Shri Surya Mandal Ashtakam

॥ Shri Surya Mandalashtakam ॥

Namah Savitre Jagadekachakshushe
Jagatprasutisthitinashahetave।
Trayimayaya Trigunatmadharine
Viranchi-narayana-shankaratmane॥

Yanmandalam Diptikaram Vishalam
Ratnaprabham Tivramanadirupam।
Daridryaduhkha-kshayakaranam Cha
Punatu Mam Tatsaviturvarenyam॥

Yanmandalam Devaganaih Supujitam
Vipraih Stutam Bhavanamuktikovidam।
Tam Devadevam Pranamami Suryam
Punatu Mam Tatsaviturvarenyam॥

Yanmandalam Gyanaghanam Tvagamyam
Trailokyapujyam Trigunatmarupam।
Samastatejomayadivyarupam
Punatu Mam Tatsaviturvarenyam॥

Yanmandalam Gudhamatiprabodham
Dharmasya Vriddhim Kurute Jananam।
Yatsarvapapakshayakarnam Cha
Punatu Mam Tatsaviturvarenyam॥

Yanmandalam Vyadhivinashadaksham
Yadrigyajuh Samasu Sampragitam।
Prakashitam Yena Cha Bhurbhuvah Svah
Punatu Mam Tatsaviturvarenyam॥

Yanmandalam Vedavido Vadanti
Gayanti Yachcharanasiddhasanghah।
Yadyogino Yogajusham Cha Sanghah
Punatu Mam Tatsaviturvarenyam॥

Yanmandalam Sarvajaneshu Pujitam
Jyotishcha Kuryadiha Martyaloke।
Yatkalakalpakshayakaranam Cha
Punatu Mam Tatsaviturvarenyam॥

Yanmandalam Vishvasrijam
Prasiddhamutpattira-kshapralayapragalbham।
Yasminjagatsanharateakhilacha
Punatu Mam Tatsaviturvarenyam॥

Yanmandalam Sarvagatasya Vishnoratma
Param Dhama Vishuddhatattvam।
Sukshmantarairyogapathanugamyam
Punatu Mam Tatsaviturvarenyam॥

Yanmandalam Vedavido Vadanti
Gayanti Yachcharanasiddhasanghah।
Yanmandalam Vedavidah Smaranti
Punatu Mam Tatsaviturvarenyam॥

Yanmandalam Vedavidopagitam
Yadyoginam Yogapathanugamyam।
Tatsarvavedam Pranamami Suryam
Punatu Mam Tatsaviturvarenyam॥

Mandalashtatayam Punyam
Yah Pathetsatatam Narah।
Sarvapapavishuddhatma
Suryaloke Mahiyate॥

॥ Iti Surya Mandalashtakam Sampurnam ॥

Leave a Comment