Download HinduNidhi App
Bhairava

बटुक भैरव सहस्रनामावली

Batuk Bhairav Sahastra Namavali Hindi

BhairavaSahastranaam (सहस्त्रनाम निधि)संस्कृत
Share This

॥ बटुक भैरव सहस्रनामावली ॥

ॐ अखिलवश्याय नमः।
ॐ अचिन्त्यगुणाय नमः।
ॐ अतिगर्त्तस्थाय नमः।
ॐ अतिगाय नमः।
ॐ अतिसिद्धात्मने नमः।
ॐ अधिपाय नमः।
ॐ अनद्याय नमः।
ॐ अनाथाय नमः।
ॐ अनिलाय नमः।
ॐ अपमृत्युहराय नमः।
ॐ अभयङ्कराय नमः।
ॐ अमराधिपाय नमः।
ॐ अमरेशानाय नमः।
ॐ अमेयात्मने नमः।
ॐ अमोघमूर्तये नमः।
ॐ अम्बिकावल्लभाय नमः।
ॐ अम्बेशाय नमः।
ॐ अष्टरन्ध्रीशाय नमः।
ॐ अहङ्काराय नमः।
ॐ आत्मभुवे नमः।
ॐ आनन्दभैरवाय नमः।
ॐ आनन्दिने नमः।
ॐ आपदांविनाशनाय नमः।
ॐ आमोदामोदिताय नमः।
ॐ आयुधाय नमः।
ॐ ईशानय नमः।
ॐ उत्तमप्रभवे नमः।
ॐ ऊर्वङ्गाय नमः।
ॐ एकनायकाय नमः।
ॐ कनिष्ठाय नमः।
ॐ कन्दर्पाय नमः।
ॐ कपालपाणये नमः।
ॐ कपालाश्याय नमः।
ॐ कपालासनसादनाय नमः।
ॐ कमलनाथाय नमः।
ॐ कमलाकान्तवल्लभाय नमः।
ॐ कवये नमः।
ॐ कामगाय नमः।
ॐ कामघ्ने नमः।
ॐ कामदाय नमः।
ॐ काममर्दनाय नमः।
ॐ कामाय नमः।
ॐ कालिकाकान्ताय नमः।
ॐ कालिकातनयाय नमः।
ॐ कालिकानन्दवर्धनाय नमः।
ॐ कालिकाप्रियाय नमः।
ॐ कालिकारमणाय नमः।
ॐ कालिकाहृदयज्ञानाय नमः।
ॐ कालिनायकाय नमः।
ॐ कालीप्रियाय नमः।
ॐ कालीशाय नमः।
ॐ किङ्किणीहलसन्तुष्टाय नमः।
ॐ किरीटकोटिमणिरुन्मालाय नमः।
ॐ कुण्डलीशाय नमः।
ॐ कुमाराय नमः।
ॐ कुह्वे नमः।
ॐ केतकीगर्भसम्भवाय नमः।
ॐ केतकीपत्रसङ्काशाय नमः।
ॐ केतकीपुष्पसन्तुष्टाय नमः।
ॐ केतकीप्राणनाशनाय नमः।
ॐ केवलाय नमः।
ॐ क्रूराय नमः।
ॐ क्रोधनाय नमः।
ॐ क्षणदधीशाय नमः।
ॐ क्षणदानायकप्रियाय नमः।
ॐ क्षणदाप्राणदाय नमः।
ॐ क्षणदोत्सवाय नमः।
ॐ क्षणपतये नमः।
ॐ क्षणप्रियाय नमः।
ॐ क्षणाकाराय नमः।
ॐ क्षणाधीशाय नमः।
ॐ क्षणाय नमः।
ॐ क्षणिकाय नमः।
ॐ क्षणेशानाय नमः।
ॐ क्षणेश्वराय नमः।
ॐ क्षमकारिणे नमः।
ॐ क्षमाकराय नमः।
ॐ क्षमाकामाय नमः।
ॐ क्षमाधाराय नमः।
ॐ क्षमानाथाय नमः।
ॐ क्षमानाथाय नमः।
ॐ क्षमापतये नमः।
ॐ क्षमाप्रियाय नमः।
ॐ क्षमामण्डनमण्डिताय नमः।
ॐ क्षमाय नमः।
ॐ क्षमारूपाय नमः।
ॐ क्षमालुब्धाय नमः।
ॐ क्षमाशास्त्रविशारदाय नमः।
ॐ क्षमाशीलाय नमः।
ॐ क्षमाहृदयमण्डनाय नमः।
ॐ क्षमिने नमः।
ॐ क्षमीश्वराय नमः।
ॐ क्षान्ताय नमः।
ॐ क्षितिताय नमः।
ॐ क्षितिनायकसत्प्रियाय नमः।
ॐ क्षितिपालाय नमः।
ॐ क्षितिप्रभवे नमः।
ॐ क्षितिप्राणाय नमः।
ॐ क्षितिराजाय् नमः।
ॐ क्षितिशानाय नमः।
ॐ क्षितीशाय नमः।
ॐ क्षितीश्वराय नमः।
ॐ क्षितीश्वराय नमः।
ॐ क्षीणरजाय नमः।
ॐ क्षीणाय नमः।
ॐ क्षीरपानकतत्पराय नमः।
ॐ क्षीरशायिने नमः।
ॐ क्षुद्रपानविशारदाय नमः।
ॐ क्षुद्राय नमः।
ॐ क्षुद्रेशानाय नमः।
