Shri Ganadhipat Stotram

॥ Stotram ॥

Saragiloka-durlabham
Viragilokapujitam,
Surasurairnamaskrtam
Jaradimrtyunasakam॥
Gira guru sriya harim
Jayanti yat padarthaka,
Namami tam ganadhipam
Krpapayah payonidhim॥

Girindra-jambujapramo
Dadanabhaskaram,
Karindravaktramanata
Ghasanghavaranodyatam।
Sarisrpesabaddha
Kusimasrayami santatam,
Sharirakantinirjitabja
Bandhubalasantatim॥

Sukadimounivanditam
Gakaravacyamaksaram,
Prakamamistadayinam
Sakamanamrapanktaye।
Chakasanam caturbhu
Jairvikasipadmapujitam,
Prakasitatmatattvakam
Namamyaham ganadhipam॥

Naradhipatvadayakam
Svaradilokadayakam,
Jaradirogavarakam
Nirakrtasuravrajam।
Karambujairdharan-srnin
Vikarasunyamanasairhrda,
Sada vibhavitam muda
Namami vighnapam॥

Sramapanodanaksamam
Samahitantaratmana,
Samadhibhih sadarcitam
Ksamanidhim ganadhipam।
Ramadhavadipujitam
Yamantakatma-sambhavam,
Samadisadgunapradam
Namami tam vibhutaye॥

Ganadhipasya pañcakam
Nrnamabhistadayakam,
Pranamapurvakam janah
Pathanti ye mudayutah।
Bhavanti te vidampurah
Pragitavaibhavah,
Janascirayuso’dhikasriyah
Susunavo na samsayah॥

॥ Iti srimaccchankaracaryakrtam
Ganadhipa Stotram samprunam॥

Leave a Comment