Download HinduNidhi App
Misc

శ్రీకామాక్షీస్తుతి

Kamakshi Stuti Telugu

MiscStuti (स्तुति संग्रह)తెలుగు
Share This

|| శ్రీకామాక్షీస్తుతిః ||

వందే కామాక్ష్యహం త్వాం వరతనులతికాం విశ్వరక్షైకదీక్షాం
విష్వగ్విశ్వంభరాయాముపగతవసతిం విశ్రుతామిష్టదాత్రీం .
వామోరూమాశ్రితార్తిప్రశమననిపుణాం వీర్యశౌర్యాద్యుపేతాం
వందారుస్వస్వర్ద్రుమింద్రాద్యుపగతవిటపాం విశ్వలోకాలవాలాం ..

చాపల్యాదియమభ్రగా తటిదహో కించేత్సదా సర్వగా-
హ్యజ్ఞానాఖ్యముదగ్రమంధతమసం నిర్ణుద్య నిస్తంద్రితా .
సర్వార్థావలిదర్శికా చ జలదజ్యోతిర్న చైషా తథా
యామేవం వివదంతి వీక్ష్య విబుధాః కామాక్షి నః పాహి సా ..

దోషోత్సృష్టవపుః కలాం చ సకలాం బిభ్రత్యలం సంతతం
దూరత్యక్తకలంకికా జలజనుర్గంధస్య దూరస్థితా .
జ్యోత్స్నాతో హ్యుపరాగబంధరహితా నిత్యం తమోఘ్నా స్థిరా
కామాక్షీతి సుచంద్రికాతిశయతా సా పాతు నః సర్వదా ..

దిశ్యాద్దేవి సదా త్వదంఘ్రికమలద్వంద్వం శ్రితాలిష్వలం
వృత్తిం తత్స్వయమాదధచ్చ విముఖం దోషాకరాడంబరే .
సూర్యాదర్శహసన్ముఖం శ్రుతిపథస్యాత్యంతభూషాయితం
నేత్రానందవిధాయి పంకమధరీకృత్యోజ్జ్వలం సద్ధృతం ..

కామాక్షీపదపద్మయుగ్మమనఘం కుర్యాన్మదీయే మనః-
కాసారే వసతిం సదాపి సుమనస్సందోహసంరాజితే .
సుజ్ఞానామృతపూరితే కలుషతాహీనే చ పద్మాలయే
నిత్యం సత్కుముదాశ్రితే నిజవసత్యాత్తప్రభావే సదా ..

కామక్షీపదపద్మయుగ్మనఖరాః సమ్యక్కలాసంయుతాః
నిత్యం సద్గుణసంశ్రితాః కువలయామోదోద్భవాధాయకాః .
ఉత్కోచం దధతశ్చ పంకజనుషాం సంరోచకాః స్థానతః
శ్రేష్ఠాదిందునిరాసకారివిభవా రక్షంతు నః సర్వదా ..

కామాక్షీచరణారవిందయుగలీగుల్ఫద్వయం రక్షతా-
దస్మాన్ సంతతమాశ్రితార్తిశమనం దోషౌఘవిధ్వంసనం .
తేజఃపూరనిధానమంఘ్రివలయాద్యాకల్పసంఘట్టన-
ప్రోద్యద్ధ్వానమిషేణ చ ప్రతిశృణన్నమ్రాలిరక్షామివ ..

జంఘే ద్వే భవతాం జగత్త్రయనుతే నిత్యం త్వదీయే మన-
స్సంతోషాయ మమామితోర్జితయశఃసంపత్తయే చ స్వయం .
సామ్యోలంఘనజాంఘికే సువపుషా వృత్తే ప్రభాసంయుతే
హే కామాక్షి సమున్నతే త్రిభువనీసంక్రాంతియోగ్యే వరే ..

కామాక్ష్యన్వహమేధమానమవతాజ్జానుద్వయం మాం తవ
ప్రఖ్యాతారిపరాభవైకనిరతి ప్రద్యోతనాభం ద్యుతేః .
సమ్యగ్వృత్తమతీవ సుందరమిదం సంపన్నిదానం సతాం
లోకప్రాభవశంసి సర్వశుభదం జంఘాద్వయోత్తంభనం ..

ఊరూ తే భవతాం ముదే మమ సదా కామాక్షి భో దేవతే
రంభాటోపవిమర్దనైకనిపుణే నీలోత్పలాభే శుభే .
శుండాదండనిభే త్రిలోకవిజయస్తంభౌ శుచిత్వార్జవ-
శ్రీయుక్తే చ నితంబభారభరణైకాగ్రప్రయత్నే సదా ..

