Download HinduNidhi App
Misc

ਕਂਦ ਸ਼ਸ਼੍ਟਿ ਕਵਚਮ੍

Kanda Sashti Kavach Punjabi

MiscKavach (कवच संग्रह)ਪੰਜਾਬੀ
Share This

|| ਕਂਦ ਸ਼ਸ਼੍ਟਿ ਕਵਚਮ੍ ||

ਕਾਪ੍ਪੁ
ਤੁਦਿਪ੍ਪੋਰ੍‍ਕ੍ਕੁ ਵਲ੍ਵਿਨੈਪੋਂ ਤੁਨ੍ਬਂ ਪੋਂ
ਨੇਂਜਿਲ੍ ਪਦਿਪ੍ਪੋਰ੍ਕੁ ਸੇਲ੍ਵਂ ਪਲਿਤ੍ਤੁ ਕਦਿਤ੍ਤੋਂਗੁਮ੍
ਨਿਸ਼੍ਟੈਯੁਂ ਕੈਕੂਡੁਂ, ਨਿਮਲਰਰੁਲ਼੍ ਕਂਦਰ੍
ਸ਼ਸ਼੍ਠਿ ਕਵਚਨ੍ ਤਨੈ ।

ਕੁਰੁਅਲ਼੍ ਵੇਣ੍ਬਾ ।
ਅਮਰਰ੍ ਇਡਰ੍ਤੀਰ ਅਮਰਂ ਪੁਰਿਂਦ
ਕੁਮਰਨ੍ ਅਡਿ ਨੇਂਜੇ ਕੁਰੁਇ ।

ਨੂਲ੍
ਸ਼ਸ਼੍ਠਿਯੈ ਨੋਕ੍ਕ ਸ਼ਰਵਣ ਭਵਨਾਰ੍
ਸ਼ਿਸ਼੍ਟਰੁਕ੍ਕੁਦਵੁਂ ਸ਼ੇਂਕਦਿਰ੍ ਵੇਲੋਨ੍
ਪਾਦਮਿਰਂਡਿਲ੍ ਪਨ੍ਮਣਿਚ੍ ਚਦਂਗੈ
ਗੀਤਂ ਪਾਡ ਕਿਂਕਿਣਿ ਯਾਡ
ਮੈਯ ਨਡਨਂ ਚੇਯ੍ਯੁਂ ਮਯਿਲ੍ ਵਾਹਨਨਾਰ੍ (5)

ਕੈਯਿਲ੍ ਵੇਲਾਲ੍ ਏਨੈਕ੍ਕਾਕ੍ਕਵੇਨ੍‍ਰੁਰੁਇ ਵਂਦੁ
ਵਰ ਵਰ ਵੇਲਾਯੁਧਨਾਰ੍ ਵਰੁਗ
ਵਰੁਗ ਵਰੁਗ ਮਯਿਲੋਨ੍ ਵਰੁਗ
ਇਂਦਿਰਨ੍ ਮੁਦਲਾ ਏਂਡਿਸ਼ੈ ਪੋਟ੍ਰ
ਮਂਦਿਰ ਵਡਿਵੇਲ੍ ਵਰੁਗ ਵਰੁਗ (10)

ਵਾਸਵਨ੍ ਮਰੁਗਾ ਵਰੁਗ ਵਰੁਗ
ਨੇਸ਼ਕ੍ ਕੁਰੁਅਮਗਲ਼੍ ਨਿਨੈਵੋਨ੍ ਵਰੁਗ
ਆਰੁਰੁਇਮੁਗਂ ਪਡੈਤ੍ਤ ਅਯ੍ਯਾ ਵਰੁਗ
ਨੀਰੁਇਡੁਂ ਵੇਲਵਨ੍ ਨਿਤ੍ਤਂ ਵਰੁਗ
ਸ਼ਿਰਗਿਰਿ ਵੇਲਵਨ੍ ਸੀਕ੍ਕਿਰਂ ਵਰੁਗ (15)

ਸ਼ਰਹਣ ਭਵਨਾਰ੍ ਸਡੁਦਿਯਿਲ੍ ਵਰੁਗ
ਰਹਣ ਭਵਸ਼ ਰਰਰਰ ਰਰਰ
ਰਿਹਣ ਭਵਸ਼ ਰਿਰਿਰਿਰਿ ਰਿਰਿਰਿ
ਵਿਣਭਵ ਸ਼ਰਹਣ ਵੀਰਾ ਨਮੋ ਨਮ
ਨਿਭਵ ਸ਼ਰਹਣ ਨਿਰੁਅ ਨਿਰੁਅ ਨਿਰੁਏਨ (20)

ਵਸ਼ਰ ਹਣਭ ਵਰੁਗ ਵਰੁਗ
ਅਸੁਰਰ੍ ਕੁਡਿ ਕੇਡੁਤ੍ਤ ਅਯ੍ਯਾ ਵਰੁਗ
ਏਨ੍ਨੈ ਯਾਲ਼ੁਂ ਇਲ਼ੈਯੋਨ੍ ਕੈਯਿਲ੍
ਪਨ੍ਨਿਰਂਡਾਯੁਧਂ ਪਾਸ਼ਾਂਕੁਸ਼ਮੁਂ
ਪਰਂਦ ਵਿਲ਼ਿ’ਗਲ਼੍ ਪਨ੍ਨਿਰਂਡਿਲਂਗ (25)

