Download HinduNidhi App
Misc

ஶ்ரீகாமாக்ஷீஸ்துதி

Kamakshi Stuti Tamil

MiscStuti (स्तुति संग्रह)தமிழ்
Share This

|| ஶ்ரீகாமாக்ஷீஸ்துதி ||

வந்தே³ காமாக்ஷ்யஹம்ʼ த்வாம்ʼ வரதனுலதிகாம்ʼ விஶ்வரக்ஷைகதீ³க்ஷாம்ʼ
விஷ்வக்³விஶ்வம்ப⁴ராயாமுபக³தவஸதிம்ʼ விஶ்ருதாமிஷ்டதா³த்ரீம் .
வாமோரூமாஶ்ரிதார்திப்ரஶமனநிபுணாம்ʼ வீர்யஶௌர்யாத்³யுபேதாம்ʼ
வந்தா³ருஸ்வஸ்வர்த்³ருமிந்த்³ராத்³யுபக³தவிடபாம்ʼ விஶ்வலோகாலவாலாம் ..

சாபல்யாதி³யமப்⁴ரகா³ தடித³ஹோ கிஞ்சேத்ஸதா³ ஸர்வகா³-
ஹ்யஜ்ஞானாக்²யமுத³க்³ரமந்த⁴தமஸம்ʼ நிர்ணுத்³ய நிஸ்தந்த்³ரிதா .
ஸர்வார்தா²வலித³ர்ஶிகா ச ஜலத³ஜ்யோதிர்ன சைஷா ததா²
யாமேவம்ʼ விவத³ந்தி வீக்ஷ்ய விபு³தா⁴꞉ காமாக்ஷி ந꞉ பாஹி ஸா ..

தோ³ஷோத்ஸ்ருʼஷ்டவபு꞉ கலாம்ʼ ச ஸகலாம்ʼ பி³ப்⁴ரத்யலம்ʼ ஸந்ததம்ʼ
தூ³ரத்யக்தகலங்கிகா ஜலஜனுர்க³ந்த⁴ஸ்ய தூ³ரஸ்தி²தா .
ஜ்யோத்ஸ்னாதோ ஹ்யுபராக³ப³ந்த⁴ரஹிதா நித்யம்ʼ தமோக்⁴னா ஸ்தி²ரா
காமாக்ஷீதி ஸுசந்த்³ரிகாதிஶயதா ஸா பாது ந꞉ ஸர்வதா³ ..

தி³ஶ்யாத்³தே³வி ஸதா³ த்வத³ங்க்⁴ரிகமலத்³வந்த்³வம்ʼ ஶ்ரிதாலிஷ்வலம்ʼ
வ்ருʼத்திம்ʼ தத்ஸ்வயமாத³த⁴ச்ச விமுக²ம்ʼ தோ³ஷாகராட³ம்ப³ரே .
ஸூர்யாத³ர்ஶஹஸன்முக²ம்ʼ ஶ்ருதிபத²ஸ்யாத்யந்தபூ⁴ஷாயிதம்ʼ
நேத்ரானந்த³விதா⁴யி பங்கமத⁴ரீக்ருʼத்யோஜ்ஜ்வலம்ʼ ஸத்³த்⁴ருʼதம் ..

காமாக்ஷீபத³பத்³மயுக்³மமனக⁴ம்ʼ குர்யான்மதீ³யே மன꞉-
காஸாரே வஸதிம்ʼ ஸதா³பி ஸுமனஸ்ஸந்தோ³ஹஸம்ʼராஜிதே .
ஸுஜ்ஞானாம்ருʼதபூரிதே கலுஷதாஹீனே ச பத்³மாலயே
நித்யம்ʼ ஸத்குமுதா³ஶ்ரிதே நிஜவஸத்யாத்தப்ரபா⁴வே ஸதா³ ..

காமக்ஷீபத³பத்³மயுக்³மநக²ரா꞉ ஸம்யக்கலாஸம்ʼயுதா꞉
நித்யம்ʼ ஸத்³கு³ணஸம்ʼஶ்ரிதா꞉ குவலயாமோதோ³த்³ப⁴வாதா⁴யகா꞉ .
உத்கோசம்ʼ த³த⁴தஶ்ச பங்கஜனுஷாம்ʼ ஸம்ʼரோசகா꞉ ஸ்தா²னத꞉
ஶ்ரேஷ்டா²தி³ந்து³நிராஸகாரிவிப⁴வா ரக்ஷந்து ந꞉ ஸர்வதா³ ..

