Download HinduNidhi App
Misc

ଚଂଦ୍ର ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାଵଳି

108 Names of Chandra Odia

MiscAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)ଓଡିଆ
Share This

|| ଚଂଦ୍ର ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାଵଳି ||

ଓଂ ଶଶଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚଂଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତାରାଧୀଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଶାକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଧାନିଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସଦାରାଧ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସାଧୁପୂଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜିତେଂଦ୍ରିୟାୟ ନମଃ ॥ 10 ॥

ଓଂ ଜଗଦ୍ୟୋନୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ୟୋତିଶ୍ଚକ୍ରପ୍ରଵର୍ତକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିକର୍ତନାନୁଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୀରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଦୁଷାଂପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୋଷାକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁଷ୍ଟଦୂରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଷ୍ଟିମତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଷ୍ଟପାଲକାୟ ନମଃ ॥ 20 ॥

ଓଂ ଅଷ୍ଟମୂର୍ତିପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନଂତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କଷ୍ଟଦାରୁକୁଠାରକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵପ୍ରକାଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରକାଶାତ୍ମନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ୟୁଚରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦେଵଭୋଜନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କଳାଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲହେତଵେ ନମଃ ।
ଓଂ କାମକୃତେ ନମଃ ॥ 30 ॥

ଓଂ କାମଦାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃତ୍ୟୁସଂହାରକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମର୍ତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନଦାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ଷପାକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ଷୀଣପାପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ଷୟଵୃଦ୍ଧିସମନ୍ଵିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜୈଵାତୃକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁଚୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁଭ୍ରାୟ ନମଃ ॥ 40 ॥

ଓଂ ଜୟିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜୟଫଲପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଧାମୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରସ୍ଵାମିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତାନାମିଷ୍ଟଦାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୁକ୍ତିଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁକ୍ତିଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତଦାରିଦ୍ର୍ୟଭଂଜକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସାମଗାନପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ॥ 50 ॥

ଓଂ ସର୍ଵରକ୍ଷକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସାଗରୋଦ୍ଭଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୟାଂତକୃତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତିଗମ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଵବଂଧଵିମୋଚକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗତ୍ପ୍ରକାଶକିରଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗଦାନଂଦକାରଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିସ୍ସପତ୍ନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରାହାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିର୍ଵିକାରାୟ ନମଃ ॥ 60 ॥

ଓଂ ନିରାମୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୂଚ୍ଛୟାଽଽଚ୍ଛାଦିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଵ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୁଵନପ୍ରତିପାଲକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସକଲାର୍ତିହରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୌମ୍ୟଜନକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସାଧୁଵଂଦିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵାଗମଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସନକାଦିମୁନିସ୍ତୁତାୟ ନମଃ ॥ 70 ॥

ଓଂ ସିତଚ୍ଛତ୍ରଧ୍ଵଜୋପେତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିତାଂଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିତଭୂଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ଵେତମାଲ୍ୟାଂବରଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ଵେତଗଂଧାନୁଲେପନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦଶାଶ୍ଵରଥସଂରୂଢାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦଂଡପାଣୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଧନୁର୍ଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୁଂଦପୁଷ୍ପୋଜ୍ଜ୍ଵଲାକାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନୟନାବ୍ଜସମୁଦ୍ଭଵାୟ ନମଃ ॥ 80 ॥

ଓଂ ଆତ୍ରେୟଗୋତ୍ରଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅତ୍ୟଂତଵିନୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରିୟଦାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କରୁଣାରସସଂପୂର୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କର୍କଟପ୍ରଭଵେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଵ୍ୟୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚତୁରଶ୍ରାସନାରୂଢାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚତୁରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦିଵ୍ୟଵାହନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଵସ୍ଵନ୍ମଂଡଲାଗ୍ନେୟଵାସସେ ନମଃ ॥ 90 ॥

ଓଂ ଵସୁସମୃଦ୍ଧିଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହେଶ୍ଵରପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦାଂତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମେରୁଗୋତ୍ରପ୍ରଦକ୍ଷିଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗ୍ରହମଂଡଲମଧ୍ୟସ୍ଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗ୍ରସିତାର୍କାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗ୍ରହାଧିପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ଵିଜରାଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ୟୁତିଲକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ଵିଭୁଜାୟ ନମଃ ॥ 100 ॥

ଓଂ ଦ୍ଵିଜପୂଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଔଦୁଂବରନଗାଵାସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉଦାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରୋହିଣୀପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ନିତ୍ୟୋଦୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁନିସ୍ତୁତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିତ୍ୟାନଂଦଫଲପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସକଲାହ୍ଲାଦନକରାୟ ନମଃ ॥ 108 ॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ଚଂଦ୍ର ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାଵଳି PDF

ଚଂଦ୍ର ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାଵଳି PDF

Leave a Comment