ਵਿਰੈਂਦੇਨੈਕ੍ ਕਾਕ੍ਕ ਵੇਲੋਨ੍ ਵਰੁਗ
ਐਯੁਂ ਕਿਲਿਯੁਂ ਅਡੈਵੁਡਨ੍ ਸੌਵੁਂ
ਉਯ੍ਯੋਲ਼ਿ ਸੌਵੁਂ, ਉਯਿਰੈਯੁਂ ਕਿਲਿਯੁਂ
ਕਿਲਿਯੁਂ ਸੌਵੁਂ ਕਿਲ਼ਰੋਲ਼ਿਯੈਯੁਂ
ਨਿਲੈ ਪੇਟ੍ਰੇਨ੍ਮੁਨ੍ ਨਿਤ੍ਤਮੁਂ ਓਲ਼ਿਰੁਂ (30)

ਸ਼ਣ੍ਮੁਗਨ੍ ਨੀਯੁਂ ਤਨਿਯੋਲ਼ਿ ਯੋਵ੍ਵੁਂ
ਕੁਂਡਲਿਯਾਂ ਸ਼ਿਵ ਗੁਹਨ੍ ਦਿਨਂ ਵਰੁਗ
ਆਰੁਰੁਇਮੁਗਮੁਂ ਅਣਿਮੁਡਿ ਆਰੁਰੁਇਂ
ਨੀਰੁਇਡੁ ਨੇਟ੍ਰਿਯੁਂ ਨੀਂਡ ਪੁਰੁਵਮੁਂ
ਪਨ੍ਨਿਰੁ ਕਣ੍ਣੁਂ ਪਵਲ਼ਚ੍ ਚੇਵ੍ਵਾਯੁਂ (35)

ਨਨ੍ਨੇਰੁਇ ਨੇਟ੍ਰਿਯਿਲ੍ ਨਵਮਣਿਚ੍ ਚੁਟ੍ਟਿਯੁਂ
ਈਰਾਰੁਰੁਇ ਸੇਵਿਯਿਲ੍ ਇਲਗੁਕੁਂਡਲਮੁਂ
ਆਰੁਇਰੁ ਤਿਣ੍ਬੁਯਤ੍ ਤਲ਼ਿ’ਗਿਯ ਮਾਰ੍ਬਿਲ੍
ਪਲ੍ਬੂਸ਼ਣਮੁਂ ਪਦਕ੍ਕਮੁਂ ਤਰਿਤ੍ਤੁ
ਨਨ੍ਮਣਿ ਪੂਂਡ ਨਵਰਤ੍ਨ ਮਾਲੈਯੁਂ (40)

ਮੁਪ੍ਪੁਰਿ ਨੂਲੁਂ ਮੁਤ੍ਤਣਿ ਮਾਰ੍ਬੁਂ
ਸ਼ੇਪ੍ਪਲ਼’ਗੁਡੈਯ ਤਿਰੁਵਯਿ ਰੁਰੁਇਂਦਿਯੁਂ
ਤੁਵਂਡ ਮਰੁਂਗਿਲ੍ ਸ਼ੁਡਰੋਲ਼ਿ ਪਟ੍ਟੁਂ
ਨਵਰਤ੍ਨਂ ਪਦਿਤ੍ਤ ਨਰੁ‍ ਚੀਰੁਆਵੁਂ
ਇਰੁਤੋਡੈਯਲ਼’ਗੁਂ ਇਣੈਮੁਲ਼’ਂਦਾਲ਼ੁਂ (45)

ਤਿਰੁਵਡਿ ਯਦਨਿਲ੍ ਸ਼ਿਲਂਬੋਲਿ ਮੁਲ਼’ਂਗ
ਸਗਗਣ ਸਗਗਣ ਸਗਗਣ ਸਗਣ
ਮੋਗਮੋਗ ਮੋਗਮੋਗ ਮੋਗਮੋਗ ਮੋਗਨ
ਨਗਨਗ ਨਗਨਗ ਨਗਨਗ ਨਗੇਨ
ਡਿਗੁਗੁਣ ਡਿਗੁਡਿਗੁ ਡਿਗੁਗੁਣ ਡਿਗੁਣ (50)

ਰਰਰਰ ਰਰਰਰ ਰਰਰਰ ਰਰਰ
ਰਿਰਿਰਿਰਿ ਰਿਰਿਰਿਰਿ ਰਿਰਿਰਿਰਿ ਰਿਰਿਰਿ
ਡੁਡੁਡੁਡੁ ਡੁਡੁਡੁਡੁ ਡੁਡੁਡੁਡੁ ਡੁਡੁਡੁ
ਡਗੁਡਗੁ ਡਿਗੁਡਿਗੁ ਡਂਗੁ ਡਿਂਗੁਗੁ
ਵਿਂਦੁ ਵਿਂਦੁ ਮਯਿਲੋਨ੍ ਵਿਂਦੁ (55)

