Download HinduNidhi App
Misc

ਕੇਤੁ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ

108 Names of Ketu Punjabi

MiscAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)ਪੰਜਾਬੀ
Share This

 ਕੇਤੁ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ ||

ਓਂ ਕੇਤਵੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ੍ਥੂਲਸ਼ਿਰਸੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਿਰੋਮਾਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਧ੍ਵਜਾਕ੍ਰੁਰੁਇਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਵਗ੍ਰਹਯੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਿਂਹਿਕਾਸੁਰੀਗਰ੍ਭਸਂਭਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹਾਭੀਤਿਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਿਤ੍ਰਵਰ੍ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਿਂਗਲ਼ਾਕ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਫਲੋਧੂਮ੍ਰਸਂਕਾਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ॥ 10 ॥

ਓਂ ਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹੋਰਗਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰਕ੍ਤਨੇਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਿਤ੍ਰਕਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਤੀਵ੍ਰਕੋਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹਾਸੁਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਰੂਰਕਂਠਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਰੋਧਨਿਧਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਛਾਯਾਗ੍ਰਹਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਂਤ੍ਯਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ॥ 20 ॥

ਓਂ ਮਹਾਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੂਰ੍ਯਾਰਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪੁਸ਼੍ਪਵਦ੍ਗ੍ਰਹਿਣੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਰਦਹਸ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗਦਾਪਾਣਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਿਤ੍ਰਵਸ੍ਤ੍ਰਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਿਤ੍ਰਧ੍ਵਜਪਤਾਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਘੋਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਿਤ੍ਰਰਥਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਿਖਿਨੇ ਨਮਃ ॥ 30 ॥

ਓਂ ਕੁਲ਼ੁਤ੍ਥਭਕ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵੈਡੂਰ੍ਯਾਭਰਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਉਤ੍ਪਾਤਜਨਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ੁਕ੍ਰਮਿਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਂਦਸਖਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗਦਾਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਾਕਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਂਤਰ੍ਵੇਦੀਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜੈਮਿਨਿਗੋਤ੍ਰਜਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਿਤ੍ਰਗੁਪ੍ਤਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ॥ 40 ॥

ਓਂ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੁਖਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮੁਕੁਂਦਵਰਪਾਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹਾਸੁਰਕੁਲੋਦ੍ਭਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਘਨਵਰ੍ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਲਂਬਦੇਹਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯੁਪੁਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਉਤ੍ਪਾਤਰੂਪਧਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਾਲਾਗ੍ਨਿਸਨ੍ਨਿਭਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨ੍ਰੁਰੁਇਪੀਡਾਯ ਨਮਃ ॥ 50 ॥

ਓਂ ਗ੍ਰਹਕਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵੋਪਦ੍ਰਵਕਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਿਤ੍ਰਪ੍ਰਸੂਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਨਲਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਵ੍ਯਾਧਿਵਿਨਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਪਸਵ੍ਯਪ੍ਰਚਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਵਮੇ ਪਾਪਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਂਚਮੇ ਸ਼ੋਕਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਉਪਰਾਗਖੇਚਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਤਿਪੁਰੁਸ਼ਕਰ੍ਮਣੇ ਨਮਃ ॥ 60 ॥

ਓਂ ਤੁਰੀਯੇ ਸੁਖਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਤ੍ਰੁਰੁਇਤੀਯੇ ਵੈਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਾਪਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ੍ਫੋਟਕਕਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਂਚਮੇ ਸ਼੍ਰਮਕਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦ੍ਵਿਤੀਯੇ਽ਸ੍ਫੁਟਵਗ੍ਦਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਸ਼ਾਕੁਲਿਤਵਕ੍ਤ੍ਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਾਮਰੂਪਿਣੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਿਂਹਦਂਤਾਯ ਨਮਃ ॥ 70 ॥

ਓਂ ਸਤ੍ਯੇ ਅਨ੍ਰੁਰੁਇਤਵਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਤੁਰ੍ਥੇ ਮਾਤ੍ਰੁਰੁਇਨਾਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਵਮੇ ਪਿਤ੍ਰੁਰੁਇਨਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਂਤ੍ਯੇ ਵੈਰਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਤਾਨਂਦਨਬਂਧਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਪਾਕ੍ਸ਼ਿਜਾਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਨਂਗਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕਰ੍ਮਰਾਸ਼੍ਯੁਦ੍ਭਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਉਪਾਂਤੇ ਕੀਰ੍ਤਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਪ੍ਤਮੇ ਕਲਹਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ॥ 80 ॥

ਓਂ ਅਸ਼੍ਟਮੇ ਵ੍ਯਾਧਿਕਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਧਨੇ ਬਹੁਸੁਖਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜਨਨੇ ਰੋਗਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਊਰ੍ਧ੍ਵਮੂਰ੍ਧਜਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗ੍ਰਹਨਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਾਪਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਖੇਚਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਾਂਭਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਸ਼ੇਸ਼ਪੂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਾਯ ਨਮਃ ॥ 90 ॥

ਓਂ ਨਟਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ੁਭਾ਽ਸ਼ੁਭਫਲਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਧੂਮ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਧਾਪਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਜਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਿਂਹਾਸਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕੇਤੁਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰਵੀਂਦੁਦ੍ਯੁਤਿਨਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਮਰਾਯ ਨਮਃ ॥ 100 ॥

ਓਂ ਪੀਡਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਮਰ੍ਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਸ਼੍ਣੁਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਸੁਰੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਕ੍ਤਰਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵੈਚਿਤ੍ਰ੍ਯਕਪਟਸ੍ਯਂਦਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਚਿਤ੍ਰਫਲਦਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਕ੍ਤਾਭੀਸ਼੍ਟਫਲਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ॥ 108 ॥

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ਕੇਤੁ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ PDF

ਕੇਤੁ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ PDF

Leave a Comment