Download HinduNidhi App
Misc

ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼਼ੀਸ੍ਤੁਤਿ

Kamakshi Stuti Punjabi

MiscStuti (स्तुति संग्रह)ਪੰਜਾਬੀ
Share This

|| ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼਼ੀਸ੍ਤੁਤਿ ||

ਵਨ੍ਦੇ ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼਼੍ਯਹੰ ਤ੍ਵਾਂ ਵਰਤਨੁਲਤਿਕਾਂ ਵਿਸ਼੍ਵਰਕ੍ਸ਼਼ੈਕਦੀਕ੍ਸ਼਼ਾਂ
ਵਿਸ਼਼੍ਵਗ੍ਵਿਸ਼੍ਵਮ੍ਭਰਾਯਾਮੁਪਗਤਵਸਤਿੰ ਵਿਸ਼੍ਰੁਤਾਮਿਸ਼਼੍ਟਦਾਤ੍ਰੀਮ੍ ।
ਵਾਮੋਰੂਮਾਸ਼੍ਰਿਤਾਰ੍ਤਿਪ੍ਰਸ਼ਮਨਨਿਪੁਣਾਂ ਵੀਰ੍ਯਸ਼ੌਰ੍ਯਾਦ੍ਯੁਪੇਤਾਂ
ਵਨ੍ਦਾਰੁਸ੍ਵਸ੍ਵਰ੍ਦ੍ਰੁਮਿਨ੍ਦ੍ਰਾਦ੍ਯੁਪਗਤਵਿਟਪਾਂ ਵਿਸ਼੍ਵਲੋਕਾਲਵਾਲਾਮ੍ ॥

ਚਾਪਲ੍ਯਾਦਿਯਮਭ੍ਰਗਾ ਤਟਿਦਹੋ ਕਿਞ੍ਚੇਤ੍ਸਦਾ ਸਰ੍ਵਗਾ-
ਹ੍ਯਜ੍ਞਾਨਾਖ੍ਯਮੁਦਗ੍ਰਮਨ੍ਧਤਮਸੰ ਨਿਰ੍ਣੁਦ੍ਯ ਨਿਸ੍ਤਨ੍ਦ੍ਰਿਤਾ ।
ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥਾਵਲਿਦਰ੍ਸ਼ਿਕਾ ਚ ਜਲਦਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਨ ਚੈਸ਼਼ਾ ਤਥਾ
ਯਾਮੇਵੰ ਵਿਵਦਨ੍ਤਿ ਵੀਕ੍ਸ਼਼੍ਯ ਵਿਬੁਧਾਃ ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼਼ਿ ਨਃ ਪਾਹਿ ਸਾ ॥

ਦੋਸ਼਼ੋਤ੍ਸ੍ਰੁਸ਼਼੍ਟਵਪੁਃ ਕਲਾਂ ਚ ਸਕਲਾਂ ਬਿਭ੍ਰਤ੍ਯਲੰ ਸਨ੍ਤਤੰ
ਦੂਰਤ੍ਯਕ੍ਤਕਲਙ੍ਕਿਕਾ ਜਲਜਨੁਰ੍ਗਨ੍ਧਸ੍ਯ ਦੂਰਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਜ੍ਯੋਤ੍ਸ੍ਨਾਤੋ ਹ੍ਯੁਪਰਾਗਬਨ੍ਧਰਹਿਤਾ ਨਿਤ੍ਯੰ ਤਮੋਘ੍ਨਾ ਸ੍ਥਿਰਾ
ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼਼ੀਤਿ ਸੁਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾਤਿਸ਼ਯਤਾ ਸਾ ਪਾਤੁ ਨਃ ਸਰ੍ਵਦਾ ॥

