Download HinduNidhi App
Shri Kali Maa

माँ काली मंत्र

Kali Mantra Sanskrit

Shri Kali MaaMantra (मंत्र निधि)संस्कृत
Share This

॥माँ काली मंत्र॥

एकाक्षरी काली मंत्र

क्रीं

तीन अक्षरी काली मंत्र

क्रीं ह्रुं ह्रीं॥

पांच अक्षरी काली मंत्र

क्रीं ह्रुं ह्रीं हूँ फट्॥

षडाक्षरी काली मंत्र

क्रीं कालिके स्वाहा॥

सप्ताक्षरी काली मंत्र

हूँ ह्रीं हूँ फट् स्वाहा॥

श्री दक्षिणकाली मंत्र

ह्रीं ह्रीं ह्रुं ह्रुं क्रीं क्रीं क्रीं दक्षिणकालिके क्रीं क्रीं क्रीं ह्रुं ह्रुं ह्रीं ह्रीं॥

क्रीं ह्रुं ह्रीं दक्षिणेकालिके क्रीं ह्रुं ह्रीं स्वाहा॥

ॐ ह्रुं ह्रुं क्रीं क्रीं क्रीं ह्रीं ह्रीं दक्षिणकालिके ह्रुं ह्रुं क्रीं क्रीं क्रीं ह्रीं ह्रीं स्वाहा॥

ॐ क्रीं क्रीं क्रीं ह्रुं ह्रुं ह्रीं ह्रीं दक्षिणकालिके स्वाहा॥

भद्रकाली मंत्र

ह्रौं काली महाकाली किलिकिले फट् स्वाहा॥

श्री शमशान काली मंत्र

ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं॥

काली बीज मंत्र

”ॐ क्रीं काली”

मां काली का मंत्र

”ॐ श्री कालिकायै नमः”

कालिका-यी मंत्र

”ॐ कलिं कालिका-य़ेइ नमः”

काली मां का पंद्रह अक्षर मंत्र

”ॐ हरिं श्रीं कलिं अद्य कालिका परम् एष्वरी स्वा:”

22 अक्षरी श्री दक्षिण काली मंत्र

क्रीं क्रीं क्रीं हूँ हूँ ह्रीं ह्रीं दक्षिणे कालिके क्रीं क्रीं क्रीं हूँ हूँ ह्रीं ह्रीं स्वाहा॥

काली मां की पूजा के लिए मंत्र

”कृन्ग कृन्ग कृन्ग हिन्ग कृन्ग दक्षिणे कलिके कृन्ग कृन्ग कृन्ग हरिनग हरिनग हुन्ग हुन्ग स्वा:”

काली गायत्री मंत्र

“ॐ महा काल्यै छ विद्यामहे स्स्मसन वासिन्यै छ धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात”

महाकाली बीज मंत्र

ॐ क्रीं कालिकायै नमः

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download माँ काली मंत्र PDF

माँ काली मंत्र PDF

Leave a Comment