Download HinduNidhi App
Misc

ಕಂದ ಷಷ್ಟಿ ಕವಚಂ

Kanda Sashti Kavacham Kannada

MiscKavach (कवच संग्रह)ಕನ್ನಡ
Share This

|| ಕಂದ ಷಷ್ಟಿ ಕವಚಂ ||

ಕಾಪ್ಪು
ತುದಿಪ್ಪೋರ್‍ಕ್ಕು ವಲ್ವಿನೈಪೋಂ ತುನ್ಬಂ ಪೋಂ
ನೆಂಜಿಲ್ ಪದಿಪ್ಪೋರ್ಕು ಸೆಲ್ವಂ ಪಲಿತ್ತು ಕದಿತ್ತೋಂಗುಂ
ನಿಷ್ಟೈಯುಂ ಕೈಕೂಡುಂ, ನಿಮಲರರುಳ್ ಕಂದರ್
ಷಷ್ಠಿ ಕವಚನ್ ತನೈ ।

ಕುಱಳ್ ವೆಣ್ಬಾ ।
ಅಮರರ್ ಇಡರ್ತೀರ ಅಮರಂ ಪುರಿಂದ
ಕುಮರನ್ ಅಡಿ ನೆಂಜೇ ಕುಱಿ ।

ನೂಲ್
ಷಷ್ಠಿಯೈ ನೋಕ್ಕ ಶರವಣ ಭವನಾರ್
ಶಿಷ್ಟರುಕ್ಕುದವುಂ ಶೆಂಕದಿರ್ ವೇಲೋನ್
ಪಾದಮಿರಂಡಿಲ್ ಪನ್ಮಣಿಚ್ ಚದಂಗೈ
ಗೀತಂ ಪಾಡ ಕಿಂಕಿಣಿ ಯಾಡ
ಮೈಯ ನಡನಂ ಚೆಯ್ಯುಂ ಮಯಿಲ್ ವಾಹನನಾರ್ (5)

ಕೈಯಿಲ್ ವೇಲಾಲ್ ಎನೈಕ್ಕಾಕ್ಕವೆನ್‍ಋ ವಂದು
ವರ ವರ ವೇಲಾಯುಧನಾರ್ ವರುಗ
ವರುಗ ವರುಗ ಮಯಿಲೋನ್ ವರುಗ
ಇಂದಿರನ್ ಮುದಲಾ ಎಂಡಿಶೈ ಪೋಟ್ರ
ಮಂದಿರ ವಡಿವೇಲ್ ವರುಗ ವರುಗ (10)

ವಾಸವನ್ ಮರುಗಾ ವರುಗ ವರುಗ
ನೇಶಕ್ ಕುಱಮಗಳ್ ನಿನೈವೋನ್ ವರುಗ
ಆಋಮುಗಂ ಪಡೈತ್ತ ಅಯ್ಯಾ ವರುಗ
ನೀಱಿಡುಂ ವೇಲವನ್ ನಿತ್ತಂ ವರುಗ
ಶಿರಗಿರಿ ವೇಲವನ್ ಸೀಕ್ಕಿರಂ ವರುಗ (15)

ಶರಹಣ ಭವನಾರ್ ಸಡುದಿಯಿಲ್ ವರುಗ
ರಹಣ ಭವಶ ರರರರ ರರರ
ರಿಹಣ ಭವಶ ರಿರಿರಿರಿ ರಿರಿರಿ
ವಿಣಭವ ಶರಹಣ ವೀರಾ ನಮೋ ನಮ
ನಿಭವ ಶರಹಣ ನಿಱ ನಿಱ ನಿಱೆನ (20)

ವಶರ ಹಣಭ ವರುಗ ವರುಗ
ಅಸುರರ್ ಕುಡಿ ಕೆಡುತ್ತ ಅಯ್ಯಾ ವರುಗ
ಎನ್ನೈ ಯಾಳುಂ ಇಳೈಯೋನ್ ಕೈಯಿಲ್
ಪನ್ನಿರಂಡಾಯುಧಂ ಪಾಶಾಂಕುಶಮುಂ
ಪರಂದ ವಿಳಿ’ಗಳ್ ಪನ್ನಿರಂಡಿಲಂಗ (25)