காமாக்ஷீசரணாரவிந்த³யுக³லீகு³ல்ப²த்³வயம்ʼ ரக்ஷதா-
த³ஸ்மான் ஸந்ததமாஶ்ரிதார்திஶமனம்ʼ தோ³ஷௌக⁴வித்⁴வம்ʼஸனம் .
தேஜ꞉பூரநிதா⁴னமங்க்⁴ரிவலயாத்³யாகல்பஸங்க⁴ட்டன-
ப்ரோத்³யத்³த்⁴வானமிஷேண ச ப்ரதிஶ்ருʼணன்னம்ராலிரக்ஷாமிவ ..

ஜங்கே⁴ த்³வே ப⁴வதாம்ʼ ஜக³த்த்ரயனுதே நித்யம்ʼ த்வதீ³யே மன-
ஸ்ஸந்தோஷாய மமாமிதோர்ஜிதயஶ꞉ஸம்பத்தயே ச ஸ்வயம் .
ஸாம்யோலங்க⁴னஜாங்கி⁴கே ஸுவபுஷா வ்ருʼத்தே ப்ரபா⁴ஸம்ʼயுதே
ஹே காமாக்ஷி ஸமுன்னதே த்ரிபு⁴வனீஸங்க்ராந்தியோக்³யே வரே ..

காமாக்ஷ்யன்வஹமேத⁴மானமவதாஜ்ஜானுத்³வயம்ʼ மாம்ʼ தவ
ப்ரக்²யாதாரிபராப⁴வைகநிரதி ப்ரத்³யோதநாப⁴ம்ʼ த்³யுதே꞉ .
ஸம்யக்³வ்ருʼத்தமதீவ ஸுந்த³ரமித³ம்ʼ ஸம்பந்நிதா³னம்ʼ ஸதாம்ʼ
லோகப்ராப⁴வஶம்ʼஸி ஸர்வஶுப⁴த³ம்ʼ ஜங்கா⁴த்³வயோத்தம்ப⁴னம் ..

ஊரூ தே ப⁴வதாம்ʼ முதே³ மம ஸதா³ காமாக்ஷி போ⁴ தே³வதே
ரம்பா⁴டோபவிமர்த³னைகநிபுணே நீலோத்பலாபே⁴ ஶுபே⁴ .
ஶுண்டா³த³ண்ட³னிபே⁴ த்ரிலோகவிஜயஸ்தம்பௌ⁴ ஶுசித்வார்ஜவ-
ஶ்ரீயுக்தே ச நிதம்ப³பா⁴ரப⁴ரணைகாக்³ரப்ரயத்னே ஸதா³ ..

காமாக்ஷ்யன்வஹமிந்த⁴தாம்ʼ நிக³னிக³ப்ரத்³யோதமானம்ʼ பரம்ʼ
ஶ்ரீமத்³த³ர்பணத³ர்பஹாரி ஜக⁴னத்³வந்த்³ரம்ʼ மஹத்தாவகம .
யத்ரேயம்ʼ ப்ரதிபி³ம்பி³தா த்ரிஜக³தீ ஸ்ருʼஷ்டேவ பூ⁴யஸ்த்வயா
லீலார்த²ம்ʼ ப்ரதிபா⁴தி ஸாக³ரவனக்³ராவாதி³கார்தா⁴வ்ருʼதா ..

போ³பூ⁴தாம்ʼ யஶஸே மமாம்ப³ ருசிரௌ பூ⁴லோகஸஞ்சாரத꞉
ஶ்ராந்தௌ ஸ்தூ²லதரௌ தவாதிம்ருʼது³லௌ ஸ்னிக்³தௌ⁴ நிதம்பௌ³ ஶுபௌ⁴ .
கா³ங்கே³யோன்னதஸைகதஸ்த²லகசக்³ராஹிஸ்வரூபௌ கு³ண-
ஶ்லாக்⁴யௌ கௌ³ரவஶோபி⁴னௌ ஸுவிபுலௌ காமாக்ஷி போ⁴ தே³வதே ..

