Download HinduNidhi App
Misc

ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷೀಸ್ತುತಿ

Kamakshi Stuti Kannada

MiscStuti (स्तुति संग्रह)ಕನ್ನಡ
Share This

|| ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷೀಸ್ತುತಿ ||

ವಂದೇ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಹಂ ತ್ವಾಂ ವರತನುಲತಿಕಾಂ ವಿಶ್ವರಕ್ಷೈಕದೀಕ್ಷಾಂ
ವಿಷ್ವಗ್ವಿಶ್ವಂಭರಾಯಾಮುಪಗತವಸತಿಂ ವಿಶ್ರುತಾಮಿಷ್ಟದಾತ್ರೀಂ .
ವಾಮೋರೂಮಾಶ್ರಿತಾರ್ತಿಪ್ರಶಮನನಿಪುಣಾಂ ವೀರ್ಯಶೌರ್ಯಾದ್ಯುಪೇತಾಂ
ವಂದಾರುಸ್ವಸ್ವರ್ದ್ರುಮಿಂದ್ರಾದ್ಯುಪಗತವಿಟಪಾಂ ವಿಶ್ವಲೋಕಾಲವಾಲಾಂ ..

ಚಾಪಲ್ಯಾದಿಯಮಭ್ರಗಾ ತಟಿದಹೋ ಕಿಂಚೇತ್ಸದಾ ಸರ್ವಗಾ-
ಹ್ಯಜ್ಞಾನಾಖ್ಯಮುದಗ್ರಮಂಧತಮಸಂ ನಿರ್ಣುದ್ಯ ನಿಸ್ತಂದ್ರಿತಾ .
ಸರ್ವಾರ್ಥಾವಲಿದರ್ಶಿಕಾ ಚ ಜಲದಜ್ಯೋತಿರ್ನ ಚೈಷಾ ತಥಾ
ಯಾಮೇವಂ ವಿವದಂತಿ ವೀಕ್ಷ್ಯ ವಿಬುಧಾಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನಃ ಪಾಹಿ ಸಾ ..

ದೋಷೋತ್ಸೃಷ್ಟವಪುಃ ಕಲಾಂ ಚ ಸಕಲಾಂ ಬಿಭ್ರತ್ಯಲಂ ಸಂತತಂ
ದೂರತ್ಯಕ್ತಕಲಂಕಿಕಾ ಜಲಜನುರ್ಗಂಧಸ್ಯ ದೂರಸ್ಥಿತಾ .
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾತೋ ಹ್ಯುಪರಾಗಬಂಧರಹಿತಾ ನಿತ್ಯಂ ತಮೋಘ್ನಾ ಸ್ಥಿರಾ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀತಿ ಸುಚಂದ್ರಿಕಾತಿಶಯತಾ ಸಾ ಪಾತು ನಃ ಸರ್ವದಾ ..

ದಿಶ್ಯಾದ್ದೇವಿ ಸದಾ ತ್ವದಂಘ್ರಿಕಮಲದ್ವಂದ್ವಂ ಶ್ರಿತಾಲಿಷ್ವಲಂ
ವೃತ್ತಿಂ ತತ್ಸ್ವಯಮಾದಧಚ್ಚ ವಿಮುಖಂ ದೋಷಾಕರಾಡಂಬರೇ .
ಸೂರ್ಯಾದರ್ಶಹಸನ್ಮುಖಂ ಶ್ರುತಿಪಥಸ್ಯಾತ್ಯಂತಭೂಷಾಯಿತಂ
ನೇತ್ರಾನಂದವಿಧಾಯಿ ಪಂಕಮಧರೀಕೃತ್ಯೋಜ್ಜ್ವಲಂ ಸದ್ಧೃತಂ ..

ಕಾಮಾಕ್ಷೀಪದಪದ್ಮಯುಗ್ಮಮನಘಂ ಕುರ್ಯಾನ್ಮದೀಯೇ ಮನಃ-
ಕಾಸಾರೇ ವಸತಿಂ ಸದಾಪಿ ಸುಮನಸ್ಸಂದೋಹಸಂರಾಜಿತೇ .
ಸುಜ್ಞಾನಾಮೃತಪೂರಿತೇ ಕಲುಷತಾಹೀನೇ ಚ ಪದ್ಮಾಲಯೇ
ನಿತ್ಯಂ ಸತ್ಕುಮುದಾಶ್ರಿತೇ ನಿಜವಸತ್ಯಾತ್ತಪ್ರಭಾವೇ ಸದಾ ..

