Download HinduNidhi App
Misc

ଶ୍ରୀମନ୍ ନ୍ୟାୟସୁଧାସ୍ତୋତ୍ରମ୍

Nyaysudha Stotram Odia

MiscStotram (स्तोत्र निधि)ଓଡିଆ
Share This

|| ଶ୍ରୀମନ୍ ନ୍ୟାୟସୁଧାସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ||

ଯଦୁ ତାପସଲଭ୍ୟମନନ୍ତଭବୈସ୍ଦୁତୋ ପରତତ୍ତ୍ୱମିହୈକପଦାତ୍ ।
ଜୟତୀର୍ଥକୃତୌ ପ୍ରବଣୋ ନ ପୁନର୍ଭବଭାଗ୍ଭବତୀତି ମତିର୍ହି ମମ ॥ ୧॥

ବିହିତଂ କ୍ରିୟତେ ନନୁ ଯସ୍ୟ କୃତେ ସ ଚ ଭକ୍ତିଗୁଣୋ ଯଦିହୈକପଦାତ୍ ।
ଜୟତୀର୍ଥକୃତୌ ପ୍ରବଣୋ ନ ପୁନର୍ଭବଭାଗ୍ଭବତୀତି ମତିର୍ହି ମମ ॥ ୨॥

ବନବାସମୁଖଂ ଯଦବାପ୍ତିଫଲଂ ତଦନାରତମତ୍ର ହରିସ୍ମରଣମ୍ ।
ଜୟତୀର୍ଥକୃତୌ ପ୍ରବଣୋ ନ ପୁନର୍ଭବଭାଗ୍ଭବତୀତି ମତିର୍ହି ମମ ॥ ୩॥

ନିଗମୈରବିଭାବ୍ୟମିଦଂ ବସୁ ଯତ୍ ସୁଗମଂ ପଦମେକପଦାଦପି ତତ୍ ।
ଜୟତୀର୍ଥକୃତୌ ପ୍ରବଣୋ ନ ପୁନର୍ଭବଭାଗ୍ଭବତୀତି ମତିର୍ହି ମମ ॥ ୪॥

ଯଦଲଭ୍ୟମନେକଭବୈଃ ସ୍ୱଗୁରୋଃ ସୁପଦଂ ସ୍ୱପଦଂ ତଦିହୈକପଦାତ୍ ।
ଜୟତୀର୍ଥକୃତୌ ପ୍ରବଣୋ ନ ପୁନର୍ଭବଭାଗ୍ଭବତୀତି ମତିର୍ହି ମମ ॥ ୫॥

ଗୁରୁପାଦସରୋଜରତିଂ କୁରୁତେ ହରିପାଦବିନମ୍ରସୁଧୀଃ ସ୍ୱଫଲମ୍ ।
ଜୟତୀର୍ଥକୃତୌ ପ୍ରବଣୋ ନ ପୁନର୍ଭବଭାଗ୍ଭବତୀତି ମତିର୍ହି ମମ ॥ ୬॥

ଉଦୟାଦପଗଚ୍ଛତି ଗୂଢତମଃ ପ୍ରତିପକ୍ଷକୃତଂ ଖଲୁ ଯତ୍ସୁକୃତେଃ ।
ଜୟତୀର୍ଥକୃତୌ ପ୍ରବଣୋ ନ ପୁନର୍ଭବଭାଗ୍ଭବତୀତି ମତିର୍ହି ମମ ॥ ୭॥

ଦଶମାନ୍ତ୍ୟପତିଃ ସଦନଂ ନ କଦାଽପ୍ୟଥ ମୁଞ୍ଚତି ଯତ୍ସ୍ୱୟମେବ ରସାତ୍ ।
ଜୟତୀର୍ଥକୃତୌ ପ୍ରବଣୋ ନ ପୁନର୍ଭବଭାଗ୍ଭବତୀତି ମତିର୍ହି ମମ ॥ ୮॥

ଇତି ଶ୍ରୀମାଦନୂରୁବିଷ୍ଣୁତୀର୍ଥବିରଚିତଂ ଶ୍ରୀନ୍ୟାୟସୁଧାସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ।

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ଶ୍ରୀମନ୍ ନ୍ୟାୟସୁଧାସ୍ତୋତ୍ରମ୍ PDF

ଶ୍ରୀମନ୍ ନ୍ୟାୟସୁଧାସ୍ତୋତ୍ରମ୍ PDF

Leave a Comment