Download HinduNidhi App
Misc

കംദ ഷഷ്ടി കവചമ്

Kanda Sashti Kavach Malayalam

MiscKavach (कवच संग्रह)മലയാളം
Share This

|| കംദ ഷഷ്ടി കവചമ് ||

കാപ്പു
തുദിപ്പോര്‍ക്കു വല്വിനൈപോം തുന്ബം പോം
നെംജില് പദിപ്പോര്കു സെല്വം പലിത്തു കദിത്തോംഗുമ്
നിഷ്ടൈയും കൈകൂഡും, നിമലരരുല് കംദര്
ഷഷ്ഠി കവചന് തനൈ ।

കുറല് വെണ്ബാ ।
അമരര് ഇഡര്തീര അമരം പുരിംദ
കുമരന് അഡി നെംജേ കുറി ।

നൂല്
ഷഷ്ഠിയൈ നോക്ക ശരവണ ഭവനാര്
ശിഷ്ടരുക്കുദവും ശെംകദിര് വേലോന്
പാദമിരംഡില് പന്മണിച് ചദംഗൈ
ഗീതം പാഡ കിംകിണി യാഡ
മൈയ നഡനം ചെയ്യും മയില് വാഹനനാര് (5)

കൈയില് വേലാല് എനൈക്കാക്കവെന്‍ഋ വംദു
വര വര വേലായുധനാര് വരുഗ
വരുഗ വരുഗ മയിലോന് വരുഗ
ഇംദിരന് മുദലാ എംഡിശൈ പോട്ര
മംദിര വഡിവേല് വരുഗ വരുഗ (10)

വാസവന് മരുഗാ വരുഗ വരുഗ
നേശക് കുറമഗല് നിനൈവോന് വരുഗ
ആഋമുഗം പഡൈത്ത അയ്യാ വരുഗ
നീറിഡും വേലവന് നിത്തം വരുഗ
ശിരഗിരി വേലവന് സീക്കിരം വരുഗ (15)

ശരഹണ ഭവനാര് സഡുദിയില് വരുഗ
രഹണ ഭവശ രരരര രരര
രിഹണ ഭവശ രിരിരിരി രിരിരി
വിണഭവ ശരഹണ വീരാ നമോ നമ
നിഭവ ശരഹണ നിറ നിറ നിറെന (20)

വശര ഹണഭ വരുഗ വരുഗ
അസുരര് കുഡി കെഡുത്ത അയ്യാ വരുഗ
എന്നൈ യാലും ഇലൈയോന് കൈയില്
പന്നിരംഡായുധം പാശാംകുശമും
പരംദ വിലി’ഗല് പന്നിരംഡിലംഗ (25)

വിരൈംദെനൈക് കാക്ക വേലോന് വരുഗ
ഐയും കിലിയും അഡൈവുഡന് സൌവും
ഉയ്യൊലി സൌവും, ഉയിരൈയും കിലിയും
കിലിയും സൌവും കിലരോലിയൈയും
നിലൈ പെട്രെന്മുന് നിത്തമും ഒലിരും (30)

ഷണ്മുഗന് നീയും തനിയൊലി യൊവ്വും
കുംഡലിയാം ശിവ ഗുഹന് ദിനം വരുഗ
ആഋമുഗമും അണിമുഡി ആഋം
നീറിഡു നെട്രിയും നീംഡ പുരുവമും
പന്നിരു കണ്ണും പവലച് ചെവ്വായും (35)

നന്നെറി നെട്രിയില് നവമണിച് ചുട്ടിയും
ഈരാഋ സെവിയില് ഇലഗുകുംഡലമും
ആറിരു തിണ്ബുയത് തലി’ഗിയ മാര്ബില്
പല്ബൂഷണമും പദക്കമും തരിത്തു
നന്മണി പൂംഡ നവരത്ന മാലൈയും (40)

