Shri Kedarnath Aarti

|| Aarti ||

Jai Kedaar Udaar Shankar,
Man Bhayankar Dukh Haram,
Gauri Ganapati Skand Nandi,
Shri Kedaar Namaamyaham.

Shaili Sundar Ati Himalaya,
Shubh Mandir Sundaram,
Nikat Mandaakini Saraswati,
Jai Kedaar Namaamyaham.

Udak Kund Hai Adham Pavan
Retas Kunj Manoharam,
Hans Kund Sameep Sundar,
Jai Kedaar Namaamyaham.

Annapurna Saham Arpana,
Kaal Bhairav Shobhitam,
Panch Pandav Dropadi Sam,
Jai Kedaar Namaamyaham.

Shiv Digambar Bhasmadhaari,
ArdhaChandra Vibhushitam,
Sheesh Ganga Kanth Phanipati,
Jai Kedaar Namaamyaham.

Kar Trishul Vishal Damaru,
Gyan Gaan Vishaarad,
Mad Maheshwar Tung Eeshwar,
Rudra Kalp Gaan Maheshwaram.

Panch Dhany Vishal Aalay,
Jai Kedaar Namaamyaham,
Nath Paavan Hai Vishalam,
Punyaprad Har Darshanam,
Jai Kedaar Udaar Shankar,
Paap Taap Namaamyaham.

|| Iti Shri Kedarnath Aarti ||

Leave a Comment