ਮੁਂਦੁ ਮੁਂਦੁ ਮੁਰੁਗਵੇਲ੍ ਮੁਂਦੁ
ਏਂਦਨੈ ਯਾਲ਼ੁਂ ਏਰਗਚ੍ ਚੇਲ੍ਵ !
ਮੈਂਦਨ੍ ਵੇਂਡੁਂ ਵਰਮਗਿਲ਼੍‍’ਂਦੁਦਵੁਂ
ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਵੇਸ਼ਮੁਂ
ਲੀਲਾ ਲੀਲਾ ਲੀਲਾ ਵਿਨੋਦ ਨੇਨ੍‍ਰੁਰੁਇ (60)

ਉਨ੍‍ਰੁਇਰੁ ਵਡਿਯੈ ਉਰੁਰੁਇਦਿਯੇਣ੍ ਰੁਏਣ੍ਣੁਂ
ਏਂਤਲੈਵੈਤ੍ਤੁਨ੍ ਇਣੈਯਡਿ ਕਾਕ੍ਕ
ਏਨ੍ਨੁਯਿਰ੍ਕ੍ ਕੁਯਿਰਾਂ ਇਰੁਐਵਨ੍ ਕਾਕ੍ਕ
ਪਨ੍ਨਿਰੁ ਵਿਲ਼ਿ’ਯਾਲ੍ ਬਾਲਨੈ ਕਾਕ੍ਕ
ਅਡਿਯੇਨ੍ ਵਦਨਂ ਅਲ਼’ਗੁਵੇਲ੍ ਕਾਕ੍ਕ (65)

ਪੋਡਿਪੁਨੈ ਨੇਟ੍ਰਿਯੈ ਪੁਨਿਦਵੇਲ੍ ਕਾਕ੍ਕ
ਕਦਿਰ੍ਵੇਲ੍ ਇਰਂਡੁਂ ਕਣ੍ਣਿਨੈ ਕਾਕ੍ਕ
ਵਿਦਿਸੇਵਿ ਇਰਂਡੁਂ ਵੇਲਵਰ੍ ਕਾਕ੍ਕ
ਨਾਸਿਗਲ਼੍ ਇਰਂਡੁਂ ਨਲ੍ਵੇਲ੍ ਕਾਕ੍ਕਾ
ਪੇਸ਼ਿਯ ਵਾਯ੍ਦਨੈ ਪੇਰੁਵੇਲ੍ ਕਾਕ੍ਕ (70)

ਮੁਪ੍ਪਤ੍ਤਿਰੁਪਲ੍ ਮੁਨੈਵੇਲ੍ ਕਾਕ੍ਕ
ਸ਼ੇਪ੍ਪਿਯ ਨਾਵੈ ਚੇਵ੍ਵੇਲ੍ ਕਾਕ੍ਕ
ਕਨ੍ਨਂ ਇਰਂਡੁਂ ਕਦਿਰ੍ਵੇਲ੍ ਕਾਕ੍ਕ
ਏਨ੍ਨਿਲ਼ਂ ਕਲ਼ੁ’ਤ੍ਤੈ ਇਨਿਯਵੇਲ੍ ਕਾਕ੍ਕ
ਮਾਰ੍ਬੈ ਰਤ੍ਤਿਨ ਵਡਿਵੇਲ੍ ਕਾਕ੍ਕ (75)

ਸ਼ੇਰਿਲ਼ ਮੁਲੈਮਾਰ੍ ਤਿਰੁਵੇਲ੍ ਕਾਕ੍ਕ
ਵਡਿਵੇਲ੍ ਇਰੁਤੋਲ਼੍ ਵਲ਼ਂਪੇਰੁਅ ਕਾਕ੍ਕ
ਪਿਡਰਿਗਲ਼੍ ਇਰਂਡੁਂ ਪੇਰੁਵੇਲ੍ ਕਾਕ੍ਕ
ਅਲ਼’ਗੁਡਨ੍ ਮੁਦੁਗੈ ਅਰੁਲ਼੍ਵੇਲ੍ ਕਾਕ੍ਕ
ਪਲ਼ੁ’ਪਦਿਨਾਰੁਰੁਇਂ ਪਰੁਵੇਲ੍ ਕਾਕ੍ਕ (80)

ਵੇਟ੍ਰਿਵੇਲ੍ ਵਯਿਟ੍ਰੈ ਵਿਲ਼ਂਗਵੇ ਕਾਕ੍ਕ
ਸਿਟ੍ਰਿਡੈ ਅਲ਼’ਗੁਰੁਅ ਚੇਵ੍ਵੇਲ੍ ਕਾਕ੍ਕ
ਨਾਣਾਂ ਕਯਿਟ੍ਰੈ ਨਲ੍ਵੇਲ੍ ਕਾਕ੍ਕ
ਆਣ੍ਕੁਰੁਇ ਯਿਰਂਡੁਂ ਅਯਿਲ੍ਵੇਲ੍ ਕਾਕ੍ਕ
ਪਿਟ੍ਟਂ ਇਰਂਡੁਂ ਪੇਰੁਵੇਲ੍ ਕਾਕ੍ਕ (85)