ವಿರೈಂದೆನೈಕ್ ಕಾಕ್ಕ ವೇಲೋನ್ ವರುಗ
ಐಯುಂ ಕಿಲಿಯುಂ ಅಡೈವುಡನ್ ಸೌವುಂ
ಉಯ್ಯೊಳಿ ಸೌವುಂ, ಉಯಿರೈಯುಂ ಕಿಲಿಯುಂ
ಕಿಲಿಯುಂ ಸೌವುಂ ಕಿಳರೋಳಿಯೈಯುಂ
ನಿಲೈ ಪೆಟ್ರೆನ್ಮುನ್ ನಿತ್ತಮುಂ ಒಳಿರುಂ (30)

ಷಣ್ಮುಗನ್ ನೀಯುಂ ತನಿಯೊಳಿ ಯೊವ್ವುಂ
ಕುಂಡಲಿಯಾಂ ಶಿವ ಗುಹನ್ ದಿನಂ ವರುಗ
ಆಋಮುಗಮುಂ ಅಣಿಮುಡಿ ಆಋಂ
ನೀಱಿಡು ನೆಟ್ರಿಯುಂ ನೀಂಡ ಪುರುವಮುಂ
ಪನ್ನಿರು ಕಣ್ಣುಂ ಪವಳಚ್ ಚೆವ್ವಾಯುಂ (35)

ನನ್ನೆಱಿ ನೆಟ್ರಿಯಿಲ್ ನವಮಣಿಚ್ ಚುಟ್ಟಿಯುಂ
ಈರಾಋ ಸೆವಿಯಿಲ್ ಇಲಗುಕುಂಡಲಮುಂ
ಆಱಿರು ತಿಣ್ಬುಯತ್ ತಳಿ’ಗಿಯ ಮಾರ್ಬಿಲ್
ಪಲ್ಬೂಷಣಮುಂ ಪದಕ್ಕಮುಂ ತರಿತ್ತು
ನನ್ಮಣಿ ಪೂಂಡ ನವರತ್ನ ಮಾಲೈಯುಂ (40)

ಮುಪ್ಪುರಿ ನೂಲುಂ ಮುತ್ತಣಿ ಮಾರ್ಬುಂ
ಶೆಪ್ಪಳ’ಗುಡೈಯ ತಿರುವಯಿ ಋಂದಿಯುಂ
ತುವಂಡ ಮರುಂಗಿಲ್ ಶುಡರೊಳಿ ಪಟ್ಟುಂ
ನವರತ್ನಂ ಪದಿತ್ತ ನಱ್‍ ಚೀಱಾವುಂ
ಇರುತೊಡೈಯಳ’ಗುಂ ಇಣೈಮುಳ’ಂದಾಳುಂ (45)

ತಿರುವಡಿ ಯದನಿಲ್ ಶಿಲಂಬೊಲಿ ಮುಳ’ಂಗ
ಸಗಗಣ ಸಗಗಣ ಸಗಗಣ ಸಗಣ
ಮೊಗಮೊಗ ಮೊಗಮೊಗ ಮೊಗಮೊಗ ಮೊಗನ
ನಗನಗ ನಗನಗ ನಗನಗ ನಗೆನ
ಡಿಗುಗುಣ ಡಿಗುಡಿಗು ಡಿಗುಗುಣ ಡಿಗುಣ (50)

ರರರರ ರರರರ ರರರರ ರರರ
ರಿರಿರಿರಿ ರಿರಿರಿರಿ ರಿರಿರಿರಿ ರಿರಿರಿ
ಡುಡುಡುಡು ಡುಡುಡುಡು ಡುಡುಡುಡು ಡುಡುಡು
ಡಗುಡಗು ಡಿಗುಡಿಗು ಡಂಗು ಡಿಂಗುಗು
ವಿಂದು ವಿಂದು ಮಯಿಲೋನ್ ವಿಂದು (55)

