Download HinduNidhi App
Misc

ਲਲਿਤਾ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ

108 Names of Lalitha Devi Punjabi

MiscAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)ਪੰਜਾਬੀ
Share This

|| ਲਲਿਤਾ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ ||

ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਰਜਤਾਚਲ ਸ਼੍ਰੁਰੁਇਂਗਾਗ੍ਰ ਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਮਹਾਵਂਸ਼ ਪਾਵਨਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼ਂਕਰਾਰ੍ਧਾਂਗ ਸੌਂਦਰ੍ਯ ਸ਼ਰੀਰਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਲਸਨ੍ਮਰਕਤ ਸ੍ਵਚ੍ਛਵਿਗ੍ਰਹਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਮਹਾਤਿਸ਼ਯ ਸੌਂਦਰ੍ਯ ਲਾਵਣ੍ਯਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕਸ਼ੇਖਰ ਪ੍ਰਾਣਵਲ੍ਲਭਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸਦਾ ਪਂਚਦਸ਼ਾਤ੍ਮੈਕ੍ਯ ਸ੍ਵਰੂਪਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਵਜ੍ਰਮਾਣਿਕ੍ਯ ਕਟਕ ਕਿਰੀਟਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕਸ੍ਤੂਰੀ ਤਿਲਕੋਲ੍ਲਾਸਿਤ ਨਿਟਲਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਭਸ੍ਮਰੇਖਾਂਕਿਤ ਲਸਨ੍ਮਸ੍ਤਕਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ (10)

ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਵਿਕਚਾਂਭੋਰੁਹਦਲ਼ ਲੋਚਨਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼ਰਚ੍ਚਾਂਪੇਯ ਪੁਸ਼੍ਪਾਭ ਨਾਸਿਕਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਲਸਤ੍ਕਾਂਚਨ ਤਾਟਂਕ ਯੁਗਲ਼ਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਮਣਿਦਰ੍ਪਣ ਸਂਕਾਸ਼ ਕਪੋਲਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਤਾਂਬੂਲਪੂਰਿਤਸ੍ਮੇਰ ਵਦਨਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸੁਪਕ੍ਵਦਾਡਿਮੀਬੀਜ ਵਦਨਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕਂਬੁਪੂਗ ਸਮਚ੍ਛਾਯ ਕਂਧਰਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ੍ਥੂਲਮੁਕ੍ਤਾਫਲੋਦਾਰ ਸੁਹਾਰਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਗਿਰੀਸ਼ਬਦ੍ਦਮਾਂਗਲ਼੍ਯ ਮਂਗਲ਼ਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਪਦ੍ਮਪਾਸ਼ਾਂਕੁਸ਼ ਲਸਤ੍ਕਰਾਬ੍ਜਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ (20)

ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਪਦ੍ਮਕੈਰਵ ਮਂਦਾਰ ਸੁਮਾਲਿਨ੍ਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸੁਵਰ੍ਣ ਕੁਂਭਯੁਗ੍ਮਾਭ ਸੁਕੁਚਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਰਮਣੀਯਚਤੁਰ੍ਬਾਹੁ ਸਂਯੁਕ੍ਤਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕਨਕਾਂਗਦ ਕੇਯੂਰ ਭੂਸ਼ਿਤਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਬ੍ਰੁਰੁਇਹਤ੍ਸੌਵਰ੍ਣ ਸੌਂਦਰ੍ਯ ਵਸਨਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਬ੍ਰੁਰੁਇਹਨ੍ਨਿਤਂਬ ਵਿਲਸਜ੍ਜਘਨਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸੌਭਾਗ੍ਯਜਾਤ ਸ਼੍ਰੁਰੁਇਂਗਾਰ ਮਧ੍ਯਮਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਦਿਵ੍ਯਭੂਸ਼ਣ ਸਂਦੋਹ ਰਂਜਿਤਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਪਾਰਿਜਾਤ ਗੁਣਾਧਿਕ੍ਯ ਪਦਾਬ੍ਜਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸੁਪਦ੍ਮਰਾਗ ਸਂਕਾਸ਼ ਚਰਣਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ (30)

ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕਾਮਕੋਟਿ ਮਹਾਪਦ੍ਮ ਪੀਠਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਕਂਠਨੇਤ੍ਰ ਕੁਮੁਦ ਚਂਦ੍ਰਿਕਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸਚਾਮਰ ਰਮਾਵਾਣੀ ਵੀਜਿਤਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਭਕ੍ਤ ਰਕ੍ਸ਼ਣ ਦਾਕ੍ਸ਼ਿਣ੍ਯ ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਭੂਤੇਸ਼ਾਲਿਂਗਨੋਧ੍ਬੂਤ ਪੁਲਕਾਂਗ੍ਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਅਨਂਗ ਜਨਕਾਪਾਂਗ ਵੀਕ੍ਸ਼ਣਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮੋਪੇਂਦ੍ਰ ਸ਼ਿਰੋਰਤ੍ਨ ਰਂਜਿਤਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼ਚੀਮੁਖ੍ਯਾਮਰਵਧੂ ਸੇਵਿਤਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਲੀਲਾਕਲ੍ਪਿਤ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਂਡਮਂਡਲਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਅਮ੍ਰੁਰੁਇਤਾਦਿ ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਤਿ ਸਂਵ੍ਰੁਰੁਇਤਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ (40)

ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਏਕਾਤਪਤ੍ਰ ਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਦਾਯਿਕਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸਨਕਾਦਿ ਸਮਾਰਾਧ੍ਯ ਪਾਦੁਕਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਦੇਵਰ੍ਸ਼ਿਭਿਃ ਸ੍ਤੂਯਮਾਨ ਵੈਭਵਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕਲਸ਼ੋਦ੍ਭਵ ਦੁਰ੍ਵਾਸ ਪੂਜਿਤਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਮਤ੍ਤੇਭਵਕ੍ਤ੍ਰ ਸ਼ਡ੍ਵਕ੍ਤ੍ਰ ਵਤ੍ਸਲਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਚਕ੍ਰਰਾਜ ਮਹਾਮਂਤ੍ਰ ਮਧ੍ਯਵਰ੍ਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਚਿਦਗ੍ਨਿਕੁਂਡਸਂਭੂਤ ਸੁਦੇਹਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕਖਂਡਸਂਯੁਕ੍ਤ ਮਕੁਟਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਮਤ੍ਤਹਂਸਵਧੂ ਮਂਦਗਮਨਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਵਂਦਾਰੁ ਜਨਸਂਦੋਹ ਵਂਦਿਤਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ (50)

ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਅਂਤਰ੍ਮੁਖ ਜਨਾਨਂਦ ਫਲਦਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਪਤਿਵ੍ਰਤਾਂਗਨਾਭੀਸ਼੍ਟ ਫਲਦਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਅਵ੍ਯਾਜਕਰੁਣਾਪੂਰਪੂਰਿਤਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਨਿਤਾਂਤ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਂਦ ਸਂਯੁਕ੍ਤਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸਹਸ੍ਰਸੂਰ੍ਯ ਸਂਯੁਕ੍ਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਰਤ੍ਨਚਿਂਤਾਮਣਿ ਗ੍ਰੁਰੁਇਹਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਹਾਨਿਵ੍ਰੁਰੁਇਦ੍ਧਿ ਗੁਣਾਧਿਕ੍ਯ ਰਹਿਤਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਮਹਾਪਦ੍ਮਾਟਵੀਮਧ੍ਯ ਨਿਵਾਸਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਜਾਗ੍ਰਤ੍ ਸ੍ਵਪ੍ਨ ਸੁਸ਼ੁਪ੍ਤੀਨਾਂ ਸਾਕ੍ਸ਼ਿਭੂਤ੍ਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਮਹਾਪਾਪੌਘਤਾਪਾਨਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮੋਨਮਃ (60)

ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਦੁਸ਼੍ਟਭੀਤਿ ਮਹਾਭੀਤਿ ਭਂਜਨਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸਮਸ੍ਤ ਦੇਵਦਨੁਜ ਪ੍ਰੇਰਕਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸਮਸ੍ਤ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯਾਂਭੋਜ ਨਿਲਯਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਅਨਾਹਤ ਮਹਾਪਦ੍ਮ ਮਂਦਿਰਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸਹਸ੍ਰਾਰ ਸਰੋਜਾਤ ਵਾਸਿਤਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਪੁਨਰਾਵ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਤਿਰਹਿਤ ਪੁਰਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਵਾਣੀ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਸਾਵਿਤ੍ਰੀ ਸਨ੍ਨੁਤਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਰਮਾਭੂਮਿਸੁਤਾਰਾਧ੍ਯ ਪਦਾਬ੍ਜਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਲੋਪਾਮੁਦ੍ਰਾਰ੍ਚਿਤ ਸ਼੍ਰੀਮਚ੍ਚਰਣਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸਹਸ੍ਰਰਤਿ ਸੌਂਦਰ੍ਯ ਸ਼ਰੀਰਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ (70)

ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਭਾਵਨਾਮਾਤ੍ਰ ਸਂਤੁਸ਼੍ਟ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸਤ੍ਯਸਂਪੂਰ੍ਣ ਵਿਜ੍ਞਾਨ ਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਲੋਚਨ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤੋਲ੍ਲਾਸ ਫਲਦਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਸੁਧਾਬ੍ਧਿ ਮਣਿਦ੍ਵੀਪ ਮਧ੍ਯਗਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਦਕ੍ਸ਼ਾਧ੍ਵਰ ਵਿਨਿਰ੍ਭੇਦ ਸਾਧਨਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਨਾਥ ਸੋਦਰੀਭੂਤ ਸ਼ੋਭਿਤਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਚਂਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰ ਭਕ੍ਤਾਰ੍ਤਿ ਭਂਜਨਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸਰ੍ਵੋਪਾਧਿ ਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤ ਚੈਤਨ੍ਯਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਨਾਮਪਾਰਾਯਣਾਭੀਸ਼੍ਟ ਫਲਦਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟਿ ਸ੍ਥਿਤਿ ਤਿਰੋਧਾਨ ਸਂਕਲ੍ਪਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ (80)

ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੋਡਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰੀ ਮਂਤ੍ਰ ਮਧ੍ਯਗਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਅਨਾਦ੍ਯਂਤ ਸ੍ਵਯਂਭੂਤ ਦਿਵ੍ਯਮੂਰ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਭਕ੍ਤਹਂਸ ਪਰੀਮੁਖ੍ਯ ਵਿਯੋਗਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਮਾਤ੍ਰੁਰੁਇ ਮਂਡਲ ਸਂਯੁਕ੍ਤ ਲਲਿਤਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਭਂਡਦੈਤ੍ਯ ਮਹਸਤ੍ਤ੍ਵ ਨਾਸ਼ਨਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕ੍ਰੂਰਭਂਡ ਸ਼ਿਰਛ੍ਚੇਦ ਨਿਪੁਣਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਧਾਤ੍ਰਚ੍ਯੁਤ ਸੁਰਾਧੀਸ਼ ਸੁਖਦਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਚਂਡਮੁਂਡ ਨਿਸ਼ੁਂਭਾਦਿ ਖਂਡਨਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਰਕ੍ਤਾਕ੍ਸ਼ ਰਕ੍ਤਜਿਹ੍ਵਾਦਿ ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਣਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰਦੋਰ੍ਵੀਰ੍ਯ ਨਿਗ੍ਰਹਯੈ ਨਮੋਨਮਃ (90)

ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਅਭ੍ਰਕੇਸ਼ ਮਹੋਤ੍ਸਾਹ ਕਾਰਣਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਮਹੇਸ਼ਯੁਕ੍ਤ ਨਟਨ ਤਤ੍ਪਰਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਨਿਜਭਰ੍ਤ੍ਰੁਰੁਇ ਮੁਖਾਂਭੋਜ ਚਿਂਤਨਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਵ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਭਧ੍ਵਜ ਵਿਜ੍ਞਾਨ ਭਾਵਨਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਜਨ੍ਮਮ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯੁ ਜਰਾਰੋਗ ਭਂਜਨਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਵਿਧੇਯਮੁਕ੍ਤਿ ਵਿਜ੍ਞਾਨ ਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਕਾਮਕ੍ਰੋਧਾਦਿ ਸ਼ਡ੍ਵਰ੍ਗ ਨਾਸ਼ਨਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਰਾਜਰਾਜਾਰ੍ਚਿਤ ਪਦਸਰੋਜਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸਰ੍ਵਵੇਦਾਂਤ ਸਂਸਿਦ੍ਦ ਸੁਤਤ੍ਤ੍ਵਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਵੀਰਭਕ੍ਤ ਵਿਜ੍ਞਾਨ ਨਿਧਾਨਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ (100)

ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਆਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਸ਼੍ਟਦਨੁਜ ਸੂਦਨਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਚ੍ਚ੍ਰੀਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿ ਮਨੋਜ੍ਞਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਹਯਮੇਧਾਗ੍ਰ ਸਂਪੂਜ੍ਯ ਮਹਿਮਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਦਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਜਾਪਤਿਸੁਤ ਵੇਸ਼ਾਢ੍ਯਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਸੁਮਬਾਣੇਕ੍ਸ਼ੁ ਕੋਦਂਡ ਮਂਡਿਤਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਨਿਤ੍ਯਯੌਵਨ ਮਾਂਗਲ੍ਯ ਮਂਗਲ਼ਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਮਹਾਦੇਵ ਸਮਾਯੁਕ੍ਤ ਸ਼ਰੀਰਾਯੈ ਨਮੋਨਮਃ
ਓਂ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ਮਹਾਦੇਵ ਰਤ੍ਯੌਤ੍ਸੁਕ੍ਯ ਮਹਦੇਵ੍ਯੈ ਨਮੋਨਮਃ (108)

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ਲਲਿਤਾ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ PDF

ਲਲਿਤਾ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ PDF

Leave a Comment