Download HinduNidhi App
Misc

पवमान मंत्र: ॐ असतो मा सद्गमय

Pavamana Mantra Hindi

MiscMantra (मंत्र निधि)हिन्दी
Share This

|| पवमान मंत्र: ॐ असतो मा सद्गमय ||

ॐ असतो मा सद्गमय।
तमसो मा ज्योतिर्गमय।
मृत्योर्मामृतं गमय ॥
ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download पवमान मंत्र: ॐ असतो मा सद्गमय PDF

पवमान मंत्र: ॐ असतो मा सद्गमय PDF

Leave a Comment