ಮುಂದು ಮುಂದು ಮುರುಗವೇಲ್ ಮುಂದು
ಎಂದನೈ ಯಾಳುಂ ಏರಗಚ್ ಚೆಲ್ವ !
ಮೈಂದನ್ ವೇಂಡುಂ ವರಮಗಿಳ್‍’ಂದುದವುಂ
ಲಾಲಾ ಲಾಲಾ ಲಾಲಾ ವೇಶಮುಂ
ಲೀಲಾ ಲೀಲಾ ಲೀಲಾ ವಿನೋದ ನೆನ್‍ಋ (60)

ಉನ್‍ಱಿರು ವಡಿಯೈ ಉಋದಿಯೆಣ್ ಱೆಣ್ಣುಂ
ಎಂತಲೈವೈತ್ತುನ್ ಇಣೈಯಡಿ ಕಾಕ್ಕ
ಎನ್ನುಯಿರ್ಕ್ ಕುಯಿರಾಂ ಇಱೈವನ್ ಕಾಕ್ಕ
ಪನ್ನಿರು ವಿಳಿ’ಯಾಲ್ ಬಾಲನೈ ಕಾಕ್ಕ
ಅಡಿಯೇನ್ ವದನಂ ಅಳ’ಗುವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ (65)

ಪೊಡಿಪುನೈ ನೆಟ್ರಿಯೈ ಪುನಿದವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ಕದಿರ್ವೇಲ್ ಇರಂಡುಂ ಕಣ್ಣಿನೈ ಕಾಕ್ಕ
ವಿದಿಸೆವಿ ಇರಂಡುಂ ವೇಲವರ್ ಕಾಕ್ಕ
ನಾಸಿಗಳ್ ಇರಂಡುಂ ನಲ್ವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕಾ
ಪೇಶಿಯ ವಾಯ್ದನೈ ಪೆರುವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ (70)

ಮುಪ್ಪತ್ತಿರುಪಲ್ ಮುನೈವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ಶೆಪ್ಪಿಯ ನಾವೈ ಚೆವ್ವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ಕನ್ನಂ ಇರಂಡುಂ ಕದಿರ್ವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ಎನ್ನಿಳಂ ಕಳು’ತ್ತೈ ಇನಿಯವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ಮಾರ್ಬೈ ರತ್ತಿನ ವಡಿವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ (75)

ಶೆರಿಳ ಮುಲೈಮಾರ್ ತಿರುವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ವಡಿವೇಲ್ ಇರುತೋಳ್ ವಳಂಪೆಱ ಕಾಕ್ಕ
ಪಿಡರಿಗಳ್ ಇರಂಡುಂ ಪೆರುವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ಅಳ’ಗುಡನ್ ಮುದುಗೈ ಅರುಳ್ವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ಪಳು’ಪದಿನಾಋಂ ಪರುವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ (80)

ವೆಟ್ರಿವೇಲ್ ವಯಿಟ್ರೈ ವಿಳಂಗವೇ ಕಾಕ್ಕ
ಸಿಟ್ರಿಡೈ ಅಳ’ಗುಱ ಚೆವ್ವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ನಾಣಾಂ ಕಯಿಟ್ರೈ ನಲ್ವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ಆಣ್ಕುಱಿ ಯಿರಂಡುಂ ಅಯಿಲ್ವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ಪಿಟ್ಟಂ ಇರಂಡುಂ ಪೆರುವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ (85)

ವಟ್ಟಕ್ಕುದತ್ತೈ ವಲ್ವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ಪಣೈತ್ತೊಡೈ ಇರಂಡುಂ ಪರುವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ಕಣೈಕ್ಕಾಲ್ ಮುಳ’ಂದಾಳ್ ಕದಿರ್ವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ಐವಿರಲ್ ಅಡಿಯಿನೈ ಅರುಳ್ವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ಕೈಗಳ್ ಇರಂಡುಂ ಕರುಣೈ ವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ (90)

