Shri Santan Ganpati Stotra

॥ Stotra ॥

Namostu gananathaya
Siddhibuddhiyutaya cha,
Sarvapradaya devaya
Putravrddhipradaya cha॥

Gurudaraya Gurave gotre
Guhyasitaya te,
Gopyaya gopitasesa
Bhuvanaya cidatmane॥

Visvamulaya bhavyaya
Visvasrstikaraya te,
Namo namaste satyaya
Satyapurnaya sundine॥

Ekadantaya suddhaya
Sumukhaya namo namah,
Prapannajanapalaya
Pranatartivinasine॥

Saranam bhava devesa
Santatim sudrdham kuru,
Bhavisyanti cha ye putra
Matkule gananayaka॥

Te sarve tava pujartham
Niratah syur varo matah,
Putrapradamidam stotram
Sarvasiddhipradayakam॥

Leave a Comment