ॐ क्षुरधाराय नमः।
ॐ क्षेमङ्कराय नमः।
ॐ क्षेमाय नमः।
ॐ क्षोणिपतये नमः।
ॐ क्षोणिभृते नमः।
ॐ क्षोभकारिणे नमः।
ॐ क्षोभाय नमः।
ॐ खगेशाय नमः।
ॐ खड्गधृते नमः।
ॐ खड्गपालकाय नमः।
ॐ खेचराय नमः।
ॐ खेटकप्रियाय नमः।
ॐ खेटाय नमः।
ॐ गजप्रभवे नमः।
ॐ गणनाथाय नमः।
ॐ गणपाय नमः।
ॐ गणप्रियाय नमः।
ॐ गणमुख्याय नमः।
ॐ गणराजाय नमः।
ॐ गणश्रेष्ठाय नमः।
ॐ गणसेव्याय नमः।
ॐ गणाध्यक्षाय नमः।
ॐ गणाह्वाय नमः।
ॐ गणेज्याय नमः।
ॐ गणेश्वराय नमः।
ॐ गन्धाय नमः।
ॐ गन्धिने नमः।
ॐ गर्त्तगम्भीराय नमः।
ॐ गर्त्तनायकाय नमः।
ॐ गर्त्तस्थाय नमः।
ॐ गर्त्तिक्षीरनिवासकाय नमः।
ॐ गर्त्तेगेशाय नमः।
ॐ गर्त्तेशाय नमः।
ॐ गर्भरक्षकाय नमः।
ॐ गर्भाय नमः।
ॐ गर्विष्ठाय नमः।
ॐ गाम्भीर्यधारकाय नमः।
ॐ गिरिष्ठाय नमः।
ॐ गुणपूज्याय नमः।
ॐ गुणरम्याय नमः।
ॐ गुणवाद्याय नमः।
ॐ गुणसिन्धवे नमः।
ॐ गुणीशाय नमः।
ॐ गुणोत्सुकाय नमः।
ॐ गुणोपेताय नमः।
ॐ गुरुप्रियाय नमः।
ॐ गुहाशयाय नमः।
ॐ गूढप्रायाय नमः।
ॐ गूढाय नमः।
ॐ गोपतये नमः।
ॐ गोपवर्धनाय नमः।
ॐ गोपसंहर्त्रे नमः।
ॐ गोपालाय नमः।
ॐ गोमुखाय नमः।
ॐ गोवृन्दैकप्रियाय नमः।
ॐ गौराय नमः।
ॐ ग्रहगर्भाय नमः।
ॐ ग्रहेशानाय नमः।
ॐ घटोत्सवाय नमः।
ॐ घटोत्सवाय नमः।
ॐ घण्टावाद्यविशारदाय नमः।
ॐ घनश्यामाय नमः।
ॐ घनस्वामिने नमः।
ॐ घनान्तकाय नमः।
ॐ घोरनादाय नमः।
ॐ चम्पकाय नमः।
ॐ चराचराय नमः।
ॐ चारुवेषाय नमः।
ॐ चिन्त्याय नमः।
ॐ चिरञ्जीवाय नमः।
ॐ छत्ताय नमः।
ॐ छत्रपतये नमः।
ॐ छत्रिने नमः।
ॐ छद्वीराय नमः।
ॐ छर्दिनान्तकाय नमः।
ॐ छिन्ननासामनःप्रियाय नमः।
ॐ छिन्नसन्तापाय नमः।
ॐ छिन्नाभाय नमः।
ॐ जगज्जाप्यनिवाशनाय नमः।
ॐ जगज्जीवनजीवनाय नमः।
ॐ जगत्कर्ताय नमः।
ॐ जगत्त्रात्रे नमः।
ॐ जगत्प्रभवे नमः।
ॐ जगदीशाय नमः।
ॐ जगद्धाताय नमः।
ॐ जगद्धात्रे नमः।
ॐ जगद्भोक्ताय नमः।
ॐ जगन्मित्राय नमः।
ॐ जनकाय नमः।
ॐ जनजाड्यविनाशनाय नमः।
ॐ जनप्रियाय नमः।
ॐ जनसन्तोषाय नमः।
ॐ जनाध्यक्षाय नमः।
ॐ जनानन्दाय नमः।
ॐ जनाराध्याय नमः।
ॐ जनीशाय नमः।
ॐ जनेश्वराय नमः।
ॐ जन्तुर्जीवनाथाय नमः।
ॐ जयदाय नमः।
ॐ जयभूमये नमः।
ॐ जयवर्धनाय नमः।
ॐ जयश्रियाय नमः।
ॐ जयहेतवे नमः।
ॐ जयाकाराय नमः।
ॐ जयेश्वराय नमः।
ॐ जलप्रायाय नमः।
ॐ जलाकाराय नमः।
ॐ जलेश्वराय नमः।
ॐ जहीशानाय नमः।
ॐ जालन्धराय नमः।
ॐ जित्वराय नमः।
ॐ जिष्णवे नमः।
ॐ जिह्माय नमः।
ॐ जीवघ्ने नमः।
ॐ जीवदाय नमः।
ॐ जेताय नमः।
ॐ ज्ञानिने नमः।
ॐ ज्वरनाशनाय नमः।
ॐ झङ्कारकृदनन्तामने नमः।
ॐ झङ्कारहेतवे नमः।
ॐ झञ्योश्चरये नमः।
ॐ टङ्कनायकाय नमः।
ॐ टङ्केशाय नमः।
ॐ टीकारहृदयाय नमः।
ॐ ठकारभुवे नमः।
ॐ ठकुरपतये नमः।
ॐ डमरुवादनप्रियाय नमः।
ॐ डाकिनीदेहनाशकाय नमः।
