Download HinduNidhi App

Shri Krishnashtakam

॥ Shri Krishnashtakam ॥

Bhaje Vrajaik Maṇḍanam, Samasta Papa Khaṇḍanam,
Swabhakta Chitta Ranjanam, Sadaiv Nand Nandanam,
Supincha Guccha Mastakam, Sunad Veṇu Hastakam,
Anang Rang Sagaram, Nammmi Kriṣṇa Nagaram ॥

Manoj Garv Mochnam Visal Lola Lochanam,
Vidhut Gop Sochnam Namami Padma Lochanam,
Kararavind Bhudharam Smitavalok Sundaram,
Mahendra Nama Daraṇam, Namami Kr̥iṣṇa Varanam ॥

Kadamb Sun Kuṇḍalam Sucharu Gaṇḍa Maṇḍalam,
Vrajagnaika Ballabham Namami Kr̥iṣṇa Durlabham.
Yasodaya Samodaya Sagopaya Sanandaya,
Yutam Sukhaik Daykam Namami Gop Nayakam ॥

Sadaiv Pada Pankajam Madiya Manase Nijam,
Dadhanamuttamalakam, Namami Nanda Balakam,
Samasta Doṣa Soṣaṇam, Samasta Loka Poṣaṇam,
Samasta Gopa Manasam, Namami Nanda Lalasam ॥

Bhuvo Bharavatarakam Bhavabdi Karṇa Dharakam,
Yasomati Kisorakam, Namami Chitta Chorakam.
Dr̥ganta Kanta Bhanginam, Sada Sadalasanginam,
Dine Dine Navam Navam Namami Nanda Sambhavam ॥

Gunakaram Sukhakaram Krupakaram Krripaparam,
Suradviṣannikandanam, Namami Gopa Nandanam.
Navīnagōpa Nāgarama Navīna Kēli Lampaṭam,
Namāmi Mēgha Sundaram Tathita Prabhālasathpatam ॥

Samasta Gōpa Nandanam, Hrudambujaika Mōdanam,
Namāmi Kuñja Madhyagam, Prasanna Bhānu Śōbhanam.
Nikamakamadayakam Dr̥ganta Charu Sayakam,
Rasalavenu Gayakam, Namami Kunja Nayakam ॥

Vidagdha Gopika Mano Manojna Talpasayinam,
Namami Kunja Kanane Pravr̥ddha Vahni Payinam.
Kisorakanti Ranjitama, Druganjanam Susobhitam,
Gajendra Mokṣa Kariṇama, Namami Srivihariṇam ॥

Yatha Tatha Yatha Tatha Tadaiva Kr̥iṣṇ Satkatha,
Maya Sadaiv Giyatam Tatha Kripa Vidhiyatam.
Pramanikasṭakadvayam Japatyadhitya Yaḥ Puman,
Bhavet Sa Nanda Nandane Bhave Bhave Subhaktiman ॥

Om Namo Srikriṣṇaya Namah ॥
Om Namo Narayaṇaya Namah ॥

Download HinduNidhi App

Download Free Shri Krishnashtakam PDF

Shri Krishnashtakam PDF

Leave a Comment