ਦਿਸ਼੍ਯਾੱਦੇਵਿ ਸਦਾ ਤ੍ਵਦਙ੍ਘ੍ਰਿਕਮਲਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵੰ ਸ਼੍ਰਿਤਾਲਿਸ਼਼੍ਵਲੰ
ਵ੍ਰੁੱਤਿੰ ਤਤ੍ਸ੍ਵਯਮਾਦਧੱਚ ਵਿਮੁਖੰ ਦੋਸ਼਼ਾਕਰਾਡਮ੍ਬਰੇ ।
ਸੂਰ੍ਯਾਦਰ੍ਸ਼ਹਸਨ੍ਮੁਖੰ ਸ਼੍ਰੁਤਿਪਥਸ੍ਯਾਤ੍ਯਨ੍ਤਭੂਸ਼਼ਾਯਿਤੰ
ਨੇਤ੍ਰਾਨਨ੍ਦਵਿਧਾਯਿ ਪਙ੍ਕਮਧਰੀਕ੍ਰੁਤ੍ਯੋੱਜ੍ਵਲੰ ਸੱਧ੍ਰੁਤਮ੍ ॥

ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼਼ੀਪਦਪਦ੍ਮਯੁਗ੍ਮਮਨਘੰ ਕੁਰ੍ਯਾਨ੍ਮਦੀਯੇ ਮਨਃ-
ਕਾਸਾਰੇ ਵਸਤਿੰ ਸਦਾਪਿ ਸੁਮਨੱਸਨ੍ਦੋਹਸੰਰਾਜਿਤੇ ।
ਸੁਜ੍ਞਾਨਾਮ੍ਰੁਤਪੂਰਿਤੇ ਕਲੁਸ਼਼ਤਾਹੀਨੇ ਚ ਪਦ੍ਮਾਲਯੇ
ਨਿਤ੍ਯੰ ਸਤ੍ਕੁਮੁਦਾਸ਼੍ਰਿਤੇ ਨਿਜਵਸਤ੍ਯਾੱਤਪ੍ਰਭਾਵੇ ਸਦਾ ॥

ਕਾਮਕ੍ਸ਼਼ੀਪਦਪਦ੍ਮਯੁਗ੍ਮਨਖਰਾਃ ਸਮ੍ਯੱਕਲਾਸੰਯੁਤਾਃ
ਨਿਤ੍ਯੰ ਸਦ੍ਗੁਣਸੰਸ਼੍ਰਿਤਾਃ ਕੁਵਲਯਾਮੋਦੋਦ੍ਭਵਾਧਾਯਕਾਃ ।
ਉਤ੍ਕੋਚੰ ਦਧਤਸ਼੍ਚ ਪਙ੍ਕਜਨੁਸ਼਼ਾਂ ਸੰਰੋਚਕਾਃ ਸ੍ਥਾਨਤਃ
ਸ਼੍ਰੇਸ਼਼੍ਠਾਦਿਨ੍ਦੁਨਿਰਾਸਕਾਰਿਵਿਭਵਾ ਰਕ੍ਸ਼਼ਨ੍ਤੁ ਨਃ ਸਰ੍ਵਦਾ ॥

ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼਼ੀਚਰਣਾਰਵਿਨ੍ਦਯੁਗਲੀਗੁਲ੍ਫਦ੍ਵਯੰ ਰਕ੍ਸ਼਼ਤਾ-
ਦਸ੍ਮਾਨ੍ ਸਨ੍ਤਤਮਾਸ਼੍ਰਿਤਾਰ੍ਤਿਸ਼ਮਨੰ ਦੋਸ਼਼ੌਘਵਿਧ੍ਵੰਸਨਮ੍ ।
ਤੇਜਃਪੂਰਨਿਧਾਨਮਙ੍ਘ੍ਰਿਵਲਯਾਦ੍ਯਾਕਲ੍ਪਸਙ੍ਘੱਟਨ-
ਪ੍ਰੋਦ੍ਯੱਧ੍ਵਾਨਮਿਸ਼਼ੇਣ ਚ ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਰੁਣੰਨਮ੍ਰਾਲਿਰਕ੍ਸ਼਼ਾਮਿਵ ॥