ॐ डाकिनीनायकाय नमः।
ॐ डाकिनीप्राणदासाय नमः।
ॐ डाकिनीहृदयाय नमः।
ॐ ढक्काप्रियाय नमः।
ॐ ढुण्ढिने नमः।
ॐ ढुण्ढिराजाय नमः।
ॐ तडित्प्रभवे नमः।
ॐ तपनाय नमः।
ॐ तमीश्वराय नमः।
ॐ तर्कप्रियाय नमः।
ॐ तर्कवल्लभाय नमः।
ॐ तर्कसिद्धाय नमः।
ॐ तर्काय नमः।
ॐ तर्क्याय नमः।
ॐ तापकारकाय नमः।
ॐ तापनाय नमः।
ॐ ताम्रतापघ्ने नमः।
ॐ ताम्राय नमः।
ॐ तीथराजाय नमः।
ॐ तेजस्विने नमः।
ॐ त्रिदशाय नमः।
ॐ त्रिनेत्राय नमः।
ॐ त्र्यक्षकाय नमः।
ॐ त्र्यक्षराय नमः।
ॐ दमिने नमः।
ॐ दम्भाय नमः।
ॐ दयालवे नमः।
ॐ दयालवे नमः।
ॐ दयासिन्धवे नमः।
ॐ दर्पाय नमः।
ॐ दलकान्तये नमः।
ॐ दलकृतये नमः।
ॐ दलज्योतिषे नमः।
ॐ दलपूज्याय नमः।
ॐ दलप्रभवे नमः।
ॐ दलप्रियाय नमः।
ॐ दललुब्धाय नमः।
ॐ दलश्रेष्ठाय नमः।
ॐ दलसुन्दराय नमः।
ॐ दलसेव्याय नमः।
ॐ दलाकाराय नमः।
ॐ दलाभासये नमः।
ॐ दलार्चिताय नमः।
ॐ दलेशाय नमः।
ॐ दशरात्रीशाय नमः।
ॐ दशाननविनाशकाय नमः।
ॐ दाडिमिकुसुमप्रियाय नमः।
ॐ दानवश्याय नमः।
ॐ दामाय नमः।
ॐ दामोदराय नमः।
ॐ दारिद्रघ्ने नमः।
ॐ दारिद्र्यभयभञ्जनाय नमः।
ॐ दारिद्र्यविनाशाय नमः।
ॐ दिगम्बरतनूद्भवाय नमः।
ॐ दिगम्बरवरप्रदाय नमः।
ॐ दिगम्बरीशाय नमः।
ॐ दिगीश्वराय नमः।
ॐ दिग्वाससे नमः।
ॐ दिङ्नागाय नमः।
ॐ दिनकराय नमः।
ॐ दिनप्रभवे नमः।
ॐ दिवसेशाय नमः।
ॐ दिवाकराय नमः।
ॐ दिवाकराय नमः।
ॐ दिवानाथाय नमः।
ॐ दिव्यदेहाय नमः।
ॐ दिव्याय नमः।
ॐ दिशामीशाय नमः।
ॐ दीनवल्लभाय नमः।
ॐ दीर्घबाहवे नमः।
ॐ दीर्घश्चराय नमः।
ॐ दुराराध्याय नमः।
ॐ दूर्वाप्रियाय नमः।
ॐ देवकीगर्भसञ्जाताय नमः।
ॐ देवकीसेवकाय नमः।
ॐ देवनायकप्रियाय नमः।
ॐ देवानां उपकारकाय नमः।
ॐ देवाय नमः।
ॐ देवीपुत्राय नमः।
ॐ देवेशाय नमः।
ॐ दैत्येश्वराय नमः।
ॐ द्युतुवर्धनाय नमः।
ॐ द्वाददेशनिवासनाय नमः।
ॐ धनकाम्याय नमः।
ॐ धनञ्जयाय नमः।
ॐ धनदाय नमः।
ॐ धनप्रदाय नमः।
ॐ धनप्रभवे नमः।
ॐ धनमान्याय नमः।
ॐ धनराजाय नमः।
ॐ धनाध्यक्षाय नमः।
ॐ धनिष्ठाय नमः।
ॐ धनीश्वराय नमः।
ॐ धनेशाय नमः।
ॐ धनेश्वराय नमः।
ॐ धरणिप्रभवे नमः।
ॐ धरणीजनवल्लभाय नमः।
ॐ धरणीनायकाय नमः।
ॐ धराकान्ताय नमः।
ॐ धराधराय नमः।
ॐ धराधीशाय नमः।
ॐ धरानाथाय नमः।
ॐ धरापालाय नमः।
ॐ धराय नमः।
ॐ धराय नमः।
ॐ धर्त्रे नमः।
ॐ धर्मपालकाय नमः।
ॐ धर्माय नमः।
ॐ धवलच्छत्रिणे नमः।
ॐ धातुकाय नमः।
ॐ धात्रे नमः।
ॐ धीमते नमः।
ॐ धीरतराय नमः।
ॐ धीराय नमः।
ॐ धीरेशाय नमः।
ॐ धीवराय नमः।
ॐ धूमलवर्धनाय नमः।
ॐ धृतराष्ट्राय नमः।
ॐ धृष्टाय नमः।
ॐ धृष्ठाय नमः।
ॐ धेनवे नमः।
ॐ ध्रुवाय नमः।
ॐ नगजाप्रियाय नमः।
ॐ नगप्रियाय नमः।
ॐ नगशायिने नमः।
ॐ नगाकाराय नमः।
ॐ नगात्मजाय नमः।
ॐ नगाधीशाय नमः।
ॐ नगाशयाय नमः।
ॐ नगेशाणाय नमः।