ಮುನ್ ಕೈಯಿರಂಡುಂ ಮುರಣ್ವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ಪಿನ್ ಕೈಯಿರಂಡುಂ ಪಿನ್ನವಳ್ ಇರುಕ್ಕ
ನಾವಿಲ್ ಸರಸ್ವತಿ ನಟ್ರುಣೈಯಾಗ
ನಾಬಿಕ್ಕಮಲಂ ನಲ್ವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ಮುಪ್ಪಾಲ್ ನಾಡಿಯೈ ಮುನೈವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ (95)

ಎಪ್ಪೊಳು’ದುಂ ಎನೈ ಎದಿರ್ವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ಅಡಿಯೇನ್ ವಶನಂ ಅಶೈವುಳ ನೇರಂ
ಕಡುಗವೇ ವಂದು ಕನಕವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ವರುಂ ಪಗಲ್ ತನ್ನಿಲ್ ವಜ್ರವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ಅರೈಯಿರುಳ್ ತನ್ನಿಲ್ ಅನೈಯವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ (100)

ಏಮತ್ತಿಲ್ ಸಾಮತ್ತಿಲ್ ಎದಿರ್ವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ತಾಮದಂ ನೀಕ್ಕಿ ಚತುರ್ವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ಕಾಕ್ಕ ಕಾಕ್ಕ ಕನಕವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ನೋಕ್ಕ ನೋಕ್ಕ ನೊಡಿಯಿಲ್ ನೋಕ್ಕ
ತಾಕ್ಕ ತಾಕ್ಕ ತಡೈಯಱ ತಾಕ್ಕ (105)

ಪಾರ್ಕ ಪಾರ್ಕ ಪಾವಂ ಪೊಡಿಪಡ
ಪಿಲ್ಲಿ ಶೂನಿಯಂ ಪೆರುಂಪಗೈಯಗಲ
ವಲ್ಲ ಭೂತಂ ವಲಾಟ್ಟಿಗ ಪೇಯ್ಗಳ್
ಅಲ್ಲಱ್‍ಪಡುತ್ತುಂ ಅಡಂಗ ಮುನಿಯುಂ
ಪಿಳ್ಳೈಗಳ್ ತಿನ್ನುಂ ಪುಳ’ಕ್ಕಡೈ ಮುನಿಯುಂ (110)

ಕೊಳ್ಳಿವಾಯ್ ಪೇಯ್ಗಳುಂ ಕುಱಳೈಪ್ ಪೇಯ್ಗಳುಂ
ಪೆಣ್ ಗಳೈತ್ತೊಡರುಂ ಬ್ರಮ್ಮರಾಚ್ಚದರುಂ
ಅಡಿಯನೈಕ್ಕಂಡಾಲ್ ಅಲಱಿಕ್ಕಲಂಗಿಡ
ಇರಿಶಿಕಾಟ್ಟೇರಿ ಇತ್ತುನ್ಬ ಶೇನೈಯುಂ
ಎಲ್ಲಿನುಂ ಇರುಟ್ಟಿಲುಂ ಎದಿರ್ಪಡುಂ ಅಣ್ಣರುಂ (115)

ಕನಪೂಶೈ ಕೊಳ್ಳುಂ ಕಾಳಿಯೋಡನೈವರುಂ
ವಿಟ್ಟಾಂಕಾರರುಂ ಮಿಗುಪಲ ಪೇಯ್ಗಳುಂ
ತಂಡಿಯಕಾರರುಂ ಚಂಡಾಳರ್ಗಳುಂ
ಎನ್ ಪೆಯರ್ ಶೊಲ್ಲವುಂ ಇಡಿವಿಳು’ನ್ ದೊಡಿಡ
ಆನೈಯಡಿಯಿನಿಲ್ ಅರುಂಪಾವೈಗಳುಂ (120)