ਜਙ੍ਘੇ ਦ੍ਵੇ ਭਵਤਾਂ ਜਗੱਤ੍ਰਯਨੁਤੇ ਨਿਤ੍ਯੰ ਤ੍ਵਦੀਯੇ ਮਨ-
ੱਸਨ੍ਤੋਸ਼਼ਾਯ ਮਮਾਮਿਤੋਰ੍ਜਿਤਯਸ਼ਃਸਮ੍ਪੱਤਯੇ ਚ ਸ੍ਵਯਮ੍ ।
ਸਾਮ੍ਯੋਲਙ੍ਘਨਜਾਙ੍ਘਿਕੇ ਸੁਵਪੁਸ਼਼ਾ ਵ੍ਰੁੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਸੰਯੁਤੇ
ਹੇ ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼਼ਿ ਸਮੁੰਨਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨੀਸਙ੍ਕ੍ਰਾਨ੍ਤਿਯੋਗ੍ਯੇ ਵਰੇ ॥

ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼਼੍ਯਨ੍ਵਹਮੇਧਮਾਨਮਵਤਾੱਜਾਨੁਦ੍ਵਯੰ ਮਾਂ ਤਵ
ਪ੍ਰਖ੍ਯਾਤਾਰਿਪਰਾਭਵੈਕਨਿਰਤਿ ਪ੍ਰਦ੍ਯੋਤਨਾਭੰ ਦ੍ਯੁਤੇਃ ।
ਸਮ੍ਯਗ੍ਵ੍ਰੁੱਤਮਤੀਵ ਸੁਨ੍ਦਰਮਿਦੰ ਸਮ੍ਪੰਨਿਦਾਨੰ ਸਤਾਂ
ਲੋਕਪ੍ਰਾਭਵਸ਼ੰਸਿ ਸਰ੍ਵਸ਼ੁਭਦੰ ਜਙ੍ਘਾਦ੍ਵਯੋੱਤਮ੍ਭਨਮ੍ ॥

ਊਰੂ ਤੇ ਭਵਤਾਂ ਮੁਦੇ ਮਮ ਸਦਾ ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼਼ਿ ਭੋ ਦੇਵਤੇ
ਰਮ੍ਭਾਟੋਪਵਿਮਰ੍ਦਨੈਕਨਿਪੁਣੇ ਨੀਲੋਤ੍ਪਲਾਭੇ ਸ਼ੁਭੇ ।
ਸ਼ੁਣ੍ਡਾਦਣ੍ਡਨਿਭੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕਵਿਜਯਸ੍ਤਮ੍ਭੌ ਸ਼ੁਚਿਤ੍ਵਾਰ੍ਜਵ-
ਸ਼੍ਰੀਯੁਕ੍ਤੇ ਚ ਨਿਤਮ੍ਬਭਾਰਭਰਣੈਕਾਗ੍ਰਪ੍ਰਯਤ੍ਨੇ ਸਦਾ ॥

ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼਼੍ਯਨ੍ਵਹਮਿਨ੍ਧਤਾਂ ਨਿਗਨਿਗਪ੍ਰਦ੍ਯੋਤਮਾਨੰ ਪਰੰ
ਸ਼੍ਰੀਮੱਦਰ੍ਪਣਦਰ੍ਪਹਾਰਿ ਜਘਨਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਰੰ ਮਹੱਤਾਵਕਮ ।
ਯਤ੍ਰੇਯੰ ਪ੍ਰਤਿਬਿਮ੍ਬਿਤਾ ਤ੍ਰਿਜਗਤੀ ਸ੍ਰੁਸ਼਼੍ਟੇਵ ਭੂਯਸ੍ਤ੍ਵਯਾ
ਲੀਲਾਰ੍ਥੰ ਪ੍ਰਤਿਭਾਤਿ ਸਾਗਰਵਨਗ੍ਰਾਵਾਦਿਕਾਰ੍ਧਾਵ੍ਰੁਤਾ ॥

ਬੋਭੂਤਾਂ ਯਸ਼ਸੇ ਮਮਾਮ੍ਬ ਰੁਚਿਰੌ ਭੂਲੋਕਸਞ੍ਚਾਰਤਃ
ਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤੌ ਸ੍ਥੂਲਤਰੌ ਤਵਾਤਿਮ੍ਰੁਦੁਲੌ ਸ੍ਨਿਗ੍ਧੌ ਨਿਤਮ੍ਬੌ ਸ਼ੁਭੌ ।
ਗਾਙ੍ਗੇਯੋੰਨਤਸੈਕਤਸ੍ਥਲਕਚਗ੍ਰਾਹਿਸ੍ਵਰੂਪੌ ਗੁਣ-
ਸ਼੍ਲਾਘ੍ਯੌ ਗੌਰਵਸ਼ੋਭਿਨੌ ਸੁਵਿਪੁਲੌ ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼਼ਿ ਭੋ ਦੇਵਤੇ ॥

ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼਼੍ਯਦ੍ਯ ਸੁਰਕ੍ਸ਼਼ਤਾਤ੍ ਕਟਿਤਟੀ ਤਾਵਕ੍ਯਤੀਵੋੱਜ੍ਵਲ-
ਦ੍ਰਤ੍ਨਾਲਙ੍ਕ੍ਰੁਤਹਾਟਕਾਢ੍ਯਰਸ਼ਨਾਸਮ੍ਬੱਧਘਣ੍ਟਾਰਵਾ ।
ਤਤ੍ਰਤ੍ਯੇਨ੍ਦੁਮਣੀਨ੍ਦ੍ਰਨੀਲਗਰੁਡਪ੍ਰਖ੍ਯੋਪਲਜ੍ਯੋਤਿਸ਼਼ਾ
ਵ੍ਯਾਪ੍ਤਾ ਵਾਸਵਕਾਰ੍ਮੁਕਦ੍ਯੁਤਿਖਨੀਵਾਭਾਤਿ ਯਾ ਸਰ੍ਵਦਾ ॥

ਵਸ੍ਤਿਃ ਸ੍ਵਸ੍ਤਿਗਤਾ ਤਵਾਤਿਰੁਚਿਰਾ ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼਼ਿ ਭੋ ਦੇਵਤੇ
ਸਨ੍ਤੋਸ਼਼ੰ ਵਿਦਧਾਤੁ ਸਨ੍ਤਤਮਸੌ ਪੀਤਾਮ੍ਬਰਾਸ਼਼੍ਟਿਤਾ ।
ਤਤ੍ਰਾਪਿ ਸ੍ਵਕਯਾ ਸ਼੍ਰਿਯਾ ਤਤ ਇਤਃ ਪ੍ਰਦ੍ਯੋਤਯਨ੍ਤੀ ਦਿਸ਼ਃ
ਕਾਨ੍ਤੇਨ੍ਦ੍ਰੋਪਲਕਾਨ੍ਤਿਪੁਞ੍ਜਕਣਿਕੇਵਾਭਾਤਿ ਯਾ ਸੌਸ਼਼੍ਠਵਾਤ੍ ॥

ਯੰਨਾਭੀਸਰਸੀ ਭਵਾਭਿਧਮਰੁਕ੍ਸ਼਼ੋਣੀਨਿਵਿਸ਼਼੍ਟੋਦ੍ਭਵ-
ੱਤ੍ਰੁਸ਼਼੍ਣਾਰ੍ਤਾਖਿਲਦੇਹਿਨਾਮਨੁਕਲੰ ਸੁਜ੍ਞਾਨਤੋਯੰ ਵਰਮ੍ ।
ਦਤ੍ਵਾ ਦੇਵਿ ਸੁਗਨ੍ਧਿ ਸਦ੍ਗਣਸਦਾਸੇਵ੍ਯੰ ਪ੍ਰਣੁਦ੍ਯ ਸ਼੍ਰਮੰ
ਸਨ੍ਤੋਸ਼਼ਾਯ ਚ ਬੋਭਵੀਤੁ ਮਹਿਤੇ ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼਼ਿ ਭੋ ਦੇਵਤੇ ॥

ਯਨ੍ਮਧ੍ਯੰ ਤਵ ਦੇਵਿ ਸੂਕ੍ਸ਼਼੍ਮਮਤੁਲੰ ਲਾਵਣ੍ਯਮੂਲੰ ਨਭਃ-
ਪ੍ਰਖ੍ਯੰ ਦੁਸ਼਼੍ਟਨਿਰੀਕ੍ਸ਼਼ਣਪ੍ਰਸਰਣਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤ੍ਯਾਪਨੁੱਤ੍ਯਾ ਇਵ ।
ਜਾਤੰ ਲੋਚਨਦੂਰਗੰ ਤਦਵਤਾਤ੍ ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼਼ਿ ਸਿੰਹਾਨ੍ਤਰ-
ਸ੍ਵੈਰਾਟੋਪਨਿਰਾਸਕਾਰਿ ਵਿਮਲਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਮਯੰ ਪ੍ਰਤ੍ਯਹਮ੍ ॥

