Download HinduNidhi App
Misc

ਸ਼ੁਕ੍ਰ ਕਵਚਮ੍

Shukra Kavacham Punjabi

MiscKavach (कवच संग्रह)ਪੰਜਾਬੀ
Share This

|| ਸ਼ੁਕ੍ਰ ਕਵਚਮ੍ ||

ਧ੍ਯਾਨਮ੍
ਮ੍ਰੁਰੁਇਣਾਲਕੁਂਦੇਂਦੁਪਯੋਜਸੁਪ੍ਰਭਂ
ਪੀਤਾਂਬਰਂ ਪ੍ਰਸ੍ਰੁਰੁਇਤਮਕ੍ਸ਼ਮਾਲਿਨਮ੍ ।
ਸਮਸ੍ਤਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਵਿਧਿਂ ਮਹਾਂਤਂ
ਧ੍ਯਾਯੇਤ੍ਕਵਿਂ ਵਾਂਛਿਤਮਰ੍ਥਸਿਦ੍ਧਯੇ ॥ 1 ॥

ਅਥ ਸ਼ੁਕ੍ਰਕਵਚਮ੍
ਸ਼ਿਰੋ ਮੇ ਭਾਰ੍ਗਵਃ ਪਾਤੁ ਭਾਲਂ ਪਾਤੁ ਗ੍ਰਹਾਧਿਪਃ ।
ਨੇਤ੍ਰੇ ਦੈਤ੍ਯਗੁਰੁਃ ਪਾਤੁ ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰੇ ਮੇ ਚਂਦਨਦ੍ਯੁਤਿਃ ॥ 2 ॥

ਪਾਤੁ ਮੇ ਨਾਸਿਕਾਂ ਕਾਵ੍ਯੋ ਵਦਨਂ ਦੈਤ੍ਯਵਂਦਿਤਃ ।
ਵਚਨਂ ਚੋਸ਼ਨਾਃ ਪਾਤੁ ਕਂਠਂ ਸ਼੍ਰੀਕਂਠਭਕ੍ਤਿਮਾਨ੍ ॥ 3 ॥

ਭੁਜੌ ਤੇਜੋਨਿਧਿਃ ਪਾਤੁ ਕੁਕ੍ਸ਼ਿਂ ਪਾਤੁ ਮਨੋਵ੍ਰਜਃ ।
ਨਾਭਿਂ ਭ੍ਰੁਰੁਇਗੁਸੁਤਃ ਪਾਤੁ ਮਧ੍ਯਂ ਪਾਤੁ ਮਹੀਪ੍ਰਿਯਃ ॥ 4 ॥

ਕਟਿਂ ਮੇ ਪਾਤੁ ਵਿਸ਼੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਉਰੂ ਮੇ ਸੁਰਪੂਜਿਤਃ ।
ਜਾਨੁਂ ਜਾਡ੍ਯਹਰਃ ਪਾਤੁ ਜਂਘੇ ਜ੍ਞਾਨਵਤਾਂ ਵਰਃ ॥ 5 ॥

ਗੁਲ੍ਫੌ ਗੁਣਨਿਧਿਃ ਪਾਤੁ ਪਾਤੁ ਪਾਦੌ ਵਰਾਂਬਰਃ ।
ਸਰ੍ਵਾਣ੍ਯਂਗਾਨਿ ਮੇ ਪਾਤੁ ਸ੍ਵਰ੍ਣਮਾਲਾਪਰਿਸ਼੍ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਃ ॥ 6 ॥

ਫਲਸ਼੍ਰੁਤਿਃ
ਯ ਇਦਂ ਕਵਚਂ ਦਿਵ੍ਯਂ ਪਠਤਿ ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਯਾਨ੍ਵਿਤਃ ।
ਨ ਤਸ੍ਯ ਜਾਯਤੇ ਪੀਡਾ ਭਾਰ੍ਗਵਸ੍ਯ ਪ੍ਰਸਾਦਤਃ ॥ 7 ॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ਸ਼ੁਕ੍ਰ ਕਵਚਮ੍ PDF

ਸ਼ੁਕ੍ਰ ਕਵਚਮ੍ PDF

Leave a Comment