காமாக்ஷ்யத்³ய ஸுரக்ஷதாத் கடிதடீ தாவக்யதீவோஜ்ஜ்வல-
த்³ரத்னாலங்க்ருʼதஹாடகாட்⁴யரஶனாஸம்ப³த்³த⁴க⁴ண்டாரவா .
தத்ரத்யேந்து³மணீந்த்³ரநீலக³ருட³ப்ரக்²யோபலஜ்யோதிஷா
வ்யாப்தா வாஸவகார்முகத்³யுதிக²னீவாபா⁴தி யா ஸர்வதா³ ..

வஸ்தி꞉ ஸ்வஸ்திக³தா தவாதிருசிரா காமாக்ஷி போ⁴ தே³வதே
ஸந்தோஷம்ʼ வித³தா⁴து ஸந்ததமஸௌ பீதாம்ப³ராஷ்டிதா .
தத்ராபி ஸ்வகயா ஶ்ரியா தத இத꞉ ப்ரத்³யோதயந்தீ தி³ஶ꞉
காந்தேந்த்³ரோபலகாந்திபுஞ்ஜகணிகேவாபா⁴தி யா ஸௌஷ்ட²வாத் ..

யந்நாபீ⁴ஸரஸீ ப⁴வாபி⁴த⁴மருக்ஷோணீநிவிஷ்டோத்³ப⁴வ-
த்த்ருʼஷ்ணார்தாகி²லதே³ஹிநாமனுகலம்ʼ ஸுஜ்ஞானதோயம்ʼ வரம் .
த³த்வா தே³வி ஸுக³ந்தி⁴ ஸத்³க³ணஸதா³ஸேவ்யம்ʼ ப்ரணுத்³ய ஶ்ரமம்ʼ
ஸந்தோஷாய ச போ³ப⁴வீது மஹிதே காமாக்ஷி போ⁴ தே³வதே ..

யன்மத்⁴யம்ʼ தவ தே³வி ஸூக்ஷ்மமதுலம்ʼ லாவண்யமூலம்ʼ நப⁴꞉-
ப்ரக்²யம்ʼ து³ஷ்டநிரீக்ஷணப்ரஸரணஶ்ராந்த்யாபனுத்த்யா இவ .
ஜாதம்ʼ லோசனதூ³ரக³ம்ʼ தத³வதாத் காமாக்ஷி ஸிம்ʼஹாந்தர-
ஸ்வைராடோபநிராஸகாரி விமலஜ்யோதிர்மயம்ʼ ப்ரத்யஹம் ..

த்⁴ருʼத்யை தே குசயோர்வலித்ரயமிஷாத் ஸௌவர்ணதா³மத்ரயீ-
ப³த்³த⁴ம்ʼ மத்⁴யமனுத்தமம்ʼ ஸுத்³ருʼட⁴யோர்கு³ர்வோர்யயோர்தை³வதே .
ஸௌவர்ணௌ கலஶாவிவாத்³ய ச பய꞉பூரீக்ருʼதௌ ஸத்க்ருʼதௌ
தௌ காமாக்ஷி முத³ம்ʼ ஸதா³ விதனுதாம்ʼ பா⁴ரம்ʼ பராக்ருʼத்ய ந꞉ ..

பாணீ தே ஶரணாக³தாபி⁴லஷிதஶ்ரேய꞉ப்ரதா³னோத்³யதௌ
ஸௌபா⁴க்³யாதி⁴கஶம்ʼஸிஶாஸ்த்ரவிஹரத்³ரேகா²ங்கிதௌ ஶௌப⁴னௌ .
ஸ்வர்லோகத்³ருமபஞ்சகம்ʼ விதரணே தத்தத்ருʼஷாம்ʼ தஸ்ய த-
த்பாத்ராலாப⁴விஶங்கயாங்கு³லிமிஷான்மன்யே விபா⁴த்யத்ர ஹி ..

த³த்தாம்ʼ தே³வி கரௌ தவாதிம்ருʼது³லௌ காமாக்ஷி ஸம்பத்கரௌ
ஸத்³ரத்னாஞ்சிதகங்கணாதி³பி⁴ரலம்ʼ ஸௌவர்ணகைர்பூ⁴ஷிதௌ .
நித்யம்ʼ ஸம்பத³மத்ர மே ப⁴வப⁴யப்ரத்⁴வம்ʼஸனைகோத்ஸுகௌ
ஸம்ʼரக்தௌ ச ரஸாலபல்லவதிரஸ்காரம்ʼ க³தௌ ஸுந்த³ரௌ ..