ਧ੍ਰੁਤ੍ਯੈ ਤੇ ਕੁਚਯੋਰ੍ਵਲਿਤ੍ਰਯਮਿਸ਼਼ਾਤ੍ ਸੌਵਰ੍ਣਦਾਮਤ੍ਰਯੀ-
ਬੱਧੰ ਮਧ੍ਯਮਨੁੱਤਮੰ ਸੁਦ੍ਰੁਢਯੋਰ੍ਗੁਰ੍ਵੋਰ੍ਯਯੋਰ੍ਦੈਵਤੇ ।
ਸੌਵਰ੍ਣੌ ਕਲਸ਼ਾਵਿਵਾਦ੍ਯ ਚ ਪਯਃਪੂਰੀਕ੍ਰੁਤੌ ਸਤ੍ਕ੍ਰੁਤੌ
ਤੌ ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼਼ਿ ਮੁਦੰ ਸਦਾ ਵਿਤਨੁਤਾਂ ਭਾਰੰ ਪਰਾਕ੍ਰੁਤ੍ਯ ਨਃ ॥

ਪਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ਰਣਾਗਤਾਭਿਲਸ਼਼ਿਤਸ਼੍ਰੇਯਃਪ੍ਰਦਾਨੋਦ੍ਯਤੌ
ਸੌਭਾਗ੍ਯਾਧਿਕਸ਼ੰਸਿਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਵਿਹਰਦ੍ਰੇਖਾਙ੍ਕਿਤੌ ਸ਼ੌਭਨੌ ।
ਸ੍ਵਰ੍ਲੋਕਦ੍ਰੁਮਪਞ੍ਚਕੰ ਵਿਤਰਣੇ ਤੱਤਤ੍ਰੁਸ਼਼ਾਂ ਤਸ੍ਯ ਤ-
ਤ੍ਪਾਤ੍ਰਾਲਾਭਵਿਸ਼ਙ੍ਕਯਾਙ੍ਗੁਲਿਮਿਸ਼਼ਾਨ੍ਮਨ੍ਯੇ ਵਿਭਾਤ੍ਯਤ੍ਰ ਹਿ ॥

ਦੱਤਾਂ ਦੇਵਿ ਕਰੌ ਤਵਾਤਿਮ੍ਰੁਦੁਲੌ ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼਼ਿ ਸਮ੍ਪਤ੍ਕਰੌ
ਸਦ੍ਰਤ੍ਨਾਞ੍ਚਿਤਕਙ੍ਕਣਾਦਿਭਿਰਲੰ ਸੌਵਰ੍ਣਕੈਰ੍ਭੂਸ਼਼ਿਤੌ ।
ਨਿਤ੍ਯੰ ਸਮ੍ਪਦਮਤ੍ਰ ਮੇ ਭਵਭਯਪ੍ਰਧ੍ਵੰਸਨੈਕੋਤ੍ਸੁਕੌ
ਸੰਰਕ੍ਤੌ ਚ ਰਸਾਲਪੱਲਵਤਿਰਸ੍ਕਾਰੰ ਗਤੌ ਸੁਨ੍ਦਰੌ ॥

ਭੂਯਾਸ੍ਤਾਂ ਭੁਜਗਾਧਿਪਾਵਿਵ ਮੁਦੇ ਬਾਹੂ ਸਦਾ ਮਾਂਸਲੌ
ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼਼੍ਯੁੱਜ੍ਵਲਨੂਤ੍ਨਰਤ੍ਨਖਚਿਤਸ੍ਵਰ੍ਣਾਙ੍ਗਦਾਲਙ੍ਕ੍ਰੁਤੌ ।
ਭਾਵਤ੍ਕੌ ਮਮ ਦੇਵਿ ਸੁਨ੍ਦਰਤਰੌ ਦੂਰੀਕ੍ਰੁਤਦ੍ਵੇਸ਼਼ਣ-
ਪ੍ਰੋਦ੍ਯਦ੍ਬਾਹੁਬਲੌ ਜਗੱਤ੍ਰਯਨੁਤੌ ਨਮ੍ਰਾਲਿਰਕ੍ਸ਼਼ਾਪਰੌ ॥