ಕಾಮಕ್ಷೀಪದಪದ್ಮಯುಗ್ಮನಖರಾಃ ಸಮ್ಯಕ್ಕಲಾಸಂಯುತಾಃ
ನಿತ್ಯಂ ಸದ್ಗುಣಸಂಶ್ರಿತಾಃ ಕುವಲಯಾಮೋದೋದ್ಭವಾಧಾಯಕಾಃ .
ಉತ್ಕೋಚಂ ದಧತಶ್ಚ ಪಂಕಜನುಷಾಂ ಸಂರೋಚಕಾಃ ಸ್ಥಾನತಃ
ಶ್ರೇಷ್ಠಾದಿಂದುನಿರಾಸಕಾರಿವಿಭವಾ ರಕ್ಷಂತು ನಃ ಸರ್ವದಾ ..

ಕಾಮಾಕ್ಷೀಚರಣಾರವಿಂದಯುಗಲೀಗುಲ್ಫದ್ವಯಂ ರಕ್ಷತಾ-
ದಸ್ಮಾನ್ ಸಂತತಮಾಶ್ರಿತಾರ್ತಿಶಮನಂ ದೋಷೌಘವಿಧ್ವಂಸನಂ .
ತೇಜಃಪೂರನಿಧಾನಮಂಘ್ರಿವಲಯಾದ್ಯಾಕಲ್ಪಸಂಘಟ್ಟನ-
ಪ್ರೋದ್ಯದ್ಧ್ವಾನಮಿಷೇಣ ಚ ಪ್ರತಿಶೃಣನ್ನಮ್ರಾಲಿರಕ್ಷಾಮಿವ ..

ಜಂಘೇ ದ್ವೇ ಭವತಾಂ ಜಗತ್ತ್ರಯನುತೇ ನಿತ್ಯಂ ತ್ವದೀಯೇ ಮನ-
ಸ್ಸಂತೋಷಾಯ ಮಮಾಮಿತೋರ್ಜಿತಯಶಃಸಂಪತ್ತಯೇ ಚ ಸ್ವಯಂ .
ಸಾಮ್ಯೋಲಂಘನಜಾಂಘಿಕೇ ಸುವಪುಷಾ ವೃತ್ತೇ ಪ್ರಭಾಸಂಯುತೇ
ಹೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸಮುನ್ನತೇ ತ್ರಿಭುವನೀಸಂಕ್ರಾಂತಿಯೋಗ್ಯೇ ವರೇ ..

ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯನ್ವಹಮೇಧಮಾನಮವತಾಜ್ಜಾನುದ್ವಯಂ ಮಾಂ ತವ
ಪ್ರಖ್ಯಾತಾರಿಪರಾಭವೈಕನಿರತಿ ಪ್ರದ್ಯೋತನಾಭಂ ದ್ಯುತೇಃ .
ಸಮ್ಯಗ್ವೃತ್ತಮತೀವ ಸುಂದರಮಿದಂ ಸಂಪನ್ನಿದಾನಂ ಸತಾಂ
ಲೋಕಪ್ರಾಭವಶಂಸಿ ಸರ್ವಶುಭದಂ ಜಂಘಾದ್ವಯೋತ್ತಂಭನಂ ..

ಊರೂ ತೇ ಭವತಾಂ ಮುದೇ ಮಮ ಸದಾ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಭೋ ದೇವತೇ
ರಂಭಾಟೋಪವಿಮರ್ದನೈಕನಿಪುಣೇ ನೀಲೋತ್ಪಲಾಭೇ ಶುಭೇ .
ಶುಂಡಾದಂಡನಿಭೇ ತ್ರಿಲೋಕವಿಜಯಸ್ತಂಭೌ ಶುಚಿತ್ವಾರ್ಜವ-
ಶ್ರೀಯುಕ್ತೇ ಚ ನಿತಂಬಭಾರಭರಣೈಕಾಗ್ರಪ್ರಯತ್ನೇ ಸದಾ ..

ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯನ್ವಹಮಿಂಧತಾಂ ನಿಗನಿಗಪ್ರದ್ಯೋತಮಾನಂ ಪರಂ
ಶ್ರೀಮದ್ದರ್ಪಣದರ್ಪಹಾರಿ ಜಘನದ್ವಂದ್ರಂ ಮಹತ್ತಾವಕಮ .
ಯತ್ರೇಯಂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತಾ ತ್ರಿಜಗತೀ ಸೃಷ್ಟೇವ ಭೂಯಸ್ತ್ವಯಾ
ಲೀಲಾರ್ಥಂ ಪ್ರತಿಭಾತಿ ಸಾಗರವನಗ್ರಾವಾದಿಕಾರ್ಧಾವೃತಾ ..

ಬೋಭೂತಾಂ ಯಶಸೇ ಮಮಾಂಬ ರುಚಿರೌ ಭೂಲೋಕಸಂಚಾರತಃ
ಶ್ರಾಂತೌ ಸ್ಥೂಲತರೌ ತವಾತಿಮೃದುಲೌ ಸ್ನಿಗ್ಧೌ ನಿತಂಬೌ ಶುಭೌ .
ಗಾಂಗೇಯೋನ್ನತಸೈಕತಸ್ಥಲಕಚಗ್ರಾಹಿಸ್ವರೂಪೌ ಗುಣ-
ಶ್ಲಾಘ್ಯೌ ಗೌರವಶೋಭಿನೌ ಸುವಿಪುಲೌ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಭೋ ದೇವತೇ ..

ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯದ್ಯ ಸುರಕ್ಷತಾತ್ ಕಟಿತಟೀ ತಾವಕ್ಯತೀವೋಜ್ಜ್ವಲ-
ದ್ರತ್ನಾಲಂಕೃತಹಾಟಕಾಢ್ಯರಶನಾಸಂಬದ್ಧಘಂಟಾರವಾ .
ತತ್ರತ್ಯೇಂದುಮಣೀಂದ್ರನೀಲಗರುಡಪ್ರಖ್ಯೋಪಲಜ್ಯೋತಿಷಾ
ವ್ಯಾಪ್ತಾ ವಾಸವಕಾರ್ಮುಕದ್ಯುತಿಖನೀವಾಭಾತಿ ಯಾ ಸರ್ವದಾ ..

ವಸ್ತಿಃ ಸ್ವಸ್ತಿಗತಾ ತವಾತಿರುಚಿರಾ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಭೋ ದೇವತೇ
ಸಂತೋಷಂ ವಿದಧಾತು ಸಂತತಮಸೌ ಪೀತಾಂಬರಾಷ್ಟಿತಾ .
ತತ್ರಾಪಿ ಸ್ವಕಯಾ ಶ್ರಿಯಾ ತತ ಇತಃ ಪ್ರದ್ಯೋತಯಂತೀ ದಿಶಃ
ಕಾಂತೇಂದ್ರೋಪಲಕಾಂತಿಪುಂಜಕಣಿಕೇವಾಭಾತಿ ಯಾ ಸೌಷ್ಠವಾತ್ ..

ಯನ್ನಾಭೀಸರಸೀ ಭವಾಭಿಧಮರುಕ್ಷೋಣೀನಿವಿಷ್ಟೋದ್ಭವ-
ತ್ತೃಷ್ಣಾರ್ತಾಖಿಲದೇಹಿನಾಮನುಕಲಂ ಸುಜ್ಞಾನತೋಯಂ ವರಂ .
ದತ್ವಾ ದೇವಿ ಸುಗಂಧಿ ಸದ್ಗಣಸದಾಸೇವ್ಯಂ ಪ್ರಣುದ್ಯ ಶ್ರಮಂ
ಸಂತೋಷಾಯ ಚ ಬೋಭವೀತು ಮಹಿತೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಭೋ ದೇವತೇ ..

ಯನ್ಮಧ್ಯಂ ತವ ದೇವಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮತುಲಂ ಲಾವಣ್ಯಮೂಲಂ ನಭಃ-
ಪ್ರಖ್ಯಂ ದುಷ್ಟನಿರೀಕ್ಷಣಪ್ರಸರಣಶ್ರಾಂತ್ಯಾಪನುತ್ತ್ಯಾ ಇವ .
ಜಾತಂ ಲೋಚನದೂರಗಂ ತದವತಾತ್ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸಿಂಹಾಂತರ-
ಸ್ವೈರಾಟೋಪನಿರಾಸಕಾರಿ ವಿಮಲಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಂ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ..