ಪೂನೈ ಮಯಿರುಂ ಪಿಳ್ಳೈಗಳ್ ಎನ್ಬುಂ
ನಗಮುಂ ಮಯಿರುಂ ನೀಳ್ಮುಡಿ ಮಂಡೈಯುಂ
ಪಾವೈಗಳುಡನೇ ಪಲಕಲಶತ್ತುಡನ್
ಮನೈಯಿಱ್ ಪುದೈತ್ತ ವಂಜನೈ ತನೈಯುಂ
ಒಟ್ಟಿಯ ಪಾವೈಯುಂ ಒಟ್ಟಿಯ ಶೆರುಕ್ಕುಂ (125)

ಕಾಶುಂ ಪಣಮುಂ ಕಾವುಡನ್ ಶೋಋಂ
ಓದುಮಂಜನಮುಂ ಒರುವಳಿ’ಪ್ ಪೋಕ್ಕುಂ
ಅಡಿಯನೈಕ್ಕಂಡಾಲ್ ಅಲೈಂದು ಕುಲೈಂದಿಡ
ಮಾಟ್ರಾರ್ ವಂಚಗರ್ ವಂದು ವಣಂಗಿಡ
ಕಾಲದೂದಾಳ್ ಎನೈಕ್ ಕಂಡಾಲ್ ಕಲಂಗಿಡ (130)

ಅಂಜಿ ನಡುಂಗಿಡ ಅರಂಡು ಪುರಂಡಿಡ
ವಾಯ್‍ವಿಟ್ಟಲಱಿ ಮದಿಕೆಟ್ಟೋಡ
ಪಡಿಯಿನಿಲ್ ಮುಟ್ಟಪ್ಪಾಶಕ್ಕಯಿಟ್ರಾಲ್
ಕಟ್ಟುಡನ್ ಅಂಗಂ ಕದಱಿಡಕ್ಕಟ್ಟು
ಕಟ್ಟಿ ಯುರುಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಕೈಮುಱಿಯ (135)

ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಕದಱಿಡಕ್ಕಟ್ಟು
ಮುಟ್ಟು ಮುಟ್ಟು ಮುಳಿ’ಗಳ್ ಪಿದುಂಗಿಡ
ಚೆಕ್ಕು ಚೆಕ್ಕು ಚೆದಿಲ್ ಚೆದಿಲಾಗ
ಚೊಕ್ಕು ಚೊಕ್ಕು ಶೂರ್‍ಪ್ಪಗೈ ಚೊಕ್ಕು
ಕುತ್ತು ಕುತ್ತು ಕೂರ್ವಡಿ ವೇಲಾಲ್ (140)

ಪಟ್ರು ಪಟ್ರು ಪಗಲವನ್ ತಣಲೆರಿ
ತಣಲೆರಿ ತಣಲೆರಿ ತಣಲದುವಾಗ
ವಿಡುವಿಡು ವೇಲೈ ವೆರುಂಡದು ಓಡ
ಪುಲಿಯುಂ ನರಿಯುಂ ಪುನ್ನರಿ ನಾಯುಂ
ಎಲಿಯುಂ ಕರಡಿಯುಂ ಇನಿತ್ತೊಡರ್‍ಂದೋಡ (145)

ತೇಳುಂ ಪಾಂಬುಂ ಶೆಯ್ಯಾನ್ ಪೂರಾನ್
ಕಡಿವಿಡ ವಿಷಂಗಳ್ ಕಡಿತ್ತುಯ ರಂಗಂ
ಏಱಿಯ ವಿಷಂಗಳ್ ಎಳಿದುಡನ್ ಇರಂಗ
ಒಳುಪ್ಪುಂ ಚುಳುಕ್ಕುಂ ಒರುತಲೈ ನೋಯುಂ
ವಾದಂ ಶಯಿತ್ತಿಯಂ ವಲಿಪ್ಪುಪ್ಪಿತ್ತಂ (150)