பூ⁴யாஸ்தாம்ʼ பு⁴ஜகா³தி⁴பாவிவ முதே³ பா³ஹூ ஸதா³ மாம்ʼஸலௌ
காமாக்ஷ்யுஜ்ஜ்வலனூத்னரத்நக²சிதஸ்வர்ணாங்க³தா³லங்க்ருʼதௌ .
பா⁴வத்கௌ மம தே³வி ஸுந்த³ரதரௌ தூ³ரீக்ருʼதத்³வேஷண-
ப்ரோத்³யத்³பா³ஹுப³லௌ ஜக³த்த்ரயனுதௌ நம்ராலிரக்ஷாபரௌ ..

ஸ்கந்தௌ⁴ தே³வி தவாபரௌ ஸுரதருஸ்கந்தா⁴விவோஜ்ஜ்ருʼம்பி⁴தா-
வஸ்மாந்நித்யமதந்த்³ரிதௌ ஸமவதாம்ʼ காமாக்ஷி த³த்வா த⁴னம் .
கண்டா²ஸக்தஸமஸ்தபூ⁴ஷணருசிவ்யாப்தௌ ஸ்வயம்ʼ பா⁴ஸ்வரௌ
லோகாகௌ⁴க⁴ஸமஸ்தநாஶனசணாவுத்தம்பி⁴தாவுத்³த்³யுதீ ..

க்³ரீவா கம்பு³ஸமானஸம்ʼஸ்தி²திரஸௌ காந்த்யேந்த்³ரநீலோபமா
பாயான்மாமநிஶம்ʼ புராணவினுதே காமாக்ஷி போ⁴ தாவகீ .
நாநாரத்னவிபூ⁴ஷணை꞉ ஸுருசிரா ஸௌவர்ணகைர்மௌத்திக-
ஶ்ரேஷ்டோத்³கு³ம்பி⁴தமாலயா ச விமலா லாவண்யபாதோ²நிதி⁴꞉ ..

தே³வி த்வத்³வத³னாம்பு³ஜம்ʼ விதனுதாச்ச்²ரேய꞉ பரம்ʼ ஶாஶ்வதம் .
காமாக்ஷ்யத்³ய மமாம்ப³ பங்கஜமித³ம்ʼ யத்காந்திலாபே⁴ (ச்ச²யா) .
தோயே நூனமஹர்நிஶம்ʼ ச விமலே மங்க்த்வா தபஸ்யத்யலம்ʼ
தத்ஸௌந்த³ர்யநிதா⁴னமக்³ர்யஸுஷமம்ʼ காந்தாலகாலங்க்ருʼதம் ..

நேத்ரே தே கருணாகடாக்ஷவிஶிகை²꞉ காமாதி³நித்யத்³விஷோ
பா³ஹ்யாமப்யரிஸம்ʼஹதிம்ʼ மம பராக்ருʼத்யாவதாம்ʼ நித்யஶ꞉ .
ஹே காமாக்ஷி விஶாலதாமுபக³தே ஹ்யாகர்ண மிஷ்டாவஹே
ஸாதத்யேன ப²லார்தி²னாம்ʼ நிஜக³தே꞉ ஸம்பு²லகம்ʼ ஜாயதே ..

ப்⁴ரூயுக்³மம்ʼ தவ தே³வி சாபலதிகாஹங்காரநிர்வாபணம்ʼ
காந்தம்ʼ முக்³த⁴விகாஸசேஷ்டிதமஹாபா⁴க்³யாதி³ஸம்ʼஸூசகம் .
காமாக்ஷ்யன்வஹமேத⁴தாம்ʼ க்ருʼதபரிஸ்பந்த³ம்ʼ ரிபூத்³வாஸனே
தீ³னானிங்கி³தசேஷ்டிதைரவதி³த³ம்ʼ ஸுவ்யக்தரூபம்ʼ பரம் ..

நானாஸூனவிதானஸௌரப⁴பரிக்³ராஹைகலோலாலய꞉
கிம்ʼ மாம்ʼ ப்ரத்யபி⁴யந்தி நேதி குபிதம்ʼ தப்த்வா தபோ து³ஷ்கரம் .
நாஸீபூ⁴ய தவாதிஸௌரப⁴வஹம்ʼ பூ⁴த்வாபி⁴த꞉ ப்ரேக்ஷண-
வ்யாஜேன ப்ரியகப்ரஸூனமலிபி⁴꞉ காமாக்ஷி பா⁴த்யாஶ்ரிதம் ..