ਸ੍ਕਨ੍ਧੌ ਦੇਵਿ ਤਵਾਪਰੌ ਸੁਰਤਰੁਸ੍ਕਨ੍ਧਾਵਿਵੋੱਜ੍ਰੁਮ੍ਭਿਤਾ-
ਵਸ੍ਮਾੰਨਿਤ੍ਯਮਤਨ੍ਦ੍ਰਿਤੌ ਸਮਵਤਾਂ ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼਼ਿ ਦਤ੍ਵਾ ਧਨਮ੍ ।
ਕਣ੍ਠਾਸਕ੍ਤਸਮਸ੍ਤਭੂਸ਼਼ਣਰੁਚਿਵ੍ਯਾਪ੍ਤੌ ਸ੍ਵਯੰ ਭਾਸ੍ਵਰੌ
ਲੋਕਾਘੌਘਸਮਸ੍ਤਨਾਸ਼ਨਚਣਾਵੁੱਤਮ੍ਭਿਤਾਵੁੱਦ੍ਯੁਤੀ ॥

ਗ੍ਰੀਵਾ ਕਮ੍ਬੁਸਮਾਨਸੰਸ੍ਥਿਤਿਰਸੌ ਕਾਨ੍ਤ੍ਯੇਨ੍ਦ੍ਰਨੀਲੋਪਮਾ
ਪਾਯਾਨ੍ਮਾਮਨਿਸ਼ੰ ਪੁਰਾਣਵਿਨੁਤੇ ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼਼ਿ ਭੋ ਤਾਵਕੀ ।
ਨਾਨਾਰਤ੍ਨਵਿਭੂਸ਼਼ਣੈਃ ਸੁਰੁਚਿਰਾ ਸੌਵਰ੍ਣਕੈਰ੍ਮੌੱਤਿਕ-
ਸ਼੍ਰੇਸ਼਼੍ਟੋਦ੍ਗੁਮ੍ਭਿਤਮਾਲਯਾ ਚ ਵਿਮਲਾ ਲਾਵਣ੍ਯਪਾਥੋਨਿਧਿਃ ॥

ਦੇਵਿ ਤ੍ਵਦ੍ਵਦਨਾਮ੍ਬੁਜੰ ਵਿਤਨੁਤਾੱਛ੍ਰੇਯਃ ਪਰੰ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਮ੍ ।
ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼਼੍ਯਦ੍ਯ ਮਮਾਮ੍ਬ ਪਙ੍ਕਜਮਿਦੰ ਯਤ੍ਕਾਨ੍ਤਿਲਾਭੇ ।
ਤੋਯੇ ਨੂਨਮਹਰ੍ਨਿਸ਼ੰ ਚ ਵਿਮਲੇ ਮਙ੍ਕ੍ਤ੍ਵਾ ਤਪਸ੍ਯਤ੍ਯਲੰ
ਤਤ੍ਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯਨਿਧਾਨਮਗ੍ਰ੍ਯਸੁਸ਼਼ਮੰ ਕਾਨ੍ਤਾਲਕਾਲਙ੍ਕ੍ਰੁਤਮ੍ ॥

ਨੇਤ੍ਰੇ ਤੇ ਕਰੁਣਾਕਟਾਕ੍ਸ਼਼ਵਿਸ਼ਿਖੈਃ ਕਾਮਾਦਿਨਿਤ੍ਯਦ੍ਵਿਸ਼਼ੋ
ਬਾਹ੍ਯਾਮਪ੍ਯਰਿਸੰਹਤਿੰ ਮਮ ਪਰਾਕ੍ਰੁਤ੍ਯਾਵਤਾਂ ਨਿਤ੍ਯਸ਼ਃ ।
ਹੇ ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼਼ਿ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾਮੁਪਗਤੇ ਹ੍ਯਾਕਰ੍ਣ ਮਿਸ਼਼੍ਟਾਵਹੇ
ਸਾਤਤ੍ਯੇਨ ਫਲਾਰ੍ਥਿਨਾਂ ਨਿਜਗਤੇਃ ਸਮ੍ਫੁਲਕੰ ਜਾਯਤੇ ॥

