Download HinduNidhi App
Misc

Shri Lalita Pancharatnam Stotram

MiscStotram (स्तोत्र निधि)English
Share This

|| Stotram ||

Pratah Smarami
Lalitavadanaravindam
Bimbadaram Prithulamau
Ktikashobhinasam |
Akarnadeerghanayanam
Manikundaladhyam
Mandasmitam Mrigamadojjv
Alaphaladeshm ||

Pratarbhajami
Lalitabhujakalpavallim
Raktanguliyalas
Adangulipallavadyam |
Manikyahemavalay
Angadashobhamanam
Pundrekshuchapakus
Umeshruneerdadhanaam ||

Pratarnamami
Lalitacharanaravindam
Bhakteshtadananiratam
Bhavasindupotam |
Padmasanadisur
Anayakapoojaniyam
Padmakushadhvajasudar
Shanalachchhanadhhyam ||

Pratah Stuve Parashivam
Lalitam Bhavanim
Trayyantavedyavibhavam
Karunanavadyam |
Vishvasya Srishtivilay
Asthitihetubhootam
Vidyeshvarim Nigamavang
Manasatidooram ||

Pratarvadami Lalite
Tava Punyanam
Kameshvariti Kamaleiti
Maheshvariti |
Shrisambhaviti Jagatam
Janani Pareti
Vagdevateti Vachasa
Tripureshvariti ||

Yah Shlokapanchakamidam
Lalitambikayāh
Saubhāgyadam Sulalitam
Patathi Prabhāte |
Tasmai Dadāti Lalitā
Jhatiti Prasannā
Vidyām Sriyam Vimalasau
Khyamanantakirtim ||

|| Iti Shri Lalita Pancharatnam Stotram ||

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download Shri Lalita Pancharatnam Stotram PDF

Shri Lalita Pancharatnam Stotram PDF

Leave a Comment