മുപ്പുരി നൂലും മുത്തണി മാര്ബും
ശെപ്പല’ഗുഡൈയ തിരുവയി ഋംദിയും
തുവംഡ മരുംഗില് ശുഡരൊലി പട്ടും
നവരത്നം പദിത്ത നറ്‍ ചീറാവും
ഇരുതൊഡൈയല’ഗും ഇണൈമുല’ംദാലും (45)

തിരുവഡി യദനില് ശിലംബൊലി മുല’ംഗ
സഗഗണ സഗഗണ സഗഗണ സഗണ
മൊഗമൊഗ മൊഗമൊഗ മൊഗമൊഗ മൊഗന
നഗനഗ നഗനഗ നഗനഗ നഗെന
ഡിഗുഗുണ ഡിഗുഡിഗു ഡിഗുഗുണ ഡിഗുണ (50)

രരരര രരരര രരരര രരര
രിരിരിരി രിരിരിരി രിരിരിരി രിരിരി
ഡുഡുഡുഡു ഡുഡുഡുഡു ഡുഡുഡുഡു ഡുഡുഡു
ഡഗുഡഗു ഡിഗുഡിഗു ഡംഗു ഡിംഗുഗു
വിംദു വിംദു മയിലോന് വിംദു (55)

മുംദു മുംദു മുരുഗവേല് മുംദു
എംദനൈ യാലും ഏരഗച് ചെല്വ !
മൈംദന് വേംഡും വരമഗില്‍’ംദുദവും
ലാലാ ലാലാ ലാലാ വേശമും
ലീലാ ലീലാ ലീലാ വിനോദ നെന്‍ഋ (60)

ഉന്‍റിരു വഡിയൈ ഉഋദിയെണ് റെണ്ണും
എംതലൈവൈത്തുന് ഇണൈയഡി കാക്ക
എന്നുയിര്ക് കുയിരാം ഇറൈവന് കാക്ക
പന്നിരു വിലി’യാല് ബാലനൈ കാക്ക
അഡിയേന് വദനം അല’ഗുവേല് കാക്ക (65)

പൊഡിപുനൈ നെട്രിയൈ പുനിദവേല് കാക്ക
കദിര്വേല് ഇരംഡും കണ്ണിനൈ കാക്ക
വിദിസെവി ഇരംഡും വേലവര് കാക്ക
നാസിഗല് ഇരംഡും നല്വേല് കാക്കാ
പേശിയ വായ്ദനൈ പെരുവേല് കാക്ക (70)

മുപ്പത്തിരുപല് മുനൈവേല് കാക്ക
ശെപ്പിയ നാവൈ ചെവ്വേല് കാക്ക
കന്നം ഇരംഡും കദിര്വേല് കാക്ക
എന്നിലം കലു’ത്തൈ ഇനിയവേല് കാക്ക
മാര്ബൈ രത്തിന വഡിവേല് കാക്ക (75)

ശെരില മുലൈമാര് തിരുവേല് കാക്ക
വഡിവേല് ഇരുതോല് വലംപെറ കാക്ക
പിഡരിഗല് ഇരംഡും പെരുവേല് കാക്ക
അല’ഗുഡന് മുദുഗൈ അരുല്വേല് കാക്ക
പലു’പദിനാഋം പരുവേല് കാക്ക (80)

വെട്രിവേല് വയിട്രൈ വിലംഗവേ കാക്ക
സിട്രിഡൈ അല’ഗുറ ചെവ്വേല് കാക്ക
നാണാം കയിട്രൈ നല്വേല് കാക്ക
ആണ്കുറി യിരംഡും അയില്വേല് കാക്ക
പിട്ടം ഇരംഡും പെരുവേല് കാക്ക (85)

വട്ടക്കുദത്തൈ വല്വേല് കാക്ക
പണൈത്തൊഡൈ ഇരംഡും പരുവേല് കാക്ക
കണൈക്കാല് മുല’ംദാല് കദിര്വേല് കാക്ക
ഐവിരല് അഡിയിനൈ അരുല്വേല് കാക്ക
കൈഗല് ഇരംഡും കരുണൈ വേല് കാക്ക (90)