ॐ नतिप्रियाय नमः।
ॐ नतीशानाय नमः।
ॐ नतीश्वराय नमः।
ॐ नदीतीररुहस्तपाय नमः।
ॐ नदीनाथाय नमः।
ॐ नदीप्रियाय नमः।
ॐ नदेश्वराय नमः।
ॐ नन्दाय नमः।
ॐ नन्दिकेशाय नमः।
ॐ नयाय नमः।
ॐ नरदेवाय नमः।
ॐ नरपतये नमः।
ॐ नराकृतये नमः।
ॐ नरेशानाय नमः।
ॐ नरेश्वराय नमः।
ॐ नलकान्तये नमः।
ॐ नलेशाननायकाय नमः।
ॐ नलोत्साहाय नमः।
ॐ नागमण्डनमण्डिताय नमः।
ॐ नागवल्लभाय नमः।
ॐ नाथप्रियाय नमः।
ॐ नाथाय नमः।
ॐ नामधेयाय नमः।
ॐ नामिने नमः।
ॐ नारदाय नमः।
ॐ नारायणाय नमः।
ॐ नित्यधर्मपरायणाय नमः।
ॐ नित्याय नमः।
ॐ निरन्तकाय नमः।
ॐ निश्चललक्ष्मीप्रदाय नमः।
ॐ नीतिपूज्याय नमः।
ॐ नीतिलब्धाय नमः।
ॐ नीतिलभ्याय नमः।
ॐ नीरदाय नमः।
ॐ नीलपर्वतसन्निभाय नमः।
ॐ नीलमणिप्रभारम्याय नमः।
ॐ नीलाद्रिरुचिराधीशाय नमः।
ॐ नेताय् नमः।
ॐ नैष्ठिशिशवे नमः।
ॐ पट्टशोभनाय नमः।
ॐ पतङ्गाय नमः।
ॐ पत्रालिसन्तुष्टाय नमः।
ॐ पद्मपाणये नमः।
ॐ परितुष्टाय नमः।
ॐ परेशानाय नमः।
ॐ पर्वतनायकात्मजाय नमः।
ॐ पर्वतरक्षकाय नमः।
ॐ पर्वतसम्भवाय नमः।
ॐ पर्वताधीशाय नमः।
ॐ पर्वेशाय नमः।
ॐ पवित्राय नमः।
ॐ पाञ्चालाय नमः।
ॐ पात्रिणे नमः।
ॐ पान्थाय नमः।
ॐ पान्थाय नमः।
ॐ पापनाशनाय नमः।
ॐ पारदाय् नमः।
ॐ पार्थदाय नमः।
ॐ पार्थसम्पूज्याय नमः।
ॐ पार्थिवाय नमः।
ॐ पार्वतीरमणाय नमः।
ॐ पार्वतीहृदयप्रियाय नमः।
ॐ पालकाय नमः।
ॐ पावकाय नमः।
ॐ पिङ्गलैकजटाय नमः।
ॐ पुत्रप्रदाय नमः।
ॐ पुम्से नमः।
ॐ पुराणाय नमः।
ॐ पूताय नमः।
ॐ पूर्वाय नमः।
ॐ पृथासूनाय नमः।
ॐ पृथिविशाय नमः।
ॐ पृथुवे नमः।
ॐ पृथ्वीभृत्येश्वराय नमः।
ॐ प्रजापतये नमः।
ॐ प्रणताय नमः।
ॐ प्रभाकराय नमः।
ॐ प्रभुवे नमः।
ॐ प्रियदर्शनाय नमः।
ॐ प्रियाय नमः।
ॐ प्रियोहिताय नमः।
ॐ प्रीतवर्धनाय नमः।
ॐ प्रीतिदाय नमः।
ॐ फणरक्षकाय नमः।
ॐ फणाकृतये नमः।
ॐ फणानाथाय नमः।
ॐ फणाराजाय नमः।
ॐ फणीपतये नमः।
ॐ फणीशानाय नमः।
ॐ फणीशाय नमः।
ॐ फाल्गुणाय नमः।
ॐ बटुकभूतीशाय नमः।
ॐ बलधिये नमः।
ॐ बलप्राणाय नमः।
ॐ बलप्रियाय नमः।
ॐ बलभद्राय नमः।
ॐ बलवर्धनाय नमः।
ॐ बलाधीशाय नमः।
ॐ बलिदानप्रियङ्कराय नमः।
ॐ बलिनाथाय नमः।
ॐ बलिने नमः।
ॐ बलिप्राणाय नमः।
ॐ बलिप्रियाय नमः।
ॐ बलिराजाय नमः।
ॐ बलिवरश्चाय नमः।
ॐ बालकाय नमः।
ॐ बालकाय नमः।
ॐ बालाय नमः।
ॐ बालेशाय नमः।
ॐ बुद्धाय नमः।
ॐ बुधनाथाय नमः।
ॐ बुधप्राणाय नमः।
ॐ बुधप्रियाय नमः।
ॐ बुधप्रीताय नमः।
ॐ बुधवन्द्याय नमः।
ॐ बुधवाराय नमः।
ॐ बुधसिद्धाय नमः।
ॐ बुधाकराय नमः।
ॐ बुधाधिपाय नमः।
ॐ बुधाय नमः।
ॐ बुधेशाय नमः।
ॐ बृहस्पतये नमः।
ॐ बौद्धकामनाफलदाय नमः।
ॐ भद्रपदाय नमः।
ॐ भद्रिणे नमः।
ॐ भयङ्कराय नमः।
ॐ भर्गाय नमः।
ॐ भर्त्रे नमः।
ॐ भवानीनायकाय नमः।
ॐ भवानीशाय नमः।
