Shri Vaman Aarti

|| Aarti ||

Om Jai Vaman Deva, Hari Jai Vaman Deva
Bali Raja Ke Dvaare, Bali Raja Ke Dvaare
Sant Kare Seva,
|| Om Jai Vaman Deva…||

Vaman Roop Anupam Chatra Dand Shobha,
Hari Chatra Dand Shobha
Tilak Bhaal Ki Manohar Bhaktan Man Moha
|| Om Jai Vaman Deva…||

Aagam Nigam Puraan Bataave,
Mukh Mandal Shobha,
Hari Mukh Mandal Shobha
Karnan Kundal Bhushan,
Karnan Kundal Bhushan, Paar Pare Seva
|| Om Jai Vaman Deva…||

Param Kripala Jaake Bhoomi Teen Pada,
Hari Bhoomi Teen Pada Teen Paav Hai,
Koi Tin Pav Hai Koi Bali Abhiman Khada
|| Om Jai Vaman Deva…||

Pratham Paad Rakhe
Brahma Lok Mein Dujho Dhaar Dhara,
Hari Dujho Dhaar Dhara
Tritiya Paad Mastak Pe,
Tritiya Pad Mastak Pe,Bali Abhiman Khada
|| Om Jai Vaman Deva…||

Roop Trivikram Hare, Jo Sukh Mein Gaave,
Hari Jo Chitt Se Gaave
Sukh Sampatti Nana Vidh,
Sukh Sampatti Nana Vidh, Hari Ji Se Paave
Om Jai Vaman Deva, Om Jai Vaman Deva
|| Hari, Jai Vaman Deva…||

Leave a Comment