ਵਟ੍ਟਕ੍ਕੁਦਤ੍ਤੈ ਵਲ੍ਵੇਲ੍ ਕਾਕ੍ਕ
ਪਣੈਤ੍ਤੋਡੈ ਇਰਂਡੁਂ ਪਰੁਵੇਲ੍ ਕਾਕ੍ਕ
ਕਣੈਕ੍ਕਾਲ੍ ਮੁਲ਼’ਂਦਾਲ਼੍ ਕਦਿਰ੍ਵੇਲ੍ ਕਾਕ੍ਕ
ਐਵਿਰਲ੍ ਅਡਿਯਿਨੈ ਅਰੁਲ਼੍ਵੇਲ੍ ਕਾਕ੍ਕ
ਕੈਗਲ਼੍ ਇਰਂਡੁਂ ਕਰੁਣੈ ਵੇਲ੍ ਕਾਕ੍ਕ (90)

ਮੁਨ੍ ਕੈਯਿਰਂਡੁਂ ਮੁਰਣ੍ਵੇਲ੍ ਕਾਕ੍ਕ
ਪਿਨ੍ ਕੈਯਿਰਂਡੁਂ ਪਿਨ੍ਨਵਲ਼੍ ਇਰੁਕ੍ਕ
ਨਾਵਿਲ੍ ਸਰਸ੍ਵਤਿ ਨਟ੍ਰੁਣੈਯਾਗ
ਨਾਬਿਕ੍ਕਮਲਂ ਨਲ੍ਵੇਲ੍ ਕਾਕ੍ਕ
ਮੁਪ੍ਪਾਲ੍ ਨਾਡਿਯੈ ਮੁਨੈਵੇਲ੍ ਕਾਕ੍ਕ (95)

ਏਪ੍ਪੋਲ਼ੁ’ਦੁਂ ਏਨੈ ਏਦਿਰ੍ਵੇਲ੍ ਕਾਕ੍ਕ
ਅਡਿਯੇਨ੍ ਵਸ਼ਨਂ ਅਸ਼ੈਵੁਲ਼ ਨੇਰਂ
ਕਡੁਗਵੇ ਵਂਦੁ ਕਨਕਵੇਲ੍ ਕਾਕ੍ਕ
ਵਰੁਂ ਪਗਲ੍ ਤਨ੍ਨਿਲ੍ ਵਜ੍ਰਵੇਲ੍ ਕਾਕ੍ਕ
ਅਰੈਯਿਰੁਲ਼੍ ਤਨ੍ਨਿਲ੍ ਅਨੈਯਵੇਲ੍ ਕਾਕ੍ਕ (100)

ਏਮਤ੍ਤਿਲ੍ ਸਾਮਤ੍ਤਿਲ੍ ਏਦਿਰ੍ਵੇਲ੍ ਕਾਕ੍ਕ
ਤਾਮਦਂ ਨੀਕ੍ਕਿ ਚਤੁਰ੍ਵੇਲ੍ ਕਾਕ੍ਕ
ਕਾਕ੍ਕ ਕਾਕ੍ਕ ਕਨਕਵੇਲ੍ ਕਾਕ੍ਕ
ਨੋਕ੍ਕ ਨੋਕ੍ਕ ਨੋਡਿਯਿਲ੍ ਨੋਕ੍ਕ
ਤਾਕ੍ਕ ਤਾਕ੍ਕ ਤਡੈਯਰੁਅ ਤਾਕ੍ਕ (105)

ਪਾਰ੍ਕ ਪਾਰ੍ਕ ਪਾਵਂ ਪੋਡਿਪਡ
ਪਿਲ੍ਲਿ ਸ਼ੂਨਿਯਂ ਪੇਰੁਂਪਗੈਯਗਲ
ਵਲ੍ਲ ਭੂਤਂ ਵਲਾਟ੍ਟਿਗ ਪੇਯ੍ਗਲ਼੍
ਅਲ੍ਲਰੁ‍ਪਡੁਤ੍ਤੁਂ ਅਡਂਗ ਮੁਨਿਯੁਂ
ਪਿਲ਼੍ਲ਼ੈਗਲ਼੍ ਤਿਨ੍ਨੁਂ ਪੁਲ਼’ਕ੍ਕਡੈ ਮੁਨਿਯੁਂ (110)

ਕੋਲ਼੍ਲ਼ਿਵਾਯ੍ ਪੇਯ੍ਗਲ਼ੁਂ ਕੁਰੁਅਲ਼ੈਪ੍ ਪੇਯ੍ਗਲ਼ੁਂ
ਪੇਣ੍ ਗਲ਼ੈਤ੍ਤੋਡਰੁਂ ਬ੍ਰਮ੍ਮਰਾਚ੍ਚਦਰੁਂ
ਅਡਿਯਨੈਕ੍ਕਂਡਾਲ੍ ਅਲਰੁਇਕ੍ਕਲਂਗਿਡ
ਇਰਿਸ਼ਿਕਾਟ੍ਟੇਰਿ ਇਤ੍ਤੁਨ੍ਬ ਸ਼ੇਨੈਯੁਂ
ਏਲ੍ਲਿਨੁਂ ਇਰੁਟ੍ਟਿਲੁਂ ਏਦਿਰ੍ਪਡੁਂ ਅਣ੍ਣਰੁਂ (115)

