શ્રી ગણેશ પઞ્ચરત્ન સ્તોત્રમ્

|| શ્રી ગણેશ પઞ્ચરત્ન સ્તોત્રમ્ || શ્રીગણેશાય નમઃ .. મુદાકરાત્તમોદકં સદાવિમુક્તિસાધકં કલાધરાવતંસકં વિલાસિલોકરક્ષકમ્ . અનાયકૈકનાયકં વિનાશિતેભદૈત્યકં નતાશુભાશુનાશકં નમામિ તં વિનાયકમ્ .. નતેતરાતિભીકરં નવોદિતાર્કભાસ્વરં નમત્સુરારિનિર્જરં નતાધિકાપદુદ્ધરમ્ . સુરેશ્વરં નિધીશ્વરં ગજેશ્વરં ગણેશ્વરં મહેશ્વરં તમાશ્રયે પરાત્પરં નિરન્તરમ્ .. સમસ્તલોકશઙ્કરં નિરસ્તદૈત્યકુઞ્જરં દરેતરોદરં વરં વરેભવક્ત્રમક્ષરમ્ . કૃપાકરં ક્ષમાકરં મુદાકરં યશસ્કરં મનસ્કરં નમસ્કૃતાં નમસ્કરોમિ ભાસ્વરમ્ .. અકિઞ્ચનાર્તિમાર્જનં ચિરન્તનોક્તિભાજનં પુરારિપૂર્વનન્દનં સુરારિગર્વચર્વણમ્ ….

ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਪਞ੍ਚਰਤ੍ਨ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍

|| ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਪਞ੍ਚਰਤ੍ਨ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ || ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ॥ ਮੁਦਾਕਰਾੱਤਮੋਦਕੰ ਸਦਾਵਿਮੁਕ੍ਤਿਸਾਧਕੰ ਕਲਾਧਰਾਵਤੰਸਕੰ ਵਿਲਾਸਿਲੋਕਰਕ੍ਸ਼਼ਕਮ੍ । ਅਨਾਯਕੈਕਨਾਯਕੰ ਵਿਨਾਸ਼ਿਤੇਭਦੈਤ੍ਯਕੰ ਨਤਾਸ਼ੁਭਾਸ਼ੁਨਾਸ਼ਕੰ ਨਮਾਮਿ ਤੰ ਵਿਨਾਯਕਮ੍ ॥ ਨਤੇਤਰਾਤਿਭੀਕਰੰ ਨਵੋਦਿਤਾਰ੍ਕਭਾਸ੍ਵਰੰ ਨਮਤ੍ਸੁਰਾਰਿਨਿਰ੍ਜਰੰ ਨਤਾਧਿਕਾਪਦੁੱਧਰਮ੍ । ਸੁਰੇਸ਼੍ਵਰੰ ਨਿਧੀਸ਼੍ਵਰੰ ਗਜੇਸ਼੍ਵਰੰ ਗਣੇਸ਼੍ਵਰੰ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੰ ਤਮਾਸ਼੍ਰਯੇ ਪਰਾਤ੍ਪਰੰ ਨਿਰਨ੍ਤਰਮ੍ ॥ ਸਮਸ੍ਤਲੋਕਸ਼ਙ੍ਕਰੰ ਨਿਰਸ੍ਤਦੈਤ੍ਯਕੁਞ੍ਜਰੰ ਦਰੇਤਰੋਦਰੰ ਵਰੰ ਵਰੇਭਵਕ੍ਤ੍ਰਮਕ੍ਸ਼਼ਰਮ੍ । ਕ੍ਰੁਪਾਕਰੰ ਕ੍ਸ਼਼ਮਾਕਰੰ ਮੁਦਾਕਰੰ ਯਸ਼ਸ੍ਕਰੰ ਮਨਸ੍ਕਰੰ ਨਮਸ੍ਕ੍ਰੁਤਾਂ ਨਮਸ੍ਕਰੋਮਿ ਭਾਸ੍ਵਰਮ੍ ॥ ਅਕਿਞ੍ਚਨਾਰ੍ਤਿਮਾਰ੍ਜਨੰ ਚਿਰਨ੍ਤਨੋਕ੍ਤਿਭਾਜਨੰ ਪੁਰਾਰਿਪੂਰ੍ਵਨਨ੍ਦਨੰ ਸੁਰਾਰਿਗਰ੍ਵਚਰ੍ਵਣਮ੍ ।…

