Download HinduNidhi App
Misc

Shri Lakshmi Narasimha Karavalamba Stotram

MiscStotram (स्तोत्र निधि)English
Share This

|| Stotram ||

Shrimat Payonidhi
Niketana Chakrapane
Bhogindrabhoga
Manirajita Punyamurte |
Yogish Shashvata
Sharanya Bhavabdhipota
Lakshmi Narasimha
Mama Dehi Karavalambam ||

Brahmendra Rudra
Marudarka Kiritakoti
Sanghattitanghri
Kamalamala Kantikanta |
Lakshmilasat Kucha
Saroruharajahamsa
Lakshmi Narasimha Mama
Dehi Karavalambam ||

Samsara Davadahana
Karabhikoruru
Jwala Valibhirati
Dagdhatanuruhasya |
Twatpadapadma
Saraseeruhamaagatasya
Lakshmi Narasimha Mama
Dehi Karavalambam ||

Samsara Jalapatitatasya
Jagannivasa
Sarvendriyartha
Badishagra Jhashopamasya |
Protkampita Prachura
Taluka Mastakasya
Lakshmi Narasimha Mama
Dehi Karavalambam ||

Samsara Kuma Patighora
Magadhmulam Samprapya
Dukhashatasarpa
Samakulasya |
Deenasya Deva
Kripaya Padamagatasya
Lakshmi Narasimha Mama
Dehi Karavalambam ||

Samsara Bhikara
Karindra Karabhighata
Nishpīdyamāna
Vapurushah Sakalarthinasha |
Prana Prayana Bhava
Bhiti Samakulasya
Lakshmi Narasimha Mama
Dehi Karavalambam ||

Samsara Sarpa Vishadigdha
Mahogra Tivra
Damstragra Koti
Paridashṭavinashṭamurte |
Nagarivahana
Sudhabdhinivasa Shaure
Lakshmi Narasimha Mama
Dehi Karavalambam ||

Samsara Vriksha Bijam
Anantakarma Shakhayutam
Karanapatram
Anangapushpam |
Aruhya Dukhaphalitah
Chakita Dayalo
Lakshmi Narasimha Mama
Dehi Karavalambam ||

Samsara Sagara
Vishalakaralakala
Nakragrahagrasi
Tanigrahavigrahasya |
Vyagrasya Ragnicayor
Minipiditasya
Lakshmi Narasimha Mama
Dehi Karavalambam ||

Samsara Sagara
Nimajjanamuhyanam Deenam
Vilokaya Vibho
Karunanidhe Maam |
Prahlada Khedaparihara
Paravatara
Lakshmi Narasimha Mama
Dehi Karavalambam ||

Samsara Ghoragahane
Charato Muraare
Marograbhikaramru
Gaprachurariditasya |
Artasya Matsaradidagẖa
Suduhkitasya
Lakshmi Narasimha Mama
Dehi Karavalambam ||

Baddhva Gale Yamabhatā
Bahu Tarjayanta
Karshanti Yatra
Bhavapashashatyutyam Maam |
Ekakinam Paravasham
Chakitam Dayalo
Lakshmi Narasimha Mama
Dehi Karavalambam ||

Lakshmipate Kamalanabha
Suresha Vishno
Yajnesh Yajna
Madhusudana Vishwarupa |
Brahmanya Keshava
Janardana Vasudeva
Lakshmi Narasimha Mama
Dehi Karavalambam ||

Ekena Chakramaparena
Kareṇa Shankha
Manyena Sindhu
Tanayamavalambhya Tishthan |
Vametarena Varadabhaya
Padma Chihnam
Lakshmi Narasimha Mama
Dehi Karavalambam ||

Andhasya Me Hrutavi
Vekamahadhanasya
Chorairmahabhibhi
Rindriyanamadheyaih |
Mohandhakarakuhare
Vinipatitasya
Lakshmi Narasimha Mama
Dehi Karavalambam ||

Prahladanarada
Parasharapundarika
Vyasadibhagavata
Pungavahrinnivasa |
Bhaktanuraktapari
Palana Parajata
Lakshmi Narasimha Mama
Dehi Karavalambam ||

Lakshmi Narasimha
Charanabjamadhuvraten Stotram
Kritam Shubhakaram
Bhavi Shankarena |
Ye Tat Pathanti Manuja
Haribhaktiyukta
Ste Yanti Tatpadas
Arorujamakhandarupam ||

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download Shri Lakshmi Narasimha Karavalamba Stotram PDF

Shri Lakshmi Narasimha Karavalamba Stotram PDF

Leave a Comment