Download HinduNidhi App
Misc

ശ്രീകാമാക്ഷീസ്തുതി

Kamakshi Stuti Malyalam

MiscStuti (स्तुति संग्रह)മലയാളം
Share This

|| ശ്രീകാമാക്ഷീസ്തുതി ||

വന്ദേ കാമാക്ഷ്യഹം ത്വാം വരതനുലതികാം വിശ്വരക്ഷൈകദീക്ഷാം
വിഷ്വഗ്വിശ്വംഭരായാമുപഗതവസതിം വിശ്രുതാമിഷ്ടദാത്രീം .
വാമോരൂമാശ്രിതാർതിപ്രശമനനിപുണാം വീര്യശൗര്യാദ്യുപേതാം
വന്ദാരുസ്വസ്വർദ്രുമിന്ദ്രാദ്യുപഗതവിടപാം വിശ്വലോകാലവാലാം ..

ചാപല്യാദിയമഭ്രഗാ തടിദഹോ കിഞ്ചേത്സദാ സർവഗാ-
ഹ്യജ്ഞാനാഖ്യമുദഗ്രമന്ധതമസം നിർണുദ്യ നിസ്തന്ദ്രിതാ .
സർവാർഥാവലിദർശികാ ച ജലദജ്യോതിർന ചൈഷാ തഥാ
യാമേവം വിവദന്തി വീക്ഷ്യ വിബുധാഃ കാമാക്ഷി നഃ പാഹി സാ ..

ദോഷോത്സൃഷ്ടവപുഃ കലാം ച സകലാം ബിഭ്രത്യലം സന്തതം
ദൂരത്യക്തകലങ്കികാ ജലജനുർഗന്ധസ്യ ദൂരസ്ഥിതാ .
ജ്യോത്സ്നാതോ ഹ്യുപരാഗബന്ധരഹിതാ നിത്യം തമോഘ്നാ സ്ഥിരാ
കാമാക്ഷീതി സുചന്ദ്രികാതിശയതാ സാ പാതു നഃ സർവദാ ..

ദിശ്യാദ്ദേവി സദാ ത്വദംഘ്രികമലദ്വന്ദ്വം ശ്രിതാലിഷ്വലം
വൃത്തിം തത്സ്വയമാദധച്ച വിമുഖം ദോഷാകരാഡംബരേ .
സൂര്യാദർശഹസന്മുഖം ശ്രുതിപഥസ്യാത്യന്തഭൂഷായിതം
നേത്രാനന്ദവിധായി പങ്കമധരീകൃത്യോജ്ജ്വലം സദ്ധൃതം ..

കാമാക്ഷീപദപദ്മയുഗ്മമനഘം കുര്യാന്മദീയേ മനഃ-
കാസാരേ വസതിം സദാപി സുമനസ്സന്ദോഹസംരാജിതേ .
സുജ്ഞാനാമൃതപൂരിതേ കലുഷതാഹീനേ ച പദ്മാലയേ
നിത്യം സത്കുമുദാശ്രിതേ നിജവസത്യാത്തപ്രഭാവേ സദാ ..

കാമക്ഷീപദപദ്മയുഗ്മനഖരാഃ സമ്യക്കലാസംയുതാഃ
നിത്യം സദ്ഗുണസംശ്രിതാഃ കുവലയാമോദോദ്ഭവാധായകാഃ .
ഉത്കോചം ദധതശ്ച പങ്കജനുഷാം സംരോചകാഃ സ്ഥാനതഃ
ശ്രേഷ്ഠാദിന്ദുനിരാസകാരിവിഭവാ രക്ഷന്തു നഃ സർവദാ ..

കാമാക്ഷീചരണാരവിന്ദയുഗലീഗുൽഫദ്വയം രക്ഷതാ-
ദസ്മാൻ സന്തതമാശ്രിതാർതിശമനം ദോഷൗഘവിധ്വംസനം .
തേജഃപൂരനിധാനമംഘ്രിവലയാദ്യാകല്പസംഘട്ടന-
പ്രോദ്യദ്ധ്വാനമിഷേണ ച പ്രതിശൃണന്നമ്രാലിരക്ഷാമിവ ..

ജംഘേ ദ്വേ ഭവതാം ജഗത്ത്രയനുതേ നിത്യം ത്വദീയേ മന-
സ്സന്തോഷായ മമാമിതോർജിതയശഃസമ്പത്തയേ ച സ്വയം .
സാമ്യോലംഘനജാംഘികേ സുവപുഷാ വൃത്തേ പ്രഭാസംയുതേ
ഹേ കാമാക്ഷി സമുന്നതേ ത്രിഭുവനീസങ്ക്രാന്തിയോഗ്യേ വരേ ..

കാമാക്ഷ്യന്വഹമേധമാനമവതാജ്ജാനുദ്വയം മാം തവ
പ്രഖ്യാതാരിപരാഭവൈകനിരതി പ്രദ്യോതനാഭം ദ്യുതേഃ .
സമ്യഗ്വൃത്തമതീവ സുന്ദരമിദം സമ്പന്നിദാനം സതാം
ലോകപ്രാഭവശംസി സർവശുഭദം ജംഘാദ്വയോത്തംഭനം ..

ഊരൂ തേ ഭവതാം മുദേ മമ സദാ കാമാക്ഷി ഭോ ദേവതേ
രംഭാടോപവിമർദനൈകനിപുണേ നീലോത്പലാഭേ ശുഭേ .
ശുണ്ഡാദണ്ഡനിഭേ ത്രിലോകവിജയസ്തംഭൗ ശുചിത്വാർജവ-
ശ്രീയുക്തേ ച നിതംബഭാരഭരണൈകാഗ്രപ്രയത്നേ സദാ ..

കാമാക്ഷ്യന്വഹമിന്ധതാം നിഗനിഗപ്രദ്യോതമാനം പരം
ശ്രീമദ്ദർപണദർപഹാരി ജഘനദ്വന്ദ്രം മഹത്താവകമ .
യത്രേയം പ്രതിബിംബിതാ ത്രിജഗതീ സൃഷ്ടേവ ഭൂയസ്ത്വയാ
ലീലാർഥം പ്രതിഭാതി സാഗരവനഗ്രാവാദികാർധാവൃതാ ..

ബോഭൂതാം യശസേ മമാംബ രുചിരൗ ഭൂലോകസഞ്ചാരതഃ
ശ്രാന്തൗ സ്ഥൂലതരൗ തവാതിമൃദുലൗ സ്നിഗ്ധൗ നിതംബൗ ശുഭൗ .
ഗാംഗേയോന്നതസൈകതസ്ഥലകചഗ്രാഹിസ്വരൂപൗ ഗുണ-
ശ്ലാഘ്യൗ ഗൗരവശോഭിനൗ സുവിപുലൗ കാമാക്ഷി ഭോ ദേവതേ ..

കാമാക്ഷ്യദ്യ സുരക്ഷതാത് കടിതടീ താവക്യതീവോജ്ജ്വല-
ദ്രത്നാലങ്കൃതഹാടകാഢ്യരശനാസംബദ്ധഘണ്ടാരവാ .
തത്രത്യേന്ദുമണീന്ദ്രനീലഗരുഡപ്രഖ്യോപലജ്യോതിഷാ
വ്യാപ്താ വാസവകാർമുകദ്യുതിഖനീവാഭാതി യാ സർവദാ ..

വസ്തിഃ സ്വസ്തിഗതാ തവാതിരുചിരാ കാമാക്ഷി ഭോ ദേവതേ
സന്തോഷം വിദധാതു സന്തതമസൗ പീതാംബരാഷ്ടിതാ .
തത്രാപി സ്വകയാ ശ്രിയാ തത ഇതഃ പ്രദ്യോതയന്തീ ദിശഃ
കാന്തേന്ദ്രോപലകാന്തിപുഞ്ജകണികേവാഭാതി യാ സൗഷ്ഠവാത് ..

യന്നാഭീസരസീ ഭവാഭിധമരുക്ഷോണീനിവിഷ്ടോദ്ഭവ-
ത്തൃഷ്ണാർതാഖിലദേഹിനാമനുകലം സുജ്ഞാനതോയം വരം .
ദത്വാ ദേവി സുഗന്ധി സദ്ഗണസദാസേവ്യം പ്രണുദ്യ ശ്രമം
സന്തോഷായ ച ബോഭവീതു മഹിതേ കാമാക്ഷി ഭോ ദേവതേ ..

യന്മധ്യം തവ ദേവി സൂക്ഷ്മമതുലം ലാവണ്യമൂലം നഭഃ-
പ്രഖ്യം ദുഷ്ടനിരീക്ഷണപ്രസരണശ്രാന്ത്യാപനുത്ത്യാ ഇവ .
ജാതം ലോചനദൂരഗം തദവതാത് കാമാക്ഷി സിംഹാന്തര-
സ്വൈരാടോപനിരാസകാരി വിമലജ്യോതിർമയം പ്രത്യഹം ..

ധൃത്യൈ തേ കുചയോർവലിത്രയമിഷാത് സൗവർണദാമത്രയീ-
ബദ്ധം മധ്യമനുത്തമം സുദൃഢയോർഗുർവോര്യയോർദൈവതേ .
സൗവർണൗ കലശാവിവാദ്യ ച പയഃപൂരീകൃതൗ സത്കൃതൗ
തൗ കാമാക്ഷി മുദം സദാ വിതനുതാം ഭാരം പരാകൃത്യ നഃ ..

പാണീ തേ ശരണാഗതാഭിലഷിതശ്രേയഃപ്രദാനോദ്യതൗ
സൗഭാഗ്യാധികശംസിശാസ്ത്രവിഹരദ്രേഖാങ്കിതൗ ശൗഭനൗ .
സ്വർലോകദ്രുമപഞ്ചകം വിതരണേ തത്തതൃഷാം തസ്യ ത-
ത്പാത്രാലാഭവിശങ്കയാംഗുലിമിഷാന്മന്യേ വിഭാത്യത്ര ഹി ..

ദത്താം ദേവി കരൗ തവാതിമൃദുലൗ കാമാക്ഷി സമ്പത്കരൗ
സദ്രത്നാഞ്ചിതകങ്കണാദിഭിരലം സൗവർണകൈർഭൂഷിതൗ .
നിത്യം സമ്പദമത്ര മേ ഭവഭയപ്രധ്വംസനൈകോത്സുകൗ
സംരക്തൗ ച രസാലപല്ലവതിരസ്കാരം ഗതൗ സുന്ദരൗ ..

ഭൂയാസ്താം ഭുജഗാധിപാവിവ മുദേ ബാഹൂ സദാ മാംസലൗ
കാമാക്ഷ്യുജ്ജ്വലനൂത്നരത്നഖചിതസ്വർണാംഗദാലങ്കൃതൗ .
ഭാവത്കൗ മമ ദേവി സുന്ദരതരൗ ദൂരീകൃതദ്വേഷണ-
പ്രോദ്യദ്ബാഹുബലൗ ജഗത്ത്രയനുതൗ നമ്രാലിരക്ഷാപരൗ ..

സ്കന്ധൗ ദേവി തവാപരൗ സുരതരുസ്കന്ധാവിവോജ്ജൃംഭിതാ-
വസ്മാന്നിത്യമതന്ദ്രിതൗ സമവതാം കാമാക്ഷി ദത്വാ ധനം .
കണ്ഠാസക്തസമസ്തഭൂഷണരുചിവ്യാപ്തൗ സ്വയം ഭാസ്വരൗ
ലോകാഘൗഘസമസ്തനാശനചണാവുത്തംഭിതാവുദ്ദ്യുതീ ..

ഗ്രീവാ കംബുസമാനസംസ്ഥിതിരസൗ കാന്ത്യേന്ദ്രനീലോപമാ
പായാന്മാമനിശം പുരാണവിനുതേ കാമാക്ഷി ഭോ താവകീ .
നാനാരത്നവിഭൂഷണൈഃ സുരുചിരാ സൗവർണകൈർമൗത്തിക-
ശ്രേഷ്ടോദ്ഗുംഭിതമാലയാ ച വിമലാ ലാവണ്യപാഥോനിധിഃ ..

ദേവി ത്വദ്വദനാംബുജം വിതനുതാച്ഛ്രേയഃ പരം ശാശ്വതം .
കാമാക്ഷ്യദ്യ മമാംബ പങ്കജമിദം യത്കാന്തിലാഭേ (ച്ഛയാ) .
തോയേ നൂനമഹർനിശം ച വിമലേ മങ്ക്ത്വാ തപസ്യത്യലം
തത്സൗന്ദര്യനിധാനമഗ്ര്യസുഷമം കാന്താലകാലങ്കൃതം ..

നേത്രേ തേ കരുണാകടാക്ഷവിശിഖൈഃ കാമാദിനിത്യദ്വിഷോ
ബാഹ്യാമപ്യരിസംഹതിം മമ പരാകൃത്യാവതാം നിത്യശഃ .
ഹേ കാമാക്ഷി വിശാലതാമുപഗതേ ഹ്യാകർണ മിഷ്ടാവഹേ
സാതത്യേന ഫലാർഥിനാം നിജഗതേഃ സംഫുലകം ജായതേ ..

ഭ്രൂയുഗ്മം തവ ദേവി ചാപലതികാഹങ്കാരനിർവാപണം
കാന്തം മുഗ്ധവികാസചേഷ്ടിതമഹാഭാഗ്യാദിസംസൂചകം .
കാമാക്ഷ്യന്വഹമേധതാം കൃതപരിസ്പന്ദം രിപൂദ്വാസനേ
ദീനാനിംഗിതചേഷ്ടിതൈരവദിദം സുവ്യക്തരൂപം പരം ..

നാനാസൂനവിതാനസൗരഭപരിഗ്രാഹൈകലോലാലയഃ
കിം മാം പ്രത്യഭിയന്തി നേതി കുപിതം തപ്ത്വാ തപോ ദുഷ്കരം .
നാസീഭൂയ തവാതിസൗരഭവഹം ഭൂത്വാഭിതഃ പ്രേക്ഷണ-
വ്യാജേന പ്രിയകപ്രസൂനമലിഭിഃ കാമാക്ഷി ഭാത്യാശ്രിതം ..

വക്ത്രം പാതു തവാതിസുന്ദരമിദം കാമാക്ഷി നഃ സർവദാ
ശ്രീമത്കുന്ദസുകുഡ്മലാഗ്രദശനശ്രേണീപ്രഭാശോഭിതം .
പുഷ്യദ്ബിംബഫലാരുണാധരപുടം സദ്വീടികാരഞ്ജിതം
സൗഭാഗ്യാതിശയാഭിധായിഹസിതശ്രീശോഭിതാശാഗണം ..

സന്തോഷം ശ്രുതിശഷ്കുലീയുഗമിദം സദ്രത്നശോഭാസ്ഫുര-
ത്താടങ്കാഢ്യയുഗേന ഭാസ്വരരുചാ സംഭൂഷിതം താവകം .
കാമാക്ഷ്യദ്യ ചരീകരീതു വിമലജ്യോതിർമമാനാരതം
സ്വാഭ്യാശസ്ഥിതഗണ്ഡഭാഗഫലകം സരാജയജ്ജ്യോതിഷാ ..

ശീർഷം തേ ശിരസാ നമാമി സതതം കാമാക്ഷ്യഹം സുന്ദരം
സൂക്ഷ്മം തന്മധുപാലിനീലകുടിലശ്രീകുന്തലാലങ്കൃതം .
സീമന്തം സുവിഭജ്യ തത്ര വിപുലശ്രീമന്മണീന്ദ്രാനിത
സ്വർണാലങ്കരണപ്രഭാസുരുചിരം ശീർഷണ്യഭൂഷായിതം ..

കാമാക്ഷീശ്വരി കോടിസൂര്യനിനസദ്വജ്രാദിരത്നാഞ്ചിത-
ശ്രീമന്മുഗ്ധകിരീടഭൃദ്വിതരതാദ്ധന്യം ശിരസ്താവകം .
സമ്പത്തിം നിതരാം മമാംബ മനുജാപ്രാപ്യാമിഹാനാരതം
ലോകേഽമുത്ര ഭവാഭിധം വ തിമിരം ലൂത്വാ സദാലിശ്രിതം ..

കാമാക്ഷീസ്തുതിമന്വഹം ഭുവി നരാഃ ശുദ്ധാശ്ച യേ ഭക്തിതഃ
ശൃണ്വന്ത്യത്ര പഠന്തി വാ സ്ഥിരധിയഃ പണ്യാമിമാമർഥിനഃ .
ദീർഘായുർധനധാന്യസമ്പദമമീ വിന്ദന്തി വാണീം യശഃ
സൗഭാഗ്യം സുതപൗത്രജാതമധികഖ്യാതിം മുദം സർവദാ ..

കൗണ്ഡിന്യാന്വയസംഭൂതരാമചന്ദ്രാര്യസൂരിണാ .
നിർമിതാ ഭാതി കാമാക്ഷീസ്തുതിരേഷാ സതാം മതാ ..

ഇതി ശ്രീകാമാക്ഷീസ്തുതിഃ സമ്പൂർണാ .

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ശ്രീകാമാക്ഷീസ്തുതി PDF

ശ്രീകാമാക്ഷീസ്തുതി PDF

Leave a Comment