മുന് കൈയിരംഡും മുരണ്വേല് കാക്ക
പിന് കൈയിരംഡും പിന്നവല് ഇരുക്ക
നാവില് സരസ്വതി നട്രുണൈയാഗ
നാബിക്കമലം നല്വേല് കാക്ക
മുപ്പാല് നാഡിയൈ മുനൈവേല് കാക്ക (95)

എപ്പൊലു’ദും എനൈ എദിര്വേല് കാക്ക
അഡിയേന് വശനം അശൈവുല നേരം
കഡുഗവേ വംദു കനകവേല് കാക്ക
വരും പഗല് തന്നില് വജ്രവേല് കാക്ക
അരൈയിരുല് തന്നില് അനൈയവേല് കാക്ക (100)

ഏമത്തില് സാമത്തില് എദിര്വേല് കാക്ക
താമദം നീക്കി ചതുര്വേല് കാക്ക
കാക്ക കാക്ക കനകവേല് കാക്ക
നോക്ക നോക്ക നൊഡിയില് നോക്ക
താക്ക താക്ക തഡൈയറ താക്ക (105)

പാര്ക പാര്ക പാവം പൊഡിപഡ
പില്ലി ശൂനിയം പെരുംപഗൈയഗല
വല്ല ഭൂതം വലാട്ടിഗ പേയ്ഗല്
അല്ലറ്‍പഡുത്തും അഡംഗ മുനിയും
പില്ലൈഗല് തിന്നും പുല’ക്കഡൈ മുനിയും (110)

കൊല്ലിവായ് പേയ്ഗലും കുറലൈപ് പേയ്ഗലും
പെണ് ഗലൈത്തൊഡരും ബ്രമ്മരാച്ചദരും
അഡിയനൈക്കംഡാല് അലറിക്കലംഗിഡ
ഇരിശികാട്ടേരി ഇത്തുന്ബ ശേനൈയും
എല്ലിനും ഇരുട്ടിലും എദിര്പഡും അണ്ണരും (115)

കനപൂശൈ കൊല്ലും കാലിയോഡനൈവരും
വിട്ടാംകാരരും മിഗുപല പേയ്ഗലും
തംഡിയകാരരും ചംഡാലര്ഗലും
എന് പെയര് ശൊല്ലവും ഇഡിവിലു’ന് ദൊഡിഡ
ആനൈയഡിയിനില് അരുംപാവൈഗലും (120)

പൂനൈ മയിരും പില്ലൈഗല് എന്ബും
നഗമും മയിരും നീല്മുഡി മംഡൈയും
പാവൈഗലുഡനേ പലകലശത്തുഡന്
മനൈയിറ് പുദൈത്ത വംജനൈ തനൈയും
ഒട്ടിയ പാവൈയും ഒട്ടിയ ശെരുക്കും (125)

കാശും പണമും കാവുഡന് ശോഋം
ഓദുമംജനമും ഒരുവലി’പ് പോക്കും
അഡിയനൈക്കംഡാല് അലൈംദു കുലൈംദിഡ
മാട്രാര് വംചഗര് വംദു വണംഗിഡ
കാലദൂദാല് എനൈക് കംഡാല് കലംഗിഡ (130)

അംജി നഡുംഗിഡ അരംഡു പുരംഡിഡ
വായ്‍വിട്ടലറി മദികെട്ടോഡ
പഡിയിനില് മുട്ടപ്പാശക്കയിട്രാല്
കട്ടുഡന് അംഗം കദറിഡക്കട്ടു
കട്ടി യുരുട്ടു കാല് കൈമുറിയ (135)

കട്ടു കട്ടു കദറിഡക്കട്ടു
മുട്ടു മുട്ടു മുലി’ഗല് പിദുംഗിഡ
ചെക്കു ചെക്കു ചെദില് ചെദിലാഗ
ചൊക്കു ചൊക്കു ശൂര്‍പ്പഗൈ ചൊക്കു
കുത്തു കുത്തു കൂര്വഡി വേലാല് (140)

