Download HinduNidhi App
Share This

॥ Doha ॥

Jai Kali Jagadamba Jai,
Harani Ogha Agha Punja।

Vasa Karahu Nija Dasa Ke,
Nishadina Hridaya Nikunja॥

Jayati Kapali Kalika,
Kankali Sukha Dani।

Kripa Karahu Varadayini,
Nija Sevaka Anumani॥

॥ Chaupai ॥

Jai Jai Jai Kali Kankali।
Jai Kapalini, Jayati Karali॥

Shankara Priya, Aparna, Amba।
Jai Kapardini, Jai Jagadamba॥

Arya, Hala, Ambika, Maya।
Katyayani Uma Jagajaya॥

Girija Gauri Durga Chandi।
Dakshanayini Shambhavi Prachandi॥

Parvati Mangala Bhavani।
Vishvakarini Sati Mridani॥

Sarvamangala Shaila Nandini।
Hemavati Tuma Jagata Vandini॥

Brahmacharini Kalaratri Jai।
Maharatri Jai Moharatri Jai॥

Tuma Trimurti Rohini Kalika।
Kushmanda Kartiki Chandika॥

Tara Bhuvaneshvari Ananya।
Tumahin Chhinnamasta Shuchidhanya॥

Dhumavati Shodashi Mata।
Bagala Matangi Vikhyata॥

Tuma Bhairavi Matu Tuma Kamala।
Raktadantika Kirati Amala॥

Shakambhari Kaushiki Bhima।
Mahatama Aga Jaga Ki Sima॥

Chandraghantika Tuma Savitri।
Brahmavadini Maa Gayatri॥

Rudrani Tuma Krishna Pingala।
Agnijvala Tuma Sarvamangala॥

Meghasvana Tapasvini Yogini।
Sahastrakshi Tuma Agajaga Bhogini॥

Jalodari Sarasvati Dakini।
Tridasheshvari Ajeya Lakini॥

Pushti Tushti Dhriti Smriti Shiva Duti।
Kamakshi Lajja Ahuti॥

Mahodari Kamakshi Harini।
Vinayaki Shruti Maha Shakini॥

Aja Karmamohi Brahmani ।
Dhatri Varahi Sharvani॥

Skanda Matu Tuma Singha Vahini।
Matu Subhadra Rahahu Dahini॥

Nama Rupa Guna Amita Tumhare।
Shesha Sharada Baranata Hare॥

Tanu Chhavi Shyamavarna Tava Mata।
Nama Kalika Jaga Vikhyata॥

Ashtadasha Taba Bhuja Manohara।
Tinamahan Astra Virajata Sundara॥

Shankha Chakra Aru Gada Suhavana।
Parigha Bhushandi Ghanta Pavana॥

Shula Bajra Dhanuban Uthaye।
Nishichar Kula Sab Mari Giraye॥

Shumbha Nishumbha Daitya Sanhare।
Raktabija Ke Prana Nikare॥

Chaunsatha Yogini Nachata Sanga।
Madyapana Kinhaiu Rana Ganga॥

Kati Kinkini Madhura Nupura Dhuni।
Daityavansha Kampata Jehi Suni-Suni॥

Kara Khappara Trishula Bhayakari।
Ahai Sada Santana Sukhakari॥

Shava Arudha Nritya Tuma Saja।
Bajata Mridanga Bheri Ke Baja॥

Rakta Pana Aridala Ko Kinha।
Prana Tajeu Jo Tumhin Na Chinha॥

Lapalapati Jivha Tava Mata।
Bhaktana Sukha Dushtana Dukha Data॥

Lasata Bhala Sendura Ko Tiko।
Bikhare Kesh Rupa Ati Niko॥

Mundamala Gala Atishaya Sohata।
Bhujamala Kinkana Manamohata॥

Pralaya Nritya Tuma Karahu Bhavani।
Jagadamba Kahi Veda Bakhani॥

Tuma Mashana Vasini Karala।
Bhajata Turata Katahu Bhavajala॥

Bavana Shakti Pitha Tava Sundara।
Jahan Birajat Vividha Rupa Dhara॥

Vindhavasini Kahun Badayi ।
Kahan Kalika Rupa Suhayi॥

Shakambhari Bani Kahan Jvala।
Mahishasura Mardini Karala॥

Kamakhya Tava Nama Manohara।
Pujavahin Manokamana Drutatara॥

Chanda Munda Vadha Chhina Maha Kareu।
Devana Ke Ura Ananda Bhareu॥

Sarva Vyapini Tuma Maa Tara।
Aridala Dalana Lehu Avatara॥

Khalabala Machata Sunata Hunkari।
Agajaga Vyapaka Deha Tumhari॥

Tuma Virata Rupa Gunakhani।
Vishva Svarupa Tuma Maharani॥

Utpatti Sthiti Laya Tumhare Karana।
Karahu Dasa Ke Dosha Nivarana॥

Maa Ura Vasa Karahu Tuma Amba।
Sada Dina Jana Ki Avalamba॥

Tumharo Dhyana Dharai Jo Koyi।
Ta Kahan Bhiti Katahun Nahin Hoyi॥

Vishvarupa Tuma Adi Bhavani।
Mahima Veda Purana Bakhani॥

Ati Apara Tava Nama Prabhava।
Japata Na Rahana Rancha Dukha Dava॥

Mahakalika Jai Kalyani।
Jayati Sada Sevaka Sukhadani॥

Tuma Ananta Audarya Vibhushana।
Kijiye Kripa Kshamiye Saba Dushana॥

Dasa Jani Nija Daya Dikhavahu।
Suta Anumanita Sahita Apanavahu॥

Janani Tuma Sevaka Prati Pali।
Karahu Kripa Saba Vidhi Maa Kali॥

Patha Karai Chalisa Joyi।
Tapara Kripa Tumhari Hoyi॥

॥ Doha ॥

Jai Tara, Jai Dakshina,
Kalavati Sukhamula।

Sharanagata ‘Bhakta’ Hai,
Rahahu Sada Anukula॥

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download Shri Kali Maa Chalisa PDF

Shri Kali Maa Chalisa PDF

Leave a Comment