Download HinduNidhi App
Share This

|| Sudarshana Ashtottara Shatanamavali ||

om sri sudarsanaya namah ।
om chakrarajaya namah ।
om tējovyūhaya namah ।
om mahadyutayē namah ।
om sahasra-bahavē namah ।
om diptaṅgaya namah ।
om arunaksaya namah ।
om pratapavatē namah ।
om anēkaditya-saṅkasaya namah ।
om prodyajjvalabhirañjitaya namah । 10 ।

om saudamini-sahasrabhaya namah ।
om manikunḍala-sobhitaya namah ।
om pañchabhūtamano-rūpaya namah ।
om satkonantara-samsthitaya namah ।
om harantahkaranodbhūtarosa-
bhisana vigrahaya namah ।
om haripanilasatpadmavihara-
manoharaya namah ।
om srakararūpaya namah ।
om sarvajñaya namah ।
om sarvalokarchitaprabhavē namah ।
om chaturdasasahasraraya namah । 20 ।

om chaturvēdamayaya namah ।
om analaya namah ।
om bhaktachandramasa-jyotisē namah ।
om bhavaroga-vinasakaya namah ।
om rēphatmakaya namah ।
om makaraya namah ।
om raksosrgrūsitaṅgaya namah ।
om sarvadaityagrivanala-vibhēdana-
mahagajaya namah ।
om bhima-damstraya namah ।
om ujjvalakaraya namah । 30 ।

om bhimakarmanē namah ।
om trilochanaya namah ।
om nilavartmanē namah ।
om nityasukhaya namah ।
om nirmalasriyai namah ।
om nirañjanaya namah ।
om raktamalyambaradharaya namah ।
om raktachandana-rūsitaya namah ।
om rajogunakrtayē namah ।
om sūraya namah । 40 ।

om raksahkula-yamopamaya namah ।
om nitya-ksēmakaraya namah ।
om prajñaya namah ।
om pasanḍajana-khanḍanaya namah ।
om narayanajñanuvartinē namah ।
om naigamantah-prakasakaya namah ।
om balinandanadordanḍakhanḍanaya namah ।
om vijayakrtayē namah ।
om mitrabhavinē namah ।
om sarvamayaya namah । 50 ।

om tamo-vidhvamsakaya namah ।
om rajassattvatamodvartinē namah ।
om trigunatmanē namah ।
om trilokadhrtē namah ।
om harimayagunopētaya namah ।
om avyayaya namah ।
om aksasvarūpabhajē namah ।
om paramatmanē namah ।
om param jyotisē namah ।
om pañchakrtya-parayanaya namah । 60 ।

om jñanasakti-balaisvarya-virya-tējah-
prabhamayaya namah ।
om sadasat-paramaya namah ।
om pūrnaya namah ।
om vaṅmayaya namah ।
om varadaya namah ।
om achyutaya namah ।
om jivaya namah ।
om guravē namah ।
om hamsarūpaya namah ।
om pañchasatpitha-rūpakaya namah । 70 ।

om matrkamanḍaladhyaksaya namah ।
om madhu-dhvamsinē namah ।
om manomayaya namah ।
om buddhirūpaya namah ।
om chittasaksinē namah ।
om saraya namah ।
om hamsaksaradvayaya namah ।
om mantra-yantra-prabhavajñaya namah ।
om mantra-yantramayaya namah ।
om vibhavē namah । 80 ।

om srastrē namah ।
om kriyaspadaya namah ।
om suddhaya namah ।
om adharaya namah ।
om chakra-rūpakaya namah ।
om nirayudhaya namah ।
om asamrambhaya namah ।
om sarvayudha-samanvitaya namah ।
om oṅkara-rūpinē namah ।
om pūrnatmanē namah । 90 ।

om aṅkarassadhya-bandhanaya namah ।
om aiṅkaraya namah ।
om vakpradaya namah ।
om vagminē namah ।
om sriṅkaraisvarya-vardhanaya namah ।
om kliṅkara-mohanakaraya namah ।
om humphatksobhanakrtayē namah ।
om indrarchita-manovēgaya namah ।
om dharanibhara-nasakaya namah ।
om viraradhyaya namah । 100 ।

om visvarūpaya namah ।
om vaisnavaya namah ।
om visnu-rūpakaya namah ।
om satyavrataya namah ।
om satyaparaya namah । 1
om satyadharmanusaṅgakaya namah ।
om narayanakrpavyūhatējaschakraya namah ।
om sudarsanaya namah । 108 ।

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download Sudarshana Ashtottara Shatanamavali PDF

Sudarshana Ashtottara Shatanamavali PDF

Leave a Comment