Surya Ashtakam

|| Surya Ashtakam ||

Adi Deva Namasthubhyam
Praseedha Mama Bhaskara |
Dhivakara Namasthubhyam
Prabhakara Namosthuthe ||

Sapthashva Ratharoodam
Prachandam Kashyapathmajam |
Shvetha Padmadharam Devam
Tham Sooryam Pranamamyaham ||

Lohitham Radhamaroodham
Sarvaloka Pithamaham |
Mahapapaharam Devam Tham
Sooryam Pranamamyaham ||

Thrai Gunyascha Mahashooram
Bhrama Vishnu Maheshwaram |
Mahapapaharam Devam Tham
Sooryam Pranamamyaham ||

Bhrumhitham Theja: Puschascha
Vayumakasha Meva Cha |
Prabuscha Sarvalokanam Tham
Sooryam Pranamamyaham ||

Bandhooka Pushpa Sankasham
Hara Kundala Bhooshitham |
Yeka Chakradharam Devam
Tham Sooryam Pranamamyaham ||

Tham Sooryam Loka Karththaram
Mahatheja: Pradheepanam |
Mahapapaharam Devam Tham
Sooryam Pranamamyaham ||

Tham Sooryam Jagatham Natham
Gnana Vignana Mokshadham |
Mahapapaharam Devam Tham
Sooryam Pranamamyaham ||

Sooryashtakam Paden Nithyam
Grahapeeda Pranashanam |
Aputhro Labhathe Puthram
Dharidhro Dhanavan Bhaveth ||

Amisham Madhupanascha Ya:
Karothi Raverdhine |
Saptha Janma Bhavedhrogi
Janma Janma Dharidhratha ||

Sthri Thaila Madhumam Sani
Yasthyajethu Raverdhine |
Na Vyadhi: Shoka Dharidhryam
Soorya Loka Sa Gacchathi ||

॥ iti sri suryaṣṭakastotraṃ sampurnam ॥

Leave a Comment