শ্রী গণেশ পঞ্চরত্ন স্তোত্রম্

|| শ্রী গণেশ পঞ্চরত্ন স্তোত্রম্ || শ্রীগণেশায় নমঃ ॥ মুদাকরাত্তমোদকং সদাবিমুক্তিসাধকং কলাধরাবতংসকং বিলাসিলোকরক্ষকম্ । অনায়কৈকনায়কং বিনাশিতেভদৈত্যকং নতাশুভাশুনাশকং নমামি তং বিনায়কম্ ॥ নতেতরাতিভীকরং নবোদিতার্কভাস্বরং নমৎসুরারিনির্জরং নতাধিকাপদুদ্ধরম্ । সুরেশ্বরং নিধীশ্বরং গজেশ্বরং গণেশ্বরং মহেশ্বরং তমাশ্রয়ে পরাৎপরং নিরন্তরম্ ॥ সমস্তলোকশঙ্করং নিরস্তদৈত্যকুঞ্জরং দরেতরোদরং বরং বরেভবক্ত্রমক্ষরম্ । কৃপাকরং ক্ষমাকরং মুদাকরং যশস্করং মনস্করং নমস্কৃতাং নমস্করোমি ভাস্বরম্ ॥ অকিঞ্চনার্তিমার্জনং চিরন্তনোক্তিভাজনং পুরারিপূর্বনন্দনং সুরারিগর্বচর্বণম্ ।…

ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍

|| ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ || ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ ॥ ମୁଦାକରାତ୍ତମୋଦକଂ ସଦାବିମୁକ୍ତିସାଧକଂ କଲାଧରାବତଂସକଂ ବିଲାସିଲୋକରକ୍ଷକମ୍ । ଅନାୟକୈକନାୟକଂ ବିନାଶିତେଭଦୈତ୍ୟକଂ ନତାଶୁଭାଶୁନାଶକଂ ନମାମି ତଂ ବିନାୟକମ୍ ॥ ନତେତରାତିଭୀକରଂ ନବୋଦିତାର୍କଭାସ୍ୱରଂ ନମତ୍ସୁରାରିନିର୍ଜରଂ ନତାଧିକାପଦୁଦ୍ଧରମ୍ । ସୁରେଶ୍ୱରଂ ନିଧୀଶ୍ୱରଂ ଗଜେଶ୍ୱରଂ ଗଣେଶ୍ୱରଂ ମହେଶ୍ୱରଂ ତମାଶ୍ରୟେ ପରାତ୍ପରଂ ନିରନ୍ତରମ୍ ॥ ସମସ୍ତଲୋକଶଙ୍କରଂ ନିରସ୍ତଦୈତ୍ୟକୁଞ୍ଜରଂ ଦରେତରୋଦରଂ ବରଂ ବରେଭବକ୍ତ୍ରମକ୍ଷରମ୍ । କୃପାକରଂ କ୍ଷମାକରଂ ମୁଦାକରଂ ଯଶସ୍କରଂ ମନସ୍କରଂ ନମସ୍କୃତାଂ ନମସ୍କରୋମି ଭାସ୍ୱରମ୍ ॥ ଅକିଞ୍ଚନାର୍ତିମାର୍ଜନଂ ଚିରନ୍ତନୋକ୍ତିଭାଜନଂ ପୁରାରିପୂର୍ୱନନ୍ଦନଂ ସୁରାରିଗର୍ୱଚର୍ୱଣମ୍ ।…

