Shri Pancharatna Ganpati Stotram

|| Stotram ||

Mudakaraatha Modakam
Sada Vimukti Saadhakam
Kalaadharaavatamsakam
Vilasiloka Rakshakam
Anaaya Kaika Naayakam
Vinasitebha Daityakam
Nataasubhasu Naashakam
Namaami Tham Vinaayakam ॥

Natetaraati Bheekaram
Navoditaarka Bhaasvaram
Namat Suraari Nirjanam
Nataadhi Kaapa Duddharam
Suresvaram Nidheesvaram
Gajesvaram Ganeshvaram
Mahesvaram Samaashraye
Paraatparam Nirantaram ॥

Samasta Loka Shankaram
Nirasta Daitya Kunjaram
Daretharodaram Varam Vare
Bhavaktra Maksharam
Krupaakaram Kshamaakaram
Mudaakaram Yasaskaram
Manaskaram Namaskrutaam
Namaskaromi Bhaasvaram ॥

Akimchanaarti Maarjanam
Chirantanokti Bhaajanam
Puraari Poorva Nandanam
Suraari Garva Charvanam
Prapancha Naasha Bheeshanam
Dhananjayaadi Bhushanam
Kapola Daana Vaaranam
Bhajaey Puraana Vaaranam ॥

Nitaantakaanta Dantakaanti
Mantakaanta Kaatmajam
Achintya Rupa Mantaheena
Mantaraaya Krintanam
Hrudantarey Nirantaram
Vasantameva Yoginaam
Tameka Danta Meka Meva
Chintayaami Santatam ॥

Mahaaganesa Pancharatnam
Aadarena Yonvaham
Prajalpati Prabhaatake
Hrudi Smaran Ganesvaram
Arogathaam Adoshataam
Susaahitim Suputrataam
Samaahitaayu Rastabhootim
Abhyupaiti Sochiraat ॥

Leave a Comment