కామాక్ష్యన్వహమింధతాం నిగనిగప్రద్యోతమానం పరం
శ్రీమద్దర్పణదర్పహారి జఘనద్వంద్రం మహత్తావకమ .
యత్రేయం ప్రతిబింబితా త్రిజగతీ సృష్టేవ భూయస్త్వయా
లీలార్థం ప్రతిభాతి సాగరవనగ్రావాదికార్ధావృతా ..

బోభూతాం యశసే మమాంబ రుచిరౌ భూలోకసంచారతః
శ్రాంతౌ స్థూలతరౌ తవాతిమృదులౌ స్నిగ్ధౌ నితంబౌ శుభౌ .
గాంగేయోన్నతసైకతస్థలకచగ్రాహిస్వరూపౌ గుణ-
శ్లాఘ్యౌ గౌరవశోభినౌ సువిపులౌ కామాక్షి భో దేవతే ..

కామాక్ష్యద్య సురక్షతాత్ కటితటీ తావక్యతీవోజ్జ్వల-
ద్రత్నాలంకృతహాటకాఢ్యరశనాసంబద్ధఘంటారవా .
తత్రత్యేందుమణీంద్రనీలగరుడప్రఖ్యోపలజ్యోతిషా
వ్యాప్తా వాసవకార్ముకద్యుతిఖనీవాభాతి యా సర్వదా ..

వస్తిః స్వస్తిగతా తవాతిరుచిరా కామాక్షి భో దేవతే
సంతోషం విదధాతు సంతతమసౌ పీతాంబరాష్టితా .
తత్రాపి స్వకయా శ్రియా తత ఇతః ప్రద్యోతయంతీ దిశః
కాంతేంద్రోపలకాంతిపుంజకణికేవాభాతి యా సౌష్ఠవాత్ ..

యన్నాభీసరసీ భవాభిధమరుక్షోణీనివిష్టోద్భవ-
త్తృష్ణార్తాఖిలదేహినామనుకలం సుజ్ఞానతోయం వరం .
దత్వా దేవి సుగంధి సద్గణసదాసేవ్యం ప్రణుద్య శ్రమం
సంతోషాయ చ బోభవీతు మహితే కామాక్షి భో దేవతే ..

యన్మధ్యం తవ దేవి సూక్ష్మమతులం లావణ్యమూలం నభః-
ప్రఖ్యం దుష్టనిరీక్షణప్రసరణశ్రాంత్యాపనుత్త్యా ఇవ .
జాతం లోచనదూరగం తదవతాత్ కామాక్షి సింహాంతర-
స్వైరాటోపనిరాసకారి విమలజ్యోతిర్మయం ప్రత్యహం ..

ధృత్యై తే కుచయోర్వలిత్రయమిషాత్ సౌవర్ణదామత్రయీ-
బద్ధం మధ్యమనుత్తమం సుదృఢయోర్గుర్వోర్యయోర్దైవతే .
సౌవర్ణౌ కలశావివాద్య చ పయఃపూరీకృతౌ సత్కృతౌ
తౌ కామాక్షి ముదం సదా వితనుతాం భారం పరాకృత్య నః ..

పాణీ తే శరణాగతాభిలషితశ్రేయఃప్రదానోద్యతౌ
సౌభాగ్యాధికశంసిశాస్త్రవిహరద్రేఖాంకితౌ శౌభనౌ .
స్వర్లోకద్రుమపంచకం వితరణే తత్తతృషాం తస్య త-
త్పాత్రాలాభవిశంకయాంగులిమిషాన్మన్యే విభాత్యత్ర హి ..

దత్తాం దేవి కరౌ తవాతిమృదులౌ కామాక్షి సంపత్కరౌ
సద్రత్నాంచితకంకణాదిభిరలం సౌవర్ణకైర్భూషితౌ .
నిత్యం సంపదమత్ర మే భవభయప్రధ్వంసనైకోత్సుకౌ
సంరక్తౌ చ రసాలపల్లవతిరస్కారం గతౌ సుందరౌ ..

భూయాస్తాం భుజగాధిపావివ ముదే బాహూ సదా మాంసలౌ
కామాక్ష్యుజ్జ్వలనూత్నరత్నఖచితస్వర్ణాంగదాలంకృతౌ .
భావత్కౌ మమ దేవి సుందరతరౌ దూరీకృతద్వేషణ-
ప్రోద్యద్బాహుబలౌ జగత్త్రయనుతౌ నమ్రాలిరక్షాపరౌ ..

స్కంధౌ దేవి తవాపరౌ సురతరుస్కంధావివోజ్జృంభితా-
వస్మాన్నిత్యమతంద్రితౌ సమవతాం కామాక్షి దత్వా ధనం .
కంఠాసక్తసమస్తభూషణరుచివ్యాప్తౌ స్వయం భాస్వరౌ
లోకాఘౌఘసమస్తనాశనచణావుత్తంభితావుద్ద్యుతీ ..