ஶ்ரீ க³ணேஶ பஞ்சரத்ன ஸ்தோத்ரம்

|| ஶ்ரீ க³ணேஶ பஞ்சரத்ன ஸ்தோத்ரம் || ஶ்ரீக³ணேஶாய நம꞉ .. முதா³கராத்தமோத³கம்ʼ ஸதா³விமுக்திஸாத⁴கம்ʼ கலாத⁴ராவதம்ʼஸகம்ʼ விலாஸிலோகரக்ஷகம் . அநாயகைகநாயகம்ʼ விநாஶிதேப⁴தை³த்யகம்ʼ நதாஶுபா⁴ஶுநாஶகம்ʼ நமாமி தம்ʼ விநாயகம் .. நதேதராதிபீ⁴கரம்ʼ நவோதி³தார்கபா⁴ஸ்வரம்ʼ நமத்ஸுராரிநிர்ஜரம்ʼ நதாதி⁴காபது³த்³த⁴ரம் . ஸுரேஶ்வரம்ʼ நிதீ⁴ஶ்வரம்ʼ க³ஜேஶ்வரம்ʼ க³ணேஶ்வரம்ʼ மஹேஶ்வரம்ʼ தமாஶ்ரயே பராத்பரம்ʼ நிரந்தரம் .. ஸமஸ்தலோகஶங்கரம்ʼ நிரஸ்ததை³த்யகுஞ்ஜரம்ʼ த³ரேதரோத³ரம்ʼ வரம்ʼ வரேப⁴வக்த்ரமக்ஷரம் . க்ருʼபாகரம்ʼ க்ஷமாகரம்ʼ முதா³கரம்ʼ யஶஸ்கரம்ʼ மனஸ்கரம்ʼ நமஸ்க்ருʼதாம்ʼ நமஸ்கரோமி பா⁴ஸ்வரம் .. அகிஞ்சனார்திமார்ஜனம்ʼ சிரந்தனோக்திபா⁴ஜனம்ʼ புராரிபூர்வநந்த³னம்ʼ ஸுராரிக³ர்வசர்வணம் ….

শ্ৰী গণেশ পঞ্চৰত্ন স্তোত্ৰম্

|| শ্ৰী গণেশ পঞ্চৰত্ন স্তোত্ৰম্ || শ্ৰীগণেশায় নমঃ ॥ মুদাকৰাত্তমোদকং সদাৱিমুক্তিসাধকং কলাধৰাৱতংসকং ৱিলাসিলোকৰক্ষকম্ । অনায়কৈকনায়কং ৱিনাশিতেভদৈত্যকং নতাশুভাশুনাশকং নমামি তং ৱিনায়কম্ ॥ নতেতৰাতিভীকৰং নৱোদিতাৰ্কভাস্ৱৰং নমৎসুৰাৰিনিৰ্জৰং নতাধিকাপদুদ্ধৰম্ । সুৰেশ্ৱৰং নিধীশ্ৱৰং গজেশ্ৱৰং গণেশ্ৱৰং মহেশ্ৱৰং তমাশ্ৰয়ে পৰাৎপৰং নিৰন্তৰম্ ॥ সমস্তলোকশঙ্কৰং নিৰস্তদৈত্যকুঞ্জৰং দৰেতৰোদৰং ৱৰং ৱৰেভৱক্ত্ৰমক্ষৰম্ । কৃপাকৰং ক্ষমাকৰং মুদাকৰং যশস্কৰং মনস্কৰং নমস্কৃতাং নমস্কৰোমি ভাস্ৱৰম্ ॥ অকিঞ্চনাৰ্তিমাৰ্জনং চিৰন্তনোক্তিভাজনং পুৰাৰিপূৰ্ৱনন্দনং সুৰাৰিগৰ্ৱচৰ্ৱণম্ ।…

