Download HinduNidhi App
Share This

|| Stotram ||

Yatho anantha shakthir
Anathascha jeeva,
Yatho nirgunadha
Aprameyaa gunasthe,
Yatho bhathi saravam
Tridha bedha binnam,
Sada tham Ganesam
Namamo bhajama.

Yathaschaviraseej
Jagath sarvametha,
Thadhabjasano viswgo
Viswagoptha,
Thandendradhayo deva
Sanga manushya,
Sada tham Ganesam
Namamo bhajama.

Yatho vahni bhanu bhavo
Bhoor jalam cha,
Yatha sagaraschandrama
Vyoma vayu,
Yatha sthavara jangama
Vruksha sangha,
Sada tham Ganesam
Namamo bhajama.

Yatho dhanava, kinnara
Yaksha sangha,
Yatha scharana varana
Swapadascha,
Yatha pakshi keeta yatho
Veerudasha,
Sada tham Ganesam
Namamo bhajama.

Yatho budhir ajnananaso
Mumukshor,
Yatha sampadho bhaktha
Santhoshika syu,
Yatho vigna naso,
Yatha karya sidhi,
Sada tham Ganesam
Namamo bhajama.

Yatha puthra sampadhyatho,
Vanchithartho,
Yatho abhakthi vignasthadha
Anekaroopa,
Yatho soka mohaou
Yatha kama eva,
Sada tham Ganesam
Namamo bhajama.

Yatho anantha shakthi
Sasesho bhabhoova,
Dharadhararenakaroope
Cha shaktha,
Yatho anekadha
Swargalolka hi nana,
Sada tham Ganesam
Namamo bhajama.

Yatha veda vacho
Vikunta manobhi,
Sada nethinetheeti
Yatha gunanthi,
Para brahma roopam
Chidananda bhootham,
Sada tham Ganesam
Namamo bhajama.

|| Phala Sruthi ||

Punarooche Ganadheesa
Stotramedath paden nara,
Trisandhyam tridinam thasya
Sarva karyam bhavishyathi.
Yo japeth ashtadivasam
Sloskashtakamidham shubham,
Ashta varam Chathurthyanthu
So ashta Sidheravapnuyath.

Sa paden masa mathram thu,
Dasa varam dine dine,
Sa mochayed bandhagatham
Raja vadhyam na samsaya.

Vidhya kamo labed vidhyam,
Puthrarthi puthramapnuyath,
Vanchithaan labhathe sarvan,
Ekavimsathi varatha.

Yo japed paraya bhakthya
Gajanana paro nara,
Evamukthwa thatho
Devaschanthrdhanam gatha prabhu.

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download Shri Ganeshashtak Stotram PDF

Shri Ganeshashtak Stotram PDF

Leave a Comment