ಶೂಲೈ ಸಯಂಗುನ್ಮಂ ಶೊಕ್ಕುಚ್ ಚಿಱಂಗು
ಕುಡೈಚ್ಚಲ್ ಶಿಲಂದಿ ಕುಡಲ್ ವಿಪ್ಪಿರಿದಿ
ಪಕ್ಕಪ್ಪಿಳವೈ ಪಡರ್ತೊಡೈ ವಾಳೈ’
ಕಡುವನ್ ಪಡುವನ್ ಕೈತ್ತಾಳ್ ಶಿಲಂದಿ
ಪಱ್‍ಕುತ್ತು ಅರಣೈ ಪರುವರೈ ಆಪ್ಪುಂ (155)

ಎಲ್ಲಾಪ್ಪಿಣಿಯುಂ ಎನ್‍ಱನೈಕ್ಕಂಡಾಲ್
ನಿಲ್ಲಾ ದೋಡ ನೀಯೆನಕ್ಕರುಳ್ವಾಯ್
ಈರೇಳ್’ ಉಲಗಮುಂ ಎನಕ್ಕುಱ ವಾಗ
ಆಣುಂ ಪೆಣ್ಣುಂ ಅನೈವರುಂ ಎನಕ್ಕಾ
ಮಣ್ಣಾಳರಶರುಂ ಮಗಿಳ್’ಂದುಱ ವಾಗವೂ (160)

ಉನ್ನೈತ್ ತುದಿಕ್ಕ ಉನ್ ತಿರುನಾಮಂ
ಶರವಣ ಬವನೇ ಶೈಲೊಳಿ ಬವನೇ
ತಿರಿಪುರ ಬವನೇ ತಿಗಳೊ’ಳಿ ಬವನೇ
ಪರಿಪುರ ಬವನೇ ಪವಮೊಳಿ ಬವನೇ
ಅರಿತಿರು ಮರುಗಾ ಅಮರಾಪದಿಯೈ (165)

ಕಾತ್ತುದ್ದೇವರ್ಗಳ್ ಕಡುಂಜಿರೈ ವಿಡುತ್ತಾಯ್
ಕಂದಾ ಗುಹನೇ ಕದಿರ್ ವೇಲವನೇ
ಕಾರ್ತಿಗೈ ಮೈಂದಾ ಕಡಂಬಾ ಕಡಂಬನೈ
ಇಡುಂಬನೈ ಅಳಿ’ತ್ತ ಇನಿಯ ವೇಲ್ ಮುರುಗಾ
ತಣಿಕಾಚಲನೇ ಶಂಕರನ್ ಪುದಲ್ವಾ (170)

ಕದಿರ್ಕಾಮತ್ತುಱೈ ಕದಿರ್ವೇಲ್ ಮುರುಗಾ
ಪಳ’ನಿ ಪದಿವಾಳ್’ ಬಾಲಕುಮಾರಾ
ಆವಿನನ್ ಕುಡಿವಾಳ್’ ಅಳ’ಗಿಯ ವೇಲಾ
ಸೆಂದಿನ್ ಮಾಮಲೈಯುಋಂ ಚಂಗಲ್ವರಾಯಾ
ಶಮರಾಪುರಿವಾಳ್’ ಷಣ್ಮುಗತ್ತರಸೇ (175)

ಕಾರಾರ್ ಕುಳ’ಲಾಲ್ ಕಲೈಮಗಳ್ ನನ್‍ಱಾಯ್
ಎನ್ ನಾ ಇರುಕ್ಕ ಯಾನುನೈಪ್ಪಾಡ
ಎನೈತ್ತೊಡರಂದಿರುಕ್ಕುಂ ಎಂದೈ ಮುರುಗನೈ
ಪಾಡಿನೇನ್ ಆಡಿನೇನ್ ಪರವಶಮಾಗ
ಆಡಿನೇನ್ ನಾಡಿನೇನ್ ಆವಿನನ್ ಬೂದಿಯೈ (180)