गणाधिपाष्टकम्

|| गणाधिपाष्टकम् || श्रियमनपायिनीं प्रदिशतु श्रितकल्पतरुः शिवतनयः शिरोविधृतशीतमयूखशिशुः । अविरतकर्णतालजमरुद्गमनागमनै- रनभिमतं (धुनोति च मुदं) वितनोति च यः ॥ सकलसुरासुरादिशरणीकरणीयपदः करटिमुखः करोतु करुणाजलधिः कुशलम् । प्रबलतरान्तरायतिमिरौघनिराकरण- प्रसृमरचन्द्रिकायितनिरन्तरदन्तरुचिः ॥ द्विरदमुखो धुनोतु दुरितानि दुरन्तमद- त्रिदशविरोधियूथकुमुदाकरतिग्मकरः । नतशतकोटिपाणिमकुटीतटवज्रमणि- प्रचुरमरीचिवीचिगुणिताङ्ग्रिनखांशुचयः ॥ कलुषमपाकरोतु कृपया कलभेन्द्रमुखः कुलगिरिनन्दिनीकुतुकदोहनसंहननः । तुलितसुधाझरस्वकरशीकरशीतलता- शमितनताशयज्वलदशर्मकृशानुशिखः ॥ गजवदनो धिनोतु धियमाधिपयोधिवल- त्सुजनमनःप्लवायितपदाम्बुरुहोऽविरतम् । करटकटाहनिर्गलदनर्गलदानझरी- परिमललोलुपभ्रमददभ्रमदभ्रमरः ॥ दिशतु शतक्रतुप्रभृतिनिर्जरतर्जनकृ- द्दितिजचमूचमूरुमृगराडिभराजमुखः…

श्री गणेश पञ्चरत्न स्तोत्रम्

|| श्रीगणेशपञ्चरत्नस्तोत्रम् || श्रीगणेशाय नमः ॥ मुदाकरात्तमोदकं सदाविमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् । अनायकैकनायकं विनाशितेभदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् ॥ नतेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुद्धरम् । सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् ॥ समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरेभवक्त्रमक्षरम् । कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् ॥ अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् । प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं…

ଗଣାଧିପାଷ୍ଟକମ୍

|| ଗଣାଧିପାଷ୍ଟକମ୍ || ଶ୍ରିୟମନପାୟିନୀଂ ପ୍ରଦିଶତୁ ଶ୍ରିତକଲ୍ପତରୁଃ ଶିବତନୟଃ ଶିରୋବିଧୃତଶୀତମୟୂଖଶିଶୁଃ । ଅବିରତକର୍ଣତାଲଜମରୁଦ୍ଗମନାଗମନୈ- ରନଭିମତଂ (ଧୁନୋତି ଚ ମୁଦଂ) ବିତନୋତି ଚ ଯଃ ॥ ସକଲସୁରାସୁରାଦିଶରଣୀକରଣୀୟପଦଃ କରଟିମୁଖଃ କରୋତୁ କରୁଣାଜଲଧିଃ କୁଶଲମ୍ । ପ୍ରବଲତରାନ୍ତରାୟତିମିରୌଘନିରାକରଣ- ପ୍ରସୃମରଚନ୍ଦ୍ରିକାୟିତନିରନ୍ତରଦନ୍ତରୁଚିଃ ॥ ଦ୍ୱିରଦମୁଖୋ ଧୁନୋତୁ ଦୁରିତାନି ଦୁରନ୍ତମଦ- ତ୍ରିଦଶବିରୋଧିୟୂଥକୁମୁଦାକରତିଗ୍ମକରଃ । ନତଶତକୋଟିପାଣିମକୁଟୀତଟବଜ୍ରମଣି- ପ୍ରଚୁରମରୀଚିବୀଚିଗୁଣିତାଙ୍ଗ୍ରିନଖାଂଶୁଚୟଃ ॥ କଲୁଷମପାକରୋତୁ କୃପୟା କଲଭେନ୍ଦ୍ରମୁଖଃ କୁଲଗିରିନନ୍ଦିନୀକୁତୁକଦୋହନସଂହନନଃ । ତୁଲିତସୁଧାଝରସ୍ୱକରଶୀକରଶୀତଲତା- ଶମିତନତାଶୟଜ୍ୱଲଦଶର୍ମକୃଶାନୁଶିଖଃ ॥ ଗଜବଦନୋ ଧିନୋତୁ ଧିୟମାଧିପୟୋଧିବଲ- ତ୍ସୁଜନମନଃପ୍ଲବାୟିତପଦାମ୍ବୁରୁହୋଽବିରତମ୍ । କରଟକଟାହନିର୍ଗଲଦନର୍ଗଲଦାନଝରୀ- ପରିମଲଲୋଲୁପଭ୍ରମଦଦଭ୍ରମଦଭ୍ରମରଃ ॥ ଦିଶତୁ ଶତକ୍ରତୁପ୍ରଭୃତିନିର୍ଜରତର୍ଜନକୃ- ଦ୍ଦିତିଜଚମୂଚମୂରୁମୃଗରାଡିଭରାଜମୁଖଃ…