പട്രു പട്രു പഗലവന് തണലെരി
തണലെരി തണലെരി തണലദുവാഗ
വിഡുവിഡു വേലൈ വെരുംഡദു ഓഡ
പുലിയും നരിയും പുന്നരി നായും
എലിയും കരഡിയും ഇനിത്തൊഡര്‍ംദോഡ (145)

തേലും പാംബും ശെയ്യാന് പൂരാന്
കഡിവിഡ വിഷംഗല് കഡിത്തുയ രംഗം
ഏറിയ വിഷംഗല് എലിദുഡന് ഇരംഗ
ഒലുപ്പും ചുലുക്കും ഒരുതലൈ നോയും
വാദം ശയിത്തിയം വലിപ്പുപ്പിത്തം (150)

ശൂലൈ സയംഗുന്മം ശൊക്കുച് ചിറംഗു
കുഡൈച്ചല് ശിലംദി കുഡല് വിപ്പിരിദി
പക്കപ്പിലവൈ പഡര്തൊഡൈ വാലൈ’
കഡുവന് പഡുവന് കൈത്താല് ശിലംദി
പറ്‍കുത്തു അരണൈ പരുവരൈ ആപ്പും (155)

എല്ലാപ്പിണിയും എന്‍റനൈക്കംഡാല്
നില്ലാ ദോഡ നീയെനക്കരുല്വായ്
ഈരേല്’ ഉലഗമും എനക്കുറ വാഗ
ആണും പെണ്ണും അനൈവരും എനക്കാ
മണ്ണാലരശരും മഗില്’ംദുറ വാഗവൂ (160)

ഉന്നൈത് തുദിക്ക ഉന് തിരുനാമം
ശരവണ ബവനേ ശൈലൊലി ബവനേ
തിരിപുര ബവനേ തിഗലൊ’ലി ബവനേ
പരിപുര ബവനേ പവമൊലി ബവനേ
അരിതിരു മരുഗാ അമരാപദിയൈ (165)

കാത്തുദ്ദേവര്ഗല് കഡുംജിരൈ വിഡുത്തായ്
കംദാ ഗുഹനേ കദിര് വേലവനേ
കാര്തിഗൈ മൈംദാ കഡംബാ കഡംബനൈ
ഇഡുംബനൈ അലി’ത്ത ഇനിയ വേല് മുരുഗാ
തണികാചലനേ ശംകരന് പുദല്വാ (170)

കദിര്കാമത്തുറൈ കദിര്വേല് മുരുഗാ
പല’നി പദിവാല്’ ബാലകുമാരാ
ആവിനന് കുഡിവാല്’ അല’ഗിയ വേലാ
സെംദിന് മാമലൈയുഋം ചംഗല്വരായാ
ശമരാപുരിവാല്’ ഷണ്മുഗത്തരസേ (175)

കാരാര് കുല’ലാല് കലൈമഗല് നന്‍റായ്
എന് നാ ഇരുക്ക യാനുനൈപ്പാഡ
എനൈത്തൊഡരംദിരുക്കും എംദൈ മുരുഗനൈ
പാഡിനേന് ആഡിനേന് പരവശമാഗ
ആഡിനേന് നാഡിനേന് ആവിനന് ബൂദിയൈ (180)

നേശമുഡന് യാന് നെട്രിയിലണിയ
പാശവിനൈഗല് പട്രദു നീംഗി
ഉന്പദം പെറവേ ഉന്നരുലാഗ
അന്ബുഡന് രക്ഷി അന്നമും ചൊന്നമും
മെത്തമെത്താഗ വേലായുദനാര് (185)

സിദ്ദിപെട്രഡിയെന് ശിറപ്പുഡന് വാല്’ഗ
വാല്’ഗ വാല്’ഗ മയിലോന് വാല്’ഗ
വാല്’ഗ വാല്’ഗ വഡിവേല് വാല്’ഗ
വാല്’ഗ വാല്’ഗ മലൈക്കുരു വാല്’ഗ
വാല്’ഗ വാല്’ഗ മലൈക്കുറ മഗലുഡന് (190)

