Download HinduNidhi App
Misc

ଶ୍ରୀକାମାକ୍ଷୀସ୍ତୁତି

Kamakshi Stuti Odia

MiscStuti (स्तुति संग्रह)ଓଡିଆ
Share This

|| ଶ୍ରୀକାମାକ୍ଷୀସ୍ତୁତିଃ ||

ବନ୍ଦେ କାମାକ୍ଷ୍ୟହଂ ତ୍ୱାଂ ବରତନୁଲତିକାଂ ବିଶ୍ୱରକ୍ଷୈକଦୀକ୍ଷାଂ
ବିଷ୍ୱଗ୍ୱିଶ୍ୱମ୍ଭରାୟାମୁପଗତବସତିଂ ବିଶ୍ରୁତାମିଷ୍ଟଦାତ୍ରୀମ୍ ।
ବାମୋରୂମାଶ୍ରିତାର୍ତିପ୍ରଶମନନିପୁଣାଂ ବୀର୍ୟଶୌର୍ୟାଦ୍ୟୁପେତାଂ
ବନ୍ଦାରୁସ୍ୱସ୍ୱର୍ଦ୍ରୁମିନ୍ଦ୍ରାଦ୍ୟୁପଗତବିଟପାଂ ବିଶ୍ୱଲୋକାଲବାଲାମ୍ ॥

ଚାପଲ୍ୟାଦିୟମଭ୍ରଗା ତଟିଦହୋ କିଞ୍ଚେତ୍ସଦା ସର୍ୱଗା-
ହ୍ୟଜ୍ଞାନାଖ୍ୟମୁଦଗ୍ରମନ୍ଧତମସଂ ନିର୍ଣୁଦ୍ୟ ନିସ୍ତନ୍ଦ୍ରିତା ।
ସର୍ୱାର୍ଥାବଲିଦର୍ଶିକା ଚ ଜଲଦଜ୍ୟୋତିର୍ନ ଚୈଷା ତଥା
ଯାମେବଂ ବିବଦନ୍ତି ବୀକ୍ଷ୍ୟ ବିବୁଧାଃ କାମାକ୍ଷି ନଃ ପାହି ସା ॥

ଦୋଷୋତ୍ସୃଷ୍ଟବପୁଃ କଲାଂ ଚ ସକଲାଂ ବିଭ୍ରତ୍ୟଲଂ ସନ୍ତତଂ
ଦୂରତ୍ୟକ୍ତକଲଙ୍କିକା ଜଲଜନୁର୍ଗନ୍ଧସ୍ୟ ଦୂରସ୍ଥିତା ।
ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାତୋ ହ୍ୟୁପରାଗବନ୍ଧରହିତା ନିତ୍ୟଂ ତମୋଘ୍ନା ସ୍ଥିରା
କାମାକ୍ଷୀତି ସୁଚନ୍ଦ୍ରିକାତିଶୟତା ସା ପାତୁ ନଃ ସର୍ୱଦା ॥

ଦିଶ୍ୟାଦ୍ଦେବି ସଦା ତ୍ୱଦଙ୍ଘ୍ରିକମଲଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଂ ଶ୍ରିତାଲିଷ୍ୱଲଂ
ବୃତ୍ତିଂ ତତ୍ସ୍ୱୟମାଦଧଚ୍ଚ ବିମୁଖଂ ଦୋଷାକରାଡମ୍ବରେ ।
ସୂର୍ୟାଦର୍ଶହସନ୍ମୁଖଂ ଶ୍ରୁତିପଥସ୍ୟାତ୍ୟନ୍ତଭୂଷାୟିତଂ
ନେତ୍ରାନନ୍ଦବିଧାୟି ପଙ୍କମଧରୀକୃତ୍ୟୋଜ୍ଜ୍ୱଲଂ ସଦ୍ଧୃତମ୍ ॥

କାମାକ୍ଷୀପଦପଦ୍ମୟୁଗ୍ମମନଘଂ କୁର୍ୟାନ୍ମଦୀୟେ ମନଃ-
କାସାରେ ବସତିଂ ସଦାପି ସୁମନସ୍ସନ୍ଦୋହସଂରାଜିତେ ।
ସୁଜ୍ଞାନାମୃତପୂରିତେ କଲୁଷତାହୀନେ ଚ ପଦ୍ମାଲୟେ
ନିତ୍ୟଂ ସତ୍କୁମୁଦାଶ୍ରିତେ ନିଜବସତ୍ୟାତ୍ତପ୍ରଭାବେ ସଦା ॥

