Download HinduNidhi App
Misc

ଗାୟତ୍ରି ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାଵଳି

108 Names of Gayatri Odia

MiscAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)ଓଡିଆ
Share This

|| ଗାୟତ୍ରି ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାଵଳି ||

ଓଂ ତରୁଣାଦିତ୍ୟ ସଂକାଶାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସହସ୍ର ନୟନୋଜ୍ଜ୍ଵଲାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵିଚିତ୍ର ମାଲ୍ୟାଭରଣାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ତୁହିନାଚଲ ଵାସିନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵରଦାଭୟ ହସ୍ତାବ୍ଜାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ରେଵାତୀର ନିଵାସିନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରଣିତ୍ୟୟ ଵିଶେଷଜ୍ଞାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ୟଂତ୍ରାକୃତ ଵିରାଜିତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଭଦ୍ରପାଦପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଗୋଵିଂଦ ପଦଗାମିନ୍ୟୈ ନମଃ (10)

ଓଂ ଦେଵର୍ଷିଗଣ ସଂସ୍ତୁତ୍ୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵନମାଲା ଵିଭୂଷିତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସ୍ୟଂଦନୋତ୍ତମ ସଂସ୍ଥାନାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଧୀରଜୀମୂତ ନିସ୍ଵନାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମତ୍ତମାତଂଗ ଗମନାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ହିରଣ୍ୟକମଲାସନାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଧୀଜନାଧାର ନିରତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ୟୋଗିନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ୟୋଗଧାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ନଟନାଟ୍ୟୈକ ନିରତାୟୈ ନମଃ (20)

ଓଂ ପ୍ରଣଵାଦ୍ୟକ୍ଷରାତ୍ମିକାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଚୋରଚାରକ୍ରିୟାସକ୍ତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟଚ୍ଛେଦକାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ୟାଦଵେଂଦ୍ର କୁଲୋଦ୍ଭୂତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ତୁରୀୟପଥଗାମିନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଗାୟତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଗୋମତ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଗଂଗାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଗୌତମ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଗରୁଡାସନାୟୈ ନମଃ (30)

ଓଂ ଗେୟଗାନପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଗୌର୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଗୋଵିଂଦପଦ ପୂଜିତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଗଂଧର୍ଵ ନଗରାକାରାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଗୌରଵର୍ଣାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଗଣେଶ୍ଵର୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଗଦାଶ୍ରୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଗୁଣଵତ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଗହ୍ଵର୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଗଣପୂଜିତାୟୈ ନମଃ (40)

ଓଂ ଗୁଣତ୍ରୟ ସମାୟୁକ୍ତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଗୁଣତ୍ରୟ ଵିଵର୍ଜିତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଗୁହାଵାସାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଗୁଣାଧାରାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଗୁହ୍ୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଗଂଧର୍ଵରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଗାର୍ଗ୍ୟ ପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଗୁରୁପଦାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଗୁହ୍ୟଲିଂଗାଂଗ ଧାରିନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସାଵିତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ (50)

ଓଂ ସୂର୍ୟତନୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡିଭେଦିନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସୁପ୍ରକାଶାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସୁଖାସୀନାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସୁମତ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସୁରପୂଜିତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସୁଷୁପ୍ତ୍ୟଵସ୍ଥାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସୁଦତ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସୁଂଦର୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସାଗରାଂବରାୟୈ ନମଃ (60)

ଓଂ ସୁଧାଂଶୁ ବିଂବଵଦନାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସୁସ୍ତନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସୁଵିଲୋଚନାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସୀତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵାଶ୍ରୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସଂଧ୍ୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସୁଫଲାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସୁଖଦାୟିନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସୁଭ୍ରୁଵେ ନମଃ
ଓଂ ସୁନାସାୟୈ ନମଃ (70)

ଓଂ ସୁଶ୍ରୋଣ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସଂସାରାର୍ଣଵତାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସାମଗାନ ପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସାଧ୍ଵ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵାଭରଣ ପୂଜିତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵୈଷ୍ଣଵ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵିମଲାକାରାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମହେଂଦ୍ର୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମଂତ୍ରରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ନମଃ (80)

ଓଂ ମହାସିଦ୍ଧ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମହାମାୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମହେଶ୍ଵର୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମୋହିନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମଧୁସୂଦନ ଚୋଦିତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମୀନାକ୍ଷ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମଧୁରାଵାସାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ନଗେଂଦ୍ର ତନୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଉମାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିଵିକ୍ରମ ପଦାକ୍ରାଂତାୟୈ ନମଃ (90)

ଓଂ ତ୍ରିସ୍ଵରାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିଲୋଚନାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସୂର୍ୟମଂଡଲ ମଧ୍ୟସ୍ଥାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଚଂଦ୍ରମଂଡଲ ସଂସ୍ଥିତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵହ୍ନିମଂଡଲ ମଧ୍ୟସ୍ଥାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵାୟୁମଂଡଲ ସଂସ୍ଥିତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଵ୍ୟୋମମଂଡଲ ମଧ୍ୟସ୍ଥାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଚକ୍ରିଣ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଚକ୍ରରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ କାଲଚକ୍ର ଵିତାନସ୍ଥାୟୈ ନମଃ (100)

ଓଂ ଚଂଦ୍ରମଂଡଲ ଦର୍ପଣାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାତପାନୁଲିପ୍ତାଂଗ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ମହାମାରୁତ ଵୀଜିତାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵମଂତ୍ରାଶ୍ରୟାୟୈ ନମଃ
ଓଂ ଧେନଵେ ନମଃ
ଓଂ ପାପଘ୍ନ୍ୟୈ ନମଃ
ଓଂ ପରମେଶ୍ଵର୍ୟୈ ନମଃ (108)

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ଗାୟତ୍ରି ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାଵଳି PDF

ଗାୟତ୍ରି ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାଵଳି PDF

Leave a Comment