ॐ भवाय नमः।
ॐ भवेशानाय नमः।
ॐ भवेश्वराय नमः।
ॐ भव्यप्रियाय नमः।
ॐ भव्याय नमः।
ॐ भीतिघ्ने नमः।
ॐ भीमसेनाय नमः।
ॐ भीमाय नमः।
ॐ भीरुवे नमः।
ॐ भूतनाथाय नमः।
ॐ भूतनायकाय नमः।
ॐ भूतपतये नमः।
ॐ भूतभव्याय नमः।
ॐ भूतभावनाय नमः।
ॐ भूतिदाय नमः।
ॐ भूतेशाय नमः।
ॐ भूमिप्रदाय नमः।
ॐ भूविनायकाय नमः।
ॐ भृत्यकेश्वराय नमः।
ॐ भैरवाय नमः।
ॐ भैरवीतनयाय नमः।
ॐ भैरवेशाय नमः।
ॐ मकराधीशाय नमः।
ॐ मकाराय नमः।
ॐ मखध्वंसिने नमः।
ॐ मखमालाविभूषणाय नमः।
ॐ मखराजाय नमः।
ॐ मखाकाराय नमः।
ॐ मखाधीशाय नमः।
ॐ मखेश्वराय नमः।
ॐ मगधप्रभवे नमः।
ॐ मघानाथाय नमः।
ॐ मघेश्वराय नमः।
ॐ मङ्गलवाद्यवादक्राय नमः।
ॐ मङ्गलाकाराय नमः।
ॐ मङ्गलाय नमः।
ॐ मङ्गलीशाय नमः।
ॐ मञ्चाय नमः।
ॐ मञ्जुलाय नमः।
ॐ मणिकूटाय नमः।
ॐ मणिप्रियाय नमः।
ॐ मणिभ्रात्रे नमः।
ॐ मणिमण्डनमण्डिताय नमः।
ॐ मणिरञ्जिताय नमः।
ॐ मणिरम्याय नमः।
ॐ मतङ्गाभाय नमः।
ॐ मतिदाय नमः।
ॐ मतिवर्धनाय नमः।
ॐ मदनाय नमः।
ॐ मधुपश्रेष्ठाय नमः।
ॐ मधुपानसदारतये नमः।
ॐ मधुपाय नमः।
ॐ मधुप्राणाय नमः।
ॐ मधुमांसाय नमः।
ॐ मधुराय नमः।
ॐ मनःप्रियाय नमः।
ॐ मनःसिद्धाय नमः।
ॐ मनःस्थाय नमः।
ॐ मनुप्रभवे नमः।
ॐ मनुप्रियाय नमः।
ॐ मनुराजाय नमः।
ॐ मनोजप्राणनाशनाय नमः।
ॐ मनोहराय नमः।
ॐ मन्त्रदाय नमः।
ॐ मन्त्रनायकाय नमः।
ॐ मन्त्राय नमः।
ॐ मन्त्रिणे नमः।
ॐ मन्त्रीशाय नमः।
ॐ मन्थराय नमः।
ॐ मन्थाय नमः।
ॐ मन्दवन्द्याय नमः।
ॐ मन्दाय नमः।
ॐ मन्दाराय नमः।
ॐ मरीचये नमः।
ॐ मरीचये नमः।
ॐ मर्मदाय नमः।
ॐ मल्लकाय नमः।
ॐ मल्लप्रियाय नमः।
ॐ मल्लाय नमः।
ॐ मल्लिकाकुसुमप्रियाय नमः।
ॐ मल्लिकागन्धाय नमः।
ॐ मल्लिकाय नमः।
ॐ मशकाकाराय नमः।
ॐ महातेजसे नमः।
ॐ महादेवाय नमः।
ॐ महाबलाय नमः।
ॐ महीधराय नमः।
ॐ महीनाथाय नमः।
ॐ महीपतये नमः।
ॐ महीपालाय नमः।
ॐ महीप्रियाय नमः।
ॐ महीराजाय नमः।
ॐ महीशानाय नमः।
ॐ महीश्वराय नमः।
ॐ महेशानाय नमः।
ॐ महेश्वराय नमः।
ॐ महेषुर्मदनाय नमः।
ॐ महोत्सवाय नमः।
ॐ मांसप्रियाय नमः।
ॐ मांसाय नमः।
ॐ मांसैककरसेविताय नमः।
ॐ मागधाय नमः।
ॐ माङ्गल्याय नमः।
ॐ माणिक्यरोचिषे नमः।
ॐ मातङ्गोत्सवसुन्धराय नमः।
ॐ माधवाय नमः।
ॐ मानघ्ने नमः।
ॐ मानदाय नमः।
ॐ मानमर्दनाय नमः।
ॐ मानिने नमः।
ॐ मायामोहमूलविनाशनाय नमः।
ॐ मारुताय नमः।
ॐ मालतीकुसुमप्रभवे नमः।
ॐ मालतीकुसुमाकाराय नमः।
ॐ मालतीकुसुमोत्सवाय नमः।
ॐ मालतीपुष्पसुप्रीताय नमः।
ॐ मालतीशाय नमः।
ॐ मिथुनेशाय नमः।
ॐ मीनकेतनाय नमः।
ॐ मीनकेतवे नमः।
ॐ मीनगाय नमः।
ॐ मीनिने नमः।
ॐ मुकुन्दाय नमः।
ॐ मुग्धाय नमः।
ॐ मुण्डमालाधराय नमः।
ॐ मुण्डमालाविभूषिताय नमः।
ॐ मुण्डसन्तुष्टाय नमः।
ॐ मुण्डस्थाय नमः।
ॐ मूलघ्ने नमः।