ಧೃತ್ಯೈ ತೇ ಕುಚಯೋರ್ವಲಿತ್ರಯಮಿಷಾತ್ ಸೌವರ್ಣದಾಮತ್ರಯೀ-
ಬದ್ಧಂ ಮಧ್ಯಮನುತ್ತಮಂ ಸುದೃಢಯೋರ್ಗುರ್ವೋರ್ಯಯೋರ್ದೈವತೇ .
ಸೌವರ್ಣೌ ಕಲಶಾವಿವಾದ್ಯ ಚ ಪಯಃಪೂರೀಕೃತೌ ಸತ್ಕೃತೌ
ತೌ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮುದಂ ಸದಾ ವಿತನುತಾಂ ಭಾರಂ ಪರಾಕೃತ್ಯ ನಃ ..

ಪಾಣೀ ತೇ ಶರಣಾಗತಾಭಿಲಷಿತಶ್ರೇಯಃಪ್ರದಾನೋದ್ಯತೌ
ಸೌಭಾಗ್ಯಾಧಿಕಶಂಸಿಶಾಸ್ತ್ರವಿಹರದ್ರೇಖಾಂಕಿತೌ ಶೌಭನೌ .
ಸ್ವರ್ಲೋಕದ್ರುಮಪಂಚಕಂ ವಿತರಣೇ ತತ್ತತೃಷಾಂ ತಸ್ಯ ತ-
ತ್ಪಾತ್ರಾಲಾಭವಿಶಂಕಯಾಂಗುಲಿಮಿಷಾನ್ಮನ್ಯೇ ವಿಭಾತ್ಯತ್ರ ಹಿ ..

ದತ್ತಾಂ ದೇವಿ ಕರೌ ತವಾತಿಮೃದುಲೌ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸಂಪತ್ಕರೌ
ಸದ್ರತ್ನಾಂಚಿತಕಂಕಣಾದಿಭಿರಲಂ ಸೌವರ್ಣಕೈರ್ಭೂಷಿತೌ .
ನಿತ್ಯಂ ಸಂಪದಮತ್ರ ಮೇ ಭವಭಯಪ್ರಧ್ವಂಸನೈಕೋತ್ಸುಕೌ
ಸಂರಕ್ತೌ ಚ ರಸಾಲಪಲ್ಲವತಿರಸ್ಕಾರಂ ಗತೌ ಸುಂದರೌ ..

ಭೂಯಾಸ್ತಾಂ ಭುಜಗಾಧಿಪಾವಿವ ಮುದೇ ಬಾಹೂ ಸದಾ ಮಾಂಸಲೌ
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯುಜ್ಜ್ವಲನೂತ್ನರತ್ನಖಚಿತಸ್ವರ್ಣಾಂಗದಾಲಂಕೃತೌ .
ಭಾವತ್ಕೌ ಮಮ ದೇವಿ ಸುಂದರತರೌ ದೂರೀಕೃತದ್ವೇಷಣ-
ಪ್ರೋದ್ಯದ್ಬಾಹುಬಲೌ ಜಗತ್ತ್ರಯನುತೌ ನಮ್ರಾಲಿರಕ್ಷಾಪರೌ ..

ಸ್ಕಂಧೌ ದೇವಿ ತವಾಪರೌ ಸುರತರುಸ್ಕಂಧಾವಿವೋಜ್ಜೃಂಭಿತಾ-
ವಸ್ಮಾನ್ನಿತ್ಯಮತಂದ್ರಿತೌ ಸಮವತಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದತ್ವಾ ಧನಂ .
ಕಂಠಾಸಕ್ತಸಮಸ್ತಭೂಷಣರುಚಿವ್ಯಾಪ್ತೌ ಸ್ವಯಂ ಭಾಸ್ವರೌ
ಲೋಕಾಘೌಘಸಮಸ್ತನಾಶನಚಣಾವುತ್ತಂಭಿತಾವುದ್ದ್ಯುತೀ ..

