Shri Kalikashtakam

॥ Shri Kalikashtakam ॥

Galadrakta-mundavalikanthamala
Mahoghorarava Sudanshtra Karala।
Vivastra Shmashanalaya Muktakeshi
Mahakalakamakula Kalikeyam॥

Bhuje Vamayugme Shiroasim Dadhana
Varam Dakshayugmeabhayam Vai Tathaiva।
Sumadhyaapi Tungastanabharanamra
Lasadrakta-srikkadvaya Susmitasya॥

Savadvandva-karnavatansa Sukeshi
Lasatpretapanim Prayuktaikakanchi।
Shavakaramanchadhirudha Shivabhish-
chaturdikshu-shabdayamanaabhireje॥

Viranchyadidevastrayaste Gunamstrin
Samaradhya Kalim Pradhana Babhubuh।
Anadim Suradim Makhadim Bhavadim
Swarupam Tvadiyam Na Vindanti Devah॥

Jaganmohaniyam Tu Vagvadiniyam
Suhritposhini-shatrusanharaniyam।
Vachastambhaniyam Kimuchchataniyam
Svarupam Tvadiyam Na Vindanti Devah॥

Iyam Svargadatri Punah kalpavalli
Manojanstu Kaman Yathartham Prakuryat।
Tatha Te Kritartha Bhavantiti Nityam
Svarupam Tvadiyam Na Vindanti Devah॥

Surapanamatta Subhaktanurakta
Lasatputachitte Sadavirbhavatte।
Japadhyanapujasudhadhautapanka
Svarupam Tvadiyam Na Vindanti Devah॥

Chidanandakandam Hasan Mandamandam
Sharachchandra-kotiprabhapunjabimbam।
Munina Kavina Hridi Dyotayantan
Svarupam Tvadiyam Na Vindanti Devah॥

Mahameghakali Suraktapi Shubhra
Kadachid Vichitrakritiryogamaya।
Na Bala Na Vriddha Na Kamaturapi
Svarupam Tvadiyam Na Vindanti Devah॥

Kshamasvaparadham Mahaguptabhavam Maya
Lokamadhye Prakashikritam Yat।
Tava Dhyanaputena Chapalyabhavat
Svarupam Tvadiyam Na Vindanti Devah॥

Yadi Dhyanayuktam Pathed Yo Manushyastada
Sarvaloke Vishalo Bhavechcha।
Grihe Chashtasiddhirmrite Chapi Muktih
Svarupam Tvadiyam Na Vindanti Devah॥

॥ Iti Shrikalikashtakam Sampurnam ॥

Leave a Comment