శ్రీ గణేశ పంచరత్న స్తోత్రం

|| శ్రీ గణేశ పంచరత్న స్తోత్రం || శ్రీగణేశాయ నమః .. ముదాకరాత్తమోదకం సదావిముక్తిసాధకం కలాధరావతంసకం విలాసిలోకరక్షకం . అనాయకైకనాయకం వినాశితేభదైత్యకం నతాశుభాశునాశకం నమామి తం వినాయకం .. నతేతరాతిభీకరం నవోదితార్కభాస్వరం నమత్సురారినిర్జరం నతాధికాపదుద్ధరం . సురేశ్వరం నిధీశ్వరం గజేశ్వరం గణేశ్వరం మహేశ్వరం తమాశ్రయే పరాత్పరం నిరంతరం .. సమస్తలోకశంకరం నిరస్తదైత్యకుంజరం దరేతరోదరం వరం వరేభవక్త్రమక్షరం . కృపాకరం క్షమాకరం ముదాకరం యశస్కరం మనస్కరం నమస్కృతాం నమస్కరోమి భాస్వరం .. అకించనార్తిమార్జనం చిరంతనోక్తిభాజనం పురారిపూర్వనందనం సురారిగర్వచర్వణం ….

க³ணாதி⁴பாஷ்டகம்

|| க³ணாதி⁴பாஷ்டகம் || ஶ்ரியமனபாயினீம்ʼ ப்ரதி³ஶது ஶ்ரிதகல்பதரு꞉ ஶிவதனய꞉ ஶிரோவித்⁴ருʼதஶீதமயூக²ஶிஶு꞉ . அவிரதகர்ணதாலஜமருத்³க³மநாக³மனை- ரனபி⁴மதம்ʼ (து⁴னோதி ச முத³ம்ʼ) விதனோதி ச ய꞉ .. ஸகலஸுராஸுராதி³ஶரணீகரணீயபத³꞉ கரடிமுக²꞉ கரோது கருணாஜலதி⁴꞉ குஶலம் . ப்ரப³லதராந்தராயதிமிரௌக⁴நிராகரண- ப்ரஸ்ருʼமரசந்த்³ரிகாயிதநிரந்தரத³ந்தருசி꞉ .. த்³விரத³முகோ² து⁴னோது து³ரிதானி து³ரந்தமத³- த்ரித³ஶவிரோதி⁴யூத²குமுதா³கரதிக்³மகர꞉ . நதஶதகோடிபாணிமகுடீதடவஜ்ரமணி- ப்ரசுரமரீசிவீசிகு³ணிதாங்க்³ரிநகா²ம்ʼஶுசய꞉ .. கலுஷமபாகரோது க்ருʼபயா கலபே⁴ந்த்³ரமுக²꞉ குலகி³ரினந்தி³னீகுதுகதோ³ஹனஸம்ʼஹனன꞉ . துலிதஸுதா⁴ஜ²ரஸ்வகரஶீகரஶீதலதா- ஶமிதனதாஶயஜ்வலத³ஶர்மக்ருʼஶானுஶிக²꞉ .. க³ஜவத³னோ தி⁴னோது தி⁴யமாதி⁴பயோதி⁴வல- த்ஸுஜனமன꞉ப்லவாயிதபதா³ம்பு³ருஹோ(அ)விரதம் . கரடகடாஹநிர்க³லத³னர்க³லதா³னஜ²ரீ- பரிமலலோலுபப்⁴ரமத³த³ப்⁴ரமத³ப்⁴ரமர꞉ .. தி³ஶது ஶதக்ரதுப்ரப்⁴ருʼதிநிர்ஜரதர்ஜனக்ருʼ- த்³தி³திஜசமூசமூரும்ருʼக³ராடி³ப⁴ராஜமுக²꞉…