ಗ್ರೀವಾ ಕಂಬುಸಮಾನಸಂಸ್ಥಿತಿರಸೌ ಕಾಂತ್ಯೇಂದ್ರನೀಲೋಪಮಾ
ಪಾಯಾನ್ಮಾಮನಿಶಂ ಪುರಾಣವಿನುತೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಭೋ ತಾವಕೀ .
ನಾನಾರತ್ನವಿಭೂಷಣೈಃ ಸುರುಚಿರಾ ಸೌವರ್ಣಕೈರ್ಮೌತ್ತಿಕ-
ಶ್ರೇಷ್ಟೋದ್ಗುಂಭಿತಮಾಲಯಾ ಚ ವಿಮಲಾ ಲಾವಣ್ಯಪಾಥೋನಿಧಿಃ ..

ದೇವಿ ತ್ವದ್ವದನಾಂಬುಜಂ ವಿತನುತಾಚ್ಛ್ರೇಯಃ ಪರಂ ಶಾಶ್ವತಂ .
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯದ್ಯ ಮಮಾಂಬ ಪಂಕಜಮಿದಂ ಯತ್ಕಾಂತಿಲಾಭೇ (ಚ್ಛಯಾ) .
ತೋಯೇ ನೂನಮಹರ್ನಿಶಂ ಚ ವಿಮಲೇ ಮಂಕ್ತ್ವಾ ತಪಸ್ಯತ್ಯಲಂ
ತತ್ಸೌಂದರ್ಯನಿಧಾನಮಗ್ರ್ಯಸುಷಮಂ ಕಾಂತಾಲಕಾಲಂಕೃತಂ ..

ನೇತ್ರೇ ತೇ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷವಿಶಿಖೈಃ ಕಾಮಾದಿನಿತ್ಯದ್ವಿಷೋ
ಬಾಹ್ಯಾಮಪ್ಯರಿಸಂಹತಿಂ ಮಮ ಪರಾಕೃತ್ಯಾವತಾಂ ನಿತ್ಯಶಃ .
ಹೇ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ವಿಶಾಲತಾಮುಪಗತೇ ಹ್ಯಾಕರ್ಣ ಮಿಷ್ಟಾವಹೇ
ಸಾತತ್ಯೇನ ಫಲಾರ್ಥಿನಾಂ ನಿಜಗತೇಃ ಸಂಫುಲಕಂ ಜಾಯತೇ ..

ಭ್ರೂಯುಗ್ಮಂ ತವ ದೇವಿ ಚಾಪಲತಿಕಾಹಂಕಾರನಿರ್ವಾಪಣಂ
ಕಾಂತಂ ಮುಗ್ಧವಿಕಾಸಚೇಷ್ಟಿತಮಹಾಭಾಗ್ಯಾದಿಸಂಸೂಚಕಂ .
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯನ್ವಹಮೇಧತಾಂ ಕೃತಪರಿಸ್ಪಂದಂ ರಿಪೂದ್ವಾಸನೇ
ದೀನಾನಿಂಗಿತಚೇಷ್ಟಿತೈರವದಿದಂ ಸುವ್ಯಕ್ತರೂಪಂ ಪರಂ ..

ನಾನಾಸೂನವಿತಾನಸೌರಭಪರಿಗ್ರಾಹೈಕಲೋಲಾಲಯಃ
ಕಿಂ ಮಾಂ ಪ್ರತ್ಯಭಿಯಂತಿ ನೇತಿ ಕುಪಿತಂ ತಪ್ತ್ವಾ ತಪೋ ದುಷ್ಕರಂ .
ನಾಸೀಭೂಯ ತವಾತಿಸೌರಭವಹಂ ಭೂತ್ವಾಭಿತಃ ಪ್ರೇಕ್ಷಣ-
ವ್ಯಾಜೇನ ಪ್ರಿಯಕಪ್ರಸೂನಮಲಿಭಿಃ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಭಾತ್ಯಾಶ್ರಿತಂ ..