କାମକ୍ଷୀପଦପଦ୍ମୟୁଗ୍ମନଖରାଃ ସମ୍ୟକ୍କଲାସଂୟୁତାଃ
ନିତ୍ୟଂ ସଦ୍ଗୁଣସଂଶ୍ରିତାଃ କୁବଲୟାମୋଦୋଦ୍ଭବାଧାୟକାଃ ।
ଉତ୍କୋଚଂ ଦଧତଶ୍ଚ ପଙ୍କଜନୁଷାଂ ସଂରୋଚକାଃ ସ୍ଥାନତଃ
ଶ୍ରେଷ୍ଠାଦିନ୍ଦୁନିରାସକାରିବିଭବା ରକ୍ଷନ୍ତୁ ନଃ ସର୍ୱଦା ॥

କାମାକ୍ଷୀଚରଣାରବିନ୍ଦୟୁଗଲୀଗୁଲ୍ଫଦ୍ୱୟଂ ରକ୍ଷତା-
ଦସ୍ମାନ୍ ସନ୍ତତମାଶ୍ରିତାର୍ତିଶମନଂ ଦୋଷୌଘବିଧ୍ୱଂସନମ୍ ।
ତେଜଃପୂରନିଧାନମଙ୍ଘ୍ରିବଲୟାଦ୍ୟାକଲ୍ପସଙ୍ଘଟ୍ଟନ-
ପ୍ରୋଦ୍ୟଦ୍ଧ୍ୱାନମିଷେଣ ଚ ପ୍ରତିଶୃଣନ୍ନମ୍ରାଲିରକ୍ଷାମିବ ॥

ଜଙ୍ଘେ ଦ୍ୱେ ଭବତାଂ ଜଗତ୍ତ୍ରୟନୁତେ ନିତ୍ୟଂ ତ୍ୱଦୀୟେ ମନ-
ସ୍ସନ୍ତୋଷାୟ ମମାମିତୋର୍ଜିତୟଶଃସମ୍ପତ୍ତୟେ ଚ ସ୍ୱୟମ୍ ।
ସାମ୍ୟୋଲଙ୍ଘନଜାଙ୍ଘିକେ ସୁବପୁଷା ବୃତ୍ତେ ପ୍ରଭାସଂୟୁତେ
ହେ କାମାକ୍ଷି ସମୁନ୍ନତେ ତ୍ରିଭୁବନୀସଙ୍କ୍ରାନ୍ତିୟୋଗ୍ୟେ ବରେ ॥

କାମାକ୍ଷ୍ୟନ୍ୱହମେଧମାନମବତାଜ୍ଜାନୁଦ୍ୱୟଂ ମାଂ ତବ
ପ୍ରଖ୍ୟାତାରିପରାଭବୈକନିରତି ପ୍ରଦ୍ୟୋତନାଭଂ ଦ୍ୟୁତେଃ ।
ସମ୍ୟଗ୍ୱୃତ୍ତମତୀବ ସୁନ୍ଦରମିଦଂ ସମ୍ପନ୍ନିଦାନଂ ସତାଂ
ଲୋକପ୍ରାଭବଶଂସି ସର୍ୱଶୁଭଦଂ ଜଙ୍ଘାଦ୍ୱୟୋତ୍ତମ୍ଭନମ୍ ॥

ଊରୂ ତେ ଭବତାଂ ମୁଦେ ମମ ସଦା କାମାକ୍ଷି ଭୋ ଦେବତେ
ରମ୍ଭାଟୋପବିମର୍ଦନୈକନିପୁଣେ ନୀଲୋତ୍ପଲାଭେ ଶୁଭେ ।
ଶୁଣ୍ଡାଦଣ୍ଡନିଭେ ତ୍ରିଲୋକବିଜୟସ୍ତମ୍ଭୌ ଶୁଚିତ୍ୱାର୍ଜବ-
ଶ୍ରୀୟୁକ୍ତେ ଚ ନିତମ୍ବଭାରଭରଣୈକାଗ୍ରପ୍ରୟତ୍ନେ ସଦା ॥

