Download HinduNidhi App
Misc

ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟେଶ୍ଵର ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାଵଳି

108 Names of Lord Venkateshwara Odia

MiscAshtottara Shatanamavali (अष्टोत्तर शतनामावली संग्रह)ଓଡିଆ
Share This

|| ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟେଶ୍ଵର ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାଵଳି ||

ଓଂ ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟେଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀନିଵାସାୟ ନମଃ
ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଅନାମୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅମୃତାଶାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜଗଦ୍ଵଂଦ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗୋଵିଂଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶାଶ୍ଵତାୟ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରଭଵେ ନମଃ
ଓଂ ଶେଷାଦ୍ରିନିଲୟାୟ ନମଃ (10)

ଓଂ ଦେଵାୟ ନମଃ
ଓଂ କେଶଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ମଧୁସୂଦନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅମୃତାୟ ନମଃ
ଓଂ ମାଧଵାୟ ନମଃ
ଓଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀହରୟେ ନମଃ
ଓଂ ଜ୍ଞାନପଂଜରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀଵତ୍ସଵକ୍ଷସେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵେଶାୟ ନମଃ(20)

ଓଂ ଗୋପାଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗୋପୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରସ୍ମୈ ଜ୍ୟୋତିଷେ ନମଃ
ଓଂ ଵ୍ତେକୁଂଠ ପତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଅଵ୍ୟୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ସୁଧାତନଵେ ନମଃ
ଓଂ ୟାଦଵେଂଦ୍ରାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିତ୍ୟ ୟୌଵନରୂପଵତେ ନମଃ
ଓଂ ଚତୁର୍ଵେଦାତ୍ମକାୟ ନମଃ (30)

ଓଂ ଵିଷ୍ଣଵେ ନମଃ
ଓଂ ଅଚ୍ୟୁତାୟ ନମଃ
ଓଂ ପଦ୍ମିନୀପ୍ରିୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଧରାପତୟେ ନମଃ
ଓଂ ସୁରପତୟେ ନମଃ
ଓଂ ନିର୍ମଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦେଵପୂଜିତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଚତୁର୍ଭୁଜାୟ ନମଃ
ଓଂ ଚକ୍ରଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିଧାମ୍ନେ ନମଃ (40)

ଓଂ ତ୍ରିଗୁଣାଶ୍ରୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିର୍ଵିକଲ୍ପାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିଷ୍କଳଂକାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିରାଂତକାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିରଂଜନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵିରାଭାସାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିତ୍ୟତୃପ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିର୍ଗୁଣାୟ ନମଃ
ଓଂ ନିରୁପଦ୍ରଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ଗଦାଧରାୟ ନମଃ (50)

ଓଂ ଶାର୍-ଂଗପାଣୟେ ନମଃ
ଓଂ ନଂଦକିନେ ନମଃ
ଓଂ ଶଂଖଧାରକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅନେକମୂର୍ତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଅଵ୍ୟକ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ କଟିହସ୍ତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵରପ୍ରଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅନେକାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ଦୀନବଂଧଵେ ନମଃ
ଓଂ ଆର୍ତଲୋକାଭୟପ୍ରଦାୟ ନମଃ (60)

ଓଂ ଆକାଶରାଜଵରଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ୟୋଗିହୃତ୍ପଦ୍ମମଂଦିରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦାମୋଦରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜଗତ୍ପାଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ପାପଘ୍ନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଭକ୍ତଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିଵିକ୍ରମାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶିଂଶୁମାରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜଟାମକୁଟ ଶୋଭିତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶଂଖମଦ୍ୟୋଲ୍ଲସ-ନ୍ମଂଜୁକିଂକିଣ୍ୟାଢ୍ୟକରଂଡକାୟ ନମଃ (70)

ଓଂ ନୀଲମୋଘଶ୍ୟାମ ତନଵେ ନମଃ
ଓଂ ବିଲ୍ଵପତ୍ରାର୍ଚନ ପ୍ରିୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜଗଦ୍ଵ୍ୟାପିନେ ନମଃ
ଓଂ ଜଗତ୍କର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଜଗତ୍ସାକ୍ଷିଣେ ନମଃ
ଓଂ ଜଗତ୍ପତୟେ ନମଃ
ଓଂ ଚିଂତିତାର୍ଥପ୍ରଦାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜିଷ୍ଣଵେ ନମଃ
ଓଂ ଦାଶାର୍ହାୟ ନମଃ
ଓଂ ଦଶରୂପଵତେ ନମଃ (80)

ଓଂ ଦେଵକୀ ନଂଦନାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶୌରୟେ ନମଃ
ଓଂ ହୟଗ୍ରୀଵାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜନାର୍ଦନାୟ ନମଃ
ଓଂ କନ୍ୟାଶ୍ରଵଣତାରେଜ୍ୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ପୀତାଂବରଧରାୟ ନମଃ
ଓଂ ଅନଘାୟ ନମଃ
ଓଂ ଵନମାଲିନେ ନମଃ
ଓଂ ପଦ୍ମନାଭାୟ ନମଃ
ଓଂ ମୃଗୟାସକ୍ତ ମାନସାୟ ନମଃ (90)

ଓଂ ଅଶ୍ଵାରୂଢାୟ ନମଃ
ଓଂ ଖଡ୍ଗଧାରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ଧନାର୍ଜନ ସମୁତ୍ସୁକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଘନସାର ଲସନ୍ମଧ୍ୟକସ୍ତୂରୀ ତିଲକୋଜ୍ଜ୍ଵଲାୟ ନମଃ
ଓଂ ସଚ୍ଚିତାନଂଦରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ ଜଗନ୍ମଂଗଳ ଦାୟକାୟ ନମଃ
ଓଂ ୟଜ୍ଞରୂପାୟ ନମଃ
ଓଂ ୟଜ୍ଞଭୋକ୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ଚିନ୍ମୟାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରମେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ (100)

ଓଂ ପରମାର୍ଥପ୍ରଦାୟକାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶାଂତାୟ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀମତେ ନମଃ
ଓଂ ଦୋର୍ଦଂଡ ଵିକ୍ରମାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରାତ୍ପରାୟ ନମଃ
ଓଂ ପରସ୍ମୈ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀଵିଭଵେ ନମଃ
ଓଂ ଜଗଦୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ (108)

Found a Mistake or Error? Report it Now

Download HinduNidhi App

Download ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟେଶ୍ଵର ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାଵଳି PDF

ଶ୍ରୀ ଵେଂକଟେଶ୍ଵର ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାଵଳି PDF

Leave a Comment