വാല്’ഗ വാല്’ഗ വാരണത്തുവശം
വാല്’ഗ വാല്’ഗ എന് വഋമൈഗല് നീംഗ
എത്തനൈ കുറൈഗല് എത്തനൈ പിലൈ’ഗല്
എത്തനൈ അഡിയെന് എത്തനൈ ശെയിനും
പെട്രവന് നീഗുരു പൊഋപ്പദുന്കഡന് (195)

പെട്രവല് കുറമഗല് പെട്രവലാമേ
പില്ലൈ യെന്‍റന്ബായ്‍പ് പിരിയമലിത്തു
മൈംദന് എന് മീദു ഉന് മനമഗില്’ംദരുലി
തംജമെന്‍റഡിയാര് തലൈ’ത്തിഡ അരുല്’ശെയ്
കംദര് ഷഷ്ഠി കവചം വിരുംബിയ (200)

ബാലന് ദേവരായന് പഗര്‍ംദദൈ
കാലൈയില് മാലൈയില് കരുത്തുഡന് നാലും
ആചാരത്തുഡന് അംഗം തുലക്കി
നേശമുഡന് ഒരു നിനൈവദുവാഗി
കംദര് ഷഷ്ഠി കവചം ഇദനൈ (205)

ചിംദൈ കലംഗാദു ദിയാനിപ്പവര്ഗല്
ഒരുനാല് മുപ്പത്താഋരുക്കൊംഡു
ഒദിയേ ജെപിത്തു ഉഗംദു നീറണിയ
അഷ്ടദിക്കുല്ലോരഡംഗലും വശമായ്
ദിശൈ മന്നരെണ്മര് ശെയലദരുലുവര് (210)

മാട്രലരെല്ലാം വംദു വണംഗുവര്
നവകോല് മഗില്’ംദു നന്മൈ യലിത്തിഡും
നവമദ നെനവും നല്ലെലി’ല് പെഋവര്
എംദ നാലും ഈരെട്ടായ് വാല്’വര്
കംദര് കൈവേലാം കവചത്തഡിയൈ (215)

വലി’യായ് കാണ മെയ്യായ് വിലംഗും
വിലി’യാറ്കാണ വെരുംഡിഡും പേയ്ഗല്
പൊല്ലാ ദവരൈപ്പൊഡിപൊഡിയാക്കും
നല്ലോര് നിനൈവില് നഡനം പുരിയും
സര്വ സദ്ഗുരു ശംകരാത്തഡി (220)

അറിംദെനദുല്ലം അഷ്ടലക്ഷ്മിഗലില്
വീരലക്ഷ്മിക്കു വിരുംദുണവാഗ
ശൂര പദ്മാവൈത്തുണിത്തഗൈ യദനാല്
ഇരുവത്തേല്’വര്‍ക്കു ഉവംദമുദലിത്ത
ഗുരുപരന് പല’നിക് കുന്‍റില് ഇരുക്കും (225)

ചിന്നക്കുല’ംദൈ ശേവഡി പോട്രി
എനൈത്തഡുത്താട്കൊല എന്‍റനദുല്ലം
മേവിയ വഡിവുഋം വേലവാ പോട്രി
ദേവര്ഗല് സേനാപതിയേ പോട്രി
കുറമഗല് മനമഗില്’ കോവേ പോട്രി (230)

തിറമിഗു ദിവ്വിയ ദേഗാ പോട്രി
ഇഡുംബാ യുദനേ ഇഡുംബാ പോട്രി
കഡംബാ പോട്രി കംദാ പോട്രി
വെട്ചി പുനൈയും വേലേ പോട്രി
ഉയര്ഗിരി കനകസബൈക്കോരരശേ (235)

മയില്നഡമിഡുവൊയ് മലരഡി ശരണം
ശരണം ശരണം ശരവണ ഭവ ഓം
ശരണം ശരണം ഷണ്മുഗാ ശരണമ് ॥ (238)

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download കംദ ഷഷ്ടി കവചമ് PDF

കംദ ഷഷ്ടി കവചമ് PDF

Leave a Comment