵਂਦੇ ਜਗਦ੍ਗੁਰਮ੍ ॥

ਮਂਦਾਰ ਗਂਧ ਸਂਯੁਕ੍ਤਂ ਚਾਰੁਹਾਸਂ ਚਤੁਰ੍ਭੁਜਮ੍ ।
ਬਰ੍ਹਿ ਪਿਂਛਾਵ ਚੂਡਾਂਗਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਂ ਵਂਦੇ ਜਗਦ੍ਗੁਰੁਮ੍ ॥

ਉਤ੍ਫੁਲ੍ਲ ਪਦ੍ਮਪਤ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਂ ਨੀਲ ਜੀਮੂਤ ਸਨ੍ਨਿਭਮ੍ ।
ਯਾਦਵਾਨਾਂ ਸ਼ਿਰੋਰਤ੍ਨਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਂ ਵਂਦੇ ਜਗਦ੍ਗੁਰੁਮ੍ ॥

ਰੁਕ੍ਮਿਣੀ ਕੇਲ਼ਿ ਸਂਯੁਕ੍ਤਂ ਪੀਤਾਂਬਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤਮ੍ ।
ਅਵਾਪ੍ਤ ਤੁਲਸੀ ਗਂਧਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਂ ਵਂਦੇ ਜਗਦ੍ਗੁਰੁਮ੍ ॥

ਗੋਪਿਕਾਨਾਂ ਕੁਚਦ੍ਵਂਦ ਕੁਂਕੁਮਾਂਕਿਤ ਵਕ੍ਸ਼ਸਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰੀਨਿਕੇਤਂ ਮਹੇਸ਼੍ਵਾਸਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਂ ਵਂਦੇ ਜਗਦ੍ਗੁਰੁਮ੍ ॥

ਸ਼੍ਰੀਵਤ੍ਸਾਂਕਂ ਮਹੋਰਸ੍ਕਂ ਵਨਮਾਲਾ ਵਿਰਾਜਿਤਮ੍ ।
ਸ਼ਂਖਚਕ੍ਰ ਧਰਂ ਦੇਵਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਂ ਵਂਦੇ ਜਗਦ੍ਗੁਰੁਮ੍ ॥

ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਾਸ਼੍ਟਕ ਮਿਦਂ ਪੁਣ੍ਯਂ ਪ੍ਰਾਤਰੁਤ੍ਥਾਯ ਯਃ ਪਠੇਤ੍ ।
ਕੋਟਿਜਨ੍ਮ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਂ ਪਾਪਂ ਸ੍ਮਰਣੇਨ ਵਿਨਸ਼੍ਯਤਿ ॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ PDF

ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ PDF

Leave a Comment