ਕਨਪੂਸ਼ੈ ਕੋਲ਼੍ਲ਼ੁਂ ਕਾਲ਼ਿਯੋਡਨੈਵਰੁਂ
ਵਿਟ੍ਟਾਂਕਾਰਰੁਂ ਮਿਗੁਪਲ ਪੇਯ੍ਗਲ਼ੁਂ
ਤਂਡਿਯਕਾਰਰੁਂ ਚਂਡਾਲ਼ਰ੍ਗਲ਼ੁਂ
ਏਨ੍ ਪੇਯਰ੍ ਸ਼ੋਲ੍ਲਵੁਂ ਇਡਿਵਿਲ਼ੁ’ਨ੍ ਦੋਡਿਡ
ਆਨੈਯਡਿਯਿਨਿਲ੍ ਅਰੁਂਪਾਵੈਗਲ਼ੁਂ (120)

ਪੂਨੈ ਮਯਿਰੁਂ ਪਿਲ਼੍ਲ਼ੈਗਲ਼੍ ਏਨ੍ਬੁਂ
ਨਗਮੁਂ ਮਯਿਰੁਂ ਨੀਲ਼੍ਮੁਡਿ ਮਂਡੈਯੁਂ
ਪਾਵੈਗਲ਼ੁਡਨੇ ਪਲਕਲਸ਼ਤ੍ਤੁਡਨ੍
ਮਨੈਯਿਰੁ ਪੁਦੈਤ੍ਤ ਵਂਜਨੈ ਤਨੈਯੁਂ
ਓਟ੍ਟਿਯ ਪਾਵੈਯੁਂ ਓਟ੍ਟਿਯ ਸ਼ੇਰੁਕ੍ਕੁਂ (125)

ਕਾਸ਼ੁਂ ਪਣਮੁਂ ਕਾਵੁਡਨ੍ ਸ਼ੋਰੁਰੁਇਂ
ਓਦੁਮਂਜਨਮੁਂ ਓਰੁਵਲ਼ਿ’ਪ੍ ਪੋਕ੍ਕੁਂ
ਅਡਿਯਨੈਕ੍ਕਂਡਾਲ੍ ਅਲੈਂਦੁ ਕੁਲੈਂਦਿਡ
ਮਾਟ੍ਰਾਰ੍ ਵਂਚਗਰ੍ ਵਂਦੁ ਵਣਂਗਿਡ
ਕਾਲਦੂਦਾਲ਼੍ ਏਨੈਕ੍ ਕਂਡਾਲ੍ ਕਲਂਗਿਡ (130)

ਅਂਜਿ ਨਡੁਂਗਿਡ ਅਰਂਡੁ ਪੁਰਂਡਿਡ
ਵਾਯ੍‍ਵਿਟ੍ਟਲਰੁਇ ਮਦਿਕੇਟ੍ਟੋਡ
ਪਡਿਯਿਨਿਲ੍ ਮੁਟ੍ਟਪ੍ਪਾਸ਼ਕ੍ਕਯਿਟ੍ਰਾਲ੍
ਕਟ੍ਟੁਡਨ੍ ਅਂਗਂ ਕਦਰੁਇਡਕ੍ਕਟ੍ਟੁ
ਕਟ੍ਟਿ ਯੁਰੁਟ੍ਟੁ ਕਾਲ੍ ਕੈਮੁਰੁਇਯ (135)

ਕਟ੍ਟੁ ਕਟ੍ਟੁ ਕਦਰੁਇਡਕ੍ਕਟ੍ਟੁ
ਮੁਟ੍ਟੁ ਮੁਟ੍ਟੁ ਮੁਲ਼ਿ’ਗਲ਼੍ ਪਿਦੁਂਗਿਡ
ਚੇਕ੍ਕੁ ਚੇਕ੍ਕੁ ਚੇਦਿਲ੍ ਚੇਦਿਲਾਗ
ਚੋਕ੍ਕੁ ਚੋਕ੍ਕੁ ਸ਼ੂਰ੍‍ਪ੍ਪਗੈ ਚੋਕ੍ਕੁ
ਕੁਤ੍ਤੁ ਕੁਤ੍ਤੁ ਕੂਰ੍ਵਡਿ ਵੇਲਾਲ੍ (140)

ਪਟ੍ਰੁ ਪਟ੍ਰੁ ਪਗਲਵਨ੍ ਤਣਲੇਰਿ
ਤਣਲੇਰਿ ਤਣਲੇਰਿ ਤਣਲਦੁਵਾਗ
ਵਿਡੁਵਿਡੁ ਵੇਲੈ ਵੇਰੁਂਡਦੁ ਓਡ
ਪੁਲਿਯੁਂ ਨਰਿਯੁਂ ਪੁਨ੍ਨਰਿ ਨਾਯੁਂ
ਏਲਿਯੁਂ ਕਰਡਿਯੁਂ ਇਨਿਤ੍ਤੋਡਰ੍‍ਂਦੋਡ (145)

ਤੇਲ਼ੁਂ ਪਾਂਬੁਂ ਸ਼ੇਯ੍ਯਾਨ੍ ਪੂਰਾਨ੍
ਕਡਿਵਿਡ ਵਿਸ਼ਂਗਲ਼੍ ਕਡਿਤ੍ਤੁਯ ਰਂਗਂ
ਏਰੁਇਯ ਵਿਸ਼ਂਗਲ਼੍ ਏਲ਼ਿਦੁਡਨ੍ ਇਰਂਗ
ਓਲ਼ੁਪ੍ਪੁਂ ਚੁਲ਼ੁਕ੍ਕੁਂ ਓਰੁਤਲੈ ਨੋਯੁਂ
ਵਾਦਂ ਸ਼ਯਿਤ੍ਤਿਯਂ ਵਲਿਪ੍ਪੁਪ੍ਪਿਤ੍ਤਂ (150)