ॐ मूलदाय नमः।
ॐ मूलमत्सरय नमः।
ॐ मूलाभाय नमः।
ॐ मूलाय नमः।
ॐ मेधाप्रियाय नमः।
ॐ मेधाय नमः।
ॐ मेधाविने नमः।
ॐ मेनकाधीशाय नमः।
ॐ मेनकाप्रियदर्शनाय नमः।
ॐ मेलनप्रभाय नमः।
ॐ मोक्षदाय नमः।
ॐ मोक्षवल्लभाय नमः।
ॐ मोदकादानसम्प्रीताय नमः।
ॐ मोहकाय नमः।
ॐ मोहघ्ने नमः।
ॐ मोहनाय नमः।
ॐ मोहमर्दनाय नमः।
ॐ मोहविनाशनाय नमः।
ॐ मोहाय् नमः।
ॐ मौनधराय नमः।
ॐ मौनिने नमः।
ॐ यज्ञवर्धनाय नमः।
ॐ यज्ञाय नमः।
ॐ यज्ञेशाय नमः।
ॐ यदुनायकाय नमः।
ॐ यमाय नमः।
ॐ यमीदेवाय नमः।
ॐ याचकाय नमः।
ॐ याज्ञिकायय् नमः।
ॐ यादवाय नमः।
ॐ यामाय नमः।
ॐ योगदायकाय नमः।
ॐ रताय नमः।
ॐ रतीशानाय नमः।
ॐ रमाकान्ताय नमः।
ॐ रमानाथाय नमः।
ॐ रमापतये नमः।
ॐ रमापतये नमः।
ॐ रमामूर्तये नमः।
ॐ रमेशाय नमः।
ॐ रमेश्वराय नमः।
ॐ रवये नमः।
ॐ रसगन्धनिषेविताय नमः।
ॐ रसालतरुवल्लभाय नमः।
ॐ रसालतरुवासिने नमः।
ॐ रसालफलसुन्दराय नमः।
ॐ रसालमञ्जरीरम्याय नमः।
ॐ रसालमञ्जरीलुब्धाय नमः।
ॐ रसालरसलालसाय नमः।
ॐ रसालरससन्तुष्टाय नमः।
ॐ राकायानायकाय नमः।
ॐ राजराजेशाय नमः।
ॐ राजीवाय नमः।
ॐ राज्यदाय नमः।
ॐ रामनन्दनाय नमः।
ॐ रामवल्लभाय नमः।
ॐ रामाय नमः।
ॐ रुद्राय नमः।
ॐ रुरुभर्गाय नमः।
ॐ रेवतीरमणाय नमः।
ॐ रोहिणीचित्तहारकाय नमः।
ॐ लकारभुवे नमः।
ॐ लक्ष्मणाय नमः।
ॐ लक्ष्मीधराय नमः।
ॐ लक्ष्मीबिजजप्याय नमः।
ॐ लक्ष्यसङ्ख्याय नमः।
ॐ लक्ष्यसम्भर्त्ते नमः।
ॐ लङ्कापतिविनाशनाय नमः।
ॐ लम्पटाय नमः।
ॐ लम्बराजेशय नमः।
ॐ लम्बोदराय नमः।
ॐ ललजिह्वाय नमः।
ॐ लोकवल्लभाय नमः।
ॐ वचनप्रियाय नमः।
ॐ वचस्थाय नमः।
ॐ वनगाय नमः।
ॐ वनचराय नमः।
ॐ वनप्रभुवे नमः।
ॐ वनमालाविभूषणाय नमः।
ॐ वनमालिने नमः।
ॐ वनस्थाय नमः।
ॐ वनाकाराय नमः।
ॐ वनाधीशाय नमः।
ॐ वनाराध्याय नमः।
ॐ वनाह्वयाय नमः।
ॐ वनेश्वराय नमः।
ॐ वन्द्याय नमः।
ॐ वाचप्राणाय नमः।
ॐ वाणीपतये नमः।
ॐ वाणीविशारदाय नमः।
ॐ वाणीशाय नमः।
ॐ वामभैरवाय नमः।
ॐ वामवल्लभाय नमः।
ॐ वासुकीकण्ठभूषणाय नमः।
ॐ वासुकीप्राणाय नमः।
ॐ विकामाय नमः।
ॐ विजयप्रदाय नमः।
ॐ वितर्काय नमः।
ॐ वित्तजिते नमः।
ॐ विदिगाकाराय नमः।
ॐ विधर्त्रे नमः।
ॐ विन्ध्यराजाय नमः।
ॐ विन्ध्याय नमः।
ॐ विबुधाधीशाय नमः।
ॐ विभर्त्रे नमः।
ॐ विभवे नमः।
ॐ विभावसवे नमः।
ॐ विमानस्थाय नमः।
ॐ विमानाय नमः।
ॐ विरवन्दिताय नमः।
ॐ विवृद्धाय नमः।
ॐ विशारदाय नमः।
ॐ विशिष्टाय नमः।
ॐ वीतरागाय नमः।
ॐ वीरपतये नमः।
ॐ वीराय नमः।
ॐ वीर्यवते नमः।
ॐ वृद्धाय नमः।
ॐ वेणुप्रियाय नमः।
ॐ वेलाधराय नमः।
ॐ वैकुण्ठाय नमः।
ॐ शकुलाय नमः।
ॐ शनैश्चराय नमः।
ॐ शबरीप्रणताय नमः।
ॐ शम्बरारये नमः।
ॐ शम्भुवे नमः।
ॐ शरासनाय नमः।
ॐ शरीभूते नमः।
ॐ शल्लकाय नमः।
ॐ शशिधराय नमः।
