Shri Yamunashtakam

॥ Shri Yamunashtakam ॥

Namami Yamunamahan Sakal Siddhi Hetun Muda
Murari Pad Pankaj Sfuradamand Renutkatam ।
Tatasth Nav Kanan Prakatamod Pushpambuna
Surasurasupoojit Smarapituh Shriyan Bibhrateem ॥

Kalind Giri Mastake Patadamandapoorojjvala
Vilasagamanollasatprakatagandshailonnta ।
Saghoshagati Dantura Samadhiroodhadolottama
Mukundarativarddhini Jayati Padmabandhoh Suta ॥

Bhuvan Bhuvanapavanimadhigatamanekasvanaih
Priyabhiriv Sevitan Shukamayoorahansadibhih ।
Tarangabhujakankan Prakatamuktikavakuka-
Nitanbatatasundarin Namat Krshnturyapriyam ॥

Anant Gun Bhooshite Shiv Viranchi Devastute
Ghanaghananibhe Sada Dhruvaparashara Bhishtade ।
Vishuddh Mathuratate Sakalagopagopivrte
Krpa Jaladhi Sanshrit E Mam Manah Sukhan Bhavay ॥

Yaya Charanapadmaja Muraripoh Priyan Bhavuka
Samagamanato Bhavatsakalasiddhida Sevatam ।
Taya Sahshatamiyatkamalaja Sapatnivay-
Haripriyakalindaya Manasi Me Sada Stheeyatam ॥

Namostu Yamune Sada Tav Charitr Matyadbhutan
Na Jatu Yamayatana Bhavati Te Payah Panatah ।
Yamopi Bhaginisutan Kathamuhanti Dushtanapi
Priyo Bhavati Sevanattav Hareryatha Gopikah ॥

Mamastu Tav Sannidhau Tanunavatvametavata
Na Durlabhatamaratirmuraripau Mukundapriye ।
Atostu Tav Lalana Suradhuni Paran Sungama-
Ttavaiv Bhuvi Keertita Na Tu Kadapi Pushtisthitaih ॥

Stuti Tav Karoti Kah Kamalajasapatni Priye
Hareryadanusevaya Bhavati Saukhyamamokshatah ।
Iyan Tav Kathadhika Sakal Gopika Sangam-
Smarashramajalanubhih Sakal Gatrajaih Sangamah ॥

Tavashtakamidan Muda Pathati Soorasoote Sada
Samastaduritakshayo Bhavati Vai Mukunde Ratih ।
Taya Sakalasiddhayo Muraripushch Santushyati
Svabhavavijayo Bhavet Vadati Vallabhah Shri Hareh ॥

॥ Iti Shri Yamunashtakan Sampoornam ॥

Leave a Comment