ਸ਼ੂਲੈ ਸਯਂਗੁਨ੍ਮਂ ਸ਼ੋਕ੍ਕੁਚ੍ ਚਿਰੁਅਂਗੁ
ਕੁਡੈਚ੍ਚਲ੍ ਸ਼ਿਲਂਦਿ ਕੁਡਲ੍ ਵਿਪ੍ਪਿਰਿਦਿ
ਪਕ੍ਕਪ੍ਪਿਲ਼ਵੈ ਪਡਰ੍ਤੋਡੈ ਵਾਲ਼ੈ’
ਕਡੁਵਨ੍ ਪਡੁਵਨ੍ ਕੈਤ੍ਤਾਲ਼੍ ਸ਼ਿਲਂਦਿ
ਪਰੁ‍ਕੁਤ੍ਤੁ ਅਰਣੈ ਪਰੁਵਰੈ ਆਪ੍ਪੁਂ (155)

ਏਲ੍ਲਾਪ੍ਪਿਣਿਯੁਂ ਏਨ੍‍ਰੁਅਨੈਕ੍ਕਂਡਾਲ੍
ਨਿਲ੍ਲਾ ਦੋਡ ਨੀਯੇਨਕ੍ਕਰੁਲ਼੍ਵਾਯ੍
ਈਰੇਲ਼੍’ ਉਲਗਮੁਂ ਏਨਕ੍ਕੁਰੁਅ ਵਾਗ
ਆਣੁਂ ਪੇਣ੍ਣੁਂ ਅਨੈਵਰੁਂ ਏਨਕ੍ਕਾ
ਮਣ੍ਣਾਲ਼ਰਸ਼ਰੁਂ ਮਗਿਲ਼੍’ਂਦੁਰੁਅ ਵਾਗਵੂ (160)

ਉਨ੍ਨੈਤ੍ ਤੁਦਿਕ੍ਕ ਉਨ੍ ਤਿਰੁਨਾਮਂ
ਸ਼ਰਵਣ ਬਵਨੇ ਸ਼ੈਲੋਲ਼ਿ ਬਵਨੇ
ਤਿਰਿਪੁਰ ਬਵਨੇ ਤਿਗਲ਼ੋ’ਲ਼ਿ ਬਵਨੇ
ਪਰਿਪੁਰ ਬਵਨੇ ਪਵਮੋਲ਼ਿ ਬਵਨੇ
ਅਰਿਤਿਰੁ ਮਰੁਗਾ ਅਮਰਾਪਦਿਯੈ (165)

ਕਾਤ੍ਤੁਦ੍ਦੇਵਰ੍ਗਲ਼੍ ਕਡੁਂਜਿਰੈ ਵਿਡੁਤ੍ਤਾਯ੍
ਕਂਦਾ ਗੁਹਨੇ ਕਦਿਰ੍ ਵੇਲਵਨੇ
ਕਾਰ੍ਤਿਗੈ ਮੈਂਦਾ ਕਡਂਬਾ ਕਡਂਬਨੈ
ਇਡੁਂਬਨੈ ਅਲ਼ਿ’ਤ੍ਤ ਇਨਿਯ ਵੇਲ੍ ਮੁਰੁਗਾ
ਤਣਿਕਾਚਲਨੇ ਸ਼ਂਕਰਨ੍ ਪੁਦਲ੍ਵਾ (170)

ਕਦਿਰ੍ਕਾਮਤ੍ਤੁਰੁਐ ਕਦਿਰ੍ਵੇਲ੍ ਮੁਰੁਗਾ
ਪਲ਼’ਨਿ ਪਦਿਵਾਲ਼੍’ ਬਾਲਕੁਮਾਰਾ
ਆਵਿਨਨ੍ ਕੁਡਿਵਾਲ਼੍’ ਅਲ਼’ਗਿਯ ਵੇਲਾ
ਸੇਂਦਿਨ੍ ਮਾਮਲੈਯੁਰੁਰੁਇਂ ਚਂਗਲ੍ਵਰਾਯਾ
ਸ਼ਮਰਾਪੁਰਿਵਾਲ਼੍’ ਸ਼ਣ੍ਮੁਗਤ੍ਤਰਸੇ (175)

ਕਾਰਾਰ੍ ਕੁਲ਼’ਲਾਲ੍ ਕਲੈਮਗਲ਼੍ ਨਨ੍‍ਰੁਆਯ੍
ਏਨ੍ ਨਾ ਇਰੁਕ੍ਕ ਯਾਨੁਨੈਪ੍ਪਾਡ
ਏਨੈਤ੍ਤੋਡਰਂਦਿਰੁਕ੍ਕੁਂ ਏਂਦੈ ਮੁਰੁਗਨੈ
ਪਾਡਿਨੇਨ੍ ਆਡਿਨੇਨ੍ ਪਰਵਸ਼ਮਾਗ
ਆਡਿਨੇਨ੍ ਨਾਡਿਨੇਨ੍ ਆਵਿਨਨ੍ ਬੂਦਿਯੈ (180)