ॐ शशिभूषणभूषिताय नमः।
ॐ शारदासाधकःप्राणाय नमः।
ॐ शारदासाधकप्रियाय नमः।
ॐ शारदासाधकश्रेष्ठाय नमः।
ॐ शारदासेवकोत्सुकाय नमः।
ॐ शालाय नमः।
ॐ शिलीमुखधवनिप्रियाय नमः।
ॐ शीकराय नमः।
ॐ शीतरश्मये नमः।
ॐ शीताय नमः।
ॐ शीलदाय नमः।
ॐ शीलशीलिने नमः।
ॐ शीलाय नमः।
ॐ शुक्राय नमः।
ॐ शुद्धाय नमः।
ॐ शूलहस्ताय नमः।
ॐ श्रद्धेयचरिताय नमः।
ॐ श्रेयसे नमः।
ॐ सख्ये नमः।
ॐ सगराय नमः।
ॐ सङ्करसन्तुष्टाय नमः।
ॐ सङ्ग्रामेविजयप्रदाय नमः।
ॐ सचिवाख्याय नमः।
ॐ सचिवाय नमः।
ॐ सचेतसे नमः।
ॐ सच्चित्ताय नमः।
ॐ सताम्पतये नमः।
ॐ सतिपतये नमः।
ॐ सतीतुष्टाय नमः।
ॐ सतीनाथाय नमः।
ॐ सतीनायकाय नमः।
ॐ सतीपतये नमः।
ॐ सतीपतिसुसेविताय नमः।
ॐ सतीप्राणाय नमः।
ॐ सतीराजाय नमः।
ॐ सतीशाय नमः।
ॐ सतीश्वराय नमः।
ॐ सतीसेव्याय नमः।
ॐ सत्पतये नमः।
ॐ सदनाय नमः।
ॐ सदाशिवाय नमः।
ॐ सदाशिवाय नमः।
ॐ सदीशाय नमः।
ॐ सध्यमानाय नमः।
ॐ सनातनाय नमः।
ॐ सन्तुष्टाय नमः।
ॐ समुद्रतीरसन्तुष्टाय नमः।
ॐ समुद्रप्रियदर्शनाय नमः।
ॐ समुद्रप्रियाय नमः।
ॐ समुद्रात्मने नमः।
ॐ समुद्राय नमः।
ॐ समुद्रिशाय नमः।
ॐ सम्मुग्धाय नमः।
ॐ सरःसिन्धवे नमः।
ॐ सरसिजविलोचनाय नमः।
ॐ सरसीजलदाकराय नमः।
ॐ सरसीजलदार्चिताय नमः।
ॐ सरसीनाथाय नमः।
ॐ सरसीरुहलोचनाय नमः।
ॐ सरित्पतये नमः।
ॐ सरित्संस्थाय नमः।
ॐ सरोधीराय नमः।
ॐ सरोनाथाय नमः।
ॐ सरोवराय नमः।
ॐ सर्वदेवनमस्कृताय नमः।
ॐ सर्वरूपसमन्विताय नमः।
ॐ सर्वसन्तोषाय नमः।
ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः।
ॐ सर्वाराध्याय नमः।
ॐ सर्वारामाय नमः।
ॐ सव्यवाहनाय नमः।
ॐ सव्यसाचिने नमः।
ॐ सागराय नमः।
ॐ साध्याय नमः।
ॐ सामुद्रिकाय नमः।
ॐ सार्थाय नमः।
ॐ सिताङ्कुशाय नमः।
ॐ सिताय नमः।
ॐ सिद्धदेहाय नमः।
ॐ सिद्धराजाय नमः।
ॐ सिद्धान्तवल्लभाय नमः।
ॐ सिद्धाय नमः।
ॐ सिद्धिकराय नमः।
ॐ सिद्धिभावनाय नमः।
ॐ सिद्धिभुवे नमः।
ॐ सिधुपतये नमः।
ॐ सिन्धवे नमः।
ॐ सिन्धुतीरनिषेविताय नमः।
ॐ सिन्धुराजसदाभूताय नमः।
ॐ सुगर्भाय नमः।
ॐ सुचित्तस्थाय नमः।
ॐ सुधाधीशाय नमः।
ॐ सुधानाथाय नमः।
ॐ सुधापतये नमः।
ॐ सुधाप्रियय नमः।
ॐ सुधाभूताय नमः।
ॐ सुधाराध्याय नमः।
ॐ सुधासागरसेविताय नमः।
ॐ सुन्दरोसेवकोद्धारिने नमः।
ॐ सुब्रह्मभैरवाय नमः।
ॐ सुभाषिताय नमः।
ॐ सुमन्तकाय नमः।
ॐ सुरनाथाय नमः।
ॐ सुरपतये नमः।
ॐ सुरप्रायाय नमः।
ॐ सुरप्रियाय नमः।
ॐ सुरमुख्याय नमः।
ॐ सुरवन्द्यविशारदाय नमः।
ॐ सुरश्रेष्ठाय नमः।
ॐ सुरसिन्धुनिवासिने नमः।
ॐ सुरसेव्याय नमः।
ॐ सुराध्यक्षाय नमः।
ॐ सुराराध्याय नमः।
ॐ सुरार्चिताय नमः।
ॐ सुरेशानाय नमः।
ॐ सुरेश्वराय नमः।
ॐ सुसाधकाय नमः।
ॐ सुसिद्धिदाय नमः।
ॐ सूताय नमः।
ॐ सूरिसेव्यमानाय नमः।
ॐ सूर्यपतये नमः।