ವಕ್ತ್ರಂ ಪಾತು ತವಾತಿಸುಂದರಮಿದಂ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ನಃ ಸರ್ವದಾ
ಶ್ರೀಮತ್ಕುಂದಸುಕುಡ್ಮಲಾಗ್ರದಶನಶ್ರೇಣೀಪ್ರಭಾಶೋಭಿತಂ .
ಪುಷ್ಯದ್ಬಿಂಬಫಲಾರುಣಾಧರಪುಟಂ ಸದ್ವೀಟಿಕಾರಂಜಿತಂ
ಸೌಭಾಗ್ಯಾತಿಶಯಾಭಿಧಾಯಿಹಸಿತಶ್ರೀಶೋಭಿತಾಶಾಗಣಂ ..

ಸಂತೋಷಂ ಶ್ರುತಿಶಷ್ಕುಲೀಯುಗಮಿದಂ ಸದ್ರತ್ನಶೋಭಾಸ್ಫುರ-
ತ್ತಾಟಂಕಾಢ್ಯಯುಗೇನ ಭಾಸ್ವರರುಚಾ ಸಂಭೂಷಿತಂ ತಾವಕಂ .
ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯದ್ಯ ಚರೀಕರೀತು ವಿಮಲಜ್ಯೋತಿರ್ಮಮಾನಾರತಂ
ಸ್ವಾಭ್ಯಾಶಸ್ಥಿತಗಂಡಭಾಗಫಲಕಂ ಸರಾಜಯಜ್ಜ್ಯೋತಿಷಾ ..

ಶೀರ್ಷಂ ತೇ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ ಸತತಂ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಹಂ ಸುಂದರಂ
ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ತನ್ಮಧುಪಾಲಿನೀಲಕುಟಿಲಶ್ರೀಕುಂತಲಾಲಂಕೃತಂ .
ಸೀಮಂತಂ ಸುವಿಭಜ್ಯ ತತ್ರ ವಿಪುಲಶ್ರೀಮನ್ಮಣೀಂದ್ರಾನಿತ
ಸ್ವರ್ಣಾಲಂಕರಣಪ್ರಭಾಸುರುಚಿರಂ ಶೀರ್ಷಣ್ಯಭೂಷಾಯಿತಂ ..

ಕಾಮಾಕ್ಷೀಶ್ವರಿ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯನಿನಸದ್ವಜ್ರಾದಿರತ್ನಾಂಚಿತ-
ಶ್ರೀಮನ್ಮುಗ್ಧಕಿರೀಟಭೃದ್ವಿತರತಾದ್ಧನ್ಯಂ ಶಿರಸ್ತಾವಕಂ .
ಸಂಪತ್ತಿಂ ನಿತರಾಂ ಮಮಾಂಬ ಮನುಜಾಪ್ರಾಪ್ಯಾಮಿಹಾನಾರತಂ
ಲೋಕೇಽಮುತ್ರ ಭವಾಭಿಧಂ ವ ತಿಮಿರಂ ಲೂತ್ವಾ ಸದಾಲಿಶ್ರಿತಂ ..

ಕಾಮಾಕ್ಷೀಸ್ತುತಿಮನ್ವಹಂ ಭುವಿ ನರಾಃ ಶುದ್ಧಾಶ್ಚ ಯೇ ಭಕ್ತಿತಃ
ಶೃಣ್ವಂತ್ಯತ್ರ ಪಠಂತಿ ವಾ ಸ್ಥಿರಧಿಯಃ ಪಣ್ಯಾಮಿಮಾಮರ್ಥಿನಃ .
ದೀರ್ಘಾಯುರ್ಧನಧಾನ್ಯಸಂಪದಮಮೀ ವಿಂದಂತಿ ವಾಣೀಂ ಯಶಃ
ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ಸುತಪೌತ್ರಜಾತಮಧಿಕಖ್ಯಾತಿಂ ಮುದಂ ಸರ್ವದಾ ..

ಕೌಂಡಿನ್ಯಾನ್ವಯಸಂಭೂತರಾಮಚಂದ್ರಾರ್ಯಸೂರಿಣಾ .
ನಿರ್ಮಿತಾ ಭಾತಿ ಕಾಮಾಕ್ಷೀಸ್ತುತಿರೇಷಾ ಸತಾಂ ಮತಾ ..

ಇತಿ ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷೀಸ್ತುತಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಾ .

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷೀಸ್ತುತಿ PDF

ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷೀಸ್ತುತಿ PDF

Leave a Comment