କାମାକ୍ଷ୍ୟନ୍ୱହମିନ୍ଧତାଂ ନିଗନିଗପ୍ରଦ୍ୟୋତମାନଂ ପରଂ
ଶ୍ରୀମଦ୍ଦର୍ପଣଦର୍ପହାରି ଜଘନଦ୍ୱନ୍ଦ୍ରଂ ମହତ୍ତାବକମ ।
ଯତ୍ରେୟଂ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତା ତ୍ରିଜଗତୀ ସୃଷ୍ଟେବ ଭୂୟସ୍ତ୍ୱୟା
ଲୀଲାର୍ଥଂ ପ୍ରତିଭାତି ସାଗରବନଗ୍ରାବାଦିକାର୍ଧାବୃତା ॥

ବୋଭୂତାଂ ଯଶସେ ମମାମ୍ବ ରୁଚିରୌ ଭୂଲୋକସଞ୍ଚାରତଃ
ଶ୍ରାନ୍ତୌ ସ୍ଥୂଲତରୌ ତବାତିମୃଦୁଲୌ ସ୍ନିଗ୍ଧୌ ନିତମ୍ବୌ ଶୁଭୌ ।
ଗାଙ୍ଗେୟୋନ୍ନତସୈକତସ୍ଥଲକଚଗ୍ରାହିସ୍ୱରୂପୌ ଗୁଣ-
ଶ୍ଲାଘ୍ୟୌ ଗୌରବଶୋଭିନୌ ସୁବିପୁଲୌ କାମାକ୍ଷି ଭୋ ଦେବତେ ॥

କାମାକ୍ଷ୍ୟଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷତାତ୍ କଟିତଟୀ ତାବକ୍ୟତୀବୋଜ୍ଜ୍ୱଲ-
ଦ୍ରତ୍ନାଲଙ୍କୃତହାଟକାଢ୍ୟରଶନାସମ୍ବଦ୍ଧଘଣ୍ଟାରବା ।
ତତ୍ରତ୍ୟେନ୍ଦୁମଣୀନ୍ଦ୍ରନୀଲଗରୁଡପ୍ରଖ୍ୟୋପଲଜ୍ୟୋତିଷା
ବ୍ୟାପ୍ତା ବାସବକାର୍ମୁକଦ୍ୟୁତିଖନୀବାଭାତି ଯା ସର୍ୱଦା ॥

ବସ୍ତିଃ ସ୍ୱସ୍ତିଗତା ତବାତିରୁଚିରା କାମାକ୍ଷି ଭୋ ଦେବତେ
ସନ୍ତୋଷଂ ବିଦଧାତୁ ସନ୍ତତମସୌ ପୀତାମ୍ବରାଷ୍ଟିତା ।
ତତ୍ରାପି ସ୍ୱକୟା ଶ୍ରିୟା ତତ ଇତଃ ପ୍ରଦ୍ୟୋତୟନ୍ତୀ ଦିଶଃ
କାନ୍ତେନ୍ଦ୍ରୋପଲକାନ୍ତିପୁଞ୍ଜକଣିକେବାଭାତି ଯା ସୌଷ୍ଠବାତ୍ ॥

ଯନ୍ନାଭୀସରସୀ ଭବାଭିଧମରୁକ୍ଷୋଣୀନିବିଷ୍ଟୋଦ୍ଭବ-
ତ୍ତୃଷ୍ଣାର୍ତାଖିଲଦେହିନାମନୁକଲଂ ସୁଜ୍ଞାନତୋୟଂ ବରମ୍ ।
ଦତ୍ୱା ଦେବି ସୁଗନ୍ଧି ସଦ୍ଗଣସଦାସେବ୍ୟଂ ପ୍ରଣୁଦ୍ୟ ଶ୍ରମଂ
ସନ୍ତୋଷାୟ ଚ ବୋଭବୀତୁ ମହିତେ କାମାକ୍ଷି ଭୋ ଦେବତେ ॥

ଯନ୍ମଧ୍ୟଂ ତବ ଦେବି ସୂକ୍ଷ୍ମମତୁଲଂ ଲାବଣ୍ୟମୂଲଂ ନଭଃ-
ପ୍ରଖ୍ୟଂ ଦୁଷ୍ଟନିରୀକ୍ଷଣପ୍ରସରଣଶ୍ରାନ୍ତ୍ୟାପନୁତ୍ତ୍ୟା ଇବ ।
ଜାତଂ ଲୋଚନଦୂରଗଂ ତଦବତାତ୍ କାମାକ୍ଷି ସିଂହାନ୍ତର-
ସ୍ୱୈରାଟୋପନିରାସକାରି ବିମଲଜ୍ୟୋତିର୍ମୟଂ ପ୍ରତ୍ୟହମ୍ ॥