ನೇಶಮುಡನ್ ಯಾನ್ ನೆಟ್ರಿಯಿಲಣಿಯ
ಪಾಶವಿನೈಗಳ್ ಪಟ್ರದು ನೀಂಗಿ
ಉನ್ಪದಂ ಪೆಱವೇ ಉನ್ನರುಳಾಗ
ಅನ್ಬುಡನ್ ರಕ್ಷಿ ಅನ್ನಮುಂ ಚೊನ್ನಮುಂ
ಮೆತ್ತಮೆತ್ತಾಗ ವೇಲಾಯುದನಾರ್ (185)

ಸಿದ್ದಿಪೆಟ್ರಡಿಯೆನ್ ಶಿಱಪ್ಪುಡನ್ ವಾಳ್’ಗ
ವಾಳ್’ಗ ವಾಳ್’ಗ ಮಯಿಲೋನ್ ವಾಳ್’ಗ
ವಾಳ್’ಗ ವಾಳ್’ಗ ವಡಿವೇಲ್ ವಾಳ್’ಗ
ವಾಳ್’ಗ ವಾಳ್’ಗ ಮಲೈಕ್ಕುರು ವಾಳ್’ಗ
ವಾಳ್’ಗ ವಾಳ್’ಗ ಮಲೈಕ್ಕುಱ ಮಗಳುಡನ್ (190)

ವಾಳ್’ಗ ವಾಳ್’ಗ ವಾರಣತ್ತುವಶಂ
ವಾಳ್’ಗ ವಾಳ್’ಗ ಎನ್ ವಋಮೈಗಳ್ ನೀಂಗ
ಎತ್ತನೈ ಕುಱೈಗಳ್ ಎತ್ತನೈ ಪಿಳೈ’ಗಳ್
ಎತ್ತನೈ ಅಡಿಯೆನ್ ಎತ್ತನೈ ಶೆಯಿನುಂ
ಪೆಟ್ರವನ್ ನೀಗುರು ಪೊಋಪ್ಪದುನ್ಕಡನ್ (195)

ಪೆಟ್ರವಳ್ ಕುಱಮಗಳ್ ಪೆಟ್ರವಳಾಮೇ
ಪಿಳ್ಳೈ ಯೆನ್‍ಱನ್ಬಾಯ್‍ಪ್ ಪಿರಿಯಮಳಿತ್ತು
ಮೈಂದನ್ ಎನ್ ಮೀದು ಉನ್ ಮನಮಗಿಳ್’ಂದರುಳಿ
ತಂಜಮೆನ್‍ಱಡಿಯಾರ್ ತಳೈ’ತ್ತಿಡ ಅರುಳ್’ಶೆಯ್
ಕಂದರ್ ಷಷ್ಠಿ ಕವಚಂ ವಿರುಂಬಿಯ (200)

ಬಾಲನ್ ದೇವರಾಯನ್ ಪಗರ್‍ಂದದೈ
ಕಾಲೈಯಿಲ್ ಮಾಲೈಯಿಲ್ ಕರುತ್ತುಡನ್ ನಾಳುಂ
ಆಚಾರತ್ತುಡನ್ ಅಂಗಂ ತುಲಕ್ಕಿ
ನೇಶಮುಡನ್ ಒರು ನಿನೈವದುವಾಗಿ
ಕಂದರ್ ಷಷ್ಠಿ ಕವಚಂ ಇದನೈ (205)

ಚಿಂದೈ ಕಲಂಗಾದು ದಿಯಾನಿಪ್ಪವರ್ಗಳ್
ಒರುನಾಳ್ ಮುಪ್ಪತ್ತಾಋರುಕ್ಕೊಂಡು
ಒದಿಯೇ ಜೆಪಿತ್ತು ಉಗಂದು ನೀಱಣಿಯ
ಅಷ್ಟದಿಕ್ಕುಳ್ಳೋರಡಂಗಲುಂ ವಶಮಾಯ್
ದಿಶೈ ಮನ್ನರೆಣ್ಮರ್ ಶೆಯಲದರುಳುವರ್ (210)

