Shri Damodarastakam

॥ Shri Damodarastakam ॥

Namamiswaram Sach-
chid-anand-roopam
Lasat-kundalam
Gokule Bharajamanam
Yashoda-bhiyolukhalad
Dhavamaanan
Paraamrshtam Atyantato
Druty Gopya ॥

Rudantan Muhur Netr-
yugman Mrjantam
Karaambhoj-yugmen
Saatank-netram
Muhuh Shvaas-kamp-
trirekhaank-kanth
Sthit-graivan Daamodaran
Bhakti-baddham ॥

Iteedrk Sv-leelaabhir
Aanand-kunde
Sv-ghoshan Nimajjantam
Aakhyaapayantam
Tadeeyeshit-gyeshu
Bhaktyer Jitatwan
Punah Prematas Tan
Shataavrtti Vande ॥

Varan Dev Mokshan Na
Mokshaavadhin Va
Na Chanyan Vrne
han Vareshaad Apeeh
Idan Te Vapur Naath
Gopaal-baalan
Sada Me Manasy
Aaviraastaan Kim Anyaih ॥

Idan Te Mukambhojam
Atyant-neelair
Vrtan Kuntalaih
Snigdh-raktaish Ch Gopya
Muhush Chumbitan
Bimb-raktaadharan Me
Mansavya Aavaramastam
Alan Lakshya-labhye: ॥

Namo Dev Daamodaraanant
Vishno
Praseed Prabho Duhkh-
jaalaabdhi-magnam
Krpa-drshti-vrshtyaati-
deenan Bataanu
Grhaanesh Maam Agyam
Edhy Akshi-drshyah ॥

Kuveraatmajau Baddh-
moortyaiv Yadvat
Tvaya Mochitau Bhakti-
bhaajau Krtau Ch
Tatha Prem-bhaktin
Svakaan Me Prayachchh
Na Mokshe Graho Me
‘sti Daamodareh ॥

Namas Te ‘stu Daamne
Sphurad-deepti-dhaamne
Tvadeeyodaraayaath
Vishvasy Dhaamne
Namo Raadhikaayai
Tvadeey-priyaayai
Namo ‘nant-leelaay
Devaay Tubhyam ॥

Leave a Comment