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಂ

|| ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಂ || ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ .. ಮುದಾಕರಾತ್ತಮೋದಕಂ ಸದಾವಿಮುಕ್ತಿಸಾಧಕಂ ಕಲಾಧರಾವತಂಸಕಂ ವಿಲಾಸಿಲೋಕರಕ್ಷಕಂ . ಅನಾಯಕೈಕನಾಯಕಂ ವಿನಾಶಿತೇಭದೈತ್ಯಕಂ ನತಾಶುಭಾಶುನಾಶಕಂ ನಮಾಮಿ ತಂ ವಿನಾಯಕಂ .. ನತೇತರಾತಿಭೀಕರಂ ನವೋದಿತಾರ್ಕಭಾಸ್ವರಂ ನಮತ್ಸುರಾರಿನಿರ್ಜರಂ ನತಾಧಿಕಾಪದುದ್ಧರಂ . ಸುರೇಶ್ವರಂ ನಿಧೀಶ್ವರಂ ಗಜೇಶ್ವರಂ ಗಣೇಶ್ವರಂ ಮಹೇಶ್ವರಂ ತಮಾಶ್ರಯೇ ಪರಾತ್ಪರಂ ನಿರಂತರಂ .. ಸಮಸ್ತಲೋಕಶಂಕರಂ ನಿರಸ್ತದೈತ್ಯಕುಂಜರಂ ದರೇತರೋದರಂ ವರಂ ವರೇಭವಕ್ತ್ರಮಕ್ಷರಂ . ಕೃಪಾಕರಂ ಕ್ಷಮಾಕರಂ ಮುದಾಕರಂ ಯಶಸ್ಕರಂ ಮನಸ್ಕರಂ ನಮಸ್ಕೃತಾಂ ನಮಸ್ಕರೋಮಿ ಭಾಸ್ವರಂ .. ಅಕಿಂಚನಾರ್ತಿಮಾರ್ಜನಂ ಚಿರಂತನೋಕ್ತಿಭಾಜನಂ ಪುರಾರಿಪೂರ್ವನಂದನಂ ಸುರಾರಿಗರ್ವಚರ್ವಣಂ ….

గణాధిపాష్టకం

|| గణాధిపాష్టకం || శ్రియమనపాయినీం ప్రదిశతు శ్రితకల్పతరుః శివతనయః శిరోవిధృతశీతమయూఖశిశుః . అవిరతకర్ణతాలజమరుద్గమనాగమనై- రనభిమతం (ధునోతి చ ముదం) వితనోతి చ యః .. సకలసురాసురాదిశరణీకరణీయపదః కరటిముఖః కరోతు కరుణాజలధిః కుశలం . ప్రబలతరాంతరాయతిమిరౌఘనిరాకరణ- ప్రసృమరచంద్రికాయితనిరంతరదంతరుచిః .. ద్విరదముఖో ధునోతు దురితాని దురంతమద- త్రిదశవిరోధియూథకుముదాకరతిగ్మకరః . నతశతకోటిపాణిమకుటీతటవజ్రమణి- ప్రచురమరీచివీచిగుణితాంగ్రినఖాంశుచయః .. కలుషమపాకరోతు కృపయా కలభేంద్రముఖః కులగిరినందినీకుతుకదోహనసంహననః . తులితసుధాఝరస్వకరశీకరశీతలతా- శమితనతాశయజ్వలదశర్మకృశానుశిఖః .. గజవదనో ధినోతు ధియమాధిపయోధివల- త్సుజనమనఃప్లవాయితపదాంబురుహోఽవిరతం . కరటకటాహనిర్గలదనర్గలదానఝరీ- పరిమలలోలుపభ్రమదదభ్రమదభ్రమరః .. దిశతు శతక్రతుప్రభృతినిర్జరతర్జనకృ- ద్దితిజచమూచమూరుమృగరాడిభరాజముఖః…