ಮಾಟ್ರಲರೆಲ್ಲಾಂ ವಂದು ವಣಂಗುವರ್
ನವಕೋಳ್ ಮಗಿಳ್’ಂದು ನನ್ಮೈ ಯಳಿತ್ತಿಡುಂ
ನವಮದ ನೆನವುಂ ನಲ್ಲೆಳಿ’ಲ್ ಪೆಋವರ್
ಎಂದ ನಾಳುಂ ಈರೆಟ್ಟಾಯ್ ವಾಳ್’ವರ್
ಕಂದರ್ ಕೈವೇಲಾಂ ಕವಚತ್ತಡಿಯೈ (215)

ವಳಿ’ಯಾಯ್ ಕಾಣ ಮೆಯ್ಯಾಯ್ ವಿಳಂಗುಂ
ವಿಳಿ’ಯಾಱ್ಕಾಣ ವೆರುಂಡಿಡುಂ ಪೇಯ್ಗಳ್
ಪೊಲ್ಲಾ ದವರೈಪ್ಪೊಡಿಪೊಡಿಯಾಕ್ಕುಂ
ನಲ್ಲೋರ್ ನಿನೈವಿಲ್ ನಡನಂ ಪುರಿಯುಂ
ಸರ್ವ ಸದ್ಗುರು ಶಂಕರಾತ್ತಡಿ (220)

ಅಱಿಂದೆನದುಳ್ಳಂ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಗಳಿಲ್
ವೀರಲಕ್ಷ್ಮಿಕ್ಕು ವಿರುಂದುಣವಾಗ
ಶೂರ ಪದ್ಮಾವೈತ್ತುಣಿತ್ತಗೈ ಯದನಾಲ್
ಇರುವತ್ತೇಳ್’ವರ್‍ಕ್ಕು ಉವಂದಮುದಳಿತ್ತ
ಗುರುಪರನ್ ಪಳ’ನಿಕ್ ಕುನ್‍ಱಿಲ್ ಇರುಕ್ಕುಂ (225)

ಚಿನ್ನಕ್ಕುಳ’ಂದೈ ಶೇವಡಿ ಪೋಟ್ರಿ
ಎನೈತ್ತಡುತ್ತಾಟ್ಕೊಳ ಎನ್‍ಱನದುಳ್ಳಂ
ಮೇವಿಯ ವಡಿವುಋಂ ವೇಲವಾ ಪೋಟ್ರಿ
ದೇವರ್ಗಳ್ ಸೇನಾಪತಿಯೇ ಪೋಟ್ರಿ
ಕುಱಮಗಳ್ ಮನಮಗಿಳ್’ ಕೋವೇ ಪೋಟ್ರಿ (230)

ತಿಱಮಿಗು ದಿವ್ವಿಯ ದೇಗಾ ಪೋಟ್ರಿ
ಇಡುಂಬಾ ಯುದನೇ ಇಡುಂಬಾ ಪೋಟ್ರಿ
ಕಡಂಬಾ ಪೋಟ್ರಿ ಕಂದಾ ಪೋಟ್ರಿ
ವೆಟ್ಚಿ ಪುನೈಯುಂ ವೇಳೇ ಪೋಟ್ರಿ
ಉಯರ್ಗಿರಿ ಕನಕಸಬೈಕ್ಕೋರರಶೇ (235)

ಮಯಿಲ್ನಡಮಿಡುವೊಯ್ ಮಲರಡಿ ಶರಣಂ
ಶರಣಂ ಶರಣಂ ಶರವಣ ಭವ ಓಂ
ಶರಣಂ ಶರಣಂ ಷಣ್ಮುಗಾ ಶರಣಮ್ ॥ (238)

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ಕಂದ ಷಷ್ಟಿ ಕವಚಂ PDF

ಕಂದ ಷಷ್ಟಿ ಕವಚಂ PDF

Leave a Comment