ॐ सूर्याय नमः।
ॐ सृणीकराय नमः।
ॐ सृणीशाणाय नमः।
ॐ सेवाप्रियाय नमः।
ॐ सेव्याय नमः।
ॐ सोमनायकाय नमः।
ॐ सोमपाय नमः।
ॐ सोमप्रभाय नमः।
ॐ सोमेशाय नमः।
ॐ स्तम्भटेश्वराय नमः।
ॐ स्तार्क्षकाय नमः।
ॐ स्तोत्राय नमः।
ॐ स्थम्भाय नमः।
ॐ स्थलस्थाय नमः।
ॐ स्थात्रे नमः।
ॐ स्थावराय नमः।
ॐ स्थिताय नमः।
ॐ स्थिरज्ञाय नमः।
ॐ स्थिरप्रीतये नमः।
ॐ स्थिरबुद्धये नमः।
ॐ स्थिराय नमः।
ॐ स्थिराशये नमः।
ॐ स्थिरेन्द्रियाय नमः।
ॐ हंसगतये नमः।
ॐ हंसविलासकाय नमः।
ॐ हंसाय नमः।
ॐ हंसीपतये नमः।
ॐ हंसीप्रियाय नमः।
ॐ हंसीशाय नमः।
ॐ हक्काय नमः।
ॐ हटेशानाय नमः।
ॐ हठिने नमः।
ॐ हन्तकाय नमः।
ॐ हन्तृकाय नमः।
ॐ हन्त्रे नमः।
ॐ हरपुत्राय नमः।
ॐ हरपुष्पप्रभाय नमः।
ॐ हरप्रियाय नमः।
ॐ हरबीजरताय नमः।
ॐ हरमान्याय नमः।
ॐ हरये नमः।
ॐ हरवन्द्यवे नमः।
ॐ हरवल्लभाय नमः।
ॐ हरवैरिविनाशनाय नमः।
ॐ हरशत्रुहराय नमः।
ॐ हरसूनवे नमः।
ॐ हरहृष्टाय नमः।
ॐ हराकृतये नमः।
ॐ हराङ्कस्थाय नमः।
ॐ हरात्मजाय नमः।
ॐ हराधीशाय नमः।
ॐ हरान्तकाय नमः।
ॐ हराय नमः।
ॐ हराह्वयाय नमः।
ॐ हरिणीप्रियाय नमः।
ॐ हरितां पतये नमः।
ॐ हरिताय नमः।
ॐ हरित्पालाय नमः।
ॐ हरित्प्रभवे नमः।
ॐ हरित्प्राणाय नमः।
ॐ हरित्रात्रे नमः।
ॐ हरिदासाय नमः।
ॐ हरिद्दिशाय नमः।
ॐ हरिद्राभाय नमः।
ॐ हरिद्रारसमर्दनाय नमः।
ॐ हरिनाथाय नमः।
ॐ हरिनामपरायणाय नमः।
ॐ हरिपतये नमः।
ॐ हरिपूज्याय नमः।
ॐ हरिप्राणाय नमः।
ॐ हरिप्राणाय नमः।
ॐ हरिप्रियाय नमः।
ॐ हरिमुग्धाय नमः।
ॐ हरिरन्तरनायकाय नमः।
ॐ हरिरम्याय नमः।
ॐ हरिवागनशोभनाय नमः।
ॐ हरिशाय नमः।
ॐ हरिहिताय नमः।
ॐ हरीश्वराय नमः।
ॐ हरोत्साहाय नमः।
ॐ हरोन्मत्तये नमः।
ॐ हर्षाय नमः।
ॐ हलाकाराय नमः।
ॐ हलायुधाय नमः।
ॐ हलिने नमः।
ॐ हलिपूज्याय नमः।
ॐ हलिप्रियाय नमः।
ॐ हलीशानाय नमः।
ॐ हव्यवाहनाय नमः।
ॐ हाटकप्राणाय नमः।
ॐ हाटकप्रियदर्शनाय नमः।
ॐ हाटकभूषणाभूषिताय नमः।
ॐ हाटकाय नमः।
ॐ हाटकाय नमः।
ॐ हाटकेशाय नमः।
ॐ हाराय नमः।
ॐ हारिने नमः।
ॐ हालाहलाय नमः।
ॐ हासप्रियाय नमः।
ॐ हासाय नमः।
ॐ हिमानीप्रियदर्शनाय नमः।
ॐ हिमेशानाय नमः।
ॐ हीरकस्यरुचिरप्रभवे नमः।
ॐ हीरकाय नमः।
ॐ हीराय नमः।
ॐ हुंकृतिक्रुद्धाय नमः।
ॐ हुतवाहनाय नमः।
ॐ हुतासनाय नमः।
ॐ हूहूहुतभुवे नमः।
ॐ हेतिदाय नमः।
ॐ हेतिहेतवे नमः।
ॐ हेमदाय नमः।
ॐ हेमप्रभाय नमः।
ॐ हेरम्बप्राणसंहर्त्रे नमः।
ॐ हेरम्बहृदयप्रियाय नमः।
ॐ हेरम्बानन्दनाय नमः।
ॐ हेरम्बाय नमः।
ॐ ह्रीं बटुकाय नमः।

॥ इति श्रीबटुकभैरवसहस्रनामावलिः सम्पूर्णा ॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download बटुक भैरव सहस्रनामावली PDF

बटुक भैरव सहस्रनामावली PDF

Leave a Comment