Download HinduNidhi App
Surya Dev

ଶ୍ରୀ ସୂର୍ୟାଷ୍ଟକମ୍‌

Surya Ashtakam Odia

Surya DevAshtakam (अष्टकम निधि)ଓଡିଆ
Share This

|| ଶ୍ରୀ ସୂର୍ୟାଷ୍ଟକମ୍‌ ||

ଆଦିଦେଵ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ
ପ୍ରସୀଦ ମମ ଭାସ୍କର: |
ଦିଵାକର ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ
ପ୍ରଭାକର ନମୋସ୍ତୁତେ ||

ସପ୍ତାଶ୍ଵ ରଥମାରୂଢଂ
ପ୍ରଚଂଡଂ କଶ୍ୟପାତ୍ମଜମ୍‌ |
ଶ୍ଵେତପଦ୍ମଧରଂ ଦେଵଂ
ତଂ ସୂର୍ୟଂ ପ୍ରଣମାମ୍ୟହମ୍‌ ||

ଲୋହିତଂ ରଥମାରୂଢଂ
ସର୍ଵଲୋକପିତାମହମ୍‌ |
ମହାପାପ ହରଂ ଦେଵଂ
ତଂ ସୂର୍ୟଂ ପ୍ରଣମାମ୍ୟହମ୍‌ ||

ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟଂଚ ମହାଶୂରଂ
ବ୍ରହ୍ମଵିଷ୍ଣୁମହେଶ୍ଵରମ୍‌ |
ମହାପାପ ହରଂ ଦେଵଂ
ତଂ ସୂର୍ୟଂ ପ୍ରଣମାମ୍ୟହମ୍‌ ||

ବୃଂହିତଂ ତେଜ: ପୁଂଜଂ
ଚ ଵାୟୁମାକାଶ ମେଵଚ |
ପ୍ରଭୁଂଚ ସର୍ଵ ଲୋକାନାଂ
ତଂ ସୂର୍ୟଂ ପ୍ରଣମାମ୍ୟହମ୍‌ ||

ବଂଧୂକ ପୁଷ୍ପ ସଂକାଶଂ
ହାର କୁଂଡଲ ଭୂଷିତମ୍‌ |
ଏକ ଚକ୍ରଧରଂ ଦେଵଂ
ତଂ ସୂର୍ୟଂ ପ୍ରଣମାମ୍ୟହମ୍‌ ||

ତଂ ସୂର୍ୟଂ ଜଗତ୍କର୍ତାରଂ
ମହା ତେଜ: ପ୍ରଦୀପନମ୍‌ |
ମହାପାପ ହରଂ ଦେଵଂ
ତଂ ସୂର୍ୟଂ ପ୍ରଣମାମ୍ୟହମ୍‌ ||

ତଂ ସୂର୍ୟଂ ଜଗତାଂ
ନାଥଂ ଜ୍ଞାନଵିଜ୍ଞାନମୋକ୍ଷଦମ୍‌ |
ମହା ପାପ ହରଂ ଦେଵଂ
ତଂ ସୂର୍ୟଂ ପ୍ରଣମାମ୍ୟହମ୍‌ ||

ସୂର୍ୟାଷ୍ଟକଂ ପଠେନ୍ନିତ୍ୟଂ
ଗ୍ରହପୀଡାପ୍ରଣାଶନମ୍‌ |
ଅପୁତ୍ରୋ ଲଭତେ ପୁତ୍ରଂ
ଦରିଦ୍ରୋ ଧନଵାନ୍‌ ଭଵେତ୍‌ ||

Read in More Languages:

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ଶ୍ରୀ ସୂର୍ୟାଷ୍ଟକମ୍‌ PDF

ଶ୍ରୀ ସୂର୍ୟାଷ୍ଟକମ୍‌ PDF

Leave a Comment