గ్రీవా కంబుసమానసంస్థితిరసౌ కాంత్యేంద్రనీలోపమా
పాయాన్మామనిశం పురాణవినుతే కామాక్షి భో తావకీ .
నానారత్నవిభూషణైః సురుచిరా సౌవర్ణకైర్మౌత్తిక-
శ్రేష్టోద్గుంభితమాలయా చ విమలా లావణ్యపాథోనిధిః ..

దేవి త్వద్వదనాంబుజం వితనుతాచ్ఛ్రేయః పరం శాశ్వతం .
కామాక్ష్యద్య మమాంబ పంకజమిదం యత్కాంతిలాభే .
తోయే నూనమహర్నిశం చ విమలే మంక్త్వా తపస్యత్యలం
తత్సౌందర్యనిధానమగ్ర్యసుషమం కాంతాలకాలంకృతం ..

నేత్రే తే కరుణాకటాక్షవిశిఖైః కామాదినిత్యద్విషో
బాహ్యామప్యరిసంహతిం మమ పరాకృత్యావతాం నిత్యశః .
హే కామాక్షి విశాలతాముపగతే హ్యాకర్ణ మిష్టావహే
సాతత్యేన ఫలార్థినాం నిజగతేః సంఫులకం జాయతే ..

భ్రూయుగ్మం తవ దేవి చాపలతికాహంకారనిర్వాపణం
కాంతం ముగ్ధవికాసచేష్టితమహాభాగ్యాదిసంసూచకం .
కామాక్ష్యన్వహమేధతాం కృతపరిస్పందం రిపూద్వాసనే
దీనానింగితచేష్టితైరవదిదం సువ్యక్తరూపం పరం ..

నానాసూనవితానసౌరభపరిగ్రాహైకలోలాలయః
కిం మాం ప్రత్యభియంతి నేతి కుపితం తప్త్వా తపో దుష్కరం .
నాసీభూయ తవాతిసౌరభవహం భూత్వాభితః ప్రేక్షణ-
వ్యాజేన ప్రియకప్రసూనమలిభిః కామాక్షి భాత్యాశ్రితం ..

వక్త్రం పాతు తవాతిసుందరమిదం కామాక్షి నః సర్వదా
శ్రీమత్కుందసుకుడ్మలాగ్రదశనశ్రేణీప్రభాశోభితం .
పుష్యద్బింబఫలారుణాధరపుటం సద్వీటికారంజితం
సౌభాగ్యాతిశయాభిధాయిహసితశ్రీశోభితాశాగణం ..

సంతోషం శ్రుతిశష్కులీయుగమిదం సద్రత్నశోభాస్ఫుర-
త్తాటంకాఢ్యయుగేన భాస్వరరుచా సంభూషితం తావకం .
కామాక్ష్యద్య చరీకరీతు విమలజ్యోతిర్మమానారతం
స్వాభ్యాశస్థితగండభాగఫలకం సరాజయజ్జ్యోతిషా ..

శీర్షం తే శిరసా నమామి సతతం కామాక్ష్యహం సుందరం
సూక్ష్మం తన్మధుపాలినీలకుటిలశ్రీకుంతలాలంకృతం .
సీమంతం సువిభజ్య తత్ర విపులశ్రీమన్మణీంద్రానిత
స్వర్ణాలంకరణప్రభాసురుచిరం శీర్షణ్యభూషాయితం ..

కామాక్షీశ్వరి కోటిసూర్యనినసద్వజ్రాదిరత్నాంచిత-
శ్రీమన్ముగ్ధకిరీటభృద్వితరతాద్ధన్యం శిరస్తావకం .
సంపత్తిం నితరాం మమాంబ మనుజాప్రాప్యామిహానారతం
లోకేఽముత్ర భవాభిధం వ తిమిరం లూత్వా సదాలిశ్రితం ..

కామాక్షీస్తుతిమన్వహం భువి నరాః శుద్ధాశ్చ యే భక్తితః
శృణ్వంత్యత్ర పఠంతి వా స్థిరధియః పణ్యామిమామర్థినః .
దీర్ఘాయుర్ధనధాన్యసంపదమమీ విందంతి వాణీం యశః
సౌభాగ్యం సుతపౌత్రజాతమధికఖ్యాతిం ముదం సర్వదా ..

కౌండిన్యాన్వయసంభూతరామచంద్రార్యసూరిణా .
నిర్మితా భాతి కామాక్షీస్తుతిరేషా సతాం మతా ..

ఇతి శ్రీకామాక్షీస్తుతిః సంపూర్ణా .

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download శ్రీకామాక్షీస్తుతి PDF

శ్రీకామాక్షీస్తుతి PDF

Leave a Comment