ଧୃତ୍ୟୈ ତେ କୁଚୟୋର୍ୱଲିତ୍ରୟମିଷାତ୍ ସୌବର୍ଣଦାମତ୍ରୟୀ-
ବଦ୍ଧଂ ମଧ୍ୟମନୁତ୍ତମଂ ସୁଦୃଢୟୋର୍ଗୁର୍ୱୋର୍ୟଯୋର୍ଦୈବତେ ।
ସୌବର୍ଣୌ କଲଶାବିବାଦ୍ୟ ଚ ପୟଃପୂରୀକୃତୌ ସତ୍କୃତୌ
ତୌ କାମାକ୍ଷି ମୁଦଂ ସଦା ବିତନୁତାଂ ଭାରଂ ପରାକୃତ୍ୟ ନଃ ॥

ପାଣୀ ତେ ଶରଣାଗତାଭିଲଷିତଶ୍ରେୟଃପ୍ରଦାନୋଦ୍ୟତୌ
ସୌଭାଗ୍ୟାଧିକଶଂସିଶାସ୍ତ୍ରବିହରଦ୍ରେଖାଙ୍କିତୌ ଶୌଭନୌ ।
ସ୍ୱର୍ଲୋକଦ୍ରୁମପଞ୍ଚକଂ ବିତରଣେ ତତ୍ତତୃଷାଂ ତସ୍ୟ ତ-
ତ୍ପାତ୍ରାଲାଭବିଶଙ୍କୟାଙ୍ଗୁଲିମିଷାନ୍ମନ୍ୟେ ବିଭାତ୍ୟତ୍ର ହି ॥

ଦତ୍ତାଂ ଦେବି କରୌ ତବାତିମୃଦୁଲୌ କାମାକ୍ଷି ସମ୍ପତ୍କରୌ
ସଦ୍ରତ୍ନାଞ୍ଚିତକଙ୍କଣାଦିଭିରଲଂ ସୌବର୍ଣକୈର୍ଭୂଷିତୌ ।
ନିତ୍ୟଂ ସମ୍ପଦମତ୍ର ମେ ଭବଭୟପ୍ରଧ୍ୱଂସନୈକୋତ୍ସୁକୌ
ସଂରକ୍ତୌ ଚ ରସାଲପଲ୍ଲବତିରସ୍କାରଂ ଗତୌ ସୁନ୍ଦରୌ ॥

ଭୂୟାସ୍ତାଂ ଭୁଜଗାଧିପାବିବ ମୁଦେ ବାହୂ ସଦା ମାଂସଲୌ
କାମାକ୍ଷ୍ୟୁଜ୍ଜ୍ୱଲନୂତ୍ନରତ୍ନଖଚିତସ୍ୱର୍ଣାଙ୍ଗଦାଲଙ୍କୃତୌ ।
ଭାବତ୍କୌ ମମ ଦେବି ସୁନ୍ଦରତରୌ ଦୂରୀକୃତଦ୍ୱେଷଣ-
ପ୍ରୋଦ୍ୟଦ୍ବାହୁବଲୌ ଜଗତ୍ତ୍ରୟନୁତୌ ନମ୍ରାଲିରକ୍ଷାପରୌ ॥

ସ୍କନ୍ଧୌ ଦେବି ତବାପରୌ ସୁରତରୁସ୍କନ୍ଧାବିବୋଜ୍ଜୃମ୍ଭିତା-
ବସ୍ମାନ୍ନିତ୍ୟମତନ୍ଦ୍ରିତୌ ସମବତାଂ କାମାକ୍ଷି ଦତ୍ୱା ଧନମ୍ ।
କଣ୍ଠାସକ୍ତସମସ୍ତଭୂଷଣରୁଚିବ୍ୟାପ୍ତୌ ସ୍ୱୟଂ ଭାସ୍ୱରୌ
ଲୋକାଘୌଘସମସ୍ତନାଶନଚଣାବୁତ୍ତମ୍ଭିତାବୁଦ୍ଦ୍ୟୁତୀ ॥