ਨੇਸ਼ਮੁਡਨ੍ ਯਾਨ੍ ਨੇਟ੍ਰਿਯਿਲਣਿਯ
ਪਾਸ਼ਵਿਨੈਗਲ਼੍ ਪਟ੍ਰਦੁ ਨੀਂਗਿ
ਉਨ੍ਪਦਂ ਪੇਰੁਅਵੇ ਉਨ੍ਨਰੁਲ਼ਾਗ
ਅਨ੍ਬੁਡਨ੍ ਰਕ੍ਸ਼ਿ ਅਨ੍ਨਮੁਂ ਚੋਨ੍ਨਮੁਂ
ਮੇਤ੍ਤਮੇਤ੍ਤਾਗ ਵੇਲਾਯੁਦਨਾਰ੍ (185)

ਸਿਦ੍ਦਿਪੇਟ੍ਰਡਿਯੇਨ੍ ਸ਼ਿਰੁਅਪ੍ਪੁਡਨ੍ ਵਾਲ਼੍’ਗ
ਵਾਲ਼੍’ਗ ਵਾਲ਼੍’ਗ ਮਯਿਲੋਨ੍ ਵਾਲ਼੍’ਗ
ਵਾਲ਼੍’ਗ ਵਾਲ਼੍’ਗ ਵਡਿਵੇਲ੍ ਵਾਲ਼੍’ਗ
ਵਾਲ਼੍’ਗ ਵਾਲ਼੍’ਗ ਮਲੈਕ੍ਕੁਰੁ ਵਾਲ਼੍’ਗ
ਵਾਲ਼੍’ਗ ਵਾਲ਼੍’ਗ ਮਲੈਕ੍ਕੁਰੁਅ ਮਗਲ਼ੁਡਨ੍ (190)

ਵਾਲ਼੍’ਗ ਵਾਲ਼੍’ਗ ਵਾਰਣਤ੍ਤੁਵਸ਼ਂ
ਵਾਲ਼੍’ਗ ਵਾਲ਼੍’ਗ ਏਨ੍ ਵਰੁਰੁਇਮੈਗਲ਼੍ ਨੀਂਗ
ਏਤ੍ਤਨੈ ਕੁਰੁਐਗਲ਼੍ ਏਤ੍ਤਨੈ ਪਿਲ਼ੈ’ਗਲ਼੍
ਏਤ੍ਤਨੈ ਅਡਿਯੇਨ੍ ਏਤ੍ਤਨੈ ਸ਼ੇਯਿਨੁਂ
ਪੇਟ੍ਰਵਨ੍ ਨੀਗੁਰੁ ਪੋਰੁਰੁਇਪ੍ਪਦੁਨ੍ਕਡਨ੍ (195)

ਪੇਟ੍ਰਵਲ਼੍ ਕੁਰੁਅਮਗਲ਼੍ ਪੇਟ੍ਰਵਲ਼ਾਮੇ
ਪਿਲ਼੍ਲ਼ੈ ਯੇਨ੍‍ਰੁਅਨ੍ਬਾਯ੍‍ਪ੍ ਪਿਰਿਯਮਲ਼ਿਤ੍ਤੁ
ਮੈਂਦਨ੍ ਏਨ੍ ਮੀਦੁ ਉਨ੍ ਮਨਮਗਿਲ਼੍’ਂਦਰੁਲ਼ਿ
ਤਂਜਮੇਨ੍‍ਰੁਅਡਿਯਾਰ੍ ਤਲ਼ੈ’ਤ੍ਤਿਡ ਅਰੁਲ਼੍’ਸ਼ੇਯ੍
ਕਂਦਰ੍ ਸ਼ਸ਼੍ਠਿ ਕਵਚਂ ਵਿਰੁਂਬਿਯ (200)

ਬਾਲਨ੍ ਦੇਵਰਾਯਨ੍ ਪਗਰ੍‍ਂਦਦੈ
ਕਾਲੈਯਿਲ੍ ਮਾਲੈਯਿਲ੍ ਕਰੁਤ੍ਤੁਡਨ੍ ਨਾਲ਼ੁਂ
ਆਚਾਰਤ੍ਤੁਡਨ੍ ਅਂਗਂ ਤੁਲਕ੍ਕਿ
ਨੇਸ਼ਮੁਡਨ੍ ਓਰੁ ਨਿਨੈਵਦੁਵਾਗਿ
ਕਂਦਰ੍ ਸ਼ਸ਼੍ਠਿ ਕਵਚਂ ਇਦਨੈ (205)

ਚਿਂਦੈ ਕਲਂਗਾਦੁ ਦਿਯਾਨਿਪ੍ਪਵਰ੍ਗਲ਼੍
ਓਰੁਨਾਲ਼੍ ਮੁਪ੍ਪਤ੍ਤਾਰੁਰੁਇਰੁਕ੍ਕੋਂਡੁ
ਓਦਿਯੇ ਜੇਪਿਤ੍ਤੁ ਉਗਂਦੁ ਨੀਰੁਅਣਿਯ
ਅਸ਼੍ਟਦਿਕ੍ਕੁਲ਼੍ਲ਼ੋਰਡਂਗਲੁਂ ਵਸ਼ਮਾਯ੍
ਦਿਸ਼ੈ ਮਨ੍ਨਰੇਣ੍ਮਰ੍ ਸ਼ੇਯਲਦਰੁਲ਼ੁਵਰ੍ (210)