ਭ੍ਰੂਯੁਗ੍ਮੰ ਤਵ ਦੇਵਿ ਚਾਪਲਤਿਕਾਹਙ੍ਕਾਰਨਿਰ੍ਵਾਪਣੰ
ਕਾਨ੍ਤੰ ਮੁਗ੍ਧਵਿਕਾਸਚੇਸ਼਼੍ਟਿਤਮਹਾਭਾਗ੍ਯਾਦਿਸੰਸੂਚਕਮ੍ ।
ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼਼੍ਯਨ੍ਵਹਮੇਧਤਾਂ ਕ੍ਰੁਤਪਰਿਸ੍ਪਨ੍ਦੰ ਰਿਪੂਦ੍ਵਾਸਨੇ
ਦੀਨਾਨਿਙ੍ਗਿਤਚੇਸ਼਼੍ਟਿਤੈਰਵਦਿਦੰ ਸੁਵ੍ਯਕ੍ਤਰੂਪੰ ਪਰਮ੍ ॥

ਨਾਨਾਸੂਨਵਿਤਾਨਸੌਰਭਪਰਿਗ੍ਰਾਹੈਕਲੋਲਾਲਯਃ
ਕਿੰ ਮਾਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯਭਿਯਨ੍ਤਿ ਨੇਤਿ ਕੁਪਿਤੰ ਤਪ੍ਤ੍ਵਾ ਤਪੋ ਦੁਸ਼਼੍ਕਰਮ੍ ।
ਨਾਸੀਭੂਯ ਤਵਾਤਿਸੌਰਭਵਹੰ ਭੂਤ੍ਵਾਭਿਤਃ ਪ੍ਰੇਕ੍ਸ਼਼ਣ-
ਵ੍ਯਾਜੇਨ ਪ੍ਰਿਯਕਪ੍ਰਸੂਨਮਲਿਭਿਃ ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼਼ਿ ਭਾਤ੍ਯਾਸ਼੍ਰਿਤਮ੍ ॥

ਵਕ੍ਤ੍ਰੰ ਪਾਤੁ ਤਵਾਤਿਸੁਨ੍ਦਰਮਿਦੰ ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼਼ਿ ਨਃ ਸਰ੍ਵਦਾ
ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਕੁਨ੍ਦਸੁਕੁਡ੍ਮਲਾਗ੍ਰਦਸ਼ਨਸ਼੍ਰੇਣੀਪ੍ਰਭਾਸ਼ੋਭਿਤਮ੍ ।
ਪੁਸ਼਼੍ਯਦ੍ਬਿਮ੍ਬਫਲਾਰੁਣਾਧਰਪੁਟੰ ਸਦ੍ਵੀਟਿਕਾਰਞ੍ਜਿਤੰ
ਸੌਭਾਗ੍ਯਾਤਿਸ਼ਯਾਭਿਧਾਯਿਹਸਿਤਸ਼੍ਰੀਸ਼ੋਭਿਤਾਸ਼ਾਗਣਮ੍ ॥

ਸਨ੍ਤੋਸ਼਼ੰ ਸ਼੍ਰੁਤਿਸ਼ਸ਼਼੍ਕੁਲੀਯੁਗਮਿਦੰ ਸਦ੍ਰਤ੍ਨਸ਼ੋਭਾਸ੍ਫੁਰ-
ੱਤਾਟਙ੍ਕਾਢ੍ਯਯੁਗੇਨ ਭਾਸ੍ਵਰਰੁਚਾ ਸਮ੍ਭੂਸ਼਼ਿਤੰ ਤਾਵਕਮ੍ ।
ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼਼੍ਯਦ੍ਯ ਚਰੀਕਰੀਤੁ ਵਿਮਲਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਮਮਾਨਾਰਤੰ
ਸ੍ਵਾਭ੍ਯਾਸ਼ਸ੍ਥਿਤਗਣ੍ਡਭਾਗਫਲਕੰ ਸਰਾਜਯੱਜ੍ਯੋਤਿਸ਼਼ਾ ॥

ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼਼ੰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਸਾ ਨਮਾਮਿ ਸਤਤੰ ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼਼੍ਯਹੰ ਸੁਨ੍ਦਰੰ
ਸੂਕ੍ਸ਼਼੍ਮੰ ਤਨ੍ਮਧੁਪਾਲਿਨੀਲਕੁਟਿਲਸ਼੍ਰੀਕੁਨ੍ਤਲਾਲਙ੍ਕ੍ਰੁਤਮ੍ ।
ਸੀਮਨ੍ਤੰ ਸੁਵਿਭਜ੍ਯ ਤਤ੍ਰ ਵਿਪੁਲਸ਼੍ਰੀਮਨ੍ਮਣੀਨ੍ਦ੍ਰਾਨਿਤ
ਸ੍ਵਰ੍ਣਾਲਙ੍ਕਰਣਪ੍ਰਭਾਸੁਰੁਚਿਰੰ ਸ਼ੀਰ੍ਸ਼਼ਣ੍ਯਭੂਸ਼਼ਾਯਿਤਮ੍ ॥

ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼਼ੀਸ਼੍ਵਰਿ ਕੋਟਿਸੂਰ੍ਯਨਿਨਸਦ੍ਵਜ੍ਰਾਦਿਰਤ੍ਨਾਞ੍ਚਿਤ-
ਸ਼੍ਰੀਮਨ੍ਮੁਗ੍ਧਕਿਰੀਟਭ੍ਰੁਦ੍ਵਿਤਰਤਾੱਧਨ੍ਯੰ ਸ਼ਿਰਸ੍ਤਾਵਕਮ੍ ।
ਸਮ੍ਪੱਤਿੰ ਨਿਤਰਾਂ ਮਮਾਮ੍ਬ ਮਨੁਜਾਪ੍ਰਾਪ੍ਯਾਮਿਹਾਨਾਰਤੰ
ਲੋਕੇ(ਅ)ਮੁਤ੍ਰ ਭਵਾਭਿਧੰ ਵ ਤਿਮਿਰੰ ਲੂਤ੍ਵਾ ਸਦਾਲਿਸ਼੍ਰਿਤਮ੍ ॥

ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼਼ੀਸ੍ਤੁਤਿਮਨ੍ਵਹੰ ਭੁਵਿ ਨਰਾਃ ਸ਼ੁੱਧਾਸ਼੍ਚ ਯੇ ਭਕ੍ਤਿਤਃ
ਸ਼੍ਰੁਣ੍ਵਨ੍ਤ੍ਯਤ੍ਰ ਪਠਨ੍ਤਿ ਵਾ ਸ੍ਥਿਰਧਿਯਃ ਪਣ੍ਯਾਮਿਮਾਮਰ੍ਥਿਨਃ ।
ਦੀਰ੍ਘਾਯੁਰ੍ਧਨਧਾਨ੍ਯਸਮ੍ਪਦਮਮੀ ਵਿਨ੍ਦਨ੍ਤਿ ਵਾਣੀਂ ਯਸ਼ਃ
ਸੌਭਾਗ੍ਯੰ ਸੁਤਪੌਤ੍ਰਜਾਤਮਧਿਕਖ੍ਯਾਤਿੰ ਮੁਦੰ ਸਰ੍ਵਦਾ ॥

ਕੌਣ੍ਡਿਨ੍ਯਾਨ੍ਵਯਸਮ੍ਭੂਤਰਾਮਚਨ੍ਦ੍ਰਾਰ੍ਯਸੂਰਿਣਾ ।
ਨਿਰ੍ਮਿਤਾ ਭਾਤਿ ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼਼ੀਸ੍ਤੁਤਿਰੇਸ਼਼ਾ ਸਤਾਂ ਮਤਾ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਕਾਮਾਕ੍ਸ਼਼ੀਸ੍ਤੁਤਿਃ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾ ।

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼਼ੀਸ੍ਤੁਤਿ PDF

ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼਼ੀਸ੍ਤੁਤਿ PDF

Leave a Comment