Shankar Ji Aarti

॥ Aarti ॥

Jayati Jayati Jaga-Nivasa,
Shankara Sukhakari॥
Jayati Jayati Jaga-Nivasa,
Shankara Sukhakari॥

Jayati Jayati Jaga-Nivasa…॥

Ajara Amara Aja Arupa,
Sata Chita Anandarupa।
Vyapaka Brahmaswarupa,
Bhava! Bhava-Bhaya-Hari॥

Jayati Jayati Jaga-Nivasa…॥

Shobhita Bidhubala Bhala,
Surasarimaya Jatajala।
Tina Nayana Ati Vishala,
Madana-Dahana-Kari॥

Jayati Jayati Jaga-Nivasa…॥

Bhaktahetu Dharata Shula,
Karata Kathina Shula Phula।
Hiyaki Saba Harata Hula
Achala Shantikari॥

Jayati Jayati Jaga-Nivasa…॥

Amala Aruna Charana Kamala
Saphala Karata Kama Sakala।
Bhakti-Mukti Deta Vimala,
Maya-Bhrama-Tari॥

Jayati Jayati Jaga-Nivasa…॥

Kartikeyayuta Ganesha,
Himatanaya Saha Mahesha।
Rajata Kailasa-Desha,
Akala Kaladhari॥

Jayati Jayati Jaga-Nivasa…॥

Bhushana Tana Bhuti Byala,
Mundamala Kara Kapala।
Simha-Charma Hasti Khala,
Damaru Kara Dhari॥

Jayati Jayati Jaga-Nivasa…॥

Asharana Jana Nitya Sharana,
Ashutosha Aartiharana।
Saba Bidhi Kalyana-Karana
Jai Jai Tripurari॥

Jayati Jayati Jaga-Nivasa…॥

Leave a Comment