Shri Yugal Ashtakam

॥ Yugal Ashtakam ॥

Krishnapremamayi Radha
Radhaprem Mayo Hari: ।
Jivanen Dhane Nitya
Radhakrishnagatirmam ॥

Krishnasya Dravinam Radha
Radhaya: Dravinam Hari: ।
Jivanen Dhane Nitya
Radhakrishnagatirmam ॥

Krishnapranamayi Radha
Radhapranamayo Hari: ।
Jivanen Dhane Nitya
Radhakrishnagatirmam ॥

Krishnadravamayi Radha
Radhadravamayo Hari: ।
Jivanen Dhane Nitya
Radhakrishnagatirmam ॥

Krishna Gehe Sthita Radha
Radha Gehe Sithton Hari: ।
Jivanen Dhane Nitya
Radhakrishnagatirmam ॥

Krishnichittasthita Radha
Radhachitsthisto Hari: ।
Jivanen Dhane Nitya
Radhakrishnagatirmam ॥

Neelambara Dhara Radha
Pitambaro Dharo Hari: ।
Jivanen Dhane Nitya
Radhakrishnagatirmam ॥

Vrindavaneshwari Radha
Krishnao Vrindavaneshwar: ।
Jivanen Dhane Nitya
Radhakrishnagatirmam ॥

Leave a Comment