ਮਾਟ੍ਰਲਰੇਲ੍ਲਾਂ ਵਂਦੁ ਵਣਂਗੁਵਰ੍
ਨਵਕੋਲ਼੍ ਮਗਿਲ਼੍’ਂਦੁ ਨਨ੍ਮੈ ਯਲ਼ਿਤ੍ਤਿਡੁਂ
ਨਵਮਦ ਨੇਨਵੁਂ ਨਲ੍ਲੇਲ਼ਿ’ਲ੍ ਪੇਰੁਰੁਇਵਰ੍
ਏਂਦ ਨਾਲ਼ੁਂ ਈਰੇਟ੍ਟਾਯ੍ ਵਾਲ਼੍’ਵਰ੍
ਕਂਦਰ੍ ਕੈਵੇਲਾਂ ਕਵਚਤ੍ਤਡਿਯੈ (215)

ਵਲ਼ਿ’ਯਾਯ੍ ਕਾਣ ਮੇਯ੍ਯਾਯ੍ ਵਿਲ਼ਂਗੁਂ
ਵਿਲ਼ਿ’ਯਾਰੁਕਾਣ ਵੇਰੁਂਡਿਡੁਂ ਪੇਯ੍ਗਲ਼੍
ਪੋਲ੍ਲਾ ਦਵਰੈਪ੍ਪੋਡਿਪੋਡਿਯਾਕ੍ਕੁਂ
ਨਲ੍ਲੋਰ੍ ਨਿਨੈਵਿਲ੍ ਨਡਨਂ ਪੁਰਿਯੁਂ
ਸਰ੍ਵ ਸਦ੍ਗੁਰੁ ਸ਼ਂਕਰਾਤ੍ਤਡਿ (220)

ਅਰੁਇਂਦੇਨਦੁਲ਼੍ਲ਼ਂ ਅਸ਼੍ਟਲਕ੍ਸ਼੍ਮਿਗਲ਼ਿਲ੍
ਵੀਰਲਕ੍ਸ਼੍ਮਿਕ੍ਕੁ ਵਿਰੁਂਦੁਣਵਾਗ
ਸ਼ੂਰ ਪਦ੍ਮਾਵੈਤ੍ਤੁਣਿਤ੍ਤਗੈ ਯਦਨਾਲ੍
ਇਰੁਵਤ੍ਤੇਲ਼੍’ਵਰ੍‍ਕ੍ਕੁ ਉਵਂਦਮੁਦਲ਼ਿਤ੍ਤ
ਗੁਰੁਪਰਨ੍ ਪਲ਼’ਨਿਕ੍ ਕੁਨ੍‍ਰੁਇਲ੍ ਇਰੁਕ੍ਕੁਂ (225)

ਚਿਨ੍ਨਕ੍ਕੁਲ਼’ਂਦੈ ਸ਼ੇਵਡਿ ਪੋਟ੍ਰਿ
ਏਨੈਤ੍ਤਡੁਤ੍ਤਾਟ੍ਕੋਲ਼ ਏਨ੍‍ਰੁਅਨਦੁਲ਼੍ਲ਼ਂ
ਮੇਵਿਯ ਵਡਿਵੁਰੁਰੁਇਂ ਵੇਲਵਾ ਪੋਟ੍ਰਿ
ਦੇਵਰ੍ਗਲ਼੍ ਸੇਨਾਪਤਿਯੇ ਪੋਟ੍ਰਿ
ਕੁਰੁਅਮਗਲ਼੍ ਮਨਮਗਿਲ਼੍’ ਕੋਵੇ ਪੋਟ੍ਰਿ (230)

ਤਿਰੁਅਮਿਗੁ ਦਿਵ੍ਵਿਯ ਦੇਗਾ ਪੋਟ੍ਰਿ
ਇਡੁਂਬਾ ਯੁਦਨੇ ਇਡੁਂਬਾ ਪੋਟ੍ਰਿ
ਕਡਂਬਾ ਪੋਟ੍ਰਿ ਕਂਦਾ ਪੋਟ੍ਰਿ
ਵੇਟ੍ਚਿ ਪੁਨੈਯੁਂ ਵੇਲ਼ੇ ਪੋਟ੍ਰਿ
ਉਯਰ੍ਗਿਰਿ ਕਨਕਸਬੈਕ੍ਕੋਰਰਸ਼ੇ (235)

ਮਯਿਲ੍ਨਡਮਿਡੁਵੋਯ੍ ਮਲਰਡਿ ਸ਼ਰਣਂ
ਸ਼ਰਣਂ ਸ਼ਰਣਂ ਸ਼ਰਵਣ ਭਵ ਓਂ
ਸ਼ਰਣਂ ਸ਼ਰਣਂ ਸ਼ਣ੍ਮੁਗਾ ਸ਼ਰਣਮ੍ ॥ (238)

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ਕਂਦ ਸ਼ਸ਼੍ਟਿ ਕਵਚਮ੍ PDF

ਕਂਦ ਸ਼ਸ਼੍ਟਿ ਕਵਚਮ੍ PDF

Leave a Comment