ശ്രീ ഗണേശ പഞ്ചരത്ന സ്തോത്രം

|| ശ്രീ ഗണേശ പഞ്ചരത്ന സ്തോത്രം || ശ്രീഗണേശായ നമഃ .. മുദാകരാത്തമോദകം സദാവിമുക്തിസാധകം കലാധരാവതംസകം വിലാസിലോകരക്ഷകം . അനായകൈകനായകം വിനാശിതേഭദൈത്യകം നതാശുഭാശുനാശകം നമാമി തം വിനായകം .. നതേതരാതിഭീകരം നവോദിതാർകഭാസ്വരം നമത്സുരാരിനിർജരം നതാധികാപദുദ്ധരം . സുരേശ്വരം നിധീശ്വരം ഗജേശ്വരം ഗണേശ്വരം മഹേശ്വരം തമാശ്രയേ പരാത്പരം നിരന്തരം .. സമസ്തലോകശങ്കരം നിരസ്തദൈത്യകുഞ്ജരം ദരേതരോദരം വരം വരേഭവക്ത്രമക്ഷരം . കൃപാകരം ക്ഷമാകരം മുദാകരം യശസ്കരം മനസ്കരം നമസ്കൃതാം നമസ്കരോമി ഭാസ്വരം .. അകിഞ്ചനാർതിമാർജനം ചിരന്തനോക്തിഭാജനം പുരാരിപൂർവനന്ദനം സുരാരിഗർവചർവണം ….

ಗಣಾಧಿಪಾಷ್ಟಕಂ

|| ಗಣಾಧಿಪಾಷ್ಟಕಂ || ಶ್ರಿಯಮನಪಾಯಿನೀಂ ಪ್ರದಿಶತು ಶ್ರಿತಕಲ್ಪತರುಃ ಶಿವತನಯಃ ಶಿರೋವಿಧೃತಶೀತಮಯೂಖಶಿಶುಃ . ಅವಿರತಕರ್ಣತಾಲಜಮರುದ್ಗಮನಾಗಮನೈ- ರನಭಿಮತಂ (ಧುನೋತಿ ಚ ಮುದಂ) ವಿತನೋತಿ ಚ ಯಃ .. ಸಕಲಸುರಾಸುರಾದಿಶರಣೀಕರಣೀಯಪದಃ ಕರಟಿಮುಖಃ ಕರೋತು ಕರುಣಾಜಲಧಿಃ ಕುಶಲಂ . ಪ್ರಬಲತರಾಂತರಾಯತಿಮಿರೌಘನಿರಾಕರಣ- ಪ್ರಸೃಮರಚಂದ್ರಿಕಾಯಿತನಿರಂತರದಂತರುಚಿಃ .. ದ್ವಿರದಮುಖೋ ಧುನೋತು ದುರಿತಾನಿ ದುರಂತಮದ- ತ್ರಿದಶವಿರೋಧಿಯೂಥಕುಮುದಾಕರತಿಗ್ಮಕರಃ . ನತಶತಕೋಟಿಪಾಣಿಮಕುಟೀತಟವಜ್ರಮಣಿ- ಪ್ರಚುರಮರೀಚಿವೀಚಿಗುಣಿತಾಂಗ್ರಿನಖಾಂಶುಚಯಃ .. ಕಲುಷಮಪಾಕರೋತು ಕೃಪಯಾ ಕಲಭೇಂದ್ರಮುಖಃ ಕುಲಗಿರಿನಂದಿನೀಕುತುಕದೋಹನಸಂಹನನಃ . ತುಲಿತಸುಧಾಝರಸ್ವಕರಶೀಕರಶೀತಲತಾ- ಶಮಿತನತಾಶಯಜ್ವಲದಶರ್ಮಕೃಶಾನುಶಿಖಃ .. ಗಜವದನೋ ಧಿನೋತು ಧಿಯಮಾಧಿಪಯೋಧಿವಲ- ತ್ಸುಜನಮನಃಪ್ಲವಾಯಿತಪದಾಂಬುರುಹೋಽವಿರತಂ . ಕರಟಕಟಾಹನಿರ್ಗಲದನರ್ಗಲದಾನಝರೀ- ಪರಿಮಲಲೋಲುಪಭ್ರಮದದಭ್ರಮದಭ್ರಮರಃ .. ದಿಶತು ಶತಕ್ರತುಪ್ರಭೃತಿನಿರ್ಜರತರ್ಜನಕೃ- ದ್ದಿತಿಜಚಮೂಚಮೂರುಮೃಗರಾಡಿಭರಾಜಮುಖಃ…