வக்த்ரம்ʼ பாது தவாதிஸுந்த³ரமித³ம்ʼ காமாக்ஷி ந꞉ ஸர்வதா³
ஶ்ரீமத்குந்த³ஸுகுட்³மலாக்³ரத³ஶனஶ்ரேணீப்ரபா⁴ஶோபி⁴தம் .
புஷ்யத்³பி³ம்ப³ப²லாருணாத⁴ரபுடம்ʼ ஸத்³வீடிகாரஞ்ஜிதம்ʼ
ஸௌபா⁴க்³யாதிஶயாபி⁴தா⁴யிஹஸிதஶ்ரீஶோபி⁴தாஶாக³ணம் ..

ஸந்தோஷம்ʼ ஶ்ருதிஶஷ்குலீயுக³மித³ம்ʼ ஸத்³ரத்னஶோபா⁴ஸ்பு²ர-
த்தாடங்காட்⁴யயுகே³ன பா⁴ஸ்வரருசா ஸம்பூ⁴ஷிதம்ʼ தாவகம் .
காமாக்ஷ்யத்³ய சரீகரீது விமலஜ்யோதிர்மமாநாரதம்ʼ
ஸ்வாப்⁴யாஶஸ்தி²தக³ண்ட³பா⁴க³ப²லகம்ʼ ஸராஜயஜ்ஜ்யோதிஷா ..

ஶீர்ஷம்ʼ தே ஶிரஸா நமாமி ஸததம்ʼ காமாக்ஷ்யஹம்ʼ ஸுந்த³ரம்ʼ
ஸூக்ஷ்மம்ʼ தன்மது⁴பாலிநீலகுடிலஶ்ரீகுந்தலாலங்க்ருʼதம் .
ஸீமந்தம்ʼ ஸுவிப⁴ஜ்ய தத்ர விபுலஶ்ரீமன்மணீந்த்³ரானித
ஸ்வர்ணாலங்கரணப்ரபா⁴ஸுருசிரம்ʼ ஶீர்ஷண்யபூ⁴ஷாயிதம் ..

காமாக்ஷீஶ்வரி கோடிஸூர்யனினஸத்³வஜ்ராதி³ரத்னாஞ்சித-
ஶ்ரீமன்முக்³த⁴கிரீடப்⁴ருʼத்³விதரதாத்³த⁴ன்யம்ʼ ஶிரஸ்தாவகம் .
ஸம்பத்திம்ʼ நிதராம்ʼ மமாம்ப³ மனுஜாப்ராப்யாமிஹாநாரதம்ʼ
லோகே(அ)முத்ர ப⁴வாபி⁴த⁴ம்ʼ வ திமிரம்ʼ லூத்வா ஸதா³லிஶ்ரிதம் ..

காமாக்ஷீஸ்துதிமன்வஹம்ʼ பு⁴வி நரா꞉ ஶுத்³தா⁴ஶ்ச யே ப⁴க்தித꞉
ஶ்ருʼண்வந்த்யத்ர பட²ந்தி வா ஸ்தி²ரதி⁴ய꞉ பண்யாமிமாமர்தி²ன꞉ .
தீ³ர்கா⁴யுர்த⁴னதா⁴ன்யஸம்பத³மமீ விந்த³ந்தி வாணீம்ʼ யஶ꞉
ஸௌபா⁴க்³யம்ʼ ஸுதபௌத்ரஜாதமதி⁴கக்²யாதிம்ʼ முத³ம்ʼ ஸர்வதா³ ..

கௌண்டி³ன்யான்வயஸம்பூ⁴தராமசந்த்³ரார்யஸூரிணா .
நிர்மிதா பா⁴தி காமாக்ஷீஸ்துதிரேஷா ஸதாம்ʼ மதா ..

இதி ஶ்ரீகாமாக்ஷீஸ்துதி꞉ ஸம்பூர்ணா .

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ஶ்ரீகாமாக்ஷீஸ்துதி PDF

ஶ்ரீகாமாக்ஷீஸ்துதி PDF

Leave a Comment