Download HinduNidhi App
Misc

मंत्र पुष्पम

Mantra Pushpam Hindi

MiscMantra (मंत्र निधि)हिन्दी
Share This

।। मंत्र पुष्पम ।।

यापम पुष्पम वेदा ।
पुष्पवान, प्रजावान पसुवान भवति ।
चंद्रमावा अपाम पुष्पम ।
पुष्पवान, प्रजावान पसुवान भवति ।

या एवम वेदा, योपा मायतनं वेदा आयतनवान भवति ।

अग्निर्वा अपामायतनं, आयतनवान भवति
यो अग्नेरायतनम् वेदा, आयतनवान भवति
अपोवा अग्नेरायतनम् , आयतनवान भवति

या एवम वेदा, योपा मायतनं वेदा आयतनवान भवति

वर्युरवा अपामायतनं, आयतनवान भवति।
योवा योआयतनम वेदा, आयतनवान भवति
आपोवई वायोर्यातनम,आयतनवान भवति

या एवम वेदा, योपा मायतनं वेदा आयतनवान भवति

असोवै तपन अपामायतनं, आयतनवान भवति।
यो मश शतपता आयतनम वेदा,आयतनवान भवति।
अपोवा आमश शतपता आयतनम वेदा,आयतनवान भवति।

या एवम वेदा, योपा मायतनं वेदा आयतनवान भवति

चंद्रमावा अपामायतनं, आयतनवान भवति।
यस चन्द्रमस आयतनम वेदा,आयतनवान भवति।
आपोवै चन्द्रमस आयतनम वेदा,आयतनवान भवति।

या एवम वेदा, योपा मायतनं वेदा आयतनवान भवति

नक्षत्रनिवा अपामायतनं, आयतनवान भवति।
यो नक्षत्राणां आयतनम वेदा,आयतनवान भवति।
आपोवै नक्षत्राणां आयतनम आयतनवान भवति।

या एवम वेदा, योपा मायतनं वेदा आयतनवान भवति ।

पर्जन्योवा अपामायतनं, आयतनवान भवति।
यः परजयनस्य आयतनम वेदा,आयतनवान भवति।
आपोवै परजयनस्य आयतनम आयतनवान भवति।

या एवम वेदा, योपा मायतनं वेदा आयतनवान भवति ।

सम्वत्सरोवा अपामायतनं, आयतनवान भवति।
यः संवर्त्सरस्य आयतनम वेदा,आयतनवान भवति।
आपोवै संवर्त्सरस्य आयतनम आयतनवान भवति।

या एवम वेदा, योपसुनाम प्रतिष्ठिताम् वेदा प्रत्येवा तिष्ठति।

राजाधि राजाया प्रसहया साहिने।
नमो वयम वै श्रवणाय कुर्महे।
समेकमन कामा कमाये यमशयम
कमेश्वरा वै श्रावणो ददातु
कुबेरायवै श्रावणाया
महा राजाया नमः

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download मंत्र पुष्पम PDF

मंत्र पुष्पम PDF

Leave a Comment