ଗ୍ରୀବା କମ୍ବୁସମାନସଂସ୍ଥିତିରସୌ କାନ୍ତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନୀଲୋପମା
ପାୟାନ୍ମାମନିଶଂ ପୁରାଣବିନୁତେ କାମାକ୍ଷି ଭୋ ତାବକୀ ।
ନାନାରତ୍ନବିଭୂଷଣୈଃ ସୁରୁଚିରା ସୌବର୍ଣକୈର୍ମୌତ୍ତିକ-
ଶ୍ରେଷ୍ଟୋଦ୍ଗୁମ୍ଭିତମାଲୟା ଚ ବିମଲା ଲାବଣ୍ୟପାଥୋନିଧିଃ ॥

ଦେବି ତ୍ୱଦ୍ୱଦନାମ୍ବୁଜଂ ବିତନୁତାଚ୍ଛ୍ରେୟଃ ପରଂ ଶାଶ୍ୱତମ୍ ।
କାମାକ୍ଷ୍ୟଦ୍ୟ ମମାମ୍ବ ପଙ୍କଜମିଦଂ ଯତ୍କାନ୍ତିଲାଭେ (ଚ୍ଛୟା) ।
ତୋୟେ ନୂନମହର୍ନିଶଂ ଚ ବିମଲେ ମଙ୍କ୍ତ୍ୱା ତପସ୍ୟତ୍ୟଲଂ
ତତ୍ସୌନ୍ଦର୍ୟନିଧାନମଗ୍ର୍ୟସୁଷମଂ କାନ୍ତାଲକାଲଙ୍କୃତମ୍ ॥

ନେତ୍ରେ ତେ କରୁଣାକଟାକ୍ଷବିଶିଖୈଃ କାମାଦିନିତ୍ୟଦ୍ୱିଷୋ
ବାହ୍ୟାମପ୍ୟରିସଂହତିଂ ମମ ପରାକୃତ୍ୟାବତାଂ ନିତ୍ୟଶଃ ।
ହେ କାମାକ୍ଷି ବିଶାଲତାମୁପଗତେ ହ୍ୟାକର୍ଣ ମିଷ୍ଟାବହେ
ସାତତ୍ୟେନ ଫଲାର୍ଥିନାଂ ନିଜଗତେଃ ସମ୍ଫୁଲକଂ ଜାୟତେ ॥

ଭ୍ରୂୟୁଗ୍ମଂ ତବ ଦେବି ଚାପଲତିକାହଙ୍କାରନିର୍ୱାପଣଂ
କାନ୍ତଂ ମୁଗ୍ଧବିକାସଚେଷ୍ଟିତମହାଭାଗ୍ୟାଦିସଂସୂଚକମ୍ ।
କାମାକ୍ଷ୍ୟନ୍ୱହମେଧତାଂ କୃତପରିସ୍ପନ୍ଦଂ ରିପୂଦ୍ୱାସନେ
ଦୀନାନିଙ୍ଗିତଚେଷ୍ଟିତୈରବଦିଦଂ ସୁବ୍ୟକ୍ତରୂପଂ ପରମ୍ ॥

ନାନାସୂନବିତାନସୌରଭପରିଗ୍ରାହୈକଲୋଲାଲୟଃ
କିଂ ମାଂ ପ୍ରତ୍ୟଭିୟନ୍ତି ନେତି କୁପିତଂ ତପ୍ତ୍ୱା ତପୋ ଦୁଷ୍କରମ୍ ।
ନାସୀଭୂୟ ତବାତିସୌରଭବହଂ ଭୂତ୍ୱାଭିତଃ ପ୍ରେକ୍ଷଣ-
ବ୍ୟାଜେନ ପ୍ରିୟକପ୍ରସୂନମଲିଭିଃ କାମାକ୍ଷି ଭାତ୍ୟାଶ୍ରିତମ୍ ॥

ବକ୍ତ୍ରଂ ପାତୁ ତବାତିସୁନ୍ଦରମିଦଂ କାମାକ୍ଷି ନଃ ସର୍ୱଦା
ଶ୍ରୀମତ୍କୁନ୍ଦସୁକୁଡ୍ମଲାଗ୍ରଦଶନଶ୍ରେଣୀପ୍ରଭାଶୋଭିତମ୍ ।
ପୁଷ୍ୟଦ୍ବିମ୍ବଫଲାରୁଣାଧରପୁଟଂ ସଦ୍ୱୀଟିକାରଞ୍ଜିତଂ
ସୌଭାଗ୍ୟାତିଶୟାଭିଧାୟିହସିତଶ୍ରୀଶୋଭିତାଶାଗଣମ୍ ॥

ସନ୍ତୋଷଂ ଶ୍ରୁତିଶଷ୍କୁଲୀୟୁଗମିଦଂ ସଦ୍ରତ୍ନଶୋଭାସ୍ଫୁର-
ତ୍ତାଟଙ୍କାଢ୍ୟଯୁଗେନ ଭାସ୍ୱରରୁଚା ସମ୍ଭୂଷିତଂ ତାବକମ୍ ।
କାମାକ୍ଷ୍ୟଦ୍ୟ ଚରୀକରୀତୁ ବିମଲଜ୍ୟୋତିର୍ମମାନାରତଂ
ସ୍ୱାଭ୍ୟାଶସ୍ଥିତଗଣ୍ଡଭାଗଫଲକଂ ସରାଜୟଜ୍ଜ୍ୟୋତିଷା ॥

ଶୀର୍ଷଂ ତେ ଶିରସା ନମାମି ସତତଂ କାମାକ୍ଷ୍ୟହଂ ସୁନ୍ଦରଂ
ସୂକ୍ଷ୍ମଂ ତନ୍ମଧୁପାଲିନୀଲକୁଟିଲଶ୍ରୀକୁନ୍ତଲାଲଙ୍କୃତମ୍ ।
ସୀମନ୍ତଂ ସୁବିଭଜ୍ୟ ତତ୍ର ବିପୁଲଶ୍ରୀମନ୍ମଣୀନ୍ଦ୍ରାନିତ
ସ୍ୱର୍ଣାଲଙ୍କରଣପ୍ରଭାସୁରୁଚିରଂ ଶୀର୍ଷଣ୍ୟଭୂଷାୟିତମ୍ ॥

କାମାକ୍ଷୀଶ୍ୱରି କୋଟିସୂର୍ୟନିନସଦ୍ୱଜ୍ରାଦିରତ୍ନାଞ୍ଚିତ-
ଶ୍ରୀମନ୍ମୁଗ୍ଧକିରୀଟଭୃଦ୍ୱିତରତାଦ୍ଧନ୍ୟଂ ଶିରସ୍ତାବକମ୍ ।
ସମ୍ପତ୍ତିଂ ନିତରାଂ ମମାମ୍ବ ମନୁଜାପ୍ରାପ୍ୟାମିହାନାରତଂ
ଲୋକେଽମୁତ୍ର ଭବାଭିଧଂ ବ ତିମିରଂ ଲୂତ୍ୱା ସଦାଲିଶ୍ରିତମ୍ ॥

କାମାକ୍ଷୀସ୍ତୁତିମନ୍ୱହଂ ଭୁବି ନରାଃ ଶୁଦ୍ଧାଶ୍ଚ ଯେ ଭକ୍ତିତଃ
ଶୃଣ୍ୱନ୍ତ୍ୟତ୍ର ପଠନ୍ତି ବା ସ୍ଥିରଧିୟଃ ପଣ୍ୟାମିମାମର୍ଥିନଃ ।
ଦୀର୍ଘାୟୁର୍ଧନଧାନ୍ୟସମ୍ପଦମମୀ ବିନ୍ଦନ୍ତି ବାଣୀଂ ଯଶଃ
ସୌଭାଗ୍ୟଂ ସୁତପୌତ୍ରଜାତମଧିକଖ୍ୟାତିଂ ମୁଦଂ ସର୍ୱଦା ॥

କୌଣ୍ଡିନ୍ୟାନ୍ୱୟସମ୍ଭୂତରାମଚନ୍ଦ୍ରାର୍ୟସୂରିଣା ।
ନିର୍ମିତା ଭାତି କାମାକ୍ଷୀସ୍ତୁତିରେଷା ସତାଂ ମତା ॥

ଇତି ଶ୍ରୀକାମାକ୍ଷୀସ୍ତୁତିଃ ସମ୍ପୂର୍ଣା ।

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ଶ୍ରୀକାମାକ୍ଷୀସ୍ତୁତି PDF

ଶ୍ରୀକାମାକ୍